2023 metai

Informuojame, kad yra pradedamas rengti Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo mėn. 27 d. sprendimu Nr. T1-94 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, ir šio plano koregavimo, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. T1-335 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo patvirtinimo“, koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje (žemės sklype, adresu: Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Krucių k. (kad. Nr. 6160/0011:0082) (toliau – Bendrojo plano koregavimas).

Bendrojo plano koregavimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-12-05 įsakymas Nr. (2.1. E) Al-1646 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Kručių k. žemės sklype (kad.Nr.61060-0011-0082)“, kuriame nustatytas planavimo tikslas ir kuriuo patvirtinta Bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programa. Susipažinti su Bendrojo plano koregavimo tikslais, planavimo darbų programa bei kitais parengiamojo etapo metu gautais dokumentais bei sekti Bendrojo plano koregavimo eigą galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt): teritorijų planavimo dokumento numeris sistemoje – K-VT-61-23-967.

Planavimo tikslas: suplanuotų teritorijų su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais papildymas kitais (papildomas naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, numatytiems galiojančiame bendrajame plane.

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel.: ((8 443) 98 200, faksas: (8 443) 26 165, el. p. [email protected], interneto svetainės adresas: www.mazeikiai.lt. Informaciją apie Bendrojo plano koregavimą teikia Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja - Daiva Štakonaitė, tel. Nr. (8 443) 98 235, el. p. [email protected].

Planavimo iniciatorius: UAB „Deigama“ (įmonės kodas 304419237).

Bendrojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Gaučė ir Ko“, adresas: Islandijos g. 6, LT-01117 Vilnius, interneto svetainės adresas: www.gauce.lt. Direktorė – Kristina Gaučė. Plano vadovė – Rūta Skripkienė, tel.: 8-610-62098, el. p. [email protected].

Koncepcija, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) ir kt. informacija: planavimo darbų programoje yra numatyta, kad koncepcija – nerengiama, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas – neatliekamas, tyrimai ir galimybių studijos – neatliekamos, atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti – nerengiamas.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl Bendrojo plano koregavimo Planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt: TPD numeris K-VT-61-23-967) per visą Bendrojo plano koregavimo rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos (viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu). Apie Bendrojo plano koregavimo viešinimo procesą visuomenė bus informuojama atskirai.

2023-12-15

Informuojame, kad parengtas įsakymo projektas „Dėl Mažeikių rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano keitimo darbų programos patvirtinimo“. 

Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Kekytė.

Planavimo tikslai – patikslinti viešojo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo teritorijas, nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus ir finansavimą, siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.

Susipažinti su specialiojo plano darbų programos projektu ir kitais dokumentais galima Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt puslapyje (teritorijų planavimas) bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje. Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų ar uždavinių galima iki 2023-12-19 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98 235) ar el. paštu: [email protected]   

2023-12-05

Apie parengtą detaliojo plano, teritorijos ties Mažeikių miesto šiaurės vakarų riba (Kalnėnų, Reivyčių, Kurmaičių kaimo dalių ir kitos teritorijos), patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-10-23 įsakymu Nr. A1-2417, korektūrą suplanuotos teritorijos dalyje – 1,0134 ha žemės sklype (kad. Nr. 6167/0002:0110) 

Planuojamos teritorijos adresas: Mažeikių r. sav., Reivyčių sen., Reivyčių k. (kad. Nr. 6167/0002:0110)

Planuojamos teritorijos plotas: 1,0134 ha.

Detaliojo plano organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, www.mazeikiai.lt, tel.: (+370 443) 98204, el.p.: [email protected]

Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-02-09 įsakymas Nr. (2.1.E) A1-209 „Dėl detaliojo plano teritorijos ties Mažeikių miesto šiaurės vakarų riba (Kalnėnų, Reivyčių, Kurmaičių kaimo dalių ir kitos teritorijos) (Reg. Nr. T00077323) koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje“.

Planavimo iniciatoriai: planuojamo žemės sklypo savininkai, fiziniai asmenys (Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis Nr. MSK-50, 2023-02-14).

Plano rengėjas: UAB „Plynė“, P.Matulionio g. 65, Mažeikiai, el. paštas [email protected]; projekto vadovas Tomas Pudžiuvis, telefonas +370 686 39875, [email protected], kuris taip pat yra įgaliotas atstovauti planavimo iniciatorius.

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: vietovės.

Planavimo darbų programa teritorijų planavimo dokumentui rengti: patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-02-09 įsakymu Nr. (2.1.E) A1-209.

Planavimo tikslai (uždaviniai): koreguoti detalųjį planą, patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės direktoriaus 2015-10-23 įsakymu Nr. A1-2417 „Dėl detaliojo plano teritorijos ties Mažeikių miesto šiaurės vakarų riba (Kalnėnų, Reivyčių, Kurmaičių kaimo dalių ir kitos teritorijos) patvirtinimo“. Planavimo tikslas – koreguoti žemės sklypo (kad. Nr. 6167/0002:0110) sprendinius, numatyti teritorijos naudojimo tipą – mišri gyvenamoji teritorija, patikslinti užstatymo ir kitus naudojimo reglamentus.

Detalesnė informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas planavimo organizatorių, detaliojo plano rengėją ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-23-465).

Detaliojo plano viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.

Susipažinti su parengtais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima: LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-23-465) ir Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt. Taip pat vieša detaliojo plano koregavimo sprendinių ekspozicija vyks nuo 2023m. lapkričio 24d. iki 2023m. gruodžio 12d. (imtinai) Mažeikių rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje, esančioje Laižuvos g. 3, Mažeikiai ir Reivyčių seniūnijos skelbimų lentoje, esančioje Laisvės g. 216, Mažeikiai.

Viešasis svarstymas: numatomas 2023m. gruodžio 12 d. 15.00 val. nuotoliniu būdu ZOOM platformoje - Plynė UAB‘s Personal Meeting Room, prisijungimo nuoroda: https://us05web.zoom.us

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus raštu dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki 2023m. gruodžio 11d. imtinai planavimo organizatoriui arba plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-23-465). Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas, pasiūlymą teikiančio asmens vardą, pavardę ir deklaruotos gyvenamosios vietos adresą, juridinio asmens pavadinimą ir buveinės adresą. Pasiūlymas turi būti pasirašytas teikiančio asmens, nurodytas jo telefono numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas.

2023-11-24

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo mėn. 27 d. sprendimu Nr. T1-94 “Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ ir šio plano koregavimo patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. T1-335 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo patvirtinimo“, koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje (žemės sklype adresu: Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Krucių k. (kad. Nr. 6160/0011:0082).

Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Kekytė.

Planavimo iniciatorius – UAB „Deigama“.

Planavimo tikslas – suplanuotų teritorijų su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais papildymas kitais (papildomas naudojimo būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane.  

Susipažinti su parengtu įsakymo projektu ir planavimo tikslų dokumentais galima Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt puslapyje (teritorijų planavimas) bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus patalpose. Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2023-11-28 (imtinai) (10 darbo dienų) adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235) ar el. paštu: [email protected]

2023-11-14

Priimtas sprendimas „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano  koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Krucių k. žemės sklype (kad. Nr. 6160-0011-0082)“ Mažeikių r. sav. administracijos direktoriaus 2023-12-05 įsakymas Nr. A1-1646

Informuojame, kad pradedamas rengti  Mažeikių rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano keitimas.                          

Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Kekytė.

Planavimo tikslai – patikslinti viešojo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo teritorijas, nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus ir finansavimą, siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.

Susipažinti su specialiojo plano rengimo sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais galima Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt puslapyje (teritorijų planavimas). Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2023-11-21 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

2023-11-07

Patvirtintas sprendimas „Dėl Mažeikių rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano keitimo“,  Mažeikių r. sav. mero 2023-11-30 potvarkis Nr. M1-330.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie patikslintus Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Krucių k.) sprendinius (TPD Nr. K-VT-61-23-106).

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Krucių k.).

Planavimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-01-13 įsakymas Nr. (2.1.E) A1-62 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių r. sav., Tirkšlių k., Krucių sen.)“.

Planavimo objektas: Mažeikių miesto teritorijos dalis (Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Krucių k., kad. Nr. 6160/0011:0240).

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius.  Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel.: (8 443) 98 204, el. paštas [email protected], interneto svetainė www.mazeikiai.lt.

Planavimo iniciatorė: UAB „Justepa“, Taikos g. 16, Ukrinų k., Mažeikių r. sav.

Plano rengėja: Projekto vadovė – Eleonora Grablevskienė, atestato Nr. TVP 0081, tel. +370 609 20 125, el. p. [email protected].

Planavimo tikslas: suplanuotų teritorijų su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais papildymas kitais (papildomi naudojimo būdai – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane.

Su patikslintais sprendiniais galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-61-23-106).

2023-09-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 patvirtintomis žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklėmis, rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto tikslai: formuoti naują valstybinės žemės sklypą, esamiems pastatams eksploatuoti: benzino kolonėlei (un. Nr. 6195-7010-7015), dažų sandėliui (un. Nr. 6195-7010-7060) pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį adresu: Mažeikių sen., Mažeikių m., Viekšnių g. 20.

Planavimo organizatorius: Mažeikių r. sav. administracijos direktorius, Laisvės g. 8 Mažeikiai, tel. (8 443) 98217.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo E. J.

Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), kurioje suinteresuoti asmenys prisijungę turi galimybę sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus bei teikti pasiūlymus, prašymus. (el. paslaugos Nr. 117825).

2023-08-21

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3D-518/D1-490 „Dėl Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklių patvirtinimo“, informuojame apie parengtą Mažeikių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimą (toliau – Žemėtvarkos schema).

Rengimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. T1-103 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimo“.

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204, el. p. [email protected], interneto svetainė www.mazeikiai.lt.

Žemėtvarkos schemos rengėjas: Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro Geodezijos, žemėtvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23-418 (A korpusas), 08105 Vilnius, tel. 8 626 34151, el. p. [email protected].

Su parengtais Žemėtvarkos schemos sprendiniais galima susipažinti LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. S-RJ-61-20-296) ir Mažeikių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriuje 109 kab., Laisvės g. 8, Mažeikiai, LT-89223, tel. (8-443) 98241, el. p. [email protected].  Vieša ekspozicija vyks Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje, Laižuvos g. 3 (pirmojo aukšto fojė), Mažeikiai, nuo 2023 m. rugpjūčio 14 d. iki 2023 m. rugsėjo 16 d.

Pasiūlymus galima teikti nuo 2023-08-14 iki 2023-09-15 (imtinai) raštu ir el. paštu Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, Laisvės g. 8, LT-89223, Mažeikiai, el. p. [email protected], schemos rengėjui (Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro Geodezijos, žemėtvarkos ir teritorijų planavimo skyriaus (Konstitucijos pr. 23-418 (A korpusas), 08105 Vilnius) projektų vadovei Irmai Lenortavičiūtei tel. 8 612 09287, el. p. [email protected] ir vyr. specialistei Laurai Cimbalistaitei tel. 8 666 21309, el. p. [email protected] arba pateikti LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Viešasis susirinkimas įvyks 2023-09-18, 13:00 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda: https://teams.microsoft.com (susitikimo ID: 354 871 793 974, slaptasis kodas: J6FCCs)

2023-08-07

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Krucių k. ). 

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius.  Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel.: (8~443) 98204, el. paštas: [email protected], interneto svetainė: www.mazeikiai.lt.

Planavimo iniciatorė: UAB „Justepa“, Taikos g. 16, Ukrinų k., Mažeikių r. sav.

Plano rengėja: Projekto vadovė – Eleonora Grablevskienė, atestato Nr. TVP 0081, tel. +37060920125, el. p. [email protected].

Planavimo objektas: Mažeikių miesto teritorijos dalis (Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Krucių k., kad. Nr. 6160/0011:0240).

Planavimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-01-13 įsakymas Nr. (2.1.E) A1-62 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių r. sav., Tirkšlių k., Krucių sen.)“.

Planavimo tikslas: suplanuotų teritorijų su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais papildymas kitais (papildomi naudojimo būdai – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane.

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. (2.1.E) A1-62 patvirtinta Planavimo darbų programa teritorijų planavimo dokumentui rengti, nustatyta, kad:

 • Planavimo dokumento rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Visos teritorijų planavimo proceso procedūros privalomai vykdomos per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą TPDRIS;
 • Tyrimai ir galimybių studijos: -;
 • SPAV reikalingumas: neatliekamas;
 • Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nerengiamas;
 • Koncepcijos rengimas: koncepcija nerengiama;
 • Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas;
 • Derinimo procedūra: koreguotą bendrąjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje (TPDRIS);
 • Viešinimo procedūrų užtikrinimas: bendrojo plano koregavimo viešinimo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir rengėjas;
 • Kiti reikalavimai: Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M1:500-1000 duomenis. Trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui bei patvirtintą dokumentą registruoti teritorijų planavimo dokumentų registre.

Susipažinti su parengtais sprendiniais skiriama 10 darbo dienų – susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2023 m. rugpjūčio 10 d. ir baigiasi 2023 m. rugpjūčio 25 d. Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. -VT-61-23-106) ir savivaldybės patalpose (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443)  98 235). Vieša ekspozicija vyks Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje, Mažeikiai, Laižuvos g. 3 (pirmojo aukšto fojė) nuo 2023 m. rugpjūčio 18 d. iki 2023 m. rugpjūčio 25 d. Viešas susirinkimas vyks tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu 2023 m. rugpjūčio 25 d. 15.00 val. Internetinė viešo svarstymo prieiga: https://us06web.zoom.us, susitikimo ID: 867 1895 9589.

Informacija teikiama: planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo (aukščiau nurodytais kontaktais), Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patalpose (Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (TPD Nr. K-VT-61-23-106).

Pasiūlymų pateikimo tvarka: pastabas bei pasiūlymus dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Krucių k. ) visuomenė gali raštu pateikti planavimo organizatoriui (aukščiau nurodytais kontaktais), plano rengėjui atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą (aukščiau nurodytais kontaktais) ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-23-106) iki viešo supažindinimo pabaigos (2023-08-25), viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Planavimo organizatorius pateiktus pasiūlymus išnagrinės ir raštu atsakys pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta. Po viešo supažindinimo pabaigos pasiūlymai nebus nepriimami. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą; motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas; pasiūlymo teikimo datą.

2023-08-02

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos dalies – Sedos miesto bendrojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio mėn. 28 d. sprendimu Nr. T1-408 “Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos dalies – Sedos miesto bendrojo plano patvirtinimo“ koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje žemės sklype (kad. Nr. 6154/0002:0222).

Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Jolanta Kekytė.

Planavimo iniciatorius – UAB „Vudesta“.

Planavimo tikslai – koreguoti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus bei nustatyti papildomus naudojimo reglamentus; nustatyti, kad pakoreguotas Sedos miesto bendrasis planas keičia Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 14 d. sprendimu Nr. T1-349 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“  patvirtintą detalųjį planą.   

Susipažinti su bendrojo plano rengimo sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais galima Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt puslapyje (teritorijų planavimas) bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2023-08-14 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

2023-07-31 

Priimtas sprendimas „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos dalies – Sedos miesto bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje žemės sklype (kad. Nr. 6154/0002:0222)“, Mažeikių r. sav. administracijos direktoriaus 2023-08-24 įsakymas Nr. A1-1185

Planuojamos teritorijos adresas: Mažeikiai, Dubijonės g. 2 (kad. Nr. 6130/0011:118)

Planuojamos teritorijos plotas: 0,1945 ha.

Detaliojo plano organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, www.mazeikiai.lt, tel.: (+370 443) 98204, el.p.: [email protected]

Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-04-14 įsakymas Nr. (2.1.E) A1-600 „Dėl Mažeikių miesto Naikių mikrorajono II dalies detaliojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Dubijonės g. 2, Mažeikių m.)“.

Planavimo iniciatorius: planuojamo žemės sklypo savininkė UAB „SS grupė“ (įmonės kodas 305733828), Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis Nr. MSK-213, 2023-04-14.

Plano rengėjas: UAB „Plynė“, P.Matulionio g. 65, Mažeikiai, el. paštas [email protected]; projekto vadovas Tomas Pudžiuvis, telefonas +370 686 39875, [email protected], kuris taip pat yra įgaliotas atstovauti planavimo iniciatorių.

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: vietovės.

Planavimo darbų programa teritorijų planavimo dokumentui rengti: patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-04-14 įsakymu Nr. (2.1.E) A1-600.

Planavimo tikslai (uždaviniai): koreguoti detalųjį planą, patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T1-347 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“ suplanuotos teritorijos dalyje (Dubijonės g. 2, Mažeikių m.); padalinti žemės sklypą (kad. Nr. 6130/0011:0118) į du atskirus žemės sklypus, nekeičiant naudojimo pobūdžio, patikslinti detaliojo plano teritorijos užstatymo ir kitus naudojimo reglamentus.

Detalesnė informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas planavimo organizatorių, detaliojo plano rengėją ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-23-366).

Detaliojo plano viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.

Susipažinti su parengtais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima: LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-23-366) ir Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt. Taip pat vieša detaliojo plano koregavimo sprendinių ekspozicija vyks nuo 2023m. liepos 27d. iki 2023m. rupjūčio 10d. (imtinai) Mažeikių rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje, esančioje Laižuvos g. 3, Mažeikiai ir Mažeikių seniūnijos skelbimų lentoje, esančioje Laisvės g. 39, Mažeikiai.
Viešasis svarstymas: numatomas 2023m. rugpjūčio 11d. 15.00 val. nuotoliniu būdu ZOOM platformoje - Plynė UAB‘s Personal Meeting Room, prisijungimo nuoroda: https://us05web.zoom.us

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki 2023m. rugpjūčio 10d. imtinai planavimo organizatoriui arba plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-23-366). Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas, pasiūlymą teikiančio asmens vardą, pavardę ir deklaruotos gyvenamosios vietos adresą, juridinio asmens pavadinimą ir buveinės adresą, telefono numerį ir (ar) elektroninio pašto adresą. Pasiūlymas turi būti pasirašytas teikiančio asmens.

2023-07-25

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Mažeikių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimas – Savivaldybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204, el. p. [email protected], interneto svetainė www.mazeikiai.lt.

Žemėtvarkos schemos keitimo rengėjas: Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro Geodezijos, žemėtvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23-418 (A korpusas), 08105 Vilnius, tel. 8 626 34151, el. p. [email protected].

Priimtas sprendimas dėl SPAV: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. (2.1. E) A1-1054 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ priimtas sprendimas – vertinimas nebus atliekamas. Susipažinti su SPAV subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir plano SPAV atrankos dokumentu galima planavimo organizatoriaus buveinėje ir organizatoriaus interneto svetainėje www.mazeikiai.lt puslapyje (teritorijų planavimas ir statyba).  

Informuojame, kad pradedamas rengti pėsčiųjų ir dviračių eismo gatvės Mažeikių r. sav., Viekšnių sen., Užventės k. susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas pagal patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės 2023 m. birželio 22 d. merės potvarkį Nr. (1.21. E) M1-268 „Dėl pradėjimo rengti pėsčiųjų ir dviračių eismo gatvės Mažeikių r. sav., Viekšnių sen., Užventės k. susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą“.

Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Kekytė.

Planavimo tikslai – užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą savivaldybės teritorijoje, nustatyti plėtros kryptis.

Planavimo uždaviniai  - plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas, numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti, numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus.

Susipažinti su specialiojo plano rengimo sprendimo (įsakymo) projektu ir planavimo tikslų dokumentais bei planavimo darbų programa galima Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt puslapyje (teritorijų planavimas) bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų ir uždavinių galite iki 2023-07-10 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

2023-06-23

Priimtas sprendimas „Dėl pėsčiųjų ir dviračių eismo gatvės Mažeikių r. sav., Viekšnių sen., Užventės k. susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo“,  Mažeikių r. sav. direktoriaus 2023-07-13 įsakymas Nr. A1-1044

Informuojame, kad pradedamas pėsčiųjų ir dviračių eismo gatvės Mažeikių r. sav., Viekšnių sen., Užventės k. susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas. 

Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Kekytė.

Planavimo tikslai – užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą savivaldybės teritorijoje, nustatyti plėtros kryptis.

Planavimo uždaviniai - plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas, numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti, numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus.

Susipažinti su specialiojo plano rengimo sprendimo (potvarkio) projektu ir planavimo tikslų dokumentais galima Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt puslapyje (teritorijų planavimas) bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2023-06-19 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

2023-06-06

Priimtas sprendimas „Dėl pradėjimo rengti pėsčiųjų ir dviračių eismo gatvės Mažeikių r. sav., Viekšnių sen., Užventės k. susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą“,  Mažeikių r. sav. merės 2023-06-22 potvarkis Nr. M1-268.

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos dalies – Sedos miesto bendrojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio mėn. 28 d. sprendimu Nr. T1-408 “Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos dalies – Sedos miesto bendrojo plano patvirtinimo“ koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje. 

Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.

Planavimo tikslai – suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis, optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, numatyti pramoninių teritorijų plėtrą.

Susipažinti su bendrojo plano rengimo sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais galima Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt puslapyje (teritorijų planavimas) bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2023-04-17 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

2023-03-31

Priimtas sprendimas „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos dalies – Sedos miesto bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje“, Mažeikių r. sav. administracijos direktoriaus 2023-06-08 įsakymas Nr. A1-863.

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T1-347 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje (Dubijonės g. 2, Mažeikių m.).

Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.

Planavimo iniciatorius – UAB „SS grupė“ direktorius S. L.

Planavimo tikslas – padalinti žemės sklypą (kad. Nr. 6130/0011:0118) į du atskirus žemės sklypus, nekeičiant naudojimo pobūdžio, patikslinti detaliojo plano teritorijos užstatymo ir kitus naudojimo reglamentus.

Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2023-04-12 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

2023-03-28

Priimtas sprendimas „Dėl Mažeikių miesto Naikių mikrorajono II dalies detaliojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Dubijonės g. 2, Mažeikių m.)“, Mažeikių r. sav. administracijos direktoriaus 2023-04-14 įsakymas Nr. A1-600

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie patikslintus sprendinius vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros plėtros plano vėjo jėgainių įrengimui Mažeikių rajono savivaldybėje, Židikų seniūnijos teritorijoje, pagal AB „Orlen Lietuva“ investicijų skyriaus projektų inžinerijos vadovo ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ ekspertės pateiktas pastabas TPD Nr. S-VT-61-22-261.

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443)  98 204, faks. (8 443)  26 165, el. p. [email protected], savivaldybės interneto svetainės adresas www.mazeikiai.lt.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: MB ,,Mažoji urbanistika‘‘, Užupio g. 16-26, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 261 9024, el. paštas: [email protected]; Projekto vadovė: Andželika Kažienė, tel. (+370 686) 74252.

Rengimo pagrindas:  Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 26 d. sprendimas Nr. T1-329 „Dėl vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros plėtros plano vėjo jėgainių įrengimui Mažeikių rajono savivaldybėje‘‘, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr.  A1-2686 „Dėl vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros plėtros plano darbų programos patvirtinimo‘‘.

Nagrinėjama teritorija:  Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos teritorijos dalis. 

Planavimo tikslai:

 • Suformuoti ilgalaikes savivaldybės vietovių vėjo elektrinių plėtros kryptis ir įgyvendinimo gaires, numatyti vėjo elektrinių statybai reikalingas teritorijas;
 • Numatyti galimą vėjo elektrinių įtaką gamtinei ir gyvenamajai aplinkai bei kompensacines priemones jai mažinti;
 • Numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą;
 • Derinti Mažeikių rajono savivaldybės ir savivaldybės teritorijoje gyvenančių ir veikiančių fizinių ir juridinių asmenų interesus bei teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų, sudaryti sąlygas privačioms investicijoms.   

Planavimo uždaviniai:

 • Plėtoti inžinerinę infrastruktūrą, numatyti vėjo elektrinių statybos plėtros sprendinius, kurie nesukeltų pavojaus aplinkai ir gyventojams.
 • Numatyti vėjo elektrinių statinių išdėstymą, vėjo elektrinių statinių ir (ar) teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
 • Numatyti inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus.

Dokumentai

2023-02-23

Planuojamos teritorijos adresas: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., V.Kudirkos g. 30 (kad. Nr. 6130/0008:0356), V.Kudirkos g. 30A (kad. Nr. 6130/0008:0357) ir V.Kudirkos g. 30B (kad. Nr. 6130/0008:0358).

Planuojamos teritorijos plotas: 0,2947 ha.

Detaliojo plano organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, www.mazeikiai.lt, tel.: (+370 443) 98204, el.p.: [email protected]

Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-05 įsakymas Nr. (2.1.E) A1-2437 „Dėl detaliojo plano (Reg. Nr. T00032876) adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., V.Kudirkos g. 30, koregavimo“.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo R.T.J. (Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis Nr. MSK-1097, 2022-12-06).

Plano rengėjas: UAB „Plynė“, P.Matulionio g. 65, Mažeikiai, el. paštas [email protected]; projekto vadovas Tomas Pudžiuvis, telefonas +370 686 39875, [email protected], kuris taip pat yra įgaliotas atstovauti planavimo iniciatorių.

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: vietovės.

Planavimo darbų programa teritorijų planavimo dokumentui rengti: patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-05 įsakymu Nr. (2.1.E) A1-2437.

Planavimo tikslai (uždaviniai): koreguoti detalųjį planą, patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2008-01-25 sprendimu Nr.T1-13 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“, patikslinti sklypų ribas, plotus, užstatymo ir kitus reglamentus.

Detalesnė informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas planavimo organizatorių, detaliojo plano rengėją ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-22-1101).

Detaliojo plano viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.

Susipažinti su parengtais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima: LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-22-1101) ir Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt. Taip pat vieša detaliojo plano koregavimo sprendinių ekspozicija vyks nuo 2023m. vasario 15d. iki 2023 m. kovo 2d. (imtinai) Mažeikių rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje aukščiau nurodytu adresu, taip pat Mažeikių seniūnijos skelbimų lentoje, esančioje Laisvės g. 39, Mažeikiai.
Viešasis svarstymas: numatomas 2023m. kovo 3d. 15.00 val. nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Plynė UAB‘s Personal Meeting Room prisijungimo nuoroda: https://us05web.zoom.us

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki 2023 m. kovo 2d. imtinai planavimo organizatoriui arba plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-22-1101). Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas, pasiūlymą teikiančio asmens vardą, pavardę ir deklaruotos gyvenamosios vietos adresą, juridinio asmens pavadinimą ir buveinės adresą, telefono numerį ir (ar) elektroninio pašto adresą. Pasiūlymas turi būti pasirašytas teikiančio asmens.

2023-02-15

Informuojame, kad parengtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai pateiktas tvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių naftotiekių (produktotiekių) ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ ir Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 „Dėl Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ parengtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių naftotiekių (produktotiekių) ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius: Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“, Mažeikių g. 75, Juodeikių k. LT-89453, Mažeikių r. sav., tel. +370 (443) 92121, el. paštas [email protected], interneto svetainės adresas www.orlenlietuva.lt.

Plano rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“, Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, el. paštas [email protected], interneto svetainės adresas www.sweco.lt.

Plano objektas: žemyninis naftotiekis: Mažeikiai-Būtingė (Būtingės terminalas - „Mažeikių nafta''. Magistralinis vamzdynas 22'' su katodine apsauga ir katodinėmis stotimis, su sklendėmis, privažiavimo keliais, maitinimo sistema, priešgaisriniais baseinais ir pluoštiniu ryšių kabeliu) (unikalus Nr. 2599-5002-4019).

Plano tikslas: parengti Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių naftotiekių (produktotiekių) ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto).

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais galima Plano iniciatoriaus interneto svetainėje www.orlenlietuva.lt

2023-01-31

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3D-518/D1-490 „Dėl Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklių patvirtinimo“, informuojame apie parengtą Mažeikių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimą (toliau – Žemėtvarkos schema).

Rengimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. T1-103 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimo“.

Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204, el. p. [email protected], interneto svetainė www.mazeikiai.lt.

Žemėtvarkos schemos rengėjas – Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro Geodezijos, žemėtvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23-418 (A korpusas), 08105 Vilnius, tel. 8 626 34 151, el. p. [email protected].

Su parengtais Žemėtvarkos schemos sprendiniais galima susipažinti LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. S-RJ-61-20-296) ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje 109 kab., Laisvės g. 3 Mažeikiai, LT-89223, tel.  (8 443) 98 241, el. p. [email protected]. Vieša ekspozicija vyks Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje, Mažeikiai, Laižuvos g. 3 (pirmojo aukšto fojė) nuo 2023 m. sausio 25 d. iki 2023 m. vasario 28 d.

Pasiūlymus galima teikti nuo 2023 m. sausio 25 d. iki 2023 m. vasario 27 d. imtinai raštu ir el. paštu Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, Laisvės g. 8, LT-89223, Mažeikiai, el. p. [email protected], schemos rengėjui (Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro Geodezijos, žemėtvarkos ir teritorijų planavimo skyriaus (Konstitucijos pr. 23-418 (A korpusas), 08105 Vilnius) projektų vadovei Irmai Lenortavičiūtei tel. 8 612 09 287, el. p. [email protected] ir vyr. specialistei Laurai Cimbalistaitei tel. 8 666 21 309, el. p. [email protected] arba pateikti LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Viešasis susirinkimo aptarimas įvyks 2023 m. vasario 28 d. 13.00 val. Nuoroda: www.microsoft.com (susitikimo ID: 316 999 297 519, slaptasis kodas: qDeD5Z)

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-10-23 įsakymu Nr. A1-2417 „Dėl detaliojo plano teritorijos ties Mažeikių miesto šiaurės vakarų riba (Kalnėnų, Reivyčių, Kurmaičių kaimo dalių ir kitos teritorijos) patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje žemės sklype (kad. Nr. 6167/0002:0110) detaliojo plano koregavimas.

Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.

Planavimo iniciatorius – privatūs asmenys A. K., G. M. ir J. M.  

Planavimo tikslas – koreguoti žemės sklypo (kad. Nr. 6167/0002:0110) sprendinius, numatyti teritorijos naudojimo tipą – mišri gyvenamoji teritorija, patikslinti užstatymo ir kitus naudojimo reglamentus.

Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2023-02-03 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

2023-01-20

Priimtas sprendimas „Dėl detaliojo plano teritorijos ties Mažeikių miesto šiaurės vakarų riba (Kalnėnų, Reivyčių, Kurmaičių kaimo dalių ir kitos teritorijos) (Reg. Nr. T00077323) koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje “,  Mažeikių r. sav. administracijos direktoriaus 2023-02-09 įsakymas Nr. A1-209.)  

Informuojame, kad vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T1-329 „Dėl vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros plėtros plano vėjo jėgainių įrengimui Mažeikių rajono savivaldybėje‘‘, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 03 d. įsakymu Nr. (2.1.) A1-2686 „Dėl vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros plėtros plano darbų programos patvirtinimo‘‘ patvirtinta planavimo darbų programa parengti Inžinerinės infrastruktūros vystymo planas vėjo elektrinių įrengimui Mažeikių r. sav., Židikų sen. teritorijoje (toliau – Vystymo planas) sprendiniai.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – Specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, inžinerinės infrastruktūros vystymo planas.

Teritorijų planavimo lygmuo – vietovės.

Nagrinėjama teritorija:  Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos teritorijos dalis.

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443)  98 204, faks. (8 443)  26 165, el. p. [email protected], savivaldybės interneto svetainės adresas www.mazeikiai.lt.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: MB ,,Mažoji urbanistika‘‘, Užupio g. 16-26, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 261 9024, el. paštas: [email protected]; Projekto vadovė: Andželika Kažienė, tel. (+370 686) 74252.

Planavimo tikslai:

 • Suformuoti ilgalaikes savivaldybės vietovių vėjo elektrinių plėtros kryptis ir įgyvendinimo gaires, numatyti vėjo elektrinių statybai reikalingas teritorijas;
 • Numatyti galimą vėjo elektrinių įtaką gamtinei ir gyvenamajai aplinkai bei kompensacines priemones jai mažinti;
 • Numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą;
 • Derinti Mažeikių rajono savivaldybės ir savivaldybės teritorijoje gyvenančių ir veikiančių fizinių ir juridinių asmenų interesus bei teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų, sudaryti sąlygas privačioms investicijoms.

Planavimo uždaviniai:

 • Plėtoti inžinerinę infrastruktūrą, numatyti vėjo elektrinių statybos plėtros sprendinius, kurie nesukeltų pavojaus aplinkai ir gyventojams.
 • Numatyti vėjo elektrinių statinių išdėstymą, vėjo elektrinių statinių ir (ar) teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
 • Numatyti inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus.

Bendra informacija apie projektą: Planavimo proceso etapai - parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Rengiant Vystymo planą teritorijos vystymo koncepcija nebus rengiama. Vystymo plano rengimo, svarstymo su visuomene, derinimo ir tvirtinimo tvarka bendroji. Atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV). Mažeikių rajono savivaldybės administracija 2023 m. sausio 6 d. raštu Nr. (2.32. E) R8-111 pritarė strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadoms.

Supažindinimas: Su Vystymo plano sprendiniais, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumento vertinimo subjektų išvadomis galima susipažinti Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt, Mažeikių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.S-VT-61-22-261) nuo 2023 m. sausio 9 d. Informacija teikia Mažeikių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaitė, tel. (8 443) 98235, tel. 8686 29149, el. paštas: [email protected].

Vystymo plano sprendinių viešas svarstymas su visuomene vyks 2023 m. sausio mėn. 30 d. 13.00 val. Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos patalpose, M. Pečkauskaitės g. 10, Židikai, Mažeikio r. sav. Vystymo plano vieša ekspozicija organizuojama Židikų seniūnijos patalpose nuo 2023 m. sausio 16 d.

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl Vystymo plano visuomenė gali teikti viso planavimo proceso metu iki viešo svarstymo pabaigos raštu Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.S-VT-61-22-261).   

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

2023-01-09

Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, el. paštas [email protected], interneto svetainė: https://vstt.lrv.lt

Plano pavadinimas – Ventos regioninio parko planavimo schema (ribų ir tvarkymo planai).

Planavimo tikslai:

 • nustatyti Ventos regioninio parko ir jo funkcinio prioriteto zonų, įskaitant kultūrinius draustinius ar kultūros paveldo vietoves, ribas, prireikus iš naujo nustatyti arba pakoreguoti esamas šios saugomos teritorijos buferinės apsaugos zonos ribas
 • nustatyti Ventos regioninio parko kraštovaizdžio apsaugai ir naudojimui reguliuoti skirtas kraštovaizdžio tvarkymo zonas ir jų reglamentus, gamtos ir kultūros paveldo objektų apsaugos ir tvarkymo kryptis bei priemones, kultūros paveldo kompleksinių objektų ir kultūros paveldo vietovių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir veiklos plėtojimo paveldosaugos reikalavimus, taip pat kraštovaizdžio formavimo, rekreacinės infrastruktūros kūrimo ir kitas tvarkymo priemones, sudaryti sąlygas vertingoms ekosistemoms, gyvūnų, augalų ir grybų rūšims, miško medžių genetiniams ištekliams išsaugoti, numatyti priemones atkurti veiklos pažeistą gamtinį kraštovaizdį, ekosistemas ir objektus; numatyti priemones, užtikrinančias palankią Europos Bendrijos svarbos rūšių ir natūralių buveinių būklę, planuoti teritorijas gyvenamųjų vietovių plėtrai, naujai statybai; numatyti priemones ūkinei, įskaitant rekreacinę, veiklai reguliuoti. Įvertinus poreikius ir galimybes, regioninio parko buferinės apsaugos zonoje numatyti priemones, mažinančias neigiamą veiklos poveikį ir saugančias šios saugomos teritorijos aplinką.

Informuojame, kad 2023 m. sausio 5 d. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos raštu Nr. V3-29 „Dėl sprendimo neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo Ventos regioninio parko planavimo schemai“ (toliau – Sprendimas), atsižvelgiant į atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentus ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadas, nuspręsta neatlikti Ventos regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. 

Susipažinti su Ventos regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentu, Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos Sprendimu ir subjektų išvadų įvertinimo pažyma  galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (http://tpdris.lt) (Ventos regioninio parko planavimo schemos rengimo proceso Nr. S-NC-00-21-177, SPAV atrankos dokumentų registracijos Nr. REG257750). 

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2010-10-29 sprendimu Nr. T1-305 „Dėl detaliojo plano žemės sklypo (kad. Nr. 61607/0012:0061) padalinimui į atskirus žemės sklypus ir keletui atidalintų žemės sklypų pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai keisti iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos ir inžinerinės infrastruktūros teritorijas) adresu: Mažeikių r. sav., Voverių k., patvirtinimo ir atidalintų žemės sklypų paskirties pakeitimo“ detaliojo plano koregavimas.

Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.

Planavimo iniciatorius – privatus asmuo R. M.

Planavimo tikslas – pertvarkyti dalies žemės sklypų ribas, plotus, pakeisti žemės naudojimo paskirtį ir būdą, patikslinti teritorijos naudojimo reglamentus ir servitutus.

Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2023-01-17 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

2023-01-04

Priimtas sprendimas „Dėl detaliojo plano (reg. Nr. T00033076) koregavimo žemės sklypuose Laukų g. Voverių k. Mažeikių r. sav.“,  Mažeikių r. sav. administracijos direktoriaus 2023-01-23 įsakymas Nr. A1-108

Dalintis: