Žemės ūkio technikos registravimas

Atsakingas asmuo

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El. paštas
Almantas Viskantas Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas +370 443 95 335
+370 658 18 673
[email protected]

Žemės ūkio technikos registravimas, bendroji informacija

Žemės ūkio technikos duomenys Lietuvoje kaupiami, tvarkomi, apdorojami Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre (toliau – registras), administravimą atlieka savivaldybės administracijos, Žemės ūkio skyrius.

Registro paskirtis ir objektai

Registro paskirtis – registruoti traktorius, savaeiges žemės ūkio ir kitas savaeiges mašinas, taip pat jų priekabas ir puspriekabes, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims duomenis ir dokumentus apie registro objektus.

Registravimo taisyklėse numatyta, kad registre registruojami:

  • traktoriai, apibrėžti 2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 167/2013,
  • savaeigės žemės ūkio mašinos – savaeigiai javų, cukrinių runkelių, linų, uogų ir kiti savaeigiai kombainai, taip pat šienapjovės, smulkintuvai ir augalų purkštuvai,
  • savaeigės mašinos – ratiniai ir vikšriniai ekskavatoriai, krautuvai, savaeigiai kranai, greideriai, vikšriniai buldozeriai, grunto tankintuvai, kelių frezeriai, asfalto klotuvai, plentvoliai, vikšriniai vamzdžių klotuvai, poliakalės, kelių ženklinimo mašinos, medvežės, miško kirtimo mašinos, gatvių priežiūros mašinos, motorinės rogės ir kitos savaeigės mašinos,
  • priekabos ir puspriekabės – traktorių priekabos, apibrėžtos reglamente (ES) Nr. 167/2013, savadarbės priekabos ir puspriekabės, medvežės priekabos, cisterninės priekabos, savikrovės priekabos, srutvežiai, prikabinamosios platformos ir krovininių transporto priemonių priekabos, eksploatuojamos su traktoriais.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo (2006 m. spalio 2 d. Nr. 3D-384)

Registravimo tvarka ir paslaugų įkainiai

Traktoriai registruojami savininkų arba jų atstovų, turinčių įstatymų tvarka išduotus įgaliojimus, vardu. Savivaldybės administracijos specialistas gavęs, traktoriui įregistruoti reikalingus dokumentus, sutikrina jo techninius ir eksploatacinius duomenis su duomenimis, nurodytais traktoriui registruoti pateiktuose dokumentuose. Pirmą kartą įregistruojant naujus traktorius, tikrinama, ar traktoriai atitinka teisės aktų numatytus saugos ir sveikatos, išmetamųjų teršalų ribojimo ir kitus techninius reikalavimus. Taip pat tikrinami dokumentai, kurių pagrindu traktorius buvo įsigytas. Pirmai registracijai Lietuvoje vykstama į technikos buvimo vietą faktinių duomenų tikrinimui. Pagal registruojančio asmens pateiktus duomenis užpildomas registravimo prašymas. Įregistravusi traktorių, savivaldybės administracija išduoda registracijos liudijimą ir valstybinio numerio ženklą.

Už traktoriaus įregistravimą imama valstybės rinkliava – 17 €, už registro duomenų keitimą – 15 €, valstybinio numerio ženklo išdavimą ­– 10 €. Dėl registro duomenų pakeitimo (pasikeitus savininkui, traktoriaus techniniams duomenims, praradus registracijos liudijimą ar valstybinio numerio ženklą ir kt.) traktoriaus savininkas taip pat privalo kreiptis į savivaldybės administraciją.

Įmokos duomenys: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įm. kodas 188659752, Įmokos kodas 53061.

Registras keičiasi duomenimis su kitais registrais: Gyventojų registru, Juridinių asmenų registru, Hipotekos registru, Turto arešto aktų registru, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuru.

Žemės ūkio technikos techninės būklės priežiūra

Techninės apžiūros tikslas – kontroliuoti ir įvertinti traktorių ir kitos technikos techninę būklę, siekti, kad eksploatuojama technika nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir žalos aplinkai. Organizuojant technines apžiūras atsižvelgiama į žemės ūkio technikos specifiką – vienas iš šių apžiūrų ypatumų yra tai, kad vykstama į technikos buvimo vietą. Žinoma, stengiamasi vieno išvykimo metu patikrinti kuo didesnį technikos kiekį, todėl tuo tikslu savivaldybė sudaro ir viešai paskelbia techninių apžiūrų grafikus, rekomenduodamos techninės apžiūros laiką ir vietą. Techninės apžiūros atliekamos kas dveji metai, išskyrus naujus traktorius.

Techninės apžiūros metu tikrinama, ar traktoriaus techninė būklė, komplektiškumas, sistemų, junginių veikimas atitinka Techninius reikalavimus eksploatuojamiems traktoriams, savaeigėms ir žemės ūkio mašinoms bei jų priekaboms, Kelių eismo taisyklių bei traktoriaus gamintojo nurodytus reikalavimus. Jeigu traktorius atitinka reikalavimus, atlikus techninę apžiūrą išduodamas techninės apžiūros talonas, kuriame nurodoma techninės apžiūros atlikimo ir kitos techninės apžiūros data. Taloną pasirašo techninę apžiūrą atlikęs savivaldybės valstybės tarnautojas, dėdamas spaudą su savo vardu ir pavarde. Kitos techninės apžiūros metu išduodamas naujas techninės apžiūros talonas. Jeigu traktorius neatitinka reikalavimų, techninė apžiūra atliekama pakartotinai.

Nauji traktoriai nuo pirmos traktoriaus registracijos datos trejus metus eksploatuojami be techninės apžiūros. Techninės apžiūros talonas naujiems traktoriams neprivalomas, tačiau tokį taloną įregistruotam naujam traktoriui jo savininkas (valdytojas) gali gauti, pateikęs traktoriaus registracijos liudijimą. Naujam traktoriui techninės apžiūros talonas išduodamas be tikrinimo, kitos techninės apžiūros data nurodoma po trejų metų nuo pirmosios registracijos datos.

Įmonėse ir organizacijose techninė apžiūra vykdoma pagal išankstinį susitarimą. Asmenims ir grupėms asmenų, turintiems tris ir daugiau technikos priemonių, technikos apžiūrą galima atlikti vietoje iš anksto suderinus tel. 8443 95335, 8658 18673.

Apžiūros metu pateikiama: technikos registracijos dokumentas, traktorininko pažymėjimas ar kitas dokumentas suteikiantis teisę vairuoti traktorių, kvitas ar bankinis pavedimas apie sumokėtą rinkliavą.

Už techninę apžiūrą imama valstybės rinkliava. Rinkliavos dydis už traktoriaus ar savaeigės mašinos techninę apžiūrą yra 6,80 €, o už traktoriaus priekabos, puspriekabės – 5,50 €. Už kiekvieną išvykimą atlikti techninę apžiūrą ne pagal savivaldybės nustatytą grafiką papildomai imama 9,90 € valstybės rinkliava.

Įmokos duomenys: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įm. kodas 188659752, Įmokos kodas 53061

Dalintis: