Žemės ūkio valdų administravimas

Atsakingas asmuo

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El. paštas
Gražina Žukauskienė Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė +370 443 25 963 [email protected]

VĮ žemės ūkio ir kaimo valdų įregistravimas /duomenų atnaujinimas lietuvos respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą: Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatai

Valdą gali įregistruoti:

 • veiksnus fizinis asmuo, įregistruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
 • juridinis asmuo, įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Asmuo, pageidaujantis įregistruoti valdą, turi plėtoti bent vieną žemės ūkio veiklos arba alternatyviosios veiklos rūšių ir nuosavybės, Nekilnojamojo turto registre įregistruotos nuomos (panaudos) teise valdyti bent vieną nekilnojamąjį daiktą: Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą, statinį arba patalpą.

Visi žemės ūkio ar alternatyviąja veikla užsiimantys fiziniai ir juridiniai asmenys, pretenduojantys gauti Europos Sąjungos bei valstybės paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, privalo įregistruoti valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre (toliau – Registras).

SVARBU! Įregistruodamas valdą valdos valdytojas ir partneris įgyja žemės ūkio veiklos subjekto statusą, kuriam atsiranda prievolė mokėti mokesčius ir kuris negali gauti bedarbio statuso ar kitų socialinių garantijų. Valdytojo šeimos narys, įregistruotas valdoje, nėra žemės ūkio veiklos subjektas.

Registruojant valdą, valdytojas savo nuožiūra pasirenka vieną iš nekilnojamųjų daiktų valdos centru. Valdos centru gali būti Nekilnojamojo turto registre įregistruotas nekilnojamasis daiktas (žemės sklypas, statinys arba patalpa), priklausantis valdos nariams nuosavybės ar Nekilnojamojo turto registre įregistruotos nuomos, panaudos teise. Žemės ūkio valda įregistruojama ir valdos duomenys atnaujinami Žemės ūkio skyriuje arba“ seniūnijoje, kurios teritorijoje yra nekilnojamasis daiktas, valdytojo pasirinktas valdos centru.

Valdų duomenys atnaujinami:

 • vieną kartą kiekvienais kalendoriniais metais iki gruodžio 31 d. Net jeigu valdos duomenys nepasikeitė, privaloma šį faktą patvirtinti;
 • valdos valdytojo pageidavimu pasikeitus valdos duomenims;
 • valdos valdytojui mirus, kai įpėdinis pageidauja perregistruoti valdą savo vardu.

Valdos duomenys gali būti atnaujinti daugiau nei vieną kartą per metus.

Norėdamas išregistruoti valdą, valdos valdytojas ar jo įgaliotas atstovas (mirus valdos valdytojui – jo įpėdinis):

 • gali kreiptis į Žemės ūkio skyrių arba į seniūniją, kurios teritorijoje yra valdos centras, pateikdamas šiuos dokumentus:

 • valdos valdytojo (juridinio ar fizinio asmens) ar įpėdinio tapatybę patvirtinantį dokumentą;

 • jeigu duomenis teikia valdos valdytojo įgaliotas asmuo, įgaliojimą atstovauti valdos valdytojui ir įgaliotojo asmens tapatybės dokumentą;

 • jeigu valdoje įregistruotas partneris (partneriai), jungtinės veiklos nutraukimo susitarimą, pasirašytą valdytojo ir visų partnerių, arba valdos partnerio (partnerių) rašytinį sutikimą išregistruoti valdą.

 • gali pateikti rašytinį prašymą dėl valdos išregistravimo tiesiogiai ŽŪIKVC, kuriame nurodo pareiškėjo asmens duomenis, žemės ūkio valdos atpažinties kodą, korespondencijos adresą ir kontaktinį telefoną, bei išdėsto prašymo esmę. Jeigu prašymą pateikia valdos valdytojo įgaliotas asmuo, pridedama įgaliojimo atstovauti valdos valdytojui kopija.

 • gali pateikti rašytinį prašymą dėl valdos išregistravimo savarankiškai pateikęs išvardytus duomenis ir nurodytų dokumentų skaitmenines kopijas www.epaslaugos.lt, prisijungęs prie paslaugos „Prašymo įregistruoti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre, išregistruoti juos iš registrų arba atnaujinti jų duomenis pateikimas, įregistruotų registruose paslaugos gavėjo žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenų peržiūra“.

„Prašymo įregistruoti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre, išregistruoti juos iš registrų arba atnaujinti jų duomenis pateikimas, įregistruotų registruose paslaugos gavėjo žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenų peržiūra“.

Administruojamos paramos paraiškos už papildomą bičių maitinimą

Parama skiriama bičių laikytojams - fiziniams arba juridiniams asmenims, kurie laiko bites. Paramos gavėjas – žemės ūkio produktų pirmine gamyba užsiimantis bičių laikytojas, kuris Lietuvos Respublikos teritorijoje laiko bites ir yra įsiregistravęs Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdos (toliau – valda) valdytoju arba jungtinės veiklos partneriu. Bičių laikytojas, norėdamas gauti paramą už papildomą bičių maitinimą (cukrų, invertuotojo cukraus sirupą), iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. turi kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą pagal savo gyvenamąją vietą arba buveinės adresą ir užpildyti Pranešimo apie ūkinių gyvūnų bandą formą (GŽ-1). Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių laikytojas turi atnaujinti prieš teikdamas paramos paraišką. Paramos paraiškų surinkimo terminas – einamieji metai nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d. (įskaitytinai). (dėl svarbios priežasties pavėlavus iki rugsėjo 29 d.) Bičių laikytojas turi atvykti į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, bityno pasą, išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų ir jų aprašą. Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas savivaldybės darbuotojui turi pateikti sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą. Paslaugą teikiantis savivaldybės darbuotojas patikrina, ar tinkamai užpildytas išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašas, ar įrašyti rekvizitai yra teisingi (esant netikslumų, bičių laikytojas pateiktus duomenis pataiso), suveda duomenis į Paramos už papildomą bičių maitinimą informacinę sistemą (toliau – BIS) ir atspausdina paramos paraišką 2 egzemplioriais, kuri pasirašoma  paramos gavėjo ir žemės ūkio skyriaus atsakingo specialisto. Pasirašyta paraiška laikoma pateikta. Vienas paraiškos egzempliorius atiduodamas pareiškėjui, kitas - saugomas žemės ūkio skyriuje. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos raštu informuoja bičių lankytoją apie numatomą jam skirti paramą arba apie motyvuotą sprendimą neskirti paramos, kuriame turi būti numatyta sprendimo apskundimo tvarka.

Mažeikių rajono savivaldybės  administracijos Žemės ūkio skyriaus specialistas priima iš duomenų teikėjų reikalingus dokumentus, užtikrina jų tvarkymą ir perdavimą Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (toliau – Centras).

Bičių laikytojus privalu informuoti, kur bus sėjamas rapsas ir kada bus purškiami laukai

Žemės naudotojas, besirengiantis apdoroti žydinčius augalus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais ar sėti rapsų sėklą, apdorotą augalų apsaugos produktais, jei jų sudėtyje yra tiametoksamo ar klotianidino, ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas prieš purškimą ar sėją per Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (toliau – PPIS) turi pranešti planuojamo purškimo ar rapsų sėjos datą, laiką (pradžią ir pabaigą), vietą, augalų pavadinimą, augalų apsaugos produkto pavadinimą ar augalų apsaugos produkto, kuriuo apdorota sėkla, pavadinimą.

Žemės naudotojas,  turėdamas galimybę naudotis elektronine bankininkyste, tai gali padaryti  pats prisijungęs prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (toliau – PPIS) arba padedamas seniūnijos darbuotojo, atsakingo už pasėlių deklaravimą.

Jei žemės naudotojas pranešime nurodytą dieną purškimo nevykdys ar nesės rapsų, jis nedelsdamas privalo paskelbti per PPIS apie planuojamo purškimo ar rapsų sėjos atšaukimą. Savo ruožtu ŽŪIKVC informuoja bičių laikytojus apie purškimo ar sėjos atšaukimą.

Dalintis: