Jaunimo reikalų tarybos veiklos planai

Mažeikių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 metų veiklos planas

Tikslas Uždaviniai 2020 metų veiklos. Planuojami rezultatai Terminai Atsakingi
1. Efektyvus Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbas. 1.1. Parengti Jaunimo reikalų tarybos veiklos planą. 1.1.1. Bus parengtas ir patvirtintas JRT 2021 metų veiklos planas Vasario mėn. Marius Kazlauskas
1.2. Surengti mokymus jaunimo reikalų tarybos ir jaunimo organizacijų nariams, lyderystės tema. 1.2.1. Surengti lyderystės mokymai jaunimui su lektoriumi Mariumi Ulozu. II ketv. Marius Kazlauskas
1.3. Organizuoti atvirus ir išvažiuojamuosius Jaunimo reikalų tarybos posėdžius. 1.3.1. Bus surengti bent 6 atviri ir bent 2 išvažiuojamieji Jaunimo reikalų tarybos posėdžiai. I-IV ketv. Marius Kazlauskas
1.4. Organizuoti neformalius susitikimus su jaunimo organizacijomis. 1.4.1. Surengtas žygis kuriame dalyvaus savivaldybėje veikiančios jaunimo organizacijos. II-III ketv. Marius Kazlauskas
1.5. Reprezentuoti Jaunimo reikalų tarybą viešoje erdvėje. 1.5.1 Atnaujinta informacija www.mazeikiai.lt puslapyje, jaunimo skiltyje, viešinama informacija apie Jaunimo reikalų tarybos narius. I ketv. Marius Kazlauskas, Rimgailė Zarembaitė
1.6. Bendradarbiauti su kitų savalivaldybių Jaunimo reikalų tarybomis. 1.6.1. Surengta išvyka į kitą savivaldybę, susitikti su vietos Jaunimo reikalų taryba ir dalintis gerąja patirtimi. II-III ketv. Marius Kazlauskas, Rimgailė Zarembaitė
2. Skatinti jaunimo domėjimąsi ir dalyvavimą vietos politikoje. 2.1. Jaunimo politikos viešinimas ir sklaida viešinant SJRT darbą. 2.1.1. Viešinama informacija apie SJRT darbą socialiniuose tinkluose. I-IV ketv. Urtė Milčiūtė
2.2. Organizuoti informacines konferencijas, debatus jaunimui. 2.2.1. Surengta diskusija jaunimui svarbia tema, kurioje dalyvaus vietos politikai. II-III ketv. Armandas Peldis
2.3. Dalyvauti Savivaldybės tarybos, jos komitetų ar komisijų posėdžiuose, kuriuose sprendžiami jaunimo politikai aktualūs klausimai. 2.3.1. Savivaldybės posėdžiuose, kuriuose bus svarstomi jaunimo politikai aktualūs klausimai, dalyvaus bent vienas SJRT narys. I-IV ketv. SJRT
3. Jaunų žmonių interesų atstovavimas, jaunimo pozicijos jiems svarbiais klausimais analizė. 3.1. Aktyviai dalyvauti jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, neformalių jaunimo grupių organizuojamuose renginiuose. 3.1.1. SJRT nariai aktyviai dalyvaus jaunimo organizacijų organizuojamuose renginiuose, diskusijose. I-IV ketv. SJRT
3.2. Aktyviai bendrauti su jaunimo organizacijomis siekiant išsiaiškinti jų poreikius. 3.2.1. Jaunimo organizacijų nariai bus kviečiami dalyvauti SJRT posėdžiuose, išklausoma jų pasiūlymų ir atsižvelgiama į nuomonę. I-IV ketv. Marius Kazlauskas
4.  Gerinti jaunimo ar su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų bei neformalių jaunimo grupių veiklos sąlygas, siekiant jų veiklos kokybės. 4.1. Užtikrinti stabilų finansavimą jaunimo iniciatyvoms remti per jaunimo iniciatyvų paraiškų konkursą 4.1.1. Užtikrintas jaunimo iniciatyvų rėmimas, kasmetinio biudžeto stabilumas per jaunimo iniciatyvų paraiškų konkursą. II kev. Marius Kalzauskas
4.2. Skatinti bendruomenių organizacijas įtraukti daugiau jaunimo į savo veiklą. 4.2.1. Ruošiami informaciniai pranešimai apie jaunimo organizacijų veiklą ir galimybę prie jų prisijungti. I-IV ketv. Marius Kazlauskas, Rimgailė Zarembaitė
5. Jaunimui svarbių tradicijų išlaikymas, jaunimo užimtumo skatinimas. 5.1. Prisidėti prie tradicija tapusių jaunimui svarbių renginių išlaikymo ir organizavimo. 5.1.1. Bus prisidedama prie Gatvės muzikos dienos organizavimo. Gegužės mėn. Paulius Mažrimas
5.2. Supažindinti jaunimą su Mažeikių mieste ir rajone veikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir jų veiklomis. 5.2.1. Organizuojamas Mažeikių miesto piknikas ir jo metu vykstanti nevyriausybinių organizacijų mugė. Rugpjūčio mėn. Paulius Mažrimas, Urtė Milčiūtė
6. Darbo su jaunimu formų plėtros ir kokybės užtikrinimas 6.1. Mobiliojo darbo su jaunimu poreikio ir galimybių tyrimo aptarimas bei bandomieji vizitai seniūnijose. 6.1.1. Išanalizuoti mobiliojo darbo su jaunimu poreikį ir galimybes jį vykdyti nuo Mažeikių rajono centro nutolusiose vietovėse. III ketv. Viltė Radzytė
6.2. Siekti atviro jaunimo centro įkūrimo. 6.2.1. Siekiama įkurto atviro jaunimo centro Mažeikiuose 2021 m. I-IV ketv. SJRT
7.  Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimas metodais. 7.1. Rengti ir skleisti informaciją apie jaunimo savanorišką veiklą. 7.1.1. Vykdoma informacijos sklaida apie savanorišką veiklą. I-IV ketv. Urtė Milčiūtė
7.2. Skatinti jaunų žmonių ir organizacijų dalyvavimą savanorystės programose. 7.2.1. Skatinama jaunimo organizacijas įtraukti savanorius į savo veiklą. I-IV ketv. Rimgailė Zarembaitė
8. Žaliosios politikos skatinimas Mažeikių savivaldybėje 8.1. Skleisti žaliosios politikos idėjas ir bendruomeniškumą.

8.1.1. Surengta svogūnėlių sodinimo akcijos „Nuo močiutės palangės“ antra dalis.

I ketv. Ieva Kinčinaitė
8.1.2. Surengta nuotolinė diskusija žaliosios politikos klausimais. I ketv. Ieva Kinčinaitė
8.2. Supažindinti jaunimą su rūšiavimos galimybėmis. 8.2.1. Surengta edukacinė išvyką į Telšius, žinių apie rūšiavimą plėtimui II ketv. Reda Guerrero
9. Skatinti jaunimo naudojimąsi viešuoju transportu. 9.1. Viešojo transporto patrauklumo didinimas. 9.1.1. Inicijuotas autobusų grafikų vizualizacijų atnaujinimas, siekiant padaryti juos suprantamesnius ir patrauklesnius. II ketv. Marius Kazlauskas

Archyvas

Eil. Nr.

Priemonė

Numatoma data

Atsakingi asmenys

Bendradarbiavimo

1

Nuvykti pas Mažeikių savivaldybės rajono bendruomenes, susitikti su vietos jaunimu. Papasakoti apie jau veikiančias organizacijas, išklausyti vietos jaunimą, diskutuoti ir generuoti idėjas.

2020 m.

Marius Kazlauskas

2

Susitikti su kitų rajonų jaunimo reikalų tarybomis. Patirčių pasidalinimas, bendradarbiavimo iniciavimas.

2020 m.

Marius Kazlauskas

3

Nuvykti į Latviją, Saldus miestą, pažintinei kelionei. Susitikti su ten veikiančiomis organizacijomis, kurios dirba su jaunimu ir aptarti tolimesnes bendradarbiavimo galimybes.

2020 m.

Marius Kazlauskas

Jaunimo politikos

4

Apskritojo stalo atgaivinimas.

Vasario – kovo mėn.

Marius Kazlauskas

5

Socialinės akcijos prieš narkotikus.

2020 m.

Ieva Kinčinaitė

6

Organizacijų mugė „Mažeikių piknikas“.

Rugpjūčio – rugsėjo mėn.

Paulius Mažrimas

7

Palaikyti ryšius su savivaldybe.

2020 m.

Marius Kazlauskas

8

Savanorystės skatinimas.

2020 m.

SJRT

Vietos jaunimo gerovės

9

Jaunimo centro iniciavimas.

2020 m.

Viltė Radzytė

10

Skate parko įrengimo skatinimas.

2020 m.

Marius Kazlauskas

11

Jaunimui tinkamos infrastruktūros atnaujinimas ar sukūrimas.

2020 m.

Marius Kazlauskas

Jaunimo iniciatyvos

12

Boulingo turnyras.

Kovo mėn.

Urtė Milčiūtė

13

Žiemos diskoteka ant ledo.

Sausio – vasario mėn.

Marius Kazlauskas

14

Nominacija „Draugiškas jaunimui“.

Lapkričio mėn.

Apskritas stalas

15

Jaunimo straipsniai „Klausimai Mažeikiams“.

2020 m.

Marius Kazlauskas

16

Gatvės muzikos diena.

Gegužės mėn.

Apskritas stalas

Mokymai

17

Žygis į Mažeikių durpyną.

Sausio mėn.

Marius Kazlauskas

18

SJRT mokymai.

Spalio mėn.

SJRT

19

Jaunimo organizacijų mokymai.

2020 m.

SJRT

Eil. Nr.

Priemonė

Numatoma data

Atsakingi asmenys

Tarptautinio bendradarbiavimo

1.

Susitikti su kitų rajonų jaunimo reikalų tarybomis. Patirčių pasidalinimas, bendradarbiavimo iniciavimas.

vasario – gegužės mėn.

Alvyda Purauskytė

2.

Nuvykti į Latviją, Saldus miestą, pažintinei kelionei. Susitikti su ten veikiančiomis organizacijomis, kurios dirba su jaunimu ir aptarti tolymesnes bendradarbiavimo galimybes.

kovo – balandžio mėn.

Edgaras Kontrimas ir Irmantas Sujeta

Vietos jaunimo gerovės

3.

Dėl viešųjų erdvių sutvarkymo organizuoti foto konkursą, kas Mažeikiuose patinka ir kur dar reikia susitvarkyti.

vasario – kovo mėn.

Domantas Karpinskas ir

Emilija Banytė

4.

Sporto aikštynų sutvarkymas ir atnaujinimas Naftininkų g. 62-76 kvartalo kieme ir Tyliosios g. 4 kieme. Dalyvauti ir suburti NVO bei daugiabučių bendruomenes į talkas.

balandžio – gegužės mėn.

„Mažeikių gatvės gimnastai“, Edgaras Kontrimas

5.

Jaunimui tinkamos infrastruktūros atnaujinimas ar sukūrimas.

2018 m.

Edgaras Kontrimas

6.

Skate parko įrengimo darbų proceso priežiūra.

2018 m.

Edgaras Kontrimas

Jaunimo iniciatyvos

7.

Surengti žiemos diskoteką ant ledo.

sausio – vasario mėn

Gabrielė Lukauskaitė, Justinas Viskantas

8.

Sukurti „Jaunimui draugiškas“ nominaciją-prizą, Parengti nuostatus, apdovanojimo tvarką.

kovo – gegužės mėn.

Ignas Lapkus

9.

Lietuvos 100-mečio proga atnaujinti miesto turgaus tvoros sieną grafitini piešiniu kartu su menininke Ieva Voroneckyte iš Marijampolės.

balandžio – gegužės mėn.

Edgaras Kontrimas

10.

Vasaros festivalis jaunimui.

birželio mėn.

Justinas Viskantas ir Gabrielė Lukauskaitė

Jaunimo politikos

11.

Bendradarbiavimo iniciavimas su mokinių savivaldomis.

sausio mėn.

Edgaras Kontrimas

12.

Reklama autobusų stotelių stenduose. Sukurti socialines reklamas apie prisijungimą į SJRT, NVO, jaunimo organizacijas, savanorystė ir t.t.

sausio - vasario mėn.

Edgaras Kontrimas

13.

Apskritojo stalo atgaivinimas.

vasario – gegužės mėn.

Edgaras Kontrimas, Alvyda Purauskytė, Eduardas Vaičiulis

14.

Organizacijų mugė „Jaunimas gali!“.

rugsėjo mėn.

Vytenis Fuks ir
Edgaras Kontrimas

15.

Jaunimo konferencija „Jugtinės pajėgos Mažeikių miestui“.

lapkričio mėn.

Justas Glodenis,
Edgaras Kontrimas,
Alvyda Purauskytė

16.

Palaikyti ryšius su savivaldybe.

2018 m.

Ignas Lapkus ir Karolina Semenaitė

17.

Nuvažiuoti į Viekšnių, Sedos ir Tirkšlių seniūnijas ir susitikti su vietos jaunimu. Susitikimų tikslas būtu papasakoti apie jau veikiančias organizacijas, išklausyti vietos jaunimą kuo jie gyvena, su kokiomis problemomis susiduria, kaip būtu galima pagerinti jaunimo situaciją jų gyvenamojoje teritorijoje.

2018 m.

Alvyda Purauskytė

Mokymai

18.

Mokymai SJRT.

2018 m.

A. Purauskytė

19.

Mokymai jaunimo organizacijoms.

2018 m.

A. Purauskytė

Dalintis: