Apie korupcijos prevenciją

Pranešimus ir pasiūlymus korupcijos prevencijos klausimais galite pateikti:

 • Raštu, atsiunčiant pranešimą už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingam asmeniui adresu: Laižuvos g. 3, 416 kabinetas, Mažeikiai
 • Paliekant pranešimą dėžutėje: „Pranešimai ir pasiūlymai korupcijos prevencijos klausimais” adresu: Laižuvos g. 3, Mažeikiai (prie įėjimo į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos priimamąjį).
 • El. paštu [email protected].

Korupcijos prevencija – sisteminga veikla, kuria siekiama didinti viešojo ir privataus sektorių subjektų atsparumą korupcijai ir kuri apima korupcijos rizikos veiksnių nustatymą, įvertinimą, šalinimą ir (ar) mažinimą, sudarant bei įgyvendinant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą

Korupcijos prevencija siekiama stiprinti nacionalinį saugumą, kurti socialinę gerovę, didinti administracinių, viešųjų ir kitų viešojo sektoriaus paslaugų teikimo kokybę, saugoti sąžiningos konkurencijos laisvę, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti demokratiją ir ekonomiką

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi subjektai atlieka šias funkcijas:

 1. pagal kompetenciją Valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo teisės pažeidimų tyrimą arba dalyvauja juos tiriant, jeigu specialiuosiuose įstatymuose ar jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nenustatyta kita pažeidimų tyrimo tvarka
 2. šio įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą
 3. šio įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka atlieka teisės aktų projektų antikorupcinius vertinimus
 4. šio įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka atlieka atsparumo korupcijai lygio nustatymą
 5. pagal kompetenciją užtikrina arba pagal poreikį dalyvauja užtikrinant Pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimą viešojo sektoriaus subjekte
 6. pagal kompetenciją dalyvauja ir teikia nuomonę personalo formavimo procedūrose vertinant šio įstatymo III skyriuje nustatyta tvarka gautą informaciją apie asmenį
 7. atlieka viešojo sektoriaus subjekto darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo ir viešųjų ir privačių interesų derinimo praktikos kontrolę ir stebėseną
 8. organizuoja viešojo sektoriaus subjekto darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo didinimą
 9. šio įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka rengia korupcijos prevencijos veiksmų planą, pagal kompetenciją atlieka jo įgyvendinimo stebėseną
 10. teikia pasiūlymus viešojo sektoriaus subjekto vadovui dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių diegimo ir įgyvendinimo
 11. pagal poreikį ir kompetenciją atlieka kitas funkcijas, gerinančias korupcijai atsparią aplinką

Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai yra šie:

 1. kurti korupcijai atsparią aplinką
 2. didinti antikorupcinį sąmoningumą
 3. sistemiškai ir koordinuotai šalinti korupcijos rizikos veiksnius, mažinti korupcijos riziką
 4. sudaryti prielaidas darniam ir veiksmingam korupcijos prevencijos subjektų sistemos veikimui
 5. mažinti ekonomines korupcijos paskatas
 6. užtikrinti aktyvų privataus sektoriaus subjektų ir visuomenės įsitraukimą į korupcijos prevenciją
 7. skatinti skaidrų, sąžiningą ir atvirą administracinių, viešųjų ir kitų paslaugų teikimą

Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą sudaro:

 1. korupcijos prevencijos priemonės
 2. antikorupcinio sąmoningumo didinimas
 3. personalo patikimumo užtikrinimas
 4. kitos įstatymuose nurodytos veiklos ar priemonės, kuriomis kuriama korupcijai atspari aplinka ar didinamas atsparumas korupcijai

Pagrindinės korupcijos prevencijos priemonės yra šios:

 1. korupcijos rizikos analizė
 2. korupcijos prevencijos planavimo dokumentai
 3. teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
 4. pranešimas apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas
 5. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas
 6. korupcijos rizikos valdymo vertinimas
 7. atsparumo korupcijai lygio nustatymas
 8. antikorupcinių elgesio standartų diegimas
Dalintis: