Kontaktai

phone
Informacinis telefonas
+370 443 98 204
envelope
Parašykite mums

<…>

Tarnybos veiklos rūšis, sritis, tikslas ir uždaviniai

10.   Tarnybos veiklos rūšis – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla, kodas 84.11.20. Tarnybos veiklos sritis – išorės auditas ir kontrolė.

11.   Tarnybos veiklos tikslas – prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas, patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

12.   Tarnybos uždaviniai:

12.1. vykdyti Savivaldybės turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto apskaitos, valdymo, naudojimo ir disponavimo juo kontrolę;

12.2. atlikti Savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo auditą;

12.3. atlikti eilinius ir Tarnybos veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus;

12.4. užtikrinti, kad atliekamas finansinis ir veiklos auditas atitiktų valstybinio audito reikalavimus.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Pirmadieniais–ketvirtadieniais  8.00–17.00 val.

Penktadieniais 8.00–15.45 val.

Pietų pertrauka

12.00–12.45 val.

Administracijos direktorė

Jolanta Kekytė

211 Kabinetas

mail jolanta.kekyte@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Direktoriaus pavaduotojas

Arvydas Pocius

209 Kabinetas

mail arvydas.pocius@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo kooridanatoriaus funkcijos:

  • renka, kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su Vaiku ir jo aplinka, jos pagrindu priima sprendimą dėl prevencinių, tęstinių priemonių taikymo, siekdamas konkrečios institucijos teikiamos pagalbos Vaikui ir / ar jo tėvams (globėjams, rūpintojams) efektyvesnio organizavimo arba nustato Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikį;
  • priima ir nagrinėja Vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), institucijų, įstaigų, organizacijų, teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros, socialines, viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas prašymus / informaciją dėl koordinuotai teikiamų paslaugų, inicijuoja jų teikimą;
  • nagrinėja skundus ir pranešimus dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų ir pagal savo kompetenciją konsultuoja institucijas, įstaigas, organizacijas, asmenis;
  • teikia sprendimų dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektus savivaldybės administracijos direktoriui;
  • bendradarbiauja ir pagal poreikį organizuoja bendrus pasitarimus su Teikėjais, Atvejo vadybininkais, atsakingais asmenimis rengiančiais ir įgyvendinančiais Planą Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), kitais savivaldybės administracijos valstybės tarnautojais arba darbuotojais, atsakingais už Vaiko gerovės užtikrinimą;
  • teikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriui apie iškylančias problemas ir siūlymus dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų plėtros ar organizavimo tobulinimo, koordinuotai teikiamas paslaugas teikiančių specialistų kompetencijos tobulinimo;
  • organizuoja Vaiko gerovės komisijos posėdžius;
  • atlieka Vaiko gerovės komisijos pirmininko funkcijas;
  • atlieka kitas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymuose nustatytas funkcijas.

<…>

9. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra:

9.1.  įgyvendinti Savivaldybėje valstybės aplinkos ir sveikatos apsaugos politiką;

9.2. vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais, reguliuoti gamtos išteklių bei kitų aplinkos objektų naudojimą, užtikrinti sveiką ir  švarią Mažeikių rajono savivaldybės gyvenamąją aplinką;

9.3. rinkti informaciją apie Mažeikių rajono savivaldybei priskirtos teritorijos aplinkos būklę, jos kitimą. Pastoviai apie tai informuoti visuomenę;

9.4. derinti Savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą, įgyvendinant sveikatos programas.

9.5.  įgyvendinti rajono darnios plėtros principus.

10.  Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

10.1. organizuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų aplinkos ir sveikatos apsaugos teisės aktų  įgyvendinimą ir kontrolę;

10.2. organizuoja Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų aplinkos ir sveikatos apsaugos klausimais įgyvendinimą ir kontrolę;

10.3. vykdo Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ir Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų administravimą;

10.4. rengia Savivaldybės biudžeto Aplinkos apsaugos ir sveikatos programą;

10.5. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus aplinkos ir svaikatos apsaugos klausimais, teikia išvadas, atlieka jų vykdymo priežiūrą ir kontrolę;

10.6. teikia Skyriaus parengtus Savivaldybės tarybos sprendimų projektus Savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžiuose;

10.7. rengia Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios (toliau -  SAARS) programos sąmatų projektus;

10.8. rengia metines SAARS programos priemonių vykdymo ataskaitas;

10.9. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginio veiklos plano ir programinio biudžeto sudaryme;

10.10. rengia aplinkos ir sveikatos apsaugos klausimais inicijuojamų darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų konkursų technines specifikacijas kaip pirkimų organizatorius Savivaldybės administracijoje nustatyta tvarka;

10.11. nagrinėja ir laiku atsako nustatyta tvarka į gaunamus įmonių, įstaigų, organizacijų ir piliečių prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus aplinkos ir sveikatos apsaugos klausimais;

10.12.teikia, teisės aktų nustatyta tvarka, informaciją visuomenei ir valstybės institucijoms;

10.13.  rengia ir teikia Administracijos direktoriui Skyriaus metines veiklos ataskaitas;

10.14. dalyvauja Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais sudarytose komisijose ir darbo grupėse, rengia ar dalyvauja rengiant atitinkamus dokumentus;

10.15. teikia pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamų teisės aktų projektų, susijusių su aplinkos ir sveikatos apsauga;

10.16. koordinuoja ir kontroliuoja ES ir  nacionalinių paramos programų įgyvendinimą rajone aplinkos apsaugos ir sveikatos apsaugos srityse;

10.17. skelbia aplinkos ir sveikatos apsaugos informaciją Savivaldybės internetinėjė svetainėje;

  10.18. organizuoja Skyriaus aplinkos ir sveikatos apsaugos dokumentų archyvo tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka;

10.19. nagrinėja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programas ir ataskaitas ir teikia išvadas dėl programų, ataskaitų bei planuojamos ūkinės veiklos galimybių. Nagrinėja pagal kompetenciją planų ir programų strateginių pasekmių aplinkai vertinimo atrankos, vertinimo apimties nustatymo dokumentus ir vertinimo ataskaitas ir teikia išvadas dėl vertinimo ir vertinimo dokumentų kokybės;

10.20. dalyvauja (teikia pastabas ir pasiūlymus) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo procese.

10.21. organizuoja Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintų aplinkosauginių programų įgyvendinimą ir kontrolę;

10.22. organizuoja užterštų teritorijų apsaugos priemones, valymo darbus, likviduojant  ekologinių  nelaimių, incidentų, avarijų, katastrofų padarinius;

10.23. organizuoja Savivaldybės aplinkos monitoringo programos parengimą, įgyvendinimą ir vykdymo kontrolę, kaupia ir apibendrina monitoringo duomenis, skelbia juos Savivaldybės administracijos intrneto svetainėje;

10.24. organizuoja aplinkos oro kokybės valdymo programos ir priemonių plano parengimą ir kontroliuoją jo vykdymą;

10.25. dalyvauja Savivaldybės visuomenės ekologiniame švietime;

10.26. atstovauja Savivaldybę valstybinėse, visuomeninėse bei privačiose įmonėse, bei organizacijose, kai sprendžiami aplinkos apsaugos klausimai;

10.27.  derina tvenkinių naudojimo ir priežiūros taisykles;

10.28.  derina statinio projekto aplinkos apsaugos dalį;

10.29. organizuoja rajono teritorijoje esančių valstybinių (neišnuomotų) ir Savivaldybei patikėjimo teise priklausančių vandens telkinių įžuvinimą;

10.30. organizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizavimą ir apskaitą, vykdo jų būklės stebėseną;

10.31. organizuoja valstybinėje ir Savivaldybei priskirtoje žemėje esančių želdynų ir želdinių apsaugą, pertvarkymą ir priežiūrą, želdynų kūrimą ir naujų želdinių veisimą, želdynų tvarkymo ir kūrimo projektų rengimą, derina juos;

10.32. organizuoja želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos, veikiančios prie Savivaldybės visuomeniniais pagrindais, veiklą;

10.33. rengia lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarką;

10.34. organizuoja skelbimą želdynus ir želdinius Savivaldybės saugomais gamtos paveldo objektais Saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka;

10.35. vykdo želdynų ir želdinių būklės, želdynų kūrimo, naujų želdinių veisimo vidaus kontrolę;

10.36. rengia želdynų ir želdinių apsaugos taisykles;

10.37. sprendžia medžių persodinimo, kirtimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo, gydymo klausimus;

10.38. išduoda leidimus saugotinų medžių ir krūmų kirtimui ar kitokiam pašalinimui, genėjimui, persodinimui ar kitiems želdynų ir želdinių tvarkymo darbams;

10.39. teikia fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją medžių ir krūmų sodinimo, kirtimo, genėjimo, perkėlimo klausimais;

10.40. Aplinkos ministerijos patvirtinta tvarka teikia Lietuvos statistikos departamentui metinę statistinę ataskaitą apie Savivaldybės teritorijoje esamus, sutvarkytus, įkurtus naujus želdynus;

10.41. Savivaldybės teritorijoje organizuoja Lietuvos sveikatos strategijos, valstybinių sveikatinimo programų, tarpinstitucinių veiklos planų, kitų valstybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja juos įgyvendinant;

10.42. organizuoja Savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) Savivaldybės strateginiame veiklos planuose numatytų  Savivaldybės   sveikatos   priežiūros  plėtojimo, kitų Savivaldybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja jas įgyvendinant;

10.43. nuolat analizuoja Savivaldybės gyventojų sveikatos būklę ir jos rizikos veiksnius, pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės merui, Administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms;

10.44. pagal kompetenciją vykdo Savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklos priežiūrą, koordinuoja jų veiklą ligų prevencijos ir sveikatinimo klausimais, teikia išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės merui, Administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms;

10.45. organizuoja ir koordinuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą sveikatos klausimais;

10.46. koordinuoja socialinių partnerių įtraukimą į Savivaldybės sveikatinimo veiklą;

10.47. koordinuoja Savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir veiksmus jų metu;

10.48. vykdo Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme numatytas funkcijas;

10.49. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui išvadas ir pasiūlymus dėl:

10.49.1. lėšų Savivaldybės sveikatinimo veiklai finansuoti poreikio bei panaudojimo;

10.49.2. dėl griežtesnių negu teisės aktuose numatyti reikalavimų nustatymo visuomenės sveikatos priežiūros srityje Savivaldybės teritorijoje, kai  tai numato įstatymai;

10.49.3. kitas išvadas ir pasiūlymus savo kompetencijos klausimais;

10.50. pagal kompetenciją prižiūri, ar Savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi sveikatinimo veiklą reglamentuojančių įstatymų, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus;

10.51. pagal kompetenciją užtikrina valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų ir savarankiškųjų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo kontrolę;

10.52. pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės mero įgaliojimus rengia Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme numatytų sveikatinimo veiklos sutarčių projektus, pagal kompetenciją dalyvauja kontroliuojant, kaip jų laikomasi;

10.53. rengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui sveikatinimo veiklos teisės aktų projektus;

10.54. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą likviduojant stichinių nelaimių, avarijų, epidemijų, ekologinių katastrofų padarinius;

10.55. nagrinėja pareiškimus ir skundus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros klausimais, sprendžia juos pagal savo įgaliojimus arba perduoda spręsti Savivaldybės administracijai pagal kompetenciją;

10.56. analizuoja pagal koordinuojamą veiklos sritį Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Savivaldybė) teikiamų paslaugų kokybę ir, atsižvelgiant į ekonominius pasikeitimus, teikia siūlymus dėl paslaugų kokybės gerinimo ir teikiamų paslaugų kainų perskaičiavimo;

10.57. teikia informaciją Savivaldybės administracijos direktoriaus metinei ataskaitai parengti apie Skyriaus koordinuojamų Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Savivaldybė) teikiamų paslaugų apimtis, kokybę ir paslaugų kainas. 

<…>

Skyriaus nuostatai >>

<…>

8. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:

8.1. Organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės veiklą vykdant teritorijų planavimą, savivaldybės teritorijos bendrojo plano, specialiųjų ir detaliųjų planų rengimą bei jų sprendinių įgyvendinimą, projektinių pasiūlymų ir architektūros reikalavimų vykdymą;

8.2. Administruoja teritorijų planavimą ir techninių (techninių – darbo) projektų rengimą;

8.3. Išduoda fiziniams ir juridiniams asmenims specialiuosius architektūros reikalavimus, statybą leidžiančius dokumentus;

8.4. Organizuoja Teritorijų planavimo komisijos darbą;

8.5. Koordinuoja Savivaldybės veiklą geodezijos, topografijos, geoinformatikos darbų srityje;

8.6. Organizuoja ir koordinuoja gatvių įvardijimą ir adresų suteikimą;

8.7. Koordinuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės  valdymą ir disponavimą ja;

8.8. Koordinuoja Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės  valdymą ir  disponavimą ja patikėjimo teise ar panaudos pagrindais.

9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

    9.1. Architektūros ir urbanistikos srityje:

9.1.1. Administruoja Savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendrojo plano, detaliųjų planų, specialiojo planavimo dokumentų rengimą;

9.1.2. Išduoda teritorijų planavimo sąlygas, rengimo reikalavimus;

9.1.3. Sprendžia dėl bendrojo, specialiojo, detaliojo planavimo privalomo proceso ir procedūrų;  rengia  ir  derina  teritorijų  planavimo  proceso  inicijavimo  ir  teritorijų  planavimo

dokumentų sprendinių įgyvendinimo sutartis;

9.1.4. Organizuoja Teritorijų planavimo komisijos darbą; derina Savivaldybės teritorijoje rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius skyriaus kompetencijos ribose; atstovauja Savivaldybės patvirtintiems dokumentams kitų planavimo subjektų rengiamų planavimo dokumentų sprendinių derinimo procese Skyriaus kompetencijos ribose; pateikia tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus Savivaldybės tarybai arba Administracijos direktoriui;

9.1.5. Dalyvauja rengiant rajono (rajono miestų ir miestelių) teritorijos raidos analizę ir prognozes, programas ir projektus;

9.1.6. Inicijuoja Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymą su visuomene, dalyvauja kitų planavimo subjektų rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese; apibendrina gyventojų skundus ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų ir statybos projektų, projektinių pasiūlymų; rengia medžiagą ir konsultuoja sprendžiant ginčus nustatyta tvarka;

9.1.7. Konsultuoja ir informuoja fizinius ir juridinius asmenis apie teritorijų planavimo sąlygas ir procedūras, patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus;

9.1.8. Inicijuoja teritorijų planavimo dokumentų viešinimą, platinimą;

9.1.9. Talpina duomenis teritorijų planavimo dokumentų registre;

9.1.10. Išduoda statybą leidžiančius dokumentus, pažymas apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpų ar statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį, nustatyta tvarka tikrina statinių projektus;

9.1.11. Teikia Administracijos direktoriui, Savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui  pasiūlymus dėl architektūros ir kraštovaizdžio formavimo principų realizavimo Savivaldybės teritorijoje;

9.1.12. Rengia bei derina planavimo bei projektavimo užduotis Savivaldybės administruojamiems teritorijų planavimo bei techniniams projektams, derina projektinių pasiūlymų rengimo užduotis;

9.1.13. Nagrinėja teikiamus projektinius pasiūlymus, dalyvauja jų svarstyme;  nagrinėja, įvertina parengtus specialiuosius reikalavimus ir planavimo sąlygas, organizuoja prieštaringų reikalavimų ar sąlygų suderinimą ir išduoda statytojui (užsakovui) kompleksinį reikalavimų dokumentą;

9.1.14. Dalyvauja Statybos užbaigimo komisijos darbe;

9.1.15. Derina reklamos, mažųjų architektūros formų, inžinerinio teritorijos parengimo, apželdinimo projektus;

9.1.16. Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis dėl tikslinės žemės naudojimo paskirties, jos pakeitimo galimybių ir tvarkos;

9.1.17. Vykdo kitas tiesiogiai įstatymų deleguotas funkcijas vyr. architekto pareigybei.

  9.2. Geodezijos srityje:

9.2.1. Kaupia Mažeikių miesto ir rajono gyvenviečių geodezinio pagrindo ir topografijos medžiagą;

9.2.2. Organizuoja geodezinės ir kartografinės medžiagos sistematiką;

9.2.3. Išduoda leidimus geodeziniams ir inžineriniams tyrinėjimams Savivaldybės teritorijoje;

9.2.4. Teikia pasiūlymus dėl mieste ir rajone vykdomų geodezinių ir topografinių darbų finansavimo iš Lietuvos valstybės, Savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių, atsižvelgiant į prioritetines geodezinių ir topografinių darbų kryptis.

  9.3. Gatvių įvardijimo ir adresų suteikimo srityje:

9.3.1. Rengia numerių pastatams, patalpoms, pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo dokumentų projektus;

9.3.2. Teikia pasiūlymus dėl gatvių įvardijimo ir adresų suteikimo.

  9.4. Turto valdymo ir disponavimo srityje:

9.4.1. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus dėl žemės Savivaldybei priklausantiems pastatams eksploatuoti ar kitiems Savivaldybės poreikiams tenkinti įsigijimo nuosavybės teise, valdymo patikėjimo teise ar panaudos pagrindais;

9.4.2. Organizuoja žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras;

9.4.3. Tvarko Savivaldybei nuosavybės teise priklausančios ar pagal patikėjimo, panaudos sutartis valdomos žemės dokumentaciją ir archyvą; koordinuoja kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, priskirtų Savivaldybės privatizavimo objektams, pardavimo ar nuomos dokumentų parengimą;

9.4.4. Rengia ir teikia Administracijos direktoriui, Savivaldybės tarybai pasiūlymus ir sprendimų projektus dėl žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių tarifų ir lengvatų; apskaičiuoja fiziniams ir juridiniams  asmenims valstybinės žemės nuomos mokestį, parengia ir išsiunčia  mokesčių deklaracijas fiziniams asmenims; priima žemės nuomos mokesčio deklaracijas, tikrina jų duomenų teisingumą;

9.4.5. Rengia ir teikia Administracijos direktoriui pasirašyti sutartis su institucijomis ir ūkio subjektais dėl valstybinės žemės nuomos deklaracijų pristatymo mokesčių mokėtojams, dėl duomenų apie asmenis, kurie reikalingi žemės nuomos mokesčiui nustatyti, teikimo ir su bankais dėl žemės nuomos mokesčio priėmimo;

9.4.6. Priima prašymus iš juridinių ir fizinių asmenų dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio permokos grąžinimo, prireikus – rengia tais klausimais  Administracijos direktoriaus įsakymų projektus. 

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Vyriausioji specialistė

Rima Blaževičienė

107 Kabinetas

mail rima.blazeviciene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Jūratė Bernotienė

107 Kabinetas

mail jurate.bernotiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Jurgita Repšienė

216 Kabinetas

mail jurgita.repsiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Orinta Malakauskienė

216 Kabinetas

mail orinta.malakauskiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Vilma Vanagienė

216 Kabinetas

document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Simona Samoškienė

202 Kabinetas

mail simona.samoskiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Vida Norvaišienė

210 Kabinetas

mail vida.norvaisiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Specialistė inžinierė programuotoja

Tatjana Dobreckova

109 Kabinetas

mail tatjana.dobreckova@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausiasis specialistas

Ričardas Norvaiša

109 Kabinetas

mail ricardas.norvaisa@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Specialistas inžinierius programuotojas

Algimantas Daujotas

105 Kabinetas

mail algimantas.daujotas@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausiasis specialistas

Ričardas Leščinskas

417 Kabinetas

mail ricardas.lescinskas@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji archyvarė

Irena Asauskienė

601 Kabinetas

mail irena.asauskiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji archyvarė

Laima Raudonienė

603 Kabinetas

mail laima.raudoniene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Raminta Jonikė

602 Kabinetas

mail raminta.jonike@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji archyvarė

Irena Mikalauskienė

603 Kabinetas

mail irena.mikalauskiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Andrėja Milbertė

214 Kabinetas

mail andreja.milberte@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Lengvojo automobilio vairuotojas

Rimvydas Jonauskis

104 Kabinetas

document Pareigybės aprašymas

Specialistas - vairuotojas

Tomas Juodeikis

104 Kabinetas

document Pareigybės aprašymas

Lengvojo automobilio vairuotojas

Zigmas Girdenis

104 Kabinetas

document Pareigybės aprašymas

Lengvojo automobilio vairuotojas

Vytautas Balčiūnas

104 Kabinetas

document Pareigybės aprašymas

Lengvojo automobilio vairuotojas

Artūras Kontenis

104 Kabinetas

document Pareigybės aprašymas

Pastatų remontininkas

Klevas Bolmantas

document Pareigybės aprašymas

Pastatų remontininkas

Stasys Petrauskis

document Pareigybės aprašymas

Darbininkas

Jonas Motiejauskas

document Pareigybės aprašymas

Valytoja

Irena Vaičienė

document Pareigybės aprašymas

Valytoja

Aida Skališienė

document Pareigybės aprašymas

Valytoja

Justina Barkauskienė

document Pareigybės aprašymas

Valytoja

Tatjana Lukošienė

document Pareigybės aprašymas

Valytoja

Rita Žiemelienė

document Pareigybės aprašymas

Valytoja

Danutė Jarutienė

document Pareigybės aprašymas

<…>

9. Pagrindiniai Skyriaus veiklos uždaviniai:

9.1. inicijuoti ir organizuoti teisės aktų projektų rengimą dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo, kontrolės procedūrų nustatymo klausimais;

9.2. koordinuoti ir įgyvendinti fizinių ir juridinių asmenų priėmimą, stebėti asmenų prašymų, pasiūlymų, pareiškimų nagrinėjimo terminus;

9.3. bendradarbiaujant su kitais Administracijos struktūriniais padaliniais (toliau – padaliniai), Savivaldybės tarybos sekretoriumi ir atsižvelgiant į specialistų kompetenciją, nustatytą pareigybių aprašymuose, užtikrinti sklandų Savivaldybės tarybos, jos komitetų, sudarytų komisijų posėdžių darbą, Savivaldybės mero ir Administracijos direktoriaus priimamųjų, Savivaldybės mero pavaduotojo (-ų), Administracijos direktoriaus pavaduotojo (-ų) darbą;

9.4. atlikti ūkinį ir materialinį Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero, Savivaldybės mero pavaduotojo (-ų), Savivaldybės tarybos sekretoriaus, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, Administracijos vadovų ir padalinių aptarnavimą;

2 9.5. užtikrinti efektyvų Savivaldybės, Administracijos ir likviduotų įmonių archyvinių dokumentų tvarkymą ir saugojimą.

9.6. formuoti administracijos politiką diegiant pažangias informacines ir telekomunikacines technologijas;

9.7. sukurti ir plėtoti Administracijos informacinę sistemą, integruoti ją su kitomis informacinėmis sistemomis;

9.8. koordinuoti duomenų bazių kūrimą, tvarkymą bei naudojimą, kontroliuoti jų technologinį suderinamumą ir tarpusavio sąveiką bei užtikrinti informacinių sistemų saugumą;

9.9. vykdyti valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę Savivaldybėje

10. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

10.1. Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero ir Administracijos dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo srityje:

10.2. Fizinių ir juridinių asmenų priėmimo srityje:

10.3. Savivaldybės tarybos, jos komitetų, komisijų posėdžių darbo organizavimo ir aptaranavimo srityje:

10.4. Savivaldybės ir likviduotų įmonių archyvinių dokumentų tvarkymo ir saugojimo srityje:

10.5. Informacinių ir ryšių technologijų naudojimo srityje:

10.6. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų (Laisvės g. 8) ir dalies patalpų kituose pastatuose (Ventos g. 8A 6 aukštas, Stoties g. 18 (išskyrus Mažeikių apylinkės seniūnijos užimamas patalpas), Laižuvos g. 3 (padalinių naudojamos patalpos), Laisvės g. 39 (Žemės ūkio skyriaus naudojamos patalpos), J. Basanavičiaus g. 39A (2 garažo skyriai), M. K. Čiurlionio g. 5 (9 garažo skyriai), Stoties g. 18 (2 garažo skyriai), kurie yra naudojami tenkinti Savivaldybės ir Administracijos vadovybės, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, padalinių (toliau – pastatai ir patalpos) poreikius priežiūros srityje:

10.7. Savivaldybės vadovų, Savivaldybės tarybos narių, kai šie vykdo savo įgaliojimus, Administracijos vadovų, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, Savivaldybės tarybos sekretoriaus, padalinių vedėjų ir padalinių specialistų aprūpinimo tarnybiniu transportu, ūkinio ir materialinio aprūpinimo srityse:

10.8. Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės Savivaldybėje srityje:

10.9. Kitoje Skyriaus bendroje veikloje:

10.9.1. prižiūri Administracijos pasitarimų ir posėdžių sales (Laisvės g. 8, Stoties g. 18): parengia patalpas, inventorių ir įrangą posėdžiams, pasitarimams, seminarams ir kitiems renginiams, vykdo jų poreikio registrą, pagal pateiktas paraiškas ir tarpusavyje suderintą laiką suteikia renginiams pravesti; pagal kompetenciją posėdžių dalyviams teikia atitinkamą pagalbą;

10.9.2. organizuoja Savivaldybės, Administracijos ir padalinių apskritųjų antspaudų gaminimą, rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl jų nurašymo ir sunaikinimo, dalyvauja antspaudų sunaikinimo procedūrose.

10.9.3. pagal Savivaldybės, Administracijos vadovų ir padalinių specialistų poreikį organizuoja spaudų gaminimą;

10.9.4. registruoja Juridinių asmenų registre:

10.9.4.1. pakeistus Administracijos steigimo dokumentus, duomenis;

10.9.4.2. paramos gavėjo statuso Administracijai suteikimą ar panaikinimą.

10.9.5. organizuoja tipografiniu būdu gaminamų Administracijos blankų gamybą, teikia projektinius pasiūlymus dėl dokumentų blankų maketų;

10.9.6. pagal Skyriui šiuose Nuostatuose nustatytas veiklos sritis kontroliuoja darbo tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Administracijos direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo sąlygų gerinimo; 10.9.7. Bendrojo skyriaus specialistai pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus. 10.10. Administracijos direktorius gali Skyriaus funkcijas išsamiau detalizuoti ar išplėsti, tvirtindamas Skyriaus specialistų pareigybių aprašymus, duodamas kitų rašytinių pavedimų, įgaliojimų.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Vedėjo pavaduotoja

Ingrida Butkevičienė

301 Kabinetas

mail ingrida.butkeviciene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji buhalterė

Asta Dainienė

303 Kabinetas

mail asta.dainiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji specialistė

Birutė Liaučiuvienė

301 Kabinetas

mail birute.liauciuviene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji buhalterė

Gražina Vaišnorienė

301 Kabinetas

mail grazina.vaisnoriene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Indrė Liutkė

303 Kabinetas

mail indre.valantyte@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Jolanta Merkelienė

303 Kabinetas

mail jolanta.merkeliene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Jolanta Noreikienė

303 Kabinetas

mail jolanta.noreikiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji specialistė

Jolita Grigužauskienė

303 Kabinetas

mail jolita.griguzauskiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji specialistė

Zinaida Orencienė

301 Kabinetas

mail zinaida.orenciene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji buhalterė

Danutė Bukontienė

116 Kabinetas

mail danute.bukontiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji buhalterė

Lina Krapauskienė

118 Kabinetas

mail lina.krapauskiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji buhalterė

Rimutė Jadvyga Abartienė

118 Kabinetas

mail rimute.abartiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji buhalterė

Gema Liegaudienė

418 Kabinetas

mail gema.liegaudiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji buhalterė

Roma Petrauskienė

413 Kabinetas

mail roma.petrauskiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

<…>

9. Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, Skyrius atlieka šias funkcijas:

9.1. vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu apskaitos vadovu, tvarko Savivaldybės ir valstybės patikėjimo teise valdomo turto, grynųjų pinigų, finansinio turto, priimtų ir atiduotų pagal panaudą materialinių vertybių, įsipareigojimų, skolų, tikslinių lėšų apskaitą;

9.2. organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės administracijos, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus ir Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos išlaidų sąmatų sudarymą pagal programas ir priemones, valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją, kontroliuoja jų vykdymą ir teikia pasiūlymus dėl asignavimų pakeitimų;

9.3. sudaro tikslinių lėšų išlaidų sąmatas pagal programas ir priemones, valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją, teikia pasiūlymus dėl asignavimų pakeitimų;

9.4. tvarko valstybinės žemės nuomos mokesčio, numeruotų ir specialiųjų dokumentų

blankų, atsiskaitymų su darbuotojais pagal darbo užmokestį ir kitas jam prilygintas išmokas, atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitą;

9.5. vadovaudamasis teisės aktais, tvarko faktinių ir kasinių išlaidų apskaitą pagal vykdomas programas, jų priemones ir biudžeto pajamų ir išlaidų funkcinę bei ekonominę klasifikacijas;

9.6. įrašo į apskaitos registrus visas įvykdytas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius;

9.7. vykdo išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę bei sutarčių įsipareigojimų vykdymo priežiūros einamąją finansų kontrolę finansų kontrolės taisyklių, patvirtintų Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, nustatyta tvarka;

9.8. teisės aktų nustatyta tvarka rengia biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo mėnesio, ketvirčio,

ataskaitas ir teikia Savivaldybės administracijos Finansų skyriui;

9.9. teisės aktų nustatyta tvarka rengia tarpinius ir metinius finansinių ataskaitų rinkinius ir teikia Savivaldybės administracijos Finansų skyriui;

9.10. inicijuoja darbo grupių sudarymą teisės aktuose numatytoms tvarkoms, susijusioms su buhalterine apskaita, parengti, taip pat pasitarimus asignavimų bei turto valdymo ir apskaitos klausimais;

9.11. naudoja kompiuterinę buhalterinės apskaitos sistemą;

9.12. užtikrina Savivaldybės administracijai skirtų asignavimų naudojimą pagal paskirtį;

9.13. užtikrina mokesčių pervedimą į valstybės biudžetą bei atsiskaitymus su valstybinio socialinio draudimo fondu;

9.14. kontroliuoja skolas bei įsiskolinimus;

9.15. konsultuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus pirminių apskaitos dokumentų parengimo, darbo užmokesčio išmokėjimo, kitais su buhalterine apskaita susijusiais klausimais;

9.16. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą apskaitos dokumentus ir registrus Savivaldybės administracijos direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms;

9.17. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo bei lėšų panaudojimo efektyvumo didinimo klausimais;

9.18. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais Skyriaus kompetencijos klausimais;

9.19. rengia Skyriaus dokumentus saugojimui archyve;

9.20. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų projektus visais Skyriaus kompetencijos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų įgyvendinimą;

9.21. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais pavestas užduotis.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

<…>

10. Skyriaus uždaviniai:

10.1 užtikrinti teisėtą ir teisingą valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos – civilinės būklės aktų registravimo – vykdymą;

10.2 užtikrinti operatyvų ir teisingą valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos – įstatymų priskirtų registrų tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams – vykdymą.

10.3 teisės aktų nustatyta tvarka atlikti civilinės būklės aktų įtraukimą į apskaitą, civilinės būklės aktų įrašų keitimą, taisymą, papildymą, atkūrimą, anuliavimą, asmens vardo, pavardės keitimą;

10.4 užtikrinti tinkamą asmenų aptarnavimą, dokumentų išdavimą bei informacijos teikimą civilinės metrikacijos klausimais teisės aktų nustatyta tvarka;

10.5 teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti dokumentų saugojimą, priežiūrą, naikinimą bei tinkamą parengimą valstybiniam saugojimui.

11. Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius Skyrius vykdo šias funkcijas:

11.1 registruoja civilinės būklės aktus – gimimą, mirtį, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą ir nuginčijimą, įvaikinimą, vardo ir (ar) pavardės pakeitimą. Šių civilinės būklės aktų įrašų elektronines versijas tiesioginės kreipties būdu siunčia VĮ Registrų centro Gyventojų registrui. medicininius mirties liudijimus ir kitus mirties faktą patvirtinančius dokumentus siunčia Higienos institutui;

11.2 įtraukia į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas, užsienio valstybėse įregistruotus ar patvirtintus civilinės būklės aktus;

11.3 vykdo civilinės būklės aktų įrašų suvedimą, elektroniniu būdu duomenų pateikimą Lietuvos Respublikos gyventojų registrui, tvarko, apsaugo, perduoda civilinės būklės aktų įrašuose esančius duomenis valstybės registrams;

11.4 pakeičia, ištaiso, papildo, atkuria, anuliuoja civilinės būklės aktų įrašus;

11.5 išduoda civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus, kopijas, pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje, ir kitus Civilinės būklės aktų registravimo taisyklėse nurodytus dokumentus;

11.6 konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

11.7 priima iš asmenų prašymus ir reikalingus dokumentus dėl gimimo, mirties, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą, įvaikinimo, tėvystės pripažinimo, tėvystės (motinystės) nustatymo ir nuginčijimo, vardo ir (ar) pavardės pakeitimo registravimo, civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo, anuliavimo, įrašus liudijančių išrašų, kopijų, pažymų, patvirtinančių kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, ir kitų dokumentų išdavimo;

11.8 rengia dokumentus, surašo ir tvirtina išvadas dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, papildymo, ištaisymo, anuliavimo, atkūrimo;

11.9 rengia dokumentus, surašo ir tvirtina išvadas dėl asmens vardo, pavardės pakeitimo;

11.10 rengia dokumentus ir teikia Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai išvadas dėl asmens vardo, pavardės pakeitimo;

11.11 gauna iš kitos civilinės metrikacijos įstaigos ar archyvo trūkstamus dokumentus, patvirtinančius aplinkybes, dėl kurių civilinės būklės akto įrašas keičiamas, taisomas ar papildomas, jeigu byloms parengti patys asmenys jų pateikti negali arba duomenys nėra įtraukti į Lietuvos Respublikos Gyventojų registrą;

11.12 vykdo teismo sprendimus dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo;

11.13 atnaujina su Skyriui priskirtomis funkcijomis susijusią informaciją Savivaldybės interneto svetainėje;

11.14 veda civilinių santuokų ceremonijas pagal iš anksto sudarytą grafiką Skyriaus patalpose ir norinčiųjų susituokti asmenų pasirinktose vietose Savivaldybės teritorijoje;

11.15 pažymi informaciją Skyriuje saugomų civilinės būklės aktų įrašų rodyklėse apie kitų civilinės metrikacijos skyrių atliktus civilinės būklės aktų įrašų papildymus, pakeitimus, ištaisymus;

11.16 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka renka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą už civilinės būklės aktų registravimą, įtraukimą į apskaitą, aktų įrašų papildymą, pakeitimą, ištaisymą, civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų, kopijų, pažymų, patvirtinančių kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimą.

12. Dokumentų saugojimo, perdavimo ir sunaikinimo srityje Skyrius:

12.1 teisės aktų nustatyta tvarka sudaro civilinės būklės aktų įrašų abėcėlines rodykles;

12.2 teisės aktų nustatyta tvarka saugo civilinės būklės aktų įrašus, organizuoja jų įrišimą į knygas;

12.3 tvarko, komplektuoja, saugo archyvinius dokumentus ir juos perduoda Telšių apskrities archyvui;

13. Atlikdamas kitas funkcijas Skyrius:

13.1 pagal kompetenciją rengia Tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

13.2 pagal kompetenciją įgyvendina Tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Administracijos direktoriaus įsakymus, vykdo Savivaldybės mero, Administracijos direktoriaus pavedimus;

13.3 bendradarbiauja ir teisės aktų nustatyta tvarka keičiasi informacija su kitais Administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis Skyriaus kompetencijos klausimais;

13.4 teisės aktų nustatyta tvarka informuoja visuomenę ir teikia konsultacijas asmenims Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

13.5 pagal kompetenciją inicijuoja (esant reikalui vykdo) prekių, paslaugų ir (ar) darbų viešuosius pirkimus, rengia Skyriaus inicijuojamų prekių, paslaugų ir (ar) darbų viešųjų pirkimų konkursų sąlygų ir sutarčių projektus;

13.6 atsako už atlikto darbo konfidencialumą;

13.7 tvirtina dokumentų, saugomų ir išduodamų Skyriuje, originalus, kopijas, išrašus;

13.8 vykdo kitas su Skyriaus uždaviniais susijusias teisės aktų nustatytas funkcijas, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Pirmadieniais–ketvirtadieniais

Penktadieniais

8.00–17.00 val.

8.00–15.45 val.

Pietų pertrauka

12.00–12.45 val.

Šeštadieniais

Sekmadieniais 

Registruojamos santuokos

Nedirbama

 

Vyriausioji specialistė

Vita Žubikaitė

320 Kabinetas

mail vita.zubikaite@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Jurgita Želvienė

320 Kabinetas

mail jurgita.zelviene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji specialistė

Stanislava Varkalienė

319 Kabinetas

mail stanislava.varkaliene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Virginija Skutulienė

318 Kabinetas

mail virginija.skutuliene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji specialistė

Aušra Žiliuvienė

319 Kabinetas

mail ausra.ziliuviene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Dovilė Milienė

320 Kabinetas

mail dovile.miliene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

<…>

9. Svarbiausi Skyriaus veiklos uždaviniai:

9.1 įgyvendinti Savivaldybės politiką biudžeto, finansų valdymo ir apskaitos klausimais;

9.2 rengti Savivaldybės kiekvienų metų biudžeto projektą ir organizuoti patvirtinto biudžeto vykdymą;

9.3 rengti Savivaldybės iždo, Savivaldybės tarpinių, metinių ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų bei Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius;

9.4 tvarkyti Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei skolintų lėšų apskaitą;

10. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

10.1 stebi teisės aktų, reglamentuojančių biudžeto sudarymą ir vykdymą, apskaitos tvarkymą ir ataskaitų teikimą,  pokyčius ir užtikrina jų įgyvendinimą;

10.2 renka, sistemina ir analizuoja duomenis, reikalingus Savivaldybės biudžeto projektui rengti;

10.3 prognozuoja Savivaldybės biudžeto finansinius srautus, planuoja skolinimosi galimybes patvirtintų Savivaldybės skolinimosi limitų ribose;

10.4 organizuoja Savivaldybės biudžeto formavimo procesą;

10.5 analizuoja Savivaldybės veiklos programų projektuose numatytus Savivaldybės biudžeto asignavimus;

10.6 priima, tikrina ir nagrinėja Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų pateiktus programų sąmatų projektus, rodiklius, apskaičiavimus ir šių dokumentų priedus;

10.7 nustatyta tvarka rengia Savivaldybės biudžeto projektą ir teikia svarstyti bei tvirtinti Tarybai;

10.8 tikrina Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų sąmatų sudarymo teisingumą, apskaičiavimų, jų priedų atitiktį patvirtintoms sąmatoms;

10.9 rengia Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų sąrašą, vadovaudamasis patvirtintu Savivaldybės biudžetu, jo pajamų paskirstymo ketvirčiais dokumentais ir patvirtintomis programų sąmatomis;

10.10 priima Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų paraiškas lėšoms gauti ir tikrina jų atitiktį pagal patvirtintą Savivaldybės biudžetą;

10.11 rengia mokėjimo nurodymus lėšoms Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams pervesti, taip pat ir kitiems subjektams, jei tai susiję su Savivaldybės iždo funkcijomis;

10.12 nagrinėja Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų ir kitų subjektų prašymus dėl Savivaldybės biudžeto asignavimų pakeitimo, ketvirtinio paskirstymo pakeitimo, dėl papildomų biudžeto asignavimų ar kitų lėšų, teikia pasiūlymus dėl jų skyrimo, rengia pažymas-pranešimus asignavimų valdytojams apie asignavimų pakeitimus;

10.13 nustato netekusių tikslinės paskirties asignavimų sumas;

10.14 atlieka Savivaldybės biudžeto vykdymo analizę;

10.15 priima Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų mėnesio, ketvirčių ir metų biudžeto programų sąmatų įvykdymo ir kitas ataskaitas, atlieka jų analizę, tikrina duomenų atitiktį Skyriaus apskaitos duomenims;

10.16 sudaro Savivaldybės iždo tarpinius ir metinį finansinių ataskaitų rinkinius, Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį bei kitas Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitas ir teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ar kitoms atskaitingoms institucijoms jų nustatyta tvarka ir terminais;

10.17 atlieka viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimo proceso procedūras viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS);

10.18 priima sprendimus ir vykdo veiksmus, užtikrinančius išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę;

10.19 tvarko Savivaldybės iždo, paskolų, tarpusavio atsiskaitymų su valstybės biudžetu  ir kitų pavedimams vykdyti gautų lėšų apskaitą;

10.20 planuoja paskolų grąžinimą reikiamu laiku sutartyse numatytais terminais, palūkanų ir kitų paskolų aptarnavimo išlaidų sumokėjimą ir perveda lėšas paskoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti;

10.21 teisės aktų nustatyta tvarka informuoja visuomenę Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

10.22 konsultuoja Savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų bei Savivaldybės administracijos skyrių vadovus ir buhalterinės apskaitos darbuotojus Skyriaus kompetencijos klausimais;

10.23 nagrinėja skundus, pranešimus, prašymus, gautus Skyriaus vardu bei pagal Skyriui priskirtas funkcijas, rengia atsakymus į juos ar atsakymų projektus;

10.24 organizuoja ir tvarko Skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą;

10.25 rengia ir derina Tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

10.26 pagal kompetenciją kartu su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais dalyvauja rengiant Administracijos vidaus tvarką reglamentuojančių teisės aktų ir padalinių veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus, dalyvauja darbo grupių ir komisijų darbe;

10.27 pagal kompetenciją inicijuoja, esant reikalui – vykdo prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, rengia Skyriaus inicijuojamų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų konkursų sąlygų ir sutarčių projektus;

10.28 bendradarbiauja su kitais Administracijos padaliniais bei kitų savivaldybių analogiškas funkcijas vykdančiais skyriais;

10.29 vykdo kitas įstatymų ir teisės aktų nustatytas funkcijas.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

<…>

9. Skyriaus uždaviniai:

9.1. formuoti palankią visuomenės nuomonę apie Savivaldybę;

9.2. kurti Savivaldybės teigiamo įvaizdžio strategijas, vykdyti informacines bei šviečiamąsias veiklas;

9.3. administruoti (valdyti, tvarkyti) Savivaldybės interneto svetainės www.mazeikiai.lt turinio valdymo sistemą ir oficialią Savivaldybės feisbuko paskyrą „Mažeikių rajono savivaldybė“.

10. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

10.1. rengia Savivaldybės visuomenės informavimo strategijas, veiksmų planus bei, atsižvelgdamas į aktualijas, jų svarbą, parenka tinkamiausias ryšių su visuomene priemones, kartu su kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, į juos neįeinančiais valstybės tarnautojais ir struktūriniais teritoriniais padaliniais jas įgyvendina;

10.2. renka, kaupia, rengia, apdoroja ir (ar) teikia visuomenei informaciją apie Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vadovų, Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, į juos neįeinančių valstybės tarnautojų ir struktūrinių teritorinių padalinių svarbius sprendimus bei kitus su Savivaldybės veikla susijusius klausimus;

10.3. informuoja visuomenę apie Savivaldybės tarybos, Savivaldybei pavaldžių įstaigų, įmonių ir organizacijų veiklą;

10.4. dalyvauja pagal poreikį šalies ir užsienio valstybinių institucijų (įmonių, įstaigų ir organizacijų) renginiuose, kuriuose dalyvauti kviečiama Savivaldybė;

10.5. organizuoja oficialių Savivaldybės delegacijų vykimą į užsienį bei užsienio valstybių oficialių delegacijų bei pareigūnų priėmimą Savivaldybėje su vadovais;

10.6. užtikrina Savivaldybei pagal sutartis skirtų plotų bei eterio laiko žiniasklaidoje efektyvų panaudojimą;

10.7. organizuoja Savivaldybės gyventojų informavimą ekstremalių situacijų atvejais;

10.8. bendrauja ir bendradarbiauja su žiniasklaida;

10.9. analizuoja žiniasklaidos teikiamą viešąją informaciją apie Savivaldybę;

10.10. organizuoja Savivaldybės rengiamas spaudos konferencijas, Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, į juos neįeinančių valstybės tarnautojų ir struktūrinių teritorinių padalinių interviu su žiniasklaida;

10.11. dalyvauja ruošiant informacinę medžiagą apie Savivaldybę;

10.12. pagal Skyriaus kompetenciją inicijuoja (esant reikalui vykdo) paslaugų ir prekių (kai norima įsigyti reprezentacijai skirtų Savivaldybėje apsilankiusių delegacijų, atstovų, svečių maitinimo ir apgyvendinimo, reprezentacinių laidų, reportažų, siužetų, informacijos parengimo, sukūrimo ir viešinimo visuomenės informavimo priemonėse, vertimo iš įvairių kalbų paslaugas, reprezentacinių Savivaldybės apdovanojimų, dovanų, sveikinimų, leidinių, periodinės spaudos prenumeratos) viešuosius pirkimus, rengia Skyriaus inicijuojamų prekių, paslaugų viešųjų pirkimų techninių specifikacijų, konkursų sąlygų ir sutarčių projektus;

10.13. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;

10.14. registruoja, tvarko Skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;

10.15. saugo kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su Skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu;

10.16. pagal Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, į juos neįeinančių valstybės tarnautojų ir struktūrinių teritorinių padalinių, Savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų raštus rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, mero potvarkius dėl apdovanojimų, padėkos raštų;

10.17. rengia apdovanojimus, padėkos raštus;

10.18. organizuoja vidinę komunikaciją Savivaldybės administracijoje;

10.19. apibendrina Savivaldybės administracijos direktoriaus metinę veiklos ataskaitą;

10.20. vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos direktoriaus pirmojo pavaduotojo, mero rašytinius ir žodinius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

<…>

 7. Skyriaus veiklos tikslas − padėti Savivaldybės administracijos direktoriui ir Savivaldybės viešųjų juridinių asmenų vadovams siekti viešojo juridinio asmens veiklos tikslo (-ų), tobulinant viešojo juridinio asmens valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę.

 8. Skyriaus veiklos uždavinys – atlikti Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą, kurio pagrindiniai uždaviniai yra:

  8.1. tirti ir vertinti viešojo juridinio asmens valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę;

  8.2. tirti ir vertinti viešojo juridinio asmens gautų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą;

  8.3. teikti viešojo juridinio asmens vadovui rekomendacijas dėl viešojo juridinio asmens valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;

  8.4. konsultuoti Savivaldybės merą, Savivaldybės administracijos direktorių, Savivaldybės administracijos padalinių ir Savivaldybės viešųjų juridinių asmenų vadovus viešojo juridinio asmens valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais.

9. Skyrius, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

    9.1. vertina, kaip Savivaldybės administracija ir Savivaldybės viešieji juridiniai asmenys:

9.1.1. laikosi veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

9.1.2. įgyvendina strateginius planavimo dokumentus;

9.1.3. vykdo veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu;

9.1.4. valdo riziką: nustato, analizuoja rizikos veiksnius ir parenka priemones, kurios sumažintų arba pašalintų neigiamą poveikį viešojo juridinio asmens veiklai;

9.1.5. valdo, naudoja turtą ir disponuoja juo, saugo jį nuo neteisėtų veikų, atlieka turto apskaitą;

9.1.6. užtikrina teikiamos informacijos apie finansinę ir kitą veiklą patikimumą, aktualumą, išsamumą ir teisingumą;

9.1.7. užtikrina informacinių sistemų valdymą ir saugumą;

   9.2. vertina Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės viešųjų juridinių asmenų gautų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą, teikia išvadas ir rekomendacijas dėl jo tobulinimo;

   9.3. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

   9.4. rengia vidaus audito ataskaitas, kuriose teikia išvadas ir rekomendacijas dėl Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės viešųjų juridinių asmenų valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;

   9.5. atlieka pažangos stebėjimą: stebi ir vertina, kaip įgyvendinamos vidaus audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos;

  9.6. rengia ir teikia konsultacijas viešojo juridinio asmens valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės administracijos padalinių ir Savivaldybės viešųjų juridinių asmenų vadovams;

  9.7. rengia Skyriaus veiklos planus ir metinę Skyriaus veiklos ataskaitą;

  9.8. atlieka kitas teisės aktuose nurodytas funkcijas, susijusias su Skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti vedėjo pareigas

Inga Kneitienė

115 Kabinetas

mail inga.kneitiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresn. specialistė

Daiva Girlakė

115 Kabinetas

mail daiva.girlake@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresn. specialistė

Eglė Kryžiutė

113 Kabinetas

mail egle.kryziute@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresn. specialistė

Gina Žiaugienė

107 Kabinetas

mail gina.ziaugiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Daiva Končiuvienė

102 Kabinetas

mail daiva.konciuviene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresn. specialistė

Laura Liatukytė

111 Kabinetas

mail laura.liatukyte@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresn. specialistė

Egita Kekienė

112 Kabinetas

mail egita.kekiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresn. specialistė

Lina Kaupienė

112 Kabinetas

mail lina.kaupiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresn. specialistė

Giedrė Juodeikienė

111 Kabinetas

mail giedre.juodeikiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Joana Žiubikaitė

104 Kabinetas

mail joana.ziubikaite@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Vita Motuzaitė

104 Kabinetas

mail vita.motuzaite@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Gitana Ruginė

109 Kabinetas

mail gitana.rugine@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Agnė Vaitkienė

103 Kabinetas

mail agne.vaitkiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresn. specialistė

Toma Paulauskienė

108 Kabinetas

mail toma.paulauskiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresn. specialistė

Rasa Tamašauskienė

107 Kabinetas

mail rasa.tamasauskiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji specialistė

Vaida Ieva Šmukštaitė

106 Kabinetas

mail ieva.smukstaite@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Aušra Šemetienė

113 Kabinetas

mail ausra.semetiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė (atvejo vadybininkė)

Aistė Paplauskienė

106A Kabinetas

mail aiste.paplauskiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji specialistė

Ernesta Dargenienė

108 Kabinetas

mail ernesta.dargeniene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė (asmenų su negalia koordinatorius)

Roberta Šimkienė

106 A Kabinetas

mail roberta.simkiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Donata Žiulpienė

102 Kabinetas

mail donata.ziulpiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

<…>

9.  Svarbiausi Skyriaus uždaviniai:

9.1. užtikrinti valstybės ir savivaldybės socialinės politikos įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos įstatymų,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų, Tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių socialinę paramą vykdymą;

9.2. nustatyti  socialinės paramos poreikį bei galimybes, planuoti ir organizuoti socialinę paramą, ją koordinuoti ir kontroliuoti;

9.3. plėtoti savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą bei partnerystę socialinių paslaugų teikimo srityje.

10. Skyrius įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo funkcijas:

10.1. rengia teisės aktų (Tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų) projektus socialinės paramos klausimais;

10.2. nagrinėja asmenų (pareiškėjų) prašymus, išmokų gavėjų skundus, įvertina jų socialinius  poreikius, rengia atsakymus;

10.3. teikia informaciją ir konsultuoja asmenis, organizacijas, įstaigas socialinės paramos klausimais;

10.4. leidžia įsakymus Skyriaus veiklos klausimais;

10.5. kaupia informaciją apie savivaldybės gyventojų socialinę padėtį, socialinių paslaugų ir materialinės paramos poreikį;

10.6. skelbia informaciją apie teikiamą savivaldybėje socialinę paramą savivaldybės interneto tinklapyje;

10.7. atlieka senatvės pensijos amžiaus asmenų veiklos ir gebėjimų vertinimą Mažeikių rajono savivaldybėje, asmens namuose, globos ir slaugos įstaigose ar kitoje vertinamo asmens buvimo vietoje;

10.8. kasmet rengia savivaldybės socialinių paslaugų planą ir organizuoja jo įgyvendinimą;

10.9. vykdo socialinių paslaugų ir vaiko globos administravimą:

    10.9.1. organizuoja asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikių nustatymą;

    10.9.2. priima sprendimus dėl socialinių paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) pagal nustatytą asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį;

    10.9.3. priima sprendimus dėl socialinės priežiūros (pagalbos į namus; socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo);

    10.9.4. priima sprendimus dėl socialinės globos (dienos, trumpalaikės, ilgalaikės);

    10.9.5. vertina asmens (šeimos) finansines galimybės mokėti už socialines paslaugas ir nustato asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydį;

    10.9.6. priima asmenų, norinčių tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar įtėviu prašymus ir sutikimus, reikalingus pradiniam įvertinimui;

    10.9.7. persiunčia parengtus dokumentus Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritoriniam skyriui;

    10.9.8. rengia sprendimus dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo;

10.10. kontroliuoja teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų, socialinės priežiūros kokybę, akredituoja socialinių paslaugų įstaigų teikiamą socialinę priežiūrą;

10.11. rengia sutartis;

10.12. tvarko asmenų, gavusių socialinę paramą apskaitą;

10.13. teikia Tarybai, administracijos direktoriui pasiūlymus socialinės paramos gerinimo klausimais;

10.14. organizuoja konkursus socialiniams projektams finansuoti;

10.15. teikia teismui pareiškimus dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu, globos skyrimo ir išvadas dėl globos ir rūpybos nustatymo, dėl globėjo (rūpintojo) paskyrimo, atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų;

10.16. rengia ir įgyvendina savivaldybės socialines programas, socialines strategines veiklos priemones;

10.17. kontroliuoja visuomeninių organizacijų, viešųjų įstaigų ir kitų organizacijų, gavusių lėšas iš savivaldybės, projektuose numatytą veiklą, tvarko jų veiklos vykdymo ir atsiskaitymo dokumentaciją (išskyrus finansinės atskaitomybės dokumentus);

10.18. priima iš neįgaliųjų asmenų ar jų globėjų (rūpintojų) prašymus pritaikyti būsto aplinką neįgaliųjų poreikiams, rengia dokumentus būstui pritaikyti ir organizuoja būsto pritaikymą;

10.19. priima prašymus, apskaičiuoja ir skiria (priima sprendimą) socialines išmokas (pašalpas, kompensacijas, išmokas vaikams, tikslines kompensacijas bei kitas socialinies išmokas) teisės aktų nustatyta tvarka;

10.20. priima sprendimus bei išduoda  pažymas dėl kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją;

10.21. kontroliuoja tikslinių kompensacijų, pašalpų, išmokų vaikams, kitų išmokų, kompensacijų skyrimo ir mokėjimo teisingumą, nagrinėja išmokų gavėjų skundus;

10.22. organizuoja Socialinės paramos skyrimo komisijos posėdžius;

10.23. įgyvendina Europos sąjungos socialinės apsaugos reglamentų nuostatas, susijusiais su išmokomis vaikams, išmokomis mirties atveju, tikslinėmis kompensacijomis, teikia informaciją susijusią su išmokomis kitoms ES šalims;

10.24. priima asmenų dokumentus dėl paramos mirties atveju gavimo. Priima sprendimus dėl laidojimo pašalpos ir paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką suteikimo;

10.25. priima daugiavaikių motinų ir tėvų dokumentus Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybinėms pensijoms gauti ir parengia savivaldybės administracijos teikimą Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

10.26. priima asmenų dokumentus mokinių socialinei paramai gauti, priima sprendimus dėl mokinių nemokamo maitinimo bei aprūpinimo mokinio reikmenimis ir rengia mokėjimo žiniaraščius dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti;

10.27. kontroliuoja mokinių nemokamo maitinimo skyrimo teisingumą, atlieka jų apskaitą, tikrina duomenis, ar jie atitinka socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) saugomą informaciją;

10.28. organizuoja ir koordinuoja socialinės paramos teikimą kaimiškose seniūnijose;

10.29. išduoda pažymas apie asmeniui ar šeimai skirtas socialines išmokas;

10.30. rengia ir perduoda socialinių išmokų mokėjimo žiniaraščius paštams ir bankams;

10.31. įveda duomenis apie socialinės paramos ir socialinių paslaugų skyrimą asmeniui (šeimai) į socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS);

10.32.  teisės aktų nustatytais atvejais atlieka buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimą;

10.33. teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir kitoms valstybės institucijoms informaciją (ataskaitas, analizes, duomenis, lėšų poreikio paraiškas ir pan.) apie savivaldybės teritorijoje teikiamą socialinę paramą bei socialines paslaugas;

10.34. organizuoja vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų teikimą;

10.35. koordinuoja socialinių paslaugų teikimo organizavimą biudžetinėje įstaigoje Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba, Mažeikių rajono nakvynės namuose,  Plinkšių globos namuose, Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centre. Šių įstaigų struktūrą, funkcijas, darbo organizavimą nuostato įstaigų nuostatai;

10.36. atlieka viešųjų pirkimų, reikalingų socialinei paramai organizuoti, iniciatoriaus ir (ar)  organizatoriaus funkcijas;

10.37. koordinuoja Europos pagalbos labiausiai nepasiturintiems asmenims fondo programas Savivaldybėje;

10.38. bendradarbiauja su įstaigomis ir organizacijomis vykdant socialinius projektus, finansuojamus ES fondų lėšomis, kurių partnerių yra Savivaldybės administracija;

10.39. rengia, koordinuoja ir organizuoja Užimtumo didinimo programos įgyvendinimą, vykdo programos įgyvendinimo vertinimą ir viešinimą;

10.40. dalyvauja komisijų veikloje skyriaus kompetencijos klausimais;

10.41. nustatyta tvarka tvarko archyvines bylas ir perduoda jas į archyvą;

10.42. tikrina reikalingų dokumentų nuorašų tikrumą ir patvirtina juos;

10.43. pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

10.44. prižiūri Skyriaus inventorių;

10.45. atlieka kitas, pavestas funkcijas pagal Skyriaus kompetenciją.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

<…>

9. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra:

9.1 kurti ir plėtoti strateginio planavimo sistemą, pritraukiant Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų, valstybės bei privačias lėšas;

9.2 koordinuoti Savivaldybės strateginio planavimo procesą ir planavimo priežiūrą;

9.3 koordinuoti ES fondų struktūrinę paramą;

9.4 dalyvauti analizuojant ir formuojant finansų valdymo politiką, tobulinant finansų ir investicijų planavimą, racionalų biudžeto lėšų ir esamo turto efektyvų panaudojimą;

9.5 analizuoti rajono ekonominę ir socialinę būklę bei verslo plėtrą apibūdinančius rodiklius, reikalingus Savivaldybės strateginiams planams rengti bei įgyvendinti, Skyriui numatytiems uždaviniams spręsti bei funkcijoms vykdyti, ir teikti išvadas bei konkrečius pasiūlymus vadovybei;

9.6 koordinuoti strateginių planų, atskirų programų rengimą struktūriniuose padaliniuose;

9.7 rengti Savivaldybės Investicijų programą ir jos vykdymo ataskaitas;

9.8 skatinti ekonominę ir verslo plėtrą savivaldybėje, teikti pasiūlymus jos gerinimui, rajono gyventojų nedarbo mažinimui bei investicijų pritraukimui;

9.9 vykdyti statinio statybos techninę priežiūrą statybos ir remonto objektuose, kurie finansuojami iš ES ir/ar kitų finansinių mechanizmų šaltinių;

9.10 siekti didinti lėšų panaudojimo efektyvumą statybos ir/ar remonto srityse;

9.11 dalyvauti organizuojamuose mokymuose ir seminaruose, konsultuoti suinteresuotus asmenis strateginio planavimo, investicijų ir programinio biudžeto sudarymo, ekonominės plėtros ir verslo skatinimo srityse, klausimais, susijusiais su statyba, statiniais, statybinėmis konstrukcijomis bei medžiagomis, sąmatų sudarymu ir pan.

10. Skyrius vykdo šias funkcijas:

10.1 organizuoja Mažeikių rajono strateginio plėtros plano, Savivaldybės strateginio veiklos plano ir kitų strategijų, strateginio planavimo dokumentų, Savivaldybės biudžetinių įstaigų metinių strateginių planų, ataskaitų rengimą, vykdo jų įgyvendinimo kontrolę;

10.2 organizuoja infrastruktūros, socialinės ir ekonominės raidos planavimą, rengiant ilgalaikį rajono plėtros strateginį planą bei vykdant jo įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę, kartu su kitais savivaldybės padaliniais kuria rajono ekonominės plėtros strategiją;

10.3 analizuoja rajono ekonominę  ir socialinę būklę bei investicinę aplinką;

10.4 koordinuoja bendravimą su šalies ir regioninėmis plėtros institucijomis, dalyvauja ruošiant regioninės plėtros programas;

10.5 atstovauja Savivaldybės interesams rengiant bei įgyvendinant Telšių regiono plėtros planą, programas;

10.6 rengia ir įgyvendina strateginio planavimo tvarką Savivaldybėje;

10.7 planuoja lėšų poreikį ilgalaikiam rajono strateginiam plėtros planui, strateginiams veiklos planams,  ES lėšomis finansuojamiems projektams įgyvendinti;

10.8 įvertina investicinių projektų, siūlomų įtraukti į Savivaldybės strateginį veiklos planą, parengtumą, pagrįstumą.

10.9 koordinuoja Savivaldybės investicinių projektų rengimą ir įgyvendinimą pritraukiant ES fondų, valstybės bei privačias lėšas;

10.10 pagal kompetenciją rengia paraiškas ES programoms, fondams bei projektus  įgyvendinančioms institucijoms dėl lėšų  pritraukimo Savivaldybės  investiciniams projektams ir ekonominės plėtros programoms, bendradarbiauja su konsultantais;

10.11 rengia ataskaitas apie rajono strateginio plėtros ir veiklos planų įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl jų  keitimo;

10.1 dalyvauja rengiant Savivaldybės Investicijų programą, rengia jos vykdymo ataskaitas;

10.12 rengia ataskaitas apie ES struktūrinių fondų remiamų projektų Mažeikių rajone įgyvendinimą, tvarko ir atnaujina duomenų bazę apie Savivaldybėje rengiamus investicinius projektus bei projektus ES paramai gauti;

10.13 rengia pasiūlymus ir teikia išvadas Administracijos direktoriui dėl rajono strateginio plėtros plano prioritetinių tikslų, uždavinių, veiksmų nustatymo, jų įgyvendinimo, finansavimo, racionalaus biudžeto naudojimo, vykdomų programų (priemonių) tikslingumo, investicijų pakeitimo ar papildymo, ekonominės plėtros ir investicijų klausimais, klausimais, susijusiais su statyba, statiniais, statybinėmis konstrukcijomis bei medžiagomis, sąmatų sudarymu, statinių, komunikacijų, kelių bei kitų inžinerinių konstrukcijų eksploatavimu ir priežiūra;

10.14 rengia Savivaldybės vidutinės trukmės strateginį veiklos planą Administracijos struktūrinių padalinių veiklos planų pagrindu ir organizuoja jo įgyvendinimo kontrolę;

10.15 dalyvauja analizuojant Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių rengiamas programas ir teikia išvadas rengėjams;

10.16 koordinuoja ir stebi, kaip įgyvendinamos strateginiuose veiklos planuose numatytos programos;

10.17 pagal poreikį įvertina Administracijos padalinių, biudžetinių įstaigų bei Savivaldybės kontroliuojamų įmonių teikiamų investicinių projektų pagrįstumą, ekonominę ir socialinę naudą;

10.18 rengia pasiūlymus Administracijos direktoriui ir teikia išvadas dėl racionalaus biudžeto lėšų naudojimo, vykdomų programų (priemonių) tikslingumo, investicijų poreikio, pakeitimo ar papildymo, efektyvaus jų pritraukimo ir panaudojimo galimybių, siekiant strateginių rajono plėtros tikslų, uždavinių, rekomenduojant veiksmus, didinančius rajono ekonominį konkurencingumą, investicijų pritraukimą, bendradarbiavimą su regiono, Lietuvos ir užsienio partneriais;

10.19 kaupia ir analizuoja rajono ekonominę ir socialinę būklę apibūdinančius rodiklius;

10.20 analizuoja ekonominės raidos scenarijaus įtaką Savivaldybės biudžetui;

10.21 administruoja iš Savivaldybės biudžeto teikiamą finansinę paramą smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams;

10.22 pagal specialistų kompetenciją vykdo statinio statybos techninę priežiūrą statybos ir remonto objektuose, kurių įgyvendinimas kuruojamas Skyriaus.

10.23 koordinuoja valstybės investicijų programų vykdymą rajone;

10.24 bendradarbiauja su kitais Administracijos padaliniais, inžinerines komunikacijas projektuojančiomis, statančiomis, remontuojančiomis ir eksploatuojančiomis organizacijomis, siekiant užtikrinti racionalią inžinerinių komunikacijų ir statinių plėtrą, sekti jų techninę būklę;

10.25 dalyvauja statybos užbaigimo procedūrose;

10.26 pagal kompetenciją atlieka objektų, kuruojamų Skyriaus, projektinės-techninės bei sąmatinės dokumentacijos rengimą arba parengtos dokumentacijos peržiūrą;

10.27 teikia pasiūlymus Administracijai, merui ir Tarybai dėl Savivaldybei priklausančių pastatų remonto, statybos, rekonstrukcijos, eksploatavimo metodų tobulinimo ir dėl minėtų priemonių finansavimo;

10.28 dalyvauja organizuojant mokymus, seminarus, strateginio planavimo, investicijų, programinio biudžeto sudarymo, ekonominės plėtros ir su statyba susijusiais  klausimais, dalyvauja kitų organizacijų organizuojamuose mokymuose;

10.29 rengia Mažeikių rajono savivaldybės tarybos, mero potvarkių,  Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

10.30 sprendžia Skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir vykdo Administracijos direktoriaus  priskirtas funkcijas, taip pat Mero įpareigojimus bei pavedimus.

10.31 pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytų pažeidimų pagal 150, 152, 156, 166, 167, 168, 505, 507 straipsnius.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Vyriausioji specialistė ekonomistė

Rima Gintauskienė

203 Kabinetas

mail rima.gintauskiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji specialistė

Virgilija Liaugminaitė

204 Kabinetas

mail virga.liaugminaite@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Loreta Rubežienė

208 Kabinetas

mail loreta.rubeziene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Daiva Radzienė

207 Kabinetas

mail daiva.radziene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Jelena Sutkienė

211 Kabinetas

mail jelena.sutkiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Rūta Končiutė-Mačiulienė

205 Kabinetas

mail ruta.konciute@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Ligita Diržininkienė

210 Kabinetas

mail ligita.dirzininkiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji specialistė

Inga Žilinskienė

217 Kabinetas

mail inga.zilinskiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Aušra Griciutė

217 Kabinetas

mail ausra.griciute@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Jurgita Jokubauskienė

204 B Kabinetas

mail jurgita.jokubauskiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

<…>

6. Skyriaus uždaviniai:

6.1. užtikrinti valstybės ir savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto politikos įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymų, Kultūros ministro įsakymų, savivaldybės Tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimą, kultūrą ir sportą vykdymą;

6.2.  užtikrinti teisės aktų įgyvendinimą Savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigose;

6.3. organizuoti, stebėti ir tobulinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrąjį ugdymą, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kitą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, švietimo pagalbos teikimą;

6.4.  stebėti ugdymo aplinkos atitikimą galiojantiems higienos normų reikalavimams;

6.5. analizuoti teikiamų švietimo, kultūros ir sporto įstaigų paslaugų apimtis ir kokybę;

6.6.  vykdyti švietimo, kultūros ir sporto įstaigų darbo kokybės priežiūrą.;

7. Skyrius įgyvendindamas pavestus uždavinius atlieka šias funkcijas:

7.1.  analizuoja švietimo, kultūros ir sporto politikos raidos tendencijas Lietuvoje bei užsienyje;

7.2.  analizuoja švietimo, kultūros ir sporto būklę Savivaldybės teritorijoje;

7.3. teikia visuomenei ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai bei Kultūros ministerijai informaciją apie švietimo, kultūros ir sporto būklę Savivaldybėje;

7.4.  dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projekto švietimo, kultūros ir sporto dalį;

7.5. teikia savivaldybės Tarybai siūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų, kultūros ir sporto įstaigų tinklo formavimo;

7.6.  dalyvauja rengiant savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą, savivaldybės Tarybai patvirtinus, organizuoja jo įgyvendinimą;

7.7.  tvarko švietimo, kultūros ir sporto informacines sistemas, prižiūri, kaip vykdomas duomenų teikimas;

7.8.   koordinuoja savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigų veiklą, konsultuoja jų vadovus;

7.9.  prižiūri švietimo pagalbos teikimą mokyklose;

7.10. organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi pasiekimų tikrinimo būdus) pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus, mokinių pasiekimų tyrimus;

7.11.  atlieka savivaldybės Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklos kontrolę;

7.12.  dalyvauja vykdant švietimo, kultūros ir sporto įstaigų vadovų veiklos vertinimą;

7.13. organizuoja savivaldybės mokyklų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestaciją;

7.14. dalyvauja konkursų savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigos vadovų pareigoms eiti komisijose;

7.15. rengia Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo bei Kultūros veiklos ir sporto plėtros programų projektus ir teikia juos savivaldybės Tarybai;

7.16. teikia pagalbą ir vykdo neformaliojo vaikų švietimo programų (NVŠ) įgyvendinimo priežiūrą;

7.17.  dalyvauja rengiant valstybines ir regionines kultūros programas;

7.18.  dalyvauja kultūros vertybių tvarkybos ir remonto  atliktų darbų priėmimo komisijose;

7.19.  rengia ilgalaikių ir trumpalaikių paminklosauginių programų projektus;

7.20. supažindina kultūros vertybių savininkus ar naudotojus su kultūros vertybių apsaugos reglamentais;

7.21. tikrina kultūros paveldo objektų būklę, kaupia informaciją ir teikia ją Kultūros paveldo departamentui kultūros ministro patvirtinta stebėsenos tvarka;

7.22. vykdo kultūros vertybių apskaitą;

7.23. koordinuoja Savivaldybės kultūrinį bendradarbiavimą su užsienio valstybėmis;

7.24.  koordinuoja Savivaldybės tarybos patvirtintas sporto programas;

7.25.  koordinuoja sportinius renginius rajone ir kitą sportinę veiklą;

7.26.  koordinuoja sporto klubų bei kitų sporto institucijų veiklą;

7.27.  rūpinasi rajono sporto prezentacija;

7.28.  kaupia ir skleidžia informaciją sporto klausimais;

7.29.  organizuoja ir vykdo rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių rajonines sporto varžybas, inicijuoja mokyklų rinktinių dalyvavimą respublikinėse varžybose;

7.30.  organizuoja ir koordinuoja sportines varžybas ir šventes žmonėms su negalia;                                                                                                                 

   7.31. rengia savivaldybės institucijų teisės aktų projektus, teikia juos tvirtinti ir organizuoja jų įgyvendinimą dėl:

   7.31.1. savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto  tinklo pertvarkos bendrųjų planų patvirtinimo;

   7.31.2 savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, struktūros pertvarkos;

   7.31.3. savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigų nuostatų pakeitimų;

   7.31.4. mokslo metų pradžios ir trukmės savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklose;

   7.31.5. asmenų priėmimo į savivaldybės ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo ugdymo (taip pat formalųjį ugdymą papildančias) mokyklas ir bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos nustatymo;

   7.31.6. atlygio dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas;

   7.31.7. klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus nustatymo mokykloms konkretiems mokslo metams;

7.32.  koordinuoja mokinių, kuriems vadovaujantis teisės aktais, priklauso vežimas į mokyklą ir iš jos į namus, vežimo organizavimą visais savivaldybėje nustatytais būdais;   

7.33. teikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriaus metinei ataskaitai parengti;

7.34. pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą tvarką organizuoja rajonines atskirų mokomųjų dalykų olimpiadas ir konkursus bei rūpinasi rajono turo nugalėtojų vežimu į regioninius ir respublikinius turus;

7.35. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Savivaldybės kultūros politiką bibliotekų, kultūros centrų, muziejų, muzikos, dailės, etnokultūros, kultūros paveldo leidybos bei gyventojų bendrosios kultūros ugdymo srityse;

7.36.   stebi Savivaldybės teritorijoje esančių kultūros vertybių būklę ir rūpinasi jų išsaugojimu;

7.37.   koordinuoja etninės kultūros sklaidą Savivaldybės teritorijoje;

7.38. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Kūno kultūros ir sporto politiką Savivaldybės teritorijoje;

7.39.  vykdo šviečiamąją veiklą formuojant žmonių pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Vedėjo pavaduotoja

Laura Kelerė

205 Kabinetas

mail laura.kelere@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausiasis specialistas

Egidijus Čejauskas

215 Kabinetas

mail egidijus.cejauskas@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausiasis specialistas

Gražvydas Gudauskas

111 Kabinetas

mail grazvydas.gudauskas@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Jurgita Butavičienė

206 Kabinetas

mail jurgita.butaviciene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė (atitikties pareigūnas)

Žana Šrederienė

213 Kabinetas

mail zana.srederiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Saulė Lukoševičienė

103 Kabinetas

mail saule.lukoseviciene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

<…>

9. Skyriaus uždaviniai yra:

9.1. užtikrinti pateiktų vertinti teisės aktų projektų ir kitų dokumentų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams ir teisinės technikos reikalavimams;

9.2. užtikrinti, kad savivaldybės vykdomųjų institucijų sprendimai būtų grindžiami įstatymais, Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais;

9.3. užtikrinti pirminę teisinę pagalbą;

9.4. atstovauti savivaldybei teismuose ir ginti jos teisėtus interesus;

9.5. padėti įstaigos vadovui arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais įstaigos vadovo įgaliotam asmeniui (toliau įstaigos vadovas) formuoti personalo valdymo politiką;

9.6. padėti įstaigos vadovui valdyti personalą;

9.7. užtikrinti tvarkingą personalo administravimą;

9.8. organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant Savivaldybės administracijos organizacinę kultūrą.

10. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius teisės srityje, atlieka šias funkcijas:

10.1. atstovauja Savivaldybei visų lygių bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose, kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose, taip pat santykiuose su fiziniais asmenimis, gina jos teisėtus interesus;

10.2. vertina Savivaldybės institucijų teisės aktų projektų ir kitų dokumentų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams ir teisinės technikos reikalavimams;

10.3. derina Savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų bei sutarčių projektus ir juos vizuoja, teikia išvadas ir pastabas;

10.4. teikia Savivaldybės institucijoms, Savivaldybės administracijos padaliniams, Savivaldybės įstaigoms, bendruomenių atstovams konsultacijas teisės klausimais;

10.5. pagal savo kompetenciją nagrinėja asmenų pasiūlymus, pareiškimus, skundus;

10.6. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo valstybinę (perduotą savivaldybėms) funkciją – teikia valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą gyventojams, rengia prašymus dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo ir teikia ataskaitas Teisingumo ministerijai dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo;

10.7. nagrinėja teisėtvarkos institucijų, Vyriausybės atstovo apskrityje, kontrolės institucijų teikimus, išvadas bei sprendimus ir teikia pasiūlymus savivaldybės merui ir administracijos direktoriui;

10.8. rengia ar dalyvauja rengiant Savivaldybės administracijos, kitų Savivaldybės institucijų, Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, kitų Savivaldybės administruojamų subjektų sutarčių projektus, teikia išvadas dėl sutarčių, programų ir kitais klausimais;

10.9. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių bei administracijos direktoriaus įsakymų projektus, organizuoja ir su kitais struktūriniais padaliniais rengia įstaigos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų projektus;

10.1 . dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų darbe ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus įgyvendinti šioms komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams; 

11. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius personalo administravimo srityje, atlieka šias funkcijas:

11.1. atsižvelgdamas į įstaigos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Administracijos direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;

11.2. kartu su kitais savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais atlieka administracijos struktūrinių padalinių funkcijų ir administracijos pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia administracijos direktoriui siūlymus dėl skyriaus darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose administracijai nustatytus uždavinius;

11.3. atlieka personalo sudėties analizę;

11.4. padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą įstaigoje;

11.5. padeda Administracijos direktoriui formuoti personalo sudėtį;

11.6. padeda Administracijos struktūrinių padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą įstaigoje;

11.7. padeda Administracijos direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą;

11.8. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Administracijos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;

11.9. rengia teisės aktų projektus  dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų priėmimą į darbą, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš darbo, atostogų suteikimo, valstybės tarnybos stažo, priedų, priemokų ir pašalpų skyrimo, skatinimo, tarnybinių ir drausminių nuobaudų skyrimo, komandiruočių ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;

11.10. pagal kompetenciją kartu su kitais administracijos struktūriniais padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia  administracijos direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir skyriaus sąlygų įstaigoje gerinimo;

11.11. rengia personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja įstaigos struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;

11.12. organizuoja konkursus į valstybės tarnautojų ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų pareigas;

11.13. padeda administracijos direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;

11.14. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;

11.15. Administracijos direktoriaus pavedimu atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;

11.16. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui,

11.17. organizuoja administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartys taip pat biudžetinių įstaigų vadovų kasmetinį tarnybinės veiklos vertinimą;

11.18. koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą, tvirtina struktūrinių padalinių darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

11.19. padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas;

11.20. formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui personalo, Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;

11.21. pagal kompetenciją padeda Administracijos direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;

11.22. padeda  Administracijos direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, jeigu įstaigos veiklą reguliuojantys teisės aktai nenustato kitaip;

11.23. registruoja mero potvarkius personalo, atostogų ir komandiruočių klausimais ir formuoja šių potvarkių bylas;

11.24. registruoja administracijos direktoriaus įsakymus personalo, atostogų ir komandiruočių klausimais ir formuoja šių įsakymų bylas.

12. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius Darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos srityje, atlieka šias funkcijas:

12.1. kontroliuoja, kaip Savivaldybės administracijos struktūriniai, struktūriniai teritoriniai padaliniai laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų, Administracijos direktoriaus įsakymų dėl darbuotojų darbo saugos ir sveikatos bei civilinės ir priešgaisrinės saugos;

12.2. nagrinėja darbuotojų skundus ir prašymus saugos ir sveikatos klausimais;

12.3. teikia metodinę pagalbą Savivaldybės administracijos struktūriniams, struktūriniams teritoriniams padaliniams, dėl darbuotojų saugos ir sveikatos bei civilinės ir priešgaisrinės saugos klausimais;

12.4. organizuoja Savivaldybės administracijos struktūrinių, struktūrinių teritorinių padalinių mokymą priešgaisrinės saugos klausimais;

12.5. rengia nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemones ir organizuoja jų įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę;

12.6. analizuoja nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių susirgimų, incidentų aplinkybes ir priežastis  bei numato prevencines priemones jiems išvengti;

12.7. nustatyta tvarka instruktuoja priimamus į darbą asmenis ir įformina žurnaluose;

12.8. nustatyta tvarka tiria nelaimingus atsitikimus, profesines ligas, avarijas ir tvarko jų apskaitą.

13. Vykdant Savivaldybės strateginiuose dokumentuose nustatytus tikslus, dalyvauja rengiant Savivaldybės programų projektus, renka ir teikia informaciją programų koordinatoriams.

14. Tvarko skyriaus bylas pagal suderintą ir patvirtintą Dokumentacijos planą.

15. Vykdo kitas su Skyriaus uždaviniais susijusias teisės aktų nustatytas funkcijas, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Vedėjo pavaduotoja

Daiva Kuodienė

114 Kabinetas

mail daiva.kuodiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Jūratė Žilinskienė

115 Kabinetas

mail jurate.zilinskiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Dalia Keršienė

115 Kabinetas

mail dalia.kersiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

<…>

8. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:

8.1. Koordinuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir kito turto valdymą ir disponavimą juo.

8.2. Koordinuoja Savivaldybei priskirto valstybės turto valdymą ir disponavimą juo patikėjimo teise.

8.3. Vykdo bešeimininkio turto įteisinimą.

8.4. Koordinuoja ir kontroliuoja Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (toliau - Bendrojo naudojimo objektų valdytojas) veiklą.

8.5. Koordinuoja Savivaldybės būsto fondo sudarymą, jo remontą, pardavimą, nuomą.

8.6. Vykdo valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokų išieškojimą į Savivaldybės biudžetą.

8.7. Organizuoja užsakovo funkcijų vykdymą ir vykdo techninę priežiūrą nekilnojamojo turto remonto objektuose, kurie finansuojami iš Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto bei kreditų, skirtų Mažeikių rajono savivaldybei, ir atlieka minėtų darbų ekonominę-finansinę kontrolę.

8.8. Išduoda leidimus (licencijas) įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

9.1. Viešųjų paslaugų teikimo administravimo srityje;

9.2. Turto valdymo ir disponavimo juo srityje;

9.3. Aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis bei bendrojo naudojimo objektų valdytojų kontrolės srityje;

9.4. Savivaldybės ir valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo srityje;

9.5. Nekilnojamojo turto remonto ir priežiūros srityje.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Vyriausioji specialistė

Raimonda Rimkuvienė

205C Kabinetas

mail raimonda.rimkuviene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Vilma Vaitkienė

205A Kabinetas

mail vilma.vaitkiene@mazeikiai.lt

Vyriausioji specialistė (civilinei saugai)

Simona Klemenienė

202 Kabinetas

mail simona.klemeniene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Patarėja, atliekanti savivaldybės parengties pareigūno funkcijas

Jūratė Nemniasevienė

202 A Kabinetas

mail jurate.nemniaseviene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

<…>

6. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

6.1. vykdyti valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas:

6.1.1. civilinės saugos organizavimo;

6.1.2. dalyvavimo rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą;

6.2. užtikrinti Savivaldybės tarybos ir Administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų, reglamentuojančių viešąją tvarką, vykdymą, taikant administracinio poveikio bei prevencines priemones, vykdyti administracinių nusižengimų teiseną;

7. Skyrius vykdydamas civilinės saugos funkcijas:

7.1. atlieka galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, rengia ir tikslina savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą, civilinės saugos metų veiklos priemonių planą;

7.2. atlieka kompleksinius (planinius) ir tikslinius (neplaninius) civilinės saugos būklės patikrinimus ūkio subjektuose ir kitose įstaigose;

7.3. renka iš visų savivaldybėje esančių krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos subjektų, gyventojų duomenis, reikalingus krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos uždaviniams įgyvendinti, ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus nustatyta tvarka šiuos duomenis kaupia, tvarko ir teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui;

7.4. vertina savivaldybės ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimą reaguoti į ekstremaliąsias situacijas;

7.5. organizuoja ir dalyvauja civilinės saugos pratybose, mokymuose;

7.6. organizuoja Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymą;

7.7. organizuoja savivaldybės gyventojų švietimą civilinės saugos klausimais;

7.8 dalyvauja nustatant kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų poreikį, organizuojant jų parinkimą, pažymėjimą ir parengimą;

7.9. dalyvauja Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje ir organizuoja jų sprendimų įgyvendinimą;

7.10. informuoja Savivaldybės merą apie būtinybę perspėti ir informuoti gyventojus, valstybės ir savivaldybės institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, apie galimus ekstremaliosios situacijos padarinius ir priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;

7.11. teikia savivaldybės institucijų ir įstaigų turimą informaciją apie įvykį, ekstremalųjį įvykį, ypatingą įvykį, ekstremaliąją situaciją Vyriausybės nustatyta tvarka;

7.12. dalyvauja rengiant tarpusavio pagalbos planus dėl materialinių išteklių pateikimo ir gyventojų evakavimo su kitų savivaldybių institucijomis ir įstaigomis;

7.13. organizuoja ir vykdo Savivaldybės gaisrų prevencijos programos įgyvendinimą;

7.14. atlieka kitas LR krizių valdymo ir civilinės saugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas su civilinės saugos sistemos tikslų įgyvendinimu susijusias funkcijas.

8. Skyrius vykdydamas dalyvavimo rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą (toliau – PŠP) funkcijas:

8.1. renka, kaupia ir sistemina duomenis, reikalingus savivaldybės mobilizacijos planui parengti, rengia savivaldybės mobilizacijos planą;

8.2. rengia Administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės mero potvarkių, kitų teisės aktų ir dokumentų pasirengimo mobilizacijai ir jos vykdymo klausimais projektus;

8.3. dalyvauja nustatant prekių, paslaugų ir darbų poreikį, skirtą savivaldybės funkcijoms, paskelbus mobilizaciją, atlikti, ir organizuoja PŠP teikti reikalingų prekių, paslaugų ir darbų poreikio užtikrinimą bei sudaro ir kontroliuoja mobilizacinių užsakymų ir (ar) PŠP teikimo sutartis;

8.4. rengia civilinio mobilizacinio personalo rezervo (toliau – CMPR) sąrašus, jų pakeitimus, tvarko jame esančius duomenis, pasirašytinai supažindina į sąrašus įtrauktus asmenis su jų teisėmis ir pareigomis, organizuoja į CMPR įrašytų asmenų dalyvavimą mobilizacinio ir (ar) PŠP mokymo renginiuose;

8.5. pagal savivaldybės kompetenciją sudaro kilnojamojo ar nekilnojamojo turto, radioaktyviųjų medžiagų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo sąrašus, atlieka rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo organizavimo, vykdymo, rekvizuoto ir (ar) laikinai paimto turto perdavimo, priėmimo, saugojimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą, valstybės rezervo panaudojimo, veiksmus;

8.6. renka ir administruoja duomenis pagal savivaldybės kompetenciją, reikalingus LR PŠP galimybių katalogui parengti;

8.7. dalyvauja organizuojant ir vykdant mobilizacinio ar PŠP mokymo renginius savivaldybėje ir jai pavaldžiose įstaigose, įmonėse, personalui, įrašytam į CMPR, rengia mobilizacijos ir (ar) PŠP mokymo planus;

8.8. planuoja, organizuoja ir dalyvauja vykdant savivaldybės lygmens mobilizacines pratybas;

9. Skyrius, įgyvendindamas pavestus uždavinius viešosios tvarkos srityje, atlieka šias funkcijas:

9.1. pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus pagal LR administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio 82 punkte savivaldybės administracijos kompetencijai priskirtus administracinius nusižengimus, pavestus Skyriui Administracijos direktoriaus įsakymu ar Savivaldybės mero potvarkiu;

9.2. prižiūri ir kontroliuoja kaip Mažeikių rajone įgyvendinami įstatymuose nustatyti draudimai ir reikalavimai, bei kaip laikomasi valstybinių institucijų, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais patvirtintų:

9.2.1  Mažeikių rajono tvarkymo ir švaros taisyklių;

9.2.2.  Mažeikių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų;

9.2.3.  Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų laikymą reglamentuojančių teisės aktų;

9.2.4. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir Triukšmo prevencijos Mažeikių rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių;

9.2.5. Išorinės reklamos įrengimo taisyklių reikalavimų;

9.2.6. Kelių eismo taisyklėse įtvirtintų transporto priemonių sustojimo ir stovėjimo tvarkos reikalavimų;

9.2.7.  Prekybos ir paslaugų teikimo Mažeikių rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių;

9.2.8.  Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių;

9.2.9. draudimo viešosiose vietose gerti alkoholinius gėrimus ir kitus naudojant spiritą pagamintus svaigalus reikalavimų;

9.2.10.   draudimo vartoti tabako gaminius Savivaldybės tarybos nustatytose ir Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme numatytose vietose reikalavimų;

9.2.11.   draudimo laikyti neeksploatuojamas transporto priemones bendrojo naudojimo vietose reikalavimų;

9.2.12. Mažeikių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių;

9.2.13. Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių;

9.2.14. Renginių organizavimo Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių;

9.2.15. Gyvūnų laikymo Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių.

9.2.16. Mažeikių rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių.

9.3. vykdo tyrimus dėl neeksploatuojamų transporto priemonių laikymo pažeidimų.

9.4. organizuoja valkataujančių naminių gyvūnų gaudymą, laikymą, jų priežiūrą ir utilizavimą (naikinimą).

9.5. organizuoja ir vykdo Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo programos įgyvendinimą;

9.6. priima fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir dokumentus, reikalingus gauti leidimą įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti vadovaujantis Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo leidimo išdavimo tvarkos aprašu;

9.7. organizuoja reidus, prevencines priemones, akcijas, patikrinimus, siekiant atgrasyti asmenis nuo administracinių nusižengimų ir paveikti administracinius nusižengimus padariusius asmenis;

9.8. vykdo viešuosius pirkimus pagal Skyriui priskirtas funkcijas, rengia sutartis bei jas kuruoja;

9.9. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitus dokumentus, susijusius su skyriaus veikla;

9.10. nagrinėja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų, prašymus, pareiškimus, pranešimus, skundus, rengia atsakymų projektus į juos pagal kompetenciją;

9.11. perduoda informaciją (prašymą, skundą, pranešimą ir kt.) tai institucijai, kuriai pagal LR įstatymus ar kitus teisės aktus pavesta atlikti atitinkamų įstatymų ar kitų teisės aktų priežiūrą ar persiunčia kompetentingam viešojo administravimo subjektui dėl sprendimo priėmimo;

9.12. kitų teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų ir draudimų, kurių laikymosi kontrolė teisės aktais priskirta Skyriaus kompetencijos sričiai;

<…>

Skyriaus nuostatai >>

<…>

9. Skyriaus uždaviniai yra:

9.1. kartu su Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais organizuoti prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus (išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo numatytus atvejus) siekiant pirkimo procedūrų atitikimo Viešųjų pirkimų įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų reikalavimams, viešųjų pirkimų efektyvumo didinimo ir racionalaus lėšų panaudojimo;

9.2. koordinuoti Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą;

9.3. didinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą, operatyvumą, tobulinti viešųjų pirkimų organizavimo tvarką Savivaldybės administracijoje, siekiant užkirsti kelią galimiems Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimams.

10. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

10.1. kaupia, apibendrina ir sistemina Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių teikiamą informaciją apie planuojamus atlikti viešuosius pirkimus ir nustatytais terminas sudaro pirkimų suvestinę pagal pirkimo vertes;

10.2. sudaro metų Skyriaus veiklos ir nustatyta tvarka viešųjų pirkimų planus;

10.3. organizuoja ir užtikrina prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų verčių nustatymą, tvarko viešųjų pirkimų verčių apskaitą;

10.4. organizuoja skelbiamos informacijos (apie išankstinių skelbimų apie numatomus pirkimus, skelbimų apie pirkimus, kvietimų į pirkimo procedūras, skelbimų apie sudarytas pirkimų sutartis ir sutarčių įvykdymo rezultatus, kitų skelbimų apie atliekamus pirkimus) pagal nustatytus skelbiamos informacijos privalomuosius reikalavimus, skelbimų standartinių formų ir reikalavimų rengimą, įforminimą, pateikimą ir paskelbimą;

10.5. parenka ir Viešųjų pirkimų komisijai (toliau – Komisija) pasiūlo prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo būdą;

10.6. rengia prekių, darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų dokumentus arba organizuoja jų parengimą;

10.7. teikia Komisijai nustatyta tvarka parengtus ir suderintus su atitinkamu Savivaldybės administracijos stuktūriniu padalinimiu, kuris iniciavo pirkimą, pirkimo dokumentus;

10.8. teikia viešųjų pirkimų dokumentus tiekėjams;

10.9. priima ir registruoja tiekėjų pasiūlymus ir raštus;

10.10. raštu informuoja dalyvius apie pirkimo procedūrų eigą bei rezultatus;

10.11. konsultuoja pirkimo iniciatorius, pirkimo organizatorius ir Komisijos narius viešųjų pirkimų dokumentų rengimo ir procedūrų klausimais;

10.12. tikrina, kaip pirkimų organizatoriai laikosi nustatytos viešųjų pirkimų tvarkos;

10.13. rengia ir teikia informaciją kontroliuojančioms organizacijoms, tiekėjams ir Savivaldybės administracijai;

10.14. kaupia informaciją apie finansiniais metais atliktus mažos vertės pirkimus ir nustatytais terminais pateikia ataskaitą Viešųjų pirkimų tarnybai;

10.15. Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pateikia kiekvieno pirkimo procedūrų ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai (išskyrus mažos vertės pirkimus);

10.16. atlieka kitus Viešųjų pirkimų įstatyme numatytus veiksmus, kurie reikalingi pirkimams organizuoti ir vykdyti;

10.17. atlieka centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas;

10.18. teikia dokumentus Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiams, Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Vyriausiasis specialistas

Alfonsas Asauskas

317 A Kabinetas

mail alfonsas.asauskas@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė (projektų įgyvendinimui)

Rita Kontrimienė

310 Kabinetas

mail rita.kontrimiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistas

Stasys Dainius

310 Kabinetas

mail stasys.dainius@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausiasis specialistas

Rymantas Štakonas

316 Kabinetas

mail rymantas.stakonas@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Angelė Šlyžiuvienė

317 A Kabinetas

mail angele.slyziuviene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

<…>

8. Rengia ilgalaikių ir trumpalaikių komunalinio ūkio reguliavimo ir plėtojimo programų projektus bei dalyvauja vykdant patvirtintas programas savivaldybės teritorijoje.

9. Skyrius pagal savo kompetenciją ruošia tarybos, mero, direktoriaus sutartis ir susitarimus su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis bei kitomis savivaldybėmis, o pavedus direktoriui, atlieka užsakovo funkcijas.

10. Skyrius pagal savo kompetenciją, prižiūri, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, tarybos sprendimai, mero potvarkiai, direktoriaus įsakymai jo reguliavimo sričiai priskirtose savivaldybės įmonėse, koordinuoja jų veiklą ir operatyviai imasi priemonių trūkumams šalinti, ruošia tarybos sprendimų, mero potvarkių, direktoriaus įsakymų projektus skyriaus kompetencijos klausimais.

11. Vadovaudamasis įmonių ūkinės ir finansinės veiklos analize bei šios veiklos prognoze, teikia siūlymus direktoriui, merui, rajono tarybai dėl komunalines paslaugas teikiančių įmonių vadovybės veiklos įvertinimo.

12. Teikia direktoriui, merui siūlymus dėl naujų komunalines paslaugas teikiančių įmonių steigimo bei esamų įmonių statuso pakeitimo.

13. Kontroliuoja komunalines paslaugas teikiančių įmonių darbų ir paslaugų, už kurias savivaldybė yra nustačiusi gyventojams pastovų mokestį, kokybę.

14. Organizuoja konkursus sutartims sudaryti su fiziniais ir juridiniais asmenimis savivaldybės komunalinio ūkio tvarkymo, komunalinės paskirties objektų eksploatacijos, statybos ir rekonstrukcijos darbams atlikti, komunalinėms paslaugoms teikti.

15. Kontroliuoja pagal skyriaus kompetenciją savivaldybės biudžeto lėšomis vykdomų darbų ir paslaugų kiekį ir kokybę.

16. Direktoriaus nustatyta tvarka nagrinėja įmonių, įstaigų ir organizacijų bei gyventojų pareiškimus, skundus, pasiūlymus ir pagal kompetenciją imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai.

17. Derina tarybos sprendimų, direktoriaus įsakymų projektus dėl savivaldybės įtakos sferai priklausančių komunalinių įmonių prekių bei paslaugų kainų ir tarifų, taip pat gyventojams teikiamų komunalinių paslaugų tarifų reguliavimo.

18. Įstatymais ir Vyriausybės nutarimais nustatyta tvarka ruošia tarybos sprendimų projektus dėl miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo.

19. Organizuoja rajono gyventojų ūkyje susidarančių atliekų sutvarkymą.

20. Koordinuoja veikiančių ir riboto laidojimo kapinių priežiūrą.

21. Organizuoja savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą su jų tiltais, viadukais, požeminėmis ar antžeminėmis perėjomis, laiptais, atraminėmis sienelėmis, visuomeninio transporto stotelėmis bei paviljonais, eismo reguliavimo techninėmis priemonėmis.

22. Koordinuoja miestų ir gyvenviečių išorinį apšvietimą.

23. Organizuoja savivaldybės centralizuoto šildymo, geriamo vandens tiekimo bei nuotėkų šalinimo paslaugų teikimą.

24. Teikia pasiūlymus merui, direktoriui dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų ir įmonių taupaus energetinio ūkio eksploatavimo (apie patalpų šildymo įkainius, elektros energijos naudojimą, šilto ir šalto vandens sunaudojimą ir pan.).

25. Įgyvendina skyriui pavestus investicinius projektus.

26. Koordinuoja visuomeninių teritorijų tvarkymą bei atlieka jose vykdomų kasinėjimo darbų kontrolę.

27. Koordinuoja savivaldybės komunalinės paskirties įrengimų ir statinių priežiūrą, ruošia sutartis dėl jų eksploatavimo, o esant atskiram įgaliojimui, šias sutartis pasirašo su eksploatuojančiomis įmonėmis. Kontroliuoja tų sutarčių vykdymą.

28. Išduoda vežėjams leidimus (licencijas) įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka;

29.Koordinuoja keleivių vežimo vietinio (miesto ar priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugų teikimą rajono gyventojams;

30. Vykdo Asbesto turinčių gaminių inventorizaciją;

31. Direktoriaus nustatyta tvarka disponuoja skyriaus funkcijų vykdymui skirtais asignavimais.

32. Pagal savo kompetenciją palaiko ryšius su Respublikos bei užsienio organizacijomis, kitomis savivaldybėmis.

33. Organizuoja seminarus, pasitarimus, taip pat dalyvauja šiuose renginiuose, rūpinasi specialistų tobulinimusi įvairiose mokslo institucijose bei kursuose.

34. Teikia savivaldybės interneto svetainės administratoriui skyriaus teikiamų administracinių paslaugų aprašymus ir jų pakeitimus, kitą informaciją apie skyriaus veiklą.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Vedėjo pavaduotoja

Ona Brazdauskienė

204 Kabinetas

mail ona.brazdauskiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresn. specialistė

Gražina Žukauskienė

208 Kabinetas

mail grazina.zukauskiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Viktorija Šimkienė

211 Kabinetas

mail viktorija.simkiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Sigutė Jucytė

213 Kabinetas

mail sigute.jucyte@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Indrė Barzdienė

202 Kabinetas

mail indre.barzdiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Jolanta Pudžiuvienė

202 Kabinetas

mail jolanta.pudziuviene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji specialistė

Lina Liulytė

203 Kabinetas

mail lina.liulyte@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausiasis specialistas

Konstantinas Šakys

212 Kabinetas

mail konstantinas.sakys@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

<…>

6. Skyriaus uždaviniai yra:

6.1. įgyvendinti savivaldybėje valstybės politiką Lietuvos kaimo plėtros, žemės ūkio ir melioracijos srityse;

6.2. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti kaimo rėmimo ir kaimo plėtros programų, finansuojamų iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, rengimą ir įgyvendinimą.

6.3. vykdyti žemės ūkio valdų ir ūkininkų ūkių registravimą;

6.4.vykdyti  žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo darbų administravimą;

6.5. vykdyti stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros programų įgyvendinimą, medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymą;

6.6. organizuoti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymą ir naudojimą patikėjimo teise;

6.7. vykdyti traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimas ir techninė priežiūrą;

7. Skyrius, įgyvendindamas pavestus uždavinius vykdo šias funkcijas:

7.1. atlieka paraiškų gauti tiesiogines išmokas už pasėlius ir žemės ūkio naudmenas administravimo darbus;

7.2. priima ir registruoja dokumentus Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje;

7.3. registruoja žemės ūkio ir kaimo valdas ir jas atnaujina Žemės ūkio ir kaimo verslo registre;

7.4. registruoja ūkininkų ūkius ir atlieka Ūkininkų ūkių registro tvarkymo darbus;

7.5. teisės aktų nustatyta tvarka administruoja pasėlių draudimo paraiškas, atlieka žemės ūkio subjektų draudimo įmokų kompensavimo administravimo darbus;

7.6. įgyvendina ir kontroliuoja pieno gamybos administravimo  procedūras;

7.7. įgyvendindamas teisės aktų reikalavimus, užtikrina  bitininkystės sektoriaus paramos administravimą;

7.8. teikia informaciją galvijų augintojams apie paramą už mėsinius galvijus ir mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas ir pienines karves;

7.9. rengia melioracijos darbų ir priemonių perspektyvinius bei einamųjų metų planus, investicijų projektus ir teikia savivaldybės tarybai tvirtinti organizuoja melioracijos darbų, planų ir projektų rengimą;

7.10. kontroliuoja įvykdytų melioracijos darbų apimtis ir kokybę;

7.11. teikia duomenis dėl melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos valstybės įmonei Valstybės žemės fondui;

7.12. nustato technines sąlygas projektuojant statinius melioruotose žemėse, derina kitų žinybų projektinę dokumentaciją, kontroliuoja jų vykdomus darbus;

7.13. siekdami įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminių teisės aktų reikalavimus, neviršydami skyriaus kompetencijos:

   7.13.1. derina atliktų darbų aktus ir pažymas, direktoriui pavedus, atlieka užsakovo funkcijas;

   7.13.2. derina sutartis ir rengia sutarčių su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis bei ūkininkais projektus;

7.14. rengia ir išduoda melioracijos statinių techninę dokumentaciją ir kitą informaciją melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams;

7.15. atlieka Mažeikių rajone traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų valstybinę techninę apžiūrą;

7.16. registruoja Mažeikių rajone žemės ūkio ir kitų įmonių bei fizinių asmenų traktorius, savaeiges mašinas ir jų priekabas;

7.17. atnaujina duomenis Traktorių, savaeigių, žemės ūkio mašinų, priekabų registre;

7.18. atlieka žemės ūkio subjektų kredito įstaigai sumokėtų palūkanų dalies kompensavimo administravimo darbus;

7.19. informuoja ir konsultuoja pareiškėjus dėl paramos kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių veiklai remti;

7.20. teikia informaciją apie Lietuvos kaimo plėtros programas;

7.22. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant savivaldybės strateginius plėtros planus;

7.23. organizuoja stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros programų įgyvendinimą, dalyvauja nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir šių ligų prevencijos priemonių, vertinimo komisijos darbe;

7.24. dalyvauja medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo komisijos darbe, nustato medžiojamųjų gyvūnų žemės ūkio pasėliams ir miškui padarytą žalą;

7.25. koordinuoja suvestinių ataskaitų apie grūdinių augalų augintojų ūkius, kurių pasėlių plotas sudaro daugiau kaip 50 ha, pateikimą;

7.26. kontroliuoja ir koordinuoja seniūnijų pavaduotojų, kurie vykdo žemės ūkio funkcijas darbą, teikia jiems metodinę pagalbą, konsultuoja;

7.27. rengia ir teikia ataskaitas ir kitą informaciją Žemės ūkio ministerijai, Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos ir valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui;

7.28. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus gyventojų ir organizacijų prašymus, skundus ir pasiūlymus.

7.29. rengia ir dalyvauja rengiant skyriaus kompetencijos klausimais Savivaldybės tarybos sprendimų, mero patvarių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus.

7.30. siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo pagal kompetenciją vykdo ir  kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų pavedimus.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Vyriausioji specialistė

Laimutė Vasiliauskienė

311 Kabinetas

mail laimute.vasiliauskiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė (laikinai nedirba)

Agnė Sedauskaitė

mail agne.sedauskaite@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji specialistė

Vikenta Sidabraitė

302 Kabinetas

mail vikenta.sidabraite@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistas

Kęstutis Karošas

document Pareigybės aprašymas

Vyresn. specialistas

Vidmantas Kukulskis

document Pareigybės aprašymas

Valytoja

Vaidilutė Buivydaitė

document Pareigybės aprašymas

Mažeikių kapinių prižiūrėtoja

Janina Šatkuvienė

document Pareigybės aprašymas

Geidžių kapinių prižiūrėtoja

Asta Griciuvienė

document Pareigybės aprašymas

Kvalifikuotas darbininkas

Alfonsas Razma

document Pareigybės aprašymas

Darbininkas-remontininkas

Evidijus Keršis

document Pareigybės aprašymas

Kvalifikuotas darbininkas

Vaclovas Navardauskas

document Pareigybės aprašymas

Kvalifikuota darbininkė

Rasita Šakinienė

document Pareigybės aprašymas

Kvalifikuota darbininkė

Virgilija Razutienė

document Pareigybės aprašymas

Kvalifikuota darbininkė

Romana Stončiuvienė

document Pareigybės aprašymas

Kvalifikuota darbininkė

Irina Venclovaitė

document Pareigybės aprašymas

Kvalifikuotas darbininkas

Antanas Rutkauskas

document Pareigybės aprašymas

Kvalifikuota darbininkė

Danutė Grigaravičienė

document Pareigybės aprašymas

Kvalifikuota darbininkė

Renata Buknienė

document Pareigybės aprašymas

Kvalifikuotas darbininkas

Linas Petrikas

document Pareigybės aprašymas

<…>

12.   Seniūnija

12.1. neviršydama savo įgaliojimų, Seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

12.2. teikia Savivaldybės administracijai informaciją apie socialinių paslaugų ir socialinės paramos poreikį Seniūnijos gyventojams;

12.3. pagal kompetenciją organizuoja vaikų teisių apsaugos prevenciją ir darbą su probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai ar apribotos tėvų teisės į vaikus;

12.4. teikia informacija interneto svetainės administratoriui apie paslaugų aprašymų ar jų duomenų pakeitimus, kitą Seniūnijos veiklą bei pateikia juos tvirtinimui;

12.5. Administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;

12.6. kaimo vietovėse registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Administracijos direktoriui;

12.7. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant rajono strateginio vystymo planus, programas;

12.8. dalyvauja organizuojant civilinę saugą;

12.9. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

12.10.  nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

12.11. padeda organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;

12.12.  dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

12.13.  dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį;

12.14.  organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus;

12.15. organizuoja ir (arba) kontroliuoja Savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;

12.16.  organizuoja ir įgyvendina valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;

12.17.  tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis;

12.18. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;

12.19.  Savivaldybės tarybos sprendimu, tik tuo atveju, kai nėra viešųjų paslaugų teikėjo, gali laikinai teikti viešąsias paslaugas, kurias administruoti paskiriamas kitas Savivaldybės administracijos padalinys;

12.20.  nustatyta tvarka tvarko archyvinius dokumentus;

12.21. organizuoja vietinių rinkliavų surinkimą už apmokestinamąją veiklą Seniūnijos teritorijoje;

12.22. kontroliuoja ir užtikrina optimalų visų piniginių lėšų, materialinių vertybių, ilgalaikio materialiojo turto ir medžiagų panaudojimą;

12.23.  tvarko įteisintos ūkinės veiklos finansinių rezultatų apskaitą;

12.24.  patvirtintų išlaidų sąmatų ribose nustatyta tvarka  vykdo Seniūnijos teritorijoje esančių komunalinio ūkio objektų eksploatavimą ir jų priežiūrą;

12.25.  teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl nereikalingo turto panaudojimo;

12.26.  prižiūri, kad būtų tinkamai saugomas ir eksploatuojamas Savivaldybei priklausantis turtas, esantis Seniūnijos teritorijoje;

12.27.  teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Valstybės ir Savivaldybės saugomų teritorijų kraštovaizdžio objektų priežiūros;

12.28. atlieka ir kitas, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių teisės aktų, seniūnijoms nustatytas funkcijas.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

<…>

12.   Seniūnija

12.1. neviršydama savo įgaliojimų, Seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

12.2. teikia Savivaldybės administracijai informaciją apie socialinių paslaugų ir socialinės paramos poreikį Seniūnijos gyventojams;

12.3. pagal kompetenciją organizuoja vaikų teisių apsaugos prevenciją ir darbą su probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai ar apribotos tėvų teisės į vaikus;

12.4. teikia informacija interneto svetainės administratoriui apie paslaugų aprašymų ar jų duomenų pakeitimus, kitą Seniūnijos veiklą bei pateikia juos tvirtinimui;

12.5. Administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;

12.6. kaimo vietovėse registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Administracijos direktoriui;

12.7. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant rajono strateginio vystymo planus, programas;

12.8. dalyvauja organizuojant civilinę saugą;

12.9. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

12.10.  nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

12.11. padeda organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;

12.12.  dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

12.13.  dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį;

12.14.  organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus;

12.15. organizuoja ir (arba) kontroliuoja Savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;

12.16.  organizuoja ir įgyvendina valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;

12.17.  tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis;

12.18. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;

12.19.  Savivaldybės tarybos sprendimu, tik tuo atveju, kai nėra viešųjų paslaugų teikėjo, gali laikinai teikti viešąsias paslaugas, kurias administruoti paskiriamas kitas Savivaldybės administracijos padalinys;

12.20.  nustatyta tvarka tvarko archyvinius dokumentus;

12.21. organizuoja vietinių rinkliavų surinkimą už apmokestinamąją veiklą Seniūnijos teritorijoje;

12.22. kontroliuoja ir užtikrina optimalų visų piniginių lėšų, materialinių vertybių, ilgalaikio materialiojo turto ir medžiagų panaudojimą;

12.23.  tvarko įteisintos ūkinės veiklos finansinių rezultatų apskaitą;

12.24.  patvirtintų išlaidų sąmatų ribose nustatyta tvarka  vykdo Seniūnijos teritorijoje esančių

komunalinio ūkio objektų eksploatavimą ir jų priežiūrą;

12.25.  teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl nereikalingo turto panaudojimo;

12.26.  prižiūri, kad būtų tinkamai saugomas ir eksploatuojamas Savivaldybei priklausantis turtas, esantis Seniūnijos teritorijoje;

12.27.  teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Valstybės ir Savivaldybės saugomų teritorijų kraštovaizdžio objektų priežiūros;

12.28. atlieka ir kitas, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių teisės aktų, seniūnijoms nustatytas funkcijas.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Specialistas

Romualdas Statkus

document Pareigybės aprašymas

Valytoja-darbininkė

Bronislava Tėvėlavičienė

document Pareigybės aprašymas

Laižuvos kapinių ir viešųjų erdvių prižiūrėtojas

Saulutė Butnorienė

document Pareigybės aprašymas

Mechanizatorius

Aleksandras Paulauskas

document Pareigybės aprašymas

<…>

12.   Seniūnija

12.1. neviršydama savo įgaliojimų, Seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

12.2. teikia Savivaldybės administracijai informaciją apie socialinių paslaugų ir socialinės paramos poreikį Seniūnijos gyventojams;

12.3. pagal kompetenciją organizuoja vaikų teisių apsaugos prevenciją ir darbą su probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai ar apribotos tėvų teisės į vaikus;

12.4. teikia informacija interneto svetainės administratoriui apie paslaugų aprašymų ar jų duomenų pakeitimus, kitą Seniūnijos veiklą bei pateikia juos tvirtinimui;

12.5. Administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;

12.6. kaimo vietovėse registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Administracijos direktoriui;

12.7. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant rajono strateginio vystymo planus, programas;

12.8. dalyvauja organizuojant civilinę saugą;

12.9. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

12.10.  nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

12.11. padeda organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;

12.12.  dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

12.13.  dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį;

12.14.  organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus;

12.15. organizuoja ir (arba) kontroliuoja Savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;

12.16.  organizuoja ir įgyvendina valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;

12.17.  tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis;

12.18. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;

12.19.  Savivaldybės tarybos sprendimu, tik tuo atveju, kai nėra viešųjų paslaugų teikėjo, gali laikinai teikti viešąsias paslaugas, kurias administruoti paskiriamas kitas Savivaldybės administracijos padalinys;

12.20.  nustatyta tvarka tvarko archyvinius dokumentus;

12.21. organizuoja vietinių rinkliavų surinkimą už apmokestinamąją veiklą Seniūnijos teritorijoje;

12.22. kontroliuoja ir užtikrina optimalų visų piniginių lėšų, materialinių vertybių, ilgalaikio materialiojo turto ir medžiagų panaudojimą;

12.23.  tvarko įteisintos ūkinės veiklos finansinių rezultatų apskaitą;

12.24.  patvirtintų išlaidų sąmatų ribose nustatyta tvarka  vykdo Seniūnijos teritorijoje esančių

komunalinio ūkio objektų eksploatavimą ir jų priežiūrą;

12.25.  teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl nereikalingo turto panaudojimo;

12.26.  prižiūri, kad būtų tinkamai saugomas ir eksploatuojamas Savivaldybei priklausantis turtas, esantis Seniūnijos teritorijoje;

12.27.  teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Valstybės ir Savivaldybės saugomų teritorijų kraštovaizdžio objektų priežiūros;

12.28. atlieka ir kitas, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių teisės aktų, seniūnijoms nustatytas funkcijas.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Leckavos kapinių prižiūrėtojas

Vidmantas Ročys

document Pareigybės aprašymas

Valytoja

Sandra Petrauskaitė

document Pareigybės aprašymas

Darbininkas

Leonas Buta

document Pareigybės aprašymas

Traktorininkas

Vytautas Jonušas

document Pareigybės aprašymas

Darbininkas

Andrius Rimkus

document Pareigybės aprašymas

<…>

12.   Seniūnija

12.1. neviršydama savo įgaliojimų, Seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

12.2. teikia Savivaldybės administracijai informaciją apie socialinių paslaugų ir socialinės paramos poreikį Seniūnijos gyventojams;

12.3. pagal kompetenciją organizuoja vaikų teisių apsaugos prevenciją ir darbą su probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai ar apribotos tėvų teisės į vaikus;

12.4. teikia informacija interneto svetainės administratoriui apie paslaugų aprašymų ar jų duomenų pakeitimus, kitą Seniūnijos veiklą bei pateikia juos tvirtinimui;

12.5. Administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;

12.6. kaimo vietovėse registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Administracijos direktoriui;

12.7. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant rajono strateginio vystymo planus, programas;

12.8. dalyvauja organizuojant civilinę saugą;

12.9. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

12.10.  nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

12.11. padeda organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;

12.12.  dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

12.13.  dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį;

12.14.  organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus;

12.15. organizuoja ir (arba) kontroliuoja Savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;

12.16.  organizuoja ir įgyvendina valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;

12.17.  tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis;

12.18. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;

12.19.  Savivaldybės tarybos sprendimu, tik tuo atveju, kai nėra viešųjų paslaugų teikėjo, gali laikinai teikti viešąsias paslaugas, kurias administruoti paskiriamas kitas Savivaldybės administracijos padalinys;

12.20.  nustatyta tvarka tvarko archyvinius dokumentus;

12.21. organizuoja vietinių rinkliavų surinkimą už apmokestinamąją veiklą Seniūnijos teritorijoje;

12.22. kontroliuoja ir užtikrina optimalų visų piniginių lėšų, materialinių vertybių, ilgalaikio materialiojo turto ir medžiagų panaudojimą;

12.23.  tvarko įteisintos ūkinės veiklos finansinių rezultatų apskaitą;

12.24.  patvirtintų išlaidų sąmatų ribose nustatyta tvarka  vykdo Seniūnijos teritorijoje esančių komunalinio ūkio objektų eksploatavimą ir jų priežiūrą;

12.25.  teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl nereikalingo turto panaudojimo;

12.26.  prižiūri, kad būtų tinkamai saugomas ir eksploatuojamas Savivaldybei priklausantis turtas, esantis Seniūnijos teritorijoje;

12.27.  teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Valstybės ir Savivaldybės saugomų teritorijų kraštovaizdžio objektų priežiūros;

12.28. atlieka ir kitas, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių teisės aktų, seniūnijoms nustatytas funkcijas.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Elektros sistemų apšvietimo inžinierius

Alvydas Gureckis

mail alvydas.gureckis@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Pastatų remontininkas

Gediminas Petrauskas

document Pareigybės aprašymas

Mechanizatorius

Rimantas Pocys

document Pareigybės aprašymas

Grūstės kapinių prižiūrėtojas

Kazimieras Eičinas

document Pareigybės aprašymas

Renavo kapinių prižiūrėtojas

Vytautas Vindašius

document Pareigybės aprašymas

Pagalbinis darbininkas

Egidijus Žilius

document Pareigybės aprašymas

Specialistė

Rima Baužienė

document Pareigybės aprašymas

Aplinkos gerinimo specialistė (sezoniniam darbui)

Rima Majauskienė

document Pareigybės aprašymas

<…>

12.   Seniūnija

12.1. neviršydama savo įgaliojimų, Seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

12.2. teikia Savivaldybės administracijai informaciją apie socialinių paslaugų ir socialinės paramos poreikį Seniūnijos gyventojams;

12.3. pagal kompetenciją organizuoja vaikų teisių apsaugos prevenciją ir darbą su probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai ar apribotos tėvų teisės į vaikus;

12.4. teikia informacija interneto svetainės administratoriui apie paslaugų aprašymų ar jų duomenų pakeitimus, kitą Seniūnijos veiklą bei pateikia juos tvirtinimui;

12.5. Administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;

12.6. kaimo vietovėse registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Administracijos direktoriui;

12.7. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant rajono strateginio vystymo planus, programas;

12.8. dalyvauja organizuojant civilinę saugą;

12.9. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

12.10.  nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

12.11. padeda organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;

12.12.  dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

12.13.  dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį;

12.14.  organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus;

12.15. organizuoja ir (arba) kontroliuoja Savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;

12.16.  organizuoja ir įgyvendina valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;

12.17.  tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis;

12.18. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;

12.19.  Savivaldybės tarybos sprendimu, tik tuo atveju, kai nėra viešųjų paslaugų teikėjo, gali laikinai teikti viešąsias paslaugas, kurias administruoti paskiriamas kitas Savivaldybės administracijos padalinys;

12.20.  nustatyta tvarka tvarko archyvinius dokumentus;

12.21. organizuoja vietinių rinkliavų surinkimą už apmokestinamąją veiklą Seniūnijos teritorijoje;

12.22. kontroliuoja ir užtikrina optimalų visų piniginių lėšų, materialinių vertybių, ilgalaikio materialiojo turto ir medžiagų panaudojimą;

12.23.  tvarko įteisintos ūkinės veiklos finansinių rezultatų apskaitą;

12.24.  patvirtintų išlaidų sąmatų ribose nustatyta tvarka  vykdo Seniūnijos teritorijoje esančių

komunalinio ūkio objektų eksploatavimą ir jų priežiūrą;

12.25.  teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl nereikalingo turto panaudojimo;

12.26.  prižiūri, kad būtų tinkamai saugomas ir eksploatuojamas Savivaldybei priklausantis turtas, esantis Seniūnijos teritorijoje;

12.27.  teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Valstybės ir Savivaldybės saugomų teritorijų kraštovaizdžio objektų priežiūros;

12.28. atlieka ir kitas, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių teisės aktų, seniūnijoms nustatytas funkcijas.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Žemalės kapinių prižiūrėtojas

Vitas Stancevičius

document Pareigybės aprašymas

Rubikų kapinių prižiūrėtoja

Ilona Būtienė

document Pareigybės aprašymas

Plinkšių pirties prižiūrėtoja

Ona Balandienė

document Pareigybės aprašymas

Aplinkos tvarkytoja ir valytoja

Aldona Kaminskienė

document Pareigybės aprašymas

Traktorininkas

Arūnas Budvytis

document Pareigybės aprašymas

Pagalbinė darbininkė

Eleonora Ismailova

document Pareigybės aprašymas

Pagalbinė darbininkė

Justina Beniušienė

document Pareigybės aprašymas

Pagalbinis darbininkas

Sigitas Jonika

document Pareigybės aprašymas

Aplinkos gerinimo specialistas

Elytė Stancevičienė

document Pareigybės aprašymas

Mechanizatorius

Steponas Balanas

document Pareigybės aprašymas

Traktorininkas

Kęstutis Norkus

document Pareigybės aprašymas

<…>

12.   Seniūnija

12.1. neviršydama savo įgaliojimų, Seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

12.2. teikia Savivaldybės administracijai informaciją apie socialinių paslaugų ir socialinės paramos poreikį Seniūnijos gyventojams;

12.3. pagal kompetenciją organizuoja vaikų teisių apsaugos prevenciją ir darbą su probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai ar apribotos tėvų teisės į vaikus;

12.4. teikia informacija interneto svetainės administratoriui apie paslaugų aprašymų ar jų duomenų pakeitimus, kitą Seniūnijos veiklą bei pateikia juos tvirtinimui;

12.5.Administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;

12.6. kaimo vietovėse registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Administracijos direktoriui;

12.7. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant rajono strateginio vystymo planus, programas;

12.8. dalyvauja organizuojant civilinę saugą;

12.9. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

12.10.  nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

12.11. padeda organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;

12.12.  dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

12.13.  dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį;

12.14.  organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus;

12.15. organizuoja ir (arba) kontroliuoja Savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;

12.16.  organizuoja ir įgyvendina valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;

12.17.  tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis;

12.18. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;

12.19.  Savivaldybės tarybos sprendimu, tik tuo atveju, kai nėra viešųjų paslaugų teikėjo, gali laikinai teikti viešąsias paslaugas, kurias administruoti paskiriamas kitas Savivaldybės administracijos padalinys;

12.20.  nustatyta tvarka tvarko archyvinius dokumentus;

12.21. organizuoja vietinių rinkliavų surinkimą už apmokestinamąją veiklą Seniūnijos teritorijoje;

12.22. kontroliuoja ir užtikrina optimalų visų piniginių lėšų, materialinių vertybių, ilgalaikio materialiojo turto ir medžiagų panaudojimą;

12.23.  tvarko įteisintos ūkinės veiklos finansinių rezultatų apskaitą;

12.24.  patvirtintų išlaidų sąmatų ribose nustatyta tvarka  vykdo Seniūnijos teritorijoje esančių

komunalinio ūkio objektų eksploatavimą ir jų priežiūrą;

12.25.  teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl nereikalingo turto panaudojimo;

12.26.  prižiūri, kad būtų tinkamai saugomas ir eksploatuojamas Savivaldybei priklausantis turtas, esantis Seniūnijos teritorijoje;

12.27.  teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Valstybės ir Savivaldybės saugomų teritorijų kraštovaizdžio objektų priežiūros;

12.28. atlieka ir kitas, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių teisės aktų, seniūnijoms nustatytas funkcijas.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Valytoja-darbininkė

Rita Mickevičiūtė

document Pareigybės aprašymas

Šaltkalvis remontininkas

Ramūnas Dzindzeleta

document Pareigybės aprašymas

Mechanizatorius

Zigmantas Virkšas

document Pareigybės aprašymas

Tirkšlių kapinių prižiūrėtoja

Jurgita Viskontienė

document Pareigybės aprašymas

Užlieknės kapinių prižiūrėtoja

Romalda Pocienė

document Pareigybės aprašymas

Pievėnų kapinių prižiūrėtoja

Ingrida Butkienė

document Pareigybės aprašymas

Kvalifikuotas darbininkas

Saulius Dzindzeleta

document Pareigybės aprašymas

<…>

12.   Seniūnija

12.1. neviršydama savo įgaliojimų, Seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

12.2. teikia Savivaldybės administracijai informaciją apie socialinių paslaugų ir socialinės paramos poreikį Seniūnijos gyventojams;

12.3. pagal kompetenciją organizuoja vaikų teisių apsaugos prevenciją ir darbą su probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai ar apribotos tėvų teisės į vaikus;

12.4. teikia informacija interneto svetainės administratoriui apie paslaugų aprašymų ar jų duomenų pakeitimus, kitą Seniūnijos veiklą bei pateikia juos tvirtinimui;

12.5.Administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;

12.6. kaimo vietovėse registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Administracijos direktoriui;

12.7. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant rajono strateginio vystymo planus, programas;

12.8. dalyvauja organizuojant civilinę saugą;

12.9. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

12.10.  nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas.

12.11. padeda organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus;

12.12.  dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

12.13.  dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį;

12.14.  organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus;

12.15. organizuoja ir (arba) kontroliuoja Savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;

12.16.  organizuoja ir įgyvendina valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;

12.17.  tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis;

12.18. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;

12.19.  Savivaldybės tarybos sprendimu, tik tuo atveju, kai nėra viešųjų paslaugų teikėjo, gali laikinai teikti viešąsias paslaugas, kurias administruoti paskiriamas kitas Savivaldybės administracijos padalinys;

12.20.  nustatyta tvarka tvarko archyvinius dokumentus;

12.21. organizuoja vietinių rinkliavų surinkimą už apmokestinamąją veiklą Seniūnijos teritorijoje;

12.22. kontroliuoja ir užtikrina optimalų visų piniginių lėšų, materialinių vertybių, ilgalaikio materialiojo turto ir medžiagų panaudojimą;

12.23.  tvarko įteisintos ūkinės veiklos finansinių rezultatų apskaitą;

12.24.  patvirtintų išlaidų sąmatų ribose nustatyta tvarka  vykdo Seniūnijos teritorijoje esančių

komunalinio ūkio objektų eksploatavimą ir jų priežiūrą;

12.25.  teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl nereikalingo turto panaudojimo;

12.26.  prižiūri, kad būtų tinkamai saugomas ir eksploatuojamas Savivaldybei priklausantis turtas, esantis Seniūnijos teritorijoje;

12.27.  teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Valstybės ir Savivaldybės saugomų teritorijų kraštovaizdžio objektų priežiūros;

12.28. atlieka ir kitas, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių teisės aktų, seniūnijoms nustatytas funkcijas.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Židikų kapinių ir viešųjų erdvių prižiūrėtoja

Alma Vasiliauskienė

document Pareigybės aprašymas

Pikelių kapinių ir viešųjų erdvių prižiūrėtoja

Ona Kniukštienė

document Pareigybės aprašymas

Ukrinų kapinių prižiūrėtoja

Zita Daubarienė

document Pareigybės aprašymas

Kvalifikuotas darbininkas

Henrikas Drabavičius

document Pareigybės aprašymas

Mechanizatorius

Alfredas Uikys

document Pareigybės aprašymas

Darbininkas

Virginijus Steponavičius

document Pareigybės aprašymas

Valytoja

Ingrida Daukontienė

document Pareigybės aprašymas

Židikų pirties prižiūrėtojas

Virginijus Steponavičius

document Pareigybės aprašymas

<…>

12.   Seniūnija

12.1. neviršydama savo įgaliojimų, Seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

12.2. teikia Savivaldybės administracijai informaciją apie socialinių paslaugų ir socialinės paramos poreikį Seniūnijos gyventojams;

12.3. pagal kompetenciją organizuoja vaikų teisių apsaugos prevenciją ir darbą su probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai ar apribotos tėvų teisės į vaikus;

12.4. teikia informacija interneto svetainės administratoriui apie paslaugų aprašymų ar jų duomenų pakeitimus, kitą Seniūnijos veiklą bei pateikia juos tvirtinimui;

12.5.Administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;

12.6. kaimo vietovėse registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Administracijos direktoriui;

12.7. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant rajono strateginio vystymo planus, programas;

12.8. dalyvauja organizuojant civilinę saugą;

12.9. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

12.10.  nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

12.11. padeda organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;

12.12.  dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

12.13.  dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį;

12.14.  organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus;

12.15. organizuoja ir (arba) kontroliuoja Savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;

12.16.  organizuoja ir įgyvendina valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;

12.17.  tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis;

12.18. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;

12.19.  Savivaldybės tarybos sprendimu, tik tuo atveju, kai nėra viešųjų paslaugų teikėjo, gali laikinai teikti viešąsias paslaugas, kurias administruoti paskiriamas kitas Savivaldybės administracijos padalinys;

12.20.  nustatyta tvarka tvarko archyvinius dokumentus;

12.21. organizuoja vietinių rinkliavų surinkimą už apmokestinamąją veiklą Seniūnijos teritorijoje;

12.22. kontroliuoja ir užtikrina optimalų visų piniginių lėšų, materialinių vertybių, ilgalaikio materialiojo turto ir medžiagų panaudojimą;

12.23.  tvarko įteisintos ūkinės veiklos finansinių rezultatų apskaitą;

12.24.  patvirtintų išlaidų sąmatų ribose nustatyta tvarka  vykdo Seniūnijos teritorijoje esančių

komunalinio ūkio objektų eksploatavimą ir jų priežiūrą;

12.25.  teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl nereikalingo turto panaudojimo;

12.26.  prižiūri, kad būtų tinkamai saugomas ir eksploatuojamas Savivaldybei priklausantis turtas, esantis Seniūnijos teritorijoje;

12.27.  teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Valstybės ir Savivaldybės saugomų teritorijų kraštovaizdžio objektų priežiūros;

12.28. atlieka ir kitas, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių teisės aktų, seniūnijoms nustatytas funkcijas.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Mechanizatorius

Antanas Poškus

document Pareigybės aprašymas

Mechanizatorius

Stasys Šiuipys

document Pareigybės aprašymas

Mechanizatorius

Raimondas Keršis

document Pareigybės aprašymas

Valytoja

Zita Mereckienė

document Pareigybės aprašymas

Darbininkė

Virginija Budreikienė

document Pareigybės aprašymas

Darbininkas

Rimantas Girdenis

document Pareigybės aprašymas

Darbininkė

Daiva Stonkė

document Pareigybės aprašymas

Mechanizatorius

Remigijus Mažeika

document Pareigybės aprašymas

Darbininkė

Svetlana Ramonienė

document Pareigybės aprašymas

Kapinių prižiūrėtoja

Danutė Mažeikienė

document Pareigybės aprašymas

Pirties prižiūrėtoja

Danutė Mažeikienė

document Pareigybės aprašymas

<…>

12.   Seniūnija

12.1. neviršydama savo įgaliojimų, Seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

12.2. teikia Savivaldybės administracijai informaciją apie socialinių paslaugų ir socialinės paramos poreikį Seniūnijos gyventojams;

12.3. pagal kompetenciją organizuoja vaikų teisių apsaugos prevenciją ir darbą su probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai ar apribotos tėvų teisės į vaikus;

12.4. teikia informacija interneto svetainės administratoriui apie paslaugų aprašymų ar jų duomenų pakeitimus, kitą Seniūnijos veiklą bei pateikia juos tvirtinimui;

12.5.Administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;

12.6. kaimo vietovėse registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Administracijos direktoriui;

12.7. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant rajono strateginio vystymo planus, programas;

12.8. dalyvauja organizuojant civilinę saugą;

12.9. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

12.10.  nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

12.11. padeda organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;

12.12.  dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

12.13.  dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį;

12.14.  organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus;

12.15. organizuoja ir (arba) kontroliuoja Savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;

12.16.  organizuoja ir įgyvendina valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;

12.17.  tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis;

12.18. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;

12.19.  Savivaldybės tarybos sprendimu, tik tuo atveju, kai nėra viešųjų paslaugų teikėjo, gali laikinai teikti viešąsias paslaugas, kurias administruoti paskiriamas kitas Savivaldybės administracijos padalinys;

12.20.  nustatyta tvarka tvarko archyvinius dokumentus;

12.21. organizuoja vietinių rinkliavų surinkimą už apmokestinamąją veiklą Seniūnijos teritorijoje;

12.22. kontroliuoja ir užtikrina optimalų visų piniginių lėšų, materialinių vertybių, ilgalaikio materialiojo turto ir medžiagų panaudojimą;

12.23.  tvarko įteisintos ūkinės veiklos finansinių rezultatų apskaitą;

12.24.  patvirtintų išlaidų sąmatų ribose nustatyta tvarka  vykdo Seniūnijos teritorijoje esančių

komunalinio ūkio objektų eksploatavimą ir jų priežiūrą;

12.25.  teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl nereikalingo turto panaudojimo;

12.26.  prižiūri, kad būtų tinkamai saugomas ir eksploatuojamas Savivaldybei priklausantis turtas, esantis Seniūnijos teritorijoje;

12.27.  teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Valstybės ir Savivaldybės saugomų teritorijų kraštovaizdžio objektų priežiūros;

12.28. atlieka ir kitas, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių teisės aktų, seniūnijoms nustatytas funkcijas.

<…>

Skyriaus nuostatai >>