2013 metai

Rengiamas žemės sklypo kad .Nr.61860/0004:37, esančio Žemalės k., Šerkšnėnų sen.,  Mažeikių r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos  projektas.  
Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas. 
Sklypo savininkas –  Egidijus Neimontas
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2013.12.30 d. iki 2014.01. 09 d. adresu: Micaičių g.4, Pasvaigės k. Telšių r. sav. 
Projekto rengėjas – S. Šilingo įmonė, mob. 8 698 39691 , el. p. [email protected]
(2013-12-30)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 897 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo” (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2010, Nr. 78-4010) bei Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 80-2901; 2010, Nr. 155-7873), 94 punktu, informuojame, kad projekto rengėjas, jungtinės veiklos partnerių grupė UAB „Šiaulių hidroprojektas“ ir UAB „Census Optimus“ parengė Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Viekšnių, Tirkšlių seniūnijų Svirkančių. Balėnų kadastro vietovių Žibikų, Čekų, Meškelių, Kegrių, Medžialenkės kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto Nr. 1IG-KE-11-1-006976-PR001 sprendinius bei projekto sprendinių poveikio vertinimo ataskaitą.
Kviečiame visus suinteresuotuosius asmenis dalyvauti Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Viekšnių, Tirkšlių seniūnijų Svirkančių, Balėnų kadastro vietovių žemės konsolidacijos projekto Nr. 1IG-KE-11-1-006976-PR001 suinteresuotųjų asmenų susirinkime, kuris įvyks 2014 m. sausio 14 d. 11 val. Viekšnių seniūnijos salėje (Tilto g. 12,  Viekšniai, LT-89492 Mažeikių r. sav.). 
Susirinkimo tikslai – priimti sprendimą dėl žemės sklypų vietos bei ribų pertvarkymo, pritarti parengtiems projekto sprendiniams bei susipažinti su projekto sprendinių poveikio vertinimo ataskaita.
Susirinkimo darbotvarkė:

 1. dalyvių registracija;
 2. susirinkimo pirmininko išrinkimas;
 3. susirinkimo sekretoriaus išrinkimas;
 4. narių išrinkimas balsų skaičiavimui; 
 5. supažindinimas su projekto rengimo eiga;
 6. projekto sprendinių pristatymas;
 7. projekto sprendinių poveikio vertinimo ataskaitos pristatymas;
 8. atsakymai į pateiktus klausimus bei kiti klausimai (pvz., dėl pertvarkytų privačios žemės sklypų vertės, apskaičiuotos pagal žemės vertinimo planą, ir iki konsolidacijos turėtos privačios žemės valdų vertės skirtumų).

Planavimo organizatorius – valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, Konstitucijos pr. 23, korpusas A, LT-08105 Vilnius, el. p. [email protected], valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Šiaulių žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus grupės vadovas – informatikas Andrius Gerkė, tel. (8 41) 523 587, mob. tel. (8 615) 91632, el. p. [email protected].
Projekto rengėjas – jungtinės veiklos partnerių grupė uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių hidroprojektas“, Aušros al.. 29A,  LT-76300 Šiauliai, Irena Eselinienė, tel. (8 41) 523 607, (8 610) 23154, faks. (8 41) 523 605, el. p. [email protected] ir UAB „CENSUS OPTIMUS“, Švitrigailos g. 7/16-140, LT-03110 Vilnius, Dinara Gumbakienė, tel./faks. (85) 233 3430, el. p.[email protected] 
(2013-12-19)

Planavimo organizatorius –  Andrius Jonauskas, gyv., Vytauto g. 51, Mažeikių r. sav., Tel.: 8 615 21741.  
Detaliojo plano rengėjas – Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 076465, Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel., 8 615 2174, el. paštas: [email protected].
Detaliojo planavimo tikslas – rengti detalųjį planą žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas). Suformuotam žemės sklypui nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinerinio teritorijos parengimo priemones.
Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2014-01-08 iki 2014-02-05. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-01-20 iki 2014-02-03 adresu Laižuvos g. 24, Mažeikiai, UAB „Kadastro centras“ patalpose, tel. 8 615 21741. Viešas susirinkimas vyks 2014-02-06,  12.00 ten pat.
Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Laižuvos g. 24, Mažeikiai, arba Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel. 8 615 21741, [email protected].  
Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai. 
(2013-12-19)

Planavimo organizatorius –  Adolfas Perminas, gyv., Akmenų g. 18, Voverių k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav., Tel.: 8 615 21741.  
Detaliojo plano rengėjas – Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 076465, Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel., 8 615 21741, el. paštas: [email protected].
Detaliojo planavimo tikslas – rengti detalųjį planą žemės sklypo padidinimui (iki 0,06 ha) greta esančios laisvos valstybinės žemės sąskaita. Suformuotam žemės sklypui nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinerinio teritorijos parengimo priemones.
Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2014-01-08 iki 2014-02-05. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-01-20 iki 2014-02-03 adresu Laižuvos g. 24, Mažeikiai, UAB „Kadastro centras“ patalpose, tel. 8 615 21741. Viešas susirinkimas vyks 2014-02-06,12.00 ten pat.
Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Laižuvos g. 24, Mažeikiai, arba Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel. 8 615 21741, [email protected].  
Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai. 
(2013-12-19)

Planavimo tikslai ir uždaviniai – kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimui.
Planavimo organizatorius – Regina Dapkienė gyv., Respublikos g. 46, Mažeikiai, tel. 8 616 87972.
Projekto rengėjas: UAB GEORAMAS, Tilžės g. 22, Klaipėdos m, tel. 8 615 21741, [email protected]
Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.
Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo UAB GEORAMAS, patalpose Tilžės g. 22, Klaipėdos m, tel.: 8 615 21741, [email protected] nuo 2013-12-18 iki 2014-01-08  kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 17.00 val.
(2013-12-19)

Informuojame, kad supaprastinta tvarka rengiamas žemės sklypo (kadastro numeris 6127/0003:0164, esančio, Mažeikių rajono savivaldybėje, Reivyčių sen. Leckavos kadastro vietovėje Kirkų kaime, Kirkų g. 23 žemės sklypo, pertvarkymo (padalijimo) projektas.
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į du sklypus, atskiriant kitos paskirties žemės sklypą
Planavimo organizatorius – UAB „Agrar Betlygala“ 
Susipažinti su šio projekto sprendiniais ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei pareikšti savo pastabas ir pasiūlymus galima darbo dienomis nuo 2013 m. gruodžio  13 d. iki 2014 m. sausio 7 d. pas projekto rengėją žemiau nurodytu adresu.
Plano rengėjas – Roberto Sutkauskio geodezinių darbų įmonė, pažymėjimo Nr. FP-33. Gamyklos 11-22, Mažeikiai, mob. 8 614 72715., el.p. [email protected]
2013-12-13

Informacija apie planuojamos biodujų jėgainės Kalnėnų k., 
(2013-12-05)

Žemės sklypo plano rengimo tikslas -  suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus – administracinį - monterinį punktą  (un. Nr. 6198-4000:6018), kitus statinius – kiemo aikštelę (un. Nr. 4400-2087-4335) ir kitus statinius (inžinerinius) – tvorą (un. Nr. 4400-2087-4324)  adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen.,  Mažeikių m. 
Žemės sklypo plano rengimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443) 98 206, faksas (8 443) 25 844. 
Žemės sklypo plano rengėjas - Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažyma 2012-04-13, Nr. 076465, Baltijos pr. 99-30, Klaipėda. Tel. 8 615 21741, [email protected].
(2013-12-05)

Detaliojo plano organizatorius – UAB „V24”, atstovaujama įgalioto asmens Giedriaus Gaižausko, mob. 8 612 32327, el. p. [email protected]
Detaliojo planavimo tikslai: parengti detalųjį planą žemės sklypui padalinti, bei pakeisti dalies iš atidalintų naujai suformuotų žemės sklypų naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (inžinerinės infrastruktūros teritorijas  - susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos). Suformuotiems žemės sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir teritorijos inžinerinio parengimo priemones. 
Planuojamas žemės ūkio paskirties sklypas (1.73 ha). Atidalintame sklype numatoma statyti vieną vėjo elektrinės jėgainę iki 3 MW galios.
Detaliojo plano rengimo terminas: 2013m. IV ketv. – 2014m. I ketv.
Pasiūlymus pateikti raštu detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui. Su detaliuoju planu susipažinti (viešai eksponuojamas) galima nuo 2013-12-06 iki 2014-01-14, pas planavimo organizatorių, adresu: Gamyklos g. 34, Mažeikiai (UAB „Vėjo technologijų projektai” patalpose). 2014-01-14, 16 val. minėtu adresu organizuojamas detaliojo plano viešo svarstymo susirinkimas. Detaliojo plano rengėjas: UAB „Plynė”, P. Matulionio g. 65, Mažeikiai, mob. 8 686 39875, el.p. [email protected]
(2013-11-25)

Informuojame, kad bendra tvarka parengtas detalusis žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas) bei sklypo padalinimui į atskirus sklypus adresu: Mažeikių r. sav., Reivyčių sen., Reivyčių km. (kad. Nr. 6167/0003:434 Urvikių k.v.)
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: rengti detalųjį planą pakeisti žemės sklypo naudojimo būdui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę bei padalinti sklypą į atskirus žemės sklypus (numatyti gyvenamąsias teritorijas: jei yra poreikis - inžinerinės infrastruktūros teritorijas, rekreacines teritorijas). Suformuotiems sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinerinio teritorijos parengimo priemones.
Planavimo organizatorius: UAB „Saurida", Montuotojų g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443)  95 360.
Detaliojo plano rengimo terminai: 2013 III ketv – 2014 I ketv.
Plano rengėjas – UAB "BPII", L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, tel. (8 425) 53 321, faksas (8 425) 53 321, mob. 8 612 27487, el. p. [email protected] 
Su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2013-11-26 iki 2013-12-23 projekto rengėjo būstinėje (L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, darbo dienomis nuo 9.00 ir 16.00 val.).
Detaliojo plano sprendiniai nuo 2013-12-09 iki 2013-12-23 bus viešai eksponuojama Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (Laisvės g. 8, Mažeikiai) ir seniūnijos skelbimų lentose.
Planuojamas detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks plano rengėjo patalpose L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė,  2013-12-23 d. (pirmadienį) 11 val.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriams galima pateikti raštu iki projekto viešo svarstymo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius arba viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriu per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.
(2013-11-25)

Supaprastinta tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro numeris 6110/0015:339; 6110/0015:340), esančio, Mažeikių rajono savivaldybėje, Mažeikių apyl. sen. Bugenių kadastro vietovėje Troškučių kaime, Šaltinėlio 10 oji. g. 22; 24 SB „Šaltinėlis“ Vytautui Kakčiui priklausančio žemės sklypo, pertvarkymo (sujungimo) projektas.
Planavimo tikslas – sklypų Nr,339 ir 340 sujungimas suformuojant vieną žemės sklypą.
Planavimo organizatorius – organizatorius – Vytautas Kaktys.
Susipažinti su šio projekto sprendiniais ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei pareikšti savo pastabas ir pasiūlymus galima darbo dienomis nuo 2013 m. lapkričio  22 d. iki 2013 m. gruodžio 6 d. pas projekto rengėją žemiau nurodytu adresu.
Plano rengėjas – Roberto Sutkauskio geodezinių darbų įmonė, pažymėjimo Nr. FP-33. Gamyklos g. 11-22, Mažeikiai, mob. 8 614 72715, el.p. [email protected]
(2013-11-22)

Informuojame, kad supaprastinta tvarka rengiamas žemės sklypo (kadastro numeris 6110/0015:65; 6110/0015:66), esančio, Mažeikių rajono savivaldybėje, Mažeikių apyl. sen. Bugenių kadastro vietovėje Troškučių kaime, Šaltinėlio 15 oji. g. 87; 89 SB „Šaltinėlis“ Kazimierui Girdeniui priklausančio žemės sklypo, pertvarkymo (sujungimo) projektas.
Planavimo tikslas – laisvos SB „Šaltinėlis“ sodo teritorijos, esančios šalia sklypų Nr,65 ir 66 prijungimas prie šių sklypų suformuojant vieną žemės sklypą.
Planavimo organizatorius – organizatorius –  SB „Šaltinėlis“ iniciatorius- Kazimieras Girdenis.
Susipažinti su šio projekto sprendiniais ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei pareikšti savo pastabas ir pasiūlymus galima darbo dienomis nuo 2013 m. lapkričio  22 d. iki 2013 m. gruodžio 6 d. pas projekto rengėją žemiau nurodytu adresu.
Plano rengėjas – Roberto Sutkauskio geodezinių darbų įmonė, pažymėjimo Nr. FP-33. Gamyklos g. 11-22, Mažeikiai, telefonas:  8 614 72715, el. p. [email protected]
2013-11-22

Planavimo organizatorius –  Romana Pečiulienė, Zenonas Pečiulis, gyv., Laižuvos g. 18, Mažeikiai. Tel.: 8 672 20678.
Detaliojo plano rengėjas –UAB „Green Energy Studio“ Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel., 8 615 2174, el. paštas: [email protected].
Detaliojo planavimo tikslas – rengti detalųjį planą kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdui pakeisti į komercinės paskirties objektų teritorijas – laidojimo paslaugų statinių statybas. Suformuotam žemės sklypui nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir teritorijos inžinerinio parengimo priemones.
Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2013-12-04 iki 2014-01-07. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-12-08 iki 2013-12-22 adresu Laižuvos g. 24, Mažeikiai, UAB „Kadastro Centras“ patalpose, tel.:861521741. Viešas susirinkimas vyks 2014-01-08 12,00 ten pat.
Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Laižuvos g. 24, Mažeikiai, arba Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel. 861521741, [email protected].  
Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai. 
2013-11-21

Vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2010, Nr. 115-5902; Nr.133; 2011, Nr.45) VIII skyriaus p. 60, prašome Jūsų informuoti visuomenę Mažeikių rajono vietinėje spaudoje, Mažeikių rajono Židikų seniūnijos skelbimų lentoje bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje, įdedant skelbimą pagal pridedamą tekstą:
„Vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2010, Nr. 115-5902; Nr.133; 2011, Nr.45) VIII skyriumi, VĮ „Telšių regiono keliai“ (projekto rengėjas) informuoja apie pradedamą rengti valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 170 Mažeikiai-Skuodas ruožo 21,07-21,49 km rekonstravimo įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką techninį darbo projektą.
Statybos rūšis – rekonstravimas.
Paskirtis – susisiekimo komunikacijos.
Užsakovas (statytojas) - Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, adresas internete www.lakd.lt, tel. (8 5) 232 9600, faks. (8 5) 232 9609, el. paštas [email protected]; VĮ „Telšių regiono keliai“. Daukanto g. 66, LT-87104 Telšiai, adresas internete www.telsiurk.lt, tel. 8 444 69245, faks. 8 444 60610, el. paštas [email protected].
Projektuotojas – VĮ „Telšių regiono keliai“ S.Daukanto 66, LT-87104 Telšiai, tel. 8 444 69245, faks. 8 444 60610, el. p. [email protected].
Projekto vadovas – Stasys Armalis S.Daukanto 66, LT-87104 Telšiai, el. p. [email protected]
Planuojama statinio projektavimo ir statybos pradžia – 2013 m., pabaiga – 2014 m. 
Atsiliepimus ir pasiūlymus galima siųsti raštu arba el. paštu: [email protected].
Brėžinys
(2013-11-15)

Planavimo organizatorius – Vygandas Keršys, atstovaujamas įgalioto asmens Jadvygos Keršienės, tel.: 8 614 46875.
Detaliojo planavimo tikslai: parengti detalųjį planą žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (numatyti gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas). Planuojamam žemės sklypui nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir  teritorijos inžinerinio parengimo priemones.  
Planuojamo žemės ūkio paskirties sklypo plotas – 0.0956 ha. 
Detaliojo plano rengimo terminai: 2013m. IV ketv. – 2014m. I ketv.  
Pasiūlymus dėl rengiamo detaliojo plano galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui. Su detaliuoju planu susipažinti (viešai eksponuojamas) galima nuo šių metų lapkričio 13d. iki gruodžio 12d., pas planavimo organizatorių, adresu: Ventos g. 69-31, Mažeikiai. 2013-12-12, 17 val. minėtu adresu organizuojamas detaliojo plano viešo svarstymo susirinkimas. Detaliojo plano rengėjas: architektas T.Pudžiuvis, P.Matulionio g. 65, Mažeikiai, tel.: 8 686 39875, el.p.: [email protected]
(2013-10-29)

Planavimo organizatoriai – Danutė Garbaliauskienė, Andrius Barkus, tel.: 8 611 48246.
Detaliojo planavimo tikslai: parengti detalųjį planą žemės sklypo padalinimui į atskirus sklypus, nekeičiant žemės sklypo naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio. Suformuotiems žemės sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinerinio teritorijos parengimo priemones.  
Planuojamo kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypo plotas – 0.5 ha. 
Detaliojo plano rengimo terminai: 2013m. IV ketv. – 2014m. I ketv.  
Pasiūlymus dėl rengiamo detaliojo plano galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui. Su detaliuoju planu susipažinti (viešai eksponuojamas) galima nuo šių metų lapkričio 13d. iki gruodžio 11d., pas planavimo organizatorių, adresu: Mažeikių r. sav., Reivyčių sen., Reivyčių k., Siauroji g. 37. 2013-12-11, 17 val. minėtu adresu organizuojamas detaliojo plano viešo svarstymo susirinkimas. 
Detaliojo plano rengėjas: architektas T.Pudžiuvis, P.Matulionio g. 65, Mažeikiai, tel.: 8-686-39875, el.p.: [email protected]
(2013-10-29)

Bendrąja tvarka yra rengiamas detalusis planas žemės sklypo (k. Nr. 6160/0001:188, plotas 0,4995 ha) naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos). 
Žemės sklypo adresas: Mažeikių r. sav. Tirkšlių sen. Tirkšlių mstl. 
Planavimo organizatorius: Lina Mažrimienė, gyv. S. Nėries g. 37, Tirkšliai, Mažeikių r. sav. 
Plano rengėjas: UAB „Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443)  25 995. 
Susipažinti su parengtu planu ir pateikti siūlymus bei pastabas galima nuo 2013-11-06 iki 2013-12-04 pas plano rengėją.
Viešas susirinkimas įvyks 2013-12-04 16.00 val. pas plano rengėją - UAB „Statoris” patalpose, Laisvės g. 9, Mažeikiai.
Vieša plano ekspozicija vyks Mažeikių rajono savivaldybėje, asmenų prašymų priėmimo skyriuje (107 kab.), Laisvės g. 8, Mažeikiai, nuo 2013-11-20 iki 2013-12-04.
(2013-10-21)

Bendrąja tvarka yra rengiamas detalusis planas dėl žemės sklypo suformavimo apie esamą pastatą – sandėlį (un. Nr. 6194-6000-5093) bei užstatymo režimo nustatymo, numatant didinti sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą. 
Adresas: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Pramonės g. 27. 
Planavimo organizatorius: Mažeikių r. sav. administracijos direktorius Bronius Kryžius, Laisvės g. 8, Mažeikiai. 
Plano rengėjas: UAB „Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443)  25 995, el. paštas [email protected]
Susipažinti su parengtu planu ir pateikti siūlymus bei pastabas galima nuo 2013-11-04 iki 2013-12-02 pas plano rengėją.
Viešas susirinkimas vyks 2013-12-02 16.00 val. pas plano rengėją.
Vieša plano ekspozicija vyks Mažeikių r. sav. asmenų prašymų priėmimo skyriuje (107 kab.), Laisvės g. 8, Mažeikiai, nuo 2013-11-18 iki 2013-12-02.
(2013-10-16)

Bendra tvarka rengiamas detalusis planas žemės sklypo (kad. Nr.: 6167/0003:553, sklypo plotas 0,6706 ha) naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę ( gyvenamąsias terirorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; jei yra poreikis – inžinierinės infrastruktūros teritorijas; rekreacines teritorijas ) bei sklypo padalijimui į atskirus žemės sklypus. Suformuotiems žemės sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinierinio teritorijos parengimo priemones.
Adresas: Mažeikių r. sav. Reivyčių sen., Urvikių k. ( kad. Nr. 6167/0003:553 )
Detaliojo plano rengėjas – architektė R.Kačerauskienė, Vydūno g. 12, Mažeikiai.
Tel. (8 443) 21 386, el. paštas [email protected]
Planavimo organizatorius – Alvydas Budginas gyv. Strazdelio g. 12, Tirkšlių mstl., Mažeikių r. sav. mob. 8 624 91945.
Susipažinti su parengtu planu ir pateikti siūlymus bei pastabas  ( raštu ) galima nuo 2013-10-28 iki 2013-11-27 imtinai pas plano rengėją.
Viešas susirinkimas vyks 2013-11-27; 16.00 val. pas plano rengėją. 
Vieša plano ekspozicija vyks Mažeikių r. sav. asmenų prašymų priėmimo skyriuje (107 kab.), Laisvės g. 8, Mažeikiai, nuo 2013-11-13 iki 2013-11-27.
(2013-10-16)

Planavimo organizatorius Algirdas Garalis tel. 8 610 32622, pagal planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr.S9-13/DP (2013-05-20) informuoja apie pradedamą rengti Mažeikių r. Sav., Krucių k. žemės sklypo kad. Nr. 6160/0014:223 detalųjį planą.
Planavimo tikslas – rengti detalųjį planą žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę bei sklypo padalinimui į atskyrus žemės sklypus, numatyti gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas (buvusios mažaaukščių gyvenamųjų namų statybas); jei yra poreikis – inžinerinės infrastruktūros teritorijas, rekreacinės teritorijas. Suformuotiems žemės sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir teritorijos inžinerinio parengimo priemonės
Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka. 
Planuojama sklypų naudojimo paskirtis - bus nustatyta detaliuoju planu
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) - Planavimo pradžia – 2013 metų 4 ketvirtis; planavimo pabaiga - 2014 metų 2 ketvirtis
Apie viešo svarstymo su visuomene procedūras informuosime baigę rengti detaliojo plano projektą. Dėl informacijos suteikimo, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į detalaus plano rengėją
Vytautą Putną, tel 8-610-69939, Kaunas Ąžuolyno g.6  el.p. [email protected]
(2013-10-15)

Pranešame, kad rengiamas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui , Aukštaičių g. 19, Mažeikių mieste.
Planavimo tikslas - suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus - gyvenamąjį namą (un. Nr.6196-7000-4014), kitus statinius (inžinerinius) un.Nr.6196-7000-4020), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Aukštaičių g. 19.
Plano rengėjas - S. Šilingo įmonė, įm. k. 180355046
Susipažinti su žemės sklypo planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, ir pateikti pastabas bei pasiūlymus galima darbo dienomis nuo 2013 m. spalio 13 d. iki 2013 m. spalio 23 d. nuo 8 val. iki 17 val. projekto rengėjo patalpose adresu: Sedos 34, Telšiai.
Telefonas pasiteirauti mob. 8 698 39691, e.p. [email protected]
(2013-10-14)

Rengiamas žemės sklypų, esančių Mažeikių r.sav., Tirkšlių k.v., Tirkšlių sen., Voverių k., SB“Linelis“, skl.Nr.216, Linų 6-oji g. 36, (kad.Nr.6160/0002:216) ir skl.Nr.217, Linų  6-oji g. 38, (kad.Nr.616/0002:217) formavimo ir pertvarkymo projektas.  
Planavimo tikslas – laisvos apie 140 kv.m. SB“Linelis“ teritorijos, esančios šalia sklypo Nr.216 prijungimas prie šio sklypo (kad.Nr.6160/0002:216) ir  laisvos apie 220 kv.m. SB“Linelis“ teritorijos, esančios šalia sklypo Nr.217 prijungimas prie šio sklypo (kad.Nr.6160/0002:217), sodo bendrijos bendro naudojimo ir privažiavimo kelių, ties projektuojamo sklypo ribų nustatymo.
Sklypo naudotoja – Rita Ylakavičiūtė-Ostrauskienė.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2013.10.21 d. iki 2013.11.04 d. adresu: Aukštoji g.3, Telšiai.
Projekto rengėjas – IĮ „Geolinija“., mob. 8 655 96960, Tel-Fax. (8 444) 68 086.
(2013-10-11)

Rengiamas žemės sklypo, esančio Mažeikių r.sav., Bugenių k.v., Mažeikių apyl. sen., Kurmaičių k., SB“Žilvytis“, skl.Nr.81, Žilvičio g.3 (kad.Nr.6110/0006:81) ir skl.Nr.82, Žilvičio g.1 (kad.Nr.6110/0006:82) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:

 1. Patikslinti sklypo ribas ir prijungti apie 110 kv.m. SB“Žilvytis“ sodo teritorijos, esančios  prie sklypo Kad.Nr.6110/0006:81. Savininkė- Vida Barkuvienė.
 2. Patikslinti sklypo ribas ir prijungti apie 170 kv.m. SB“Žilvytis“ sodo teritorijos, esančios prie sklypo Kad.Nr.6110/0006:82. Savininkas – Algimantas Budreckas.

Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2013.10.21 d. iki 2013.11.04 d. adresu: Aukštoji g.3, Telšiai.
Projekto rengėjas – IĮ „Geolinija“., mob. 8 655 96960 , Tel-Fax. (8 444)  68 086
(2013-10-11)

Rengiamas žemės sklypo Kad.Nr.6160/0002:218, esančio Linų 6-oji g. 40, SB“Linelis“, skl.Nr.218, Tirkšlių k.v., Voverių k., Tirkšlių sen., Mažeikių r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.  
Planavimo tikslas – laisvos apie 300-350 kv.m. SB“Linelis“ teritorijos, esančios šalia sklypo Nr.218 prijungimas prie šio sklypo (kad.Nr.6160/0002:218), sodo bendrijos bendro naudojimo ir privažiavimo kelių, ties projektuojamo sklypo ribų nustatymo.
Sklypo naudotojai – Bronius Bučius, Ingrida Bučiuvienė.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2013.10.21 d. iki 2013.11.04 d. adresu: Aukštoji g.3, Telšiai.
Projekto rengėjas – IĮ „Geolinija“., mob. 8 655 96960 , Tel-Fax. (8 444) 68 086.
(2013-10-10)

 1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, LT- 89223 Mažeikiai; tel. (8 443) 98 204, faks. (8 443) 25 844; el. paštas [email protected]
 2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – „Renavo tvenkinio ant Varduvos up.  hidrotechnikos statinio rekonstrukcija“
 3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Mažeikių rajono savivaldybės Sedos seniūnijos Renavo kaimas. Užtvanka yra  už 44,2 km nuo varduvos upės žiočių.
 4. Atsakingos institucijos, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento, priimta atrankos išvada - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
 5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriuje 210 kab, Laisvės g. 39, LT- 89223 Mažeikiai; tel. (8 443) 25 943; el. pastas [email protected]
 6. Motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti:
  1. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas, M. K. Čiurlionio g. 3, LT-76303, Šiauliai, tel. (8 41) 524 143, faks. (8 41) 503 705, el. paštas [email protected]
  2. Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, LT- 89223 Mažeikiai; tel. (8 443) 98 204, faks. (8 443) 25 844; el. patas [email protected]
  3. Teikimo  terminas – 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo šios informacijos  skelbimo.
 7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima:
  1. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas, M. K. Čiurlionio g. 3, LT-76303, Šiauliai, tel. (8 41) 524 143, faks. (8 41) 503 705, el. paštas [email protected];
  2. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriuje 210 kab, Laisvės g. 39, LT- 89223 Mažeikiai; tel. (8 443) 25 943; el. paštas [email protected]
  3. Terminas – 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo šios informacijos  skelbimo.

2013-10-02

Bendrąja tvarka yra rengiamas detalusis planas dėl žemės sklypo (kad. Nr. 6160/0006:40) padalinimo į atskirus sklypus, nekeičiant žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio. 
Adresas: Mažeikių r. sav. Tirkšlių sen. Tirkšlių mstl. 
Planavimo organizatorius: Vandą Ukrinienę ir Stasį Ukriną atstovaujantis įgaliotas asmuo Alfredas Ridzvanavičius, gyv. Naujakurių g. 3, Mažeikių m., mob. 8 682 40191.  
Plano rengėjas: UAB „Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443) 25 995, el. paštas: [email protected]
Susipažinti su parengtu planu ir pateikti siūlymus bei pastabas galima nuo 2013-10-18 iki 2013-11-15 pas plano rengėją. 
Viešas susirinkimas vyks 2013-11-15 15.00 val. ten pat. 
Vieša plano ekspozicija vyks Mažeikių r. sav. asmenų prašymų priėmimo skyriuje (107 kab.) Laisvės g. 8, Mažeikiai nuo 2013-11-04 iki 2013-11-15.  
(2013-09-30)

Mažeikių rajono savivaldybės administracija informuoja, kad patvirtintos Mažeikių miesto lietaus nuotekų, Mažeikių miesto teritorijos turizmo trasų, pėsčiųjų ir dviračių takų ir Mažeikių miesto želdinių ir jų tvarkymo specialiųjų planų koncepcijos bei parengti planų projektai.
Mažeikių miesto lietaus nuotekų specialiojo plano tikslai ir uždaviniai: nustatyti lietaus nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis; nustatyti teritorijos naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimą bei teritorijos tvarkymo priemones, rezervuoti teritorijas jų plėtrai.
Mažeikių miesto teritorijos turizmo trasų, pėsčiųjų ir dviračių takų specialiojo plano tikslai ir uždaviniai: detalizuoti Mažeikių miesto teritorijos bendrąjį planą, rezervuojant tikslinio naudojimo teritorijas turizmo trasoms, pėsčiųjų ir dviračių takams, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimą bei teritorijos tvarkymo priemones, rezervuoti teritorijas jų plėtrai.
Mažeikių miesto želdinių ir jų tvarkymo specialiojo plano tikslai ir uždaviniai: nustatyti Mažeikių miesto želdinių tvarkymo zonas, funkcinį prioritetą bei naudojimo intensyvumą, nustatyti teritorijos naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimą bei teritorijos tvarkymo priemones, rezervuoti teritorijas jų plėtrai.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223, Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204, faks. (8 443) 25 844, el. p. [email protected], adresas internete: www.mazeikiai.lt.
Planų rengėjas: UAB „Daugėla“, Žalgirio g. 90-505, 09303 Vilnius, tel./faks. (8 5) 273 3385, el. paštas: [email protected], adresas internete: www.daugela.lt.
Galimybė susipažinti su planavimo dokumentu. Specialiųjų planų koncepcijos ir kita aktuali informacija pateikiama planavimo organizatoriaus interneto svetainėje (www.mazeikiai.lt). Be to, su specialiojo plano koncepcija, projektu ir rengiamais sprendiniais galima viešoje ekspozicijoje, kuri organizuojama planavimo organizatoriaus buveinėje (Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Bendrasis skyrius, Asmenų prašymų priėmimas, 107 kab., Laisvės g. 8, LT-89223, Mažeikiai). Ekspozicija truks nuo 2013 m. spalio 10 d. iki lapkričio 4 d.
Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu (aukščiau nurodytais adresais) iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Informacija apie viešą susirinkimą. Susirinkimas – supažindinimas su Mažeikių miesto lietaus nuotekų, Mažeikių miesto teritorijos turizmo trasų, pėsčiųjų ir dviračių takų ir Mažeikių miesto želdinių ir jų tvarkymo specialiųjų planų projektais, rengiamais sprendiniais, juos iliustruojančia medžiaga ir kita aktualia informacija įvyks 2013 m. lapkričio 4 d. 13 val. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos salėje (204 kab.), Laisvės g. 8, Mažeikiai.
(2013-09-27)

Rengiamas žemės sklypo kad.Nr.3218/0004:69, esančio Nabuilių k., Viekšnių sen.,  Mažeikių raj., kaimo plėtros žemėtvarkos  projektas.  
Planavimo tikslas – kaimo turizmo sodybos vietos parinkimas. 
Sklypo savininkas -  Aloyzas Jarošaitis.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2013 10 07 d. iki 2013 10 18 d. adresu: Aukštoji g.3, Telšiai.
Projekto rengėjas – IĮ „Geolinija“.,Tel: 8 655 96960 , Tel-Fax: 8 444 68086.
(2013-09-26)

Objektas:  Daugiafunkcinis prekybos centras P. Cvirkos gt. 44, Mažeikiai. Techninis projektas.
Teritorijų planavimo dokumentas:  „Trijų  kitos paskirties žemės sklypų ( kad. Nr.6130/0010:271, 6130/0010:272, 6130/0010:273) sujungimas į vieną bendrą sklypą, numatant naudojimo būdą- komercinės paskirties objektų teritorijos (prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statyba) bei sklypo padalinimui į du atskirus žemės sklypus, adresu:  Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., M. Daukšos g. 26, 26B, 26C, detalusis planas. Patvirtintas 2012 m. lapkričio 19 d., įsakymas Nr. A1-2400.
Numatoma statybos pradžia ir pabaiga: 2013 m.- 2014m.
Projektuotojas:  UAB „Tūris“, Konstitucijos pr. 4A, Vilnius. Informaciją teikia  arch. R. Kazlauskas, tel. 86 98 27611, arch. G.Baranauskas, tel. 86 99 55797 el.p. [email protected]
Statytojas:  UAB „LBP group”, M.Daukšos g. 26, Mažeikiai, tel. 86 20 72651
Kita informacija:  Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas nebūtinas pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo  2 priedo, 10.2 punktą , užstatant mažesnį nei 0,5 Ha plotą.
Viešas susirinkimas:  Susirinkimas įvyks  2013 m. spalio 03 d. , 17.00 val. prekybos centre “Moneta”, M. Daukšos gt. 26, Mažeikiuose, 2- ojo aukšto foje. 
Ekspozicija:  susipažinti su statinio projektu galima prekybos centre „Moneta”, M. Daukšos gt. 26, Mažeikiuose, 2- ojo aukšto foje nuo 2013 m. rugsėjo mėn. 19 d. iki 2013 m. spalio mėn. 03 d., prekybos centro darbo laiku nuo 10.00 val.  iki 19.00 val. Informaciją teikia UAB “LBP group” direktorė Lina Zarambienė, tel. 86 20 72651.  Pasiūlymus dėl Projekto galima teikti arch. G. Baranauskui, tel. 86 99 55797, el. p. [email protected]
Sklypo schema
(2013-09-18)

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo kadastro Nr. 6170/0005:289, esančio Telšių apskrityje Mažeikių rajone Kalnijų kaime, formavimo ir pertvarkymo (žemės sklypo padalijimas suformuojant du atskirus žemės sklypus) projektas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas suformuojant du atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatorius – Edvardas Stropus, Antanas Stropus ir Joana Stropienė .
Projekto rengėjas – UAB „Profilena“, licencijos Nr. 1R-ŽF-279.
Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pastabas bei pasiūlymus galima nuo 2013 metų spalio 01 d. iki spalio 14 d. kiekvieną darbo dieną nuo 8:00 val. iki 16:00 val. UAB „Profilena“ patalpose adresu: Vytauto g. 11, Plungė. Telefonas pasiteirauti tel. 8-698-74611 arba 8 448 71975.
2013-09-18

Planavimo organizatorius – UAB „Rudesta” Melioratorių g. 1D, Mažeikiai, mob. 8 615 21741.  
Detaliojo plano rengėjas – UAB „ Kadastro centras“, Laižuvos g. 24, Mažeikiai, [email protected] mob. 8 610 11133
Detaliojo planavimo tikslas – rengti detalųjį planą dviejų kitos paskirties žemės sklypų sujungimui, pakeičiant naujai suformuotam sklypui naudojimo būdą į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas (pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos). Nustatyti žemės sklypui užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinerinio teritorijos parengimo priemones.
Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2013-10-07 iki 2013-11-05. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-10-14 iki 2013-10-28 adresu Laižuvos g. 24, Mažeikiai,
UAB „Kadastro centras“ patalpose, mob. 8 615 21741. Viešas susirinkimas vyks 2013-11-06  12,00 ten pat.
Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Laižuvos g. 24,
Mažeikiai, [email protected] Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai. 
(2013-09-17)

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo kadastro Nr. 6180/0003:52, esančio Telšių apskrityje Mažeikių rajone Račių kaime, formavimo ir pertvarkymo (žemės sklypo padalijimas suformuojant du atskirus žemės sklypus) projektas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas suformuojant du atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatorius – Regina Mažonienė ir Jurgis Vaitkus.
Projekto rengėjas – UAB „Profilena“, licencijos Nr. 1R-ŽF-279.
Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pastabas bei pasiūlymus galima nuo 2013 metų rugsėjo 27 d. iki spalio 10 d. kiekvieną darbo dieną nuo 8:00 val. iki 16:00 val. UAB „Profilena“ patalpose adresu: Vytauto g. 11, Plungė. Telefonas pasiteirauti mob. 8 698 74611 arba tel. (8 448) 71 975.
(2013-09-16)

Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus: gyvenamąjį namą (un. Nr. 6193-7001-1014), viralinę (un. Nr. 6193-7001-1025), ūkinius pastatus 3 vnt. (un. Nr. 6193-7001-1036), (un. Nr. 6193-7001-1047), (un. Nr. 6193-7001-1058) ir kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius (tvorą 2-vnt. kiemo aikštelę, šulinį, šiukšlių dėžę, vartus, tualetą) (un.Nr. 6193-7001-1069), adresu: Mažeikių r.sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Vytauto g. 53.
Žemės sklypo plano rengimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443) 98 206, faksas (8 443) 2 5844. 
Žemės sklypo plano rengėjas - Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažyma 2012-04-13, Nr. (076465), Baltijos pr. 99-30, Klaipėda. Tel. 8 615 21741, [email protected].
Su parengto žemės sklypo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2013-09-16 iki 2013-09-27, savivaldybės patalpose, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.:(8 443)  98 206, faksas (8 443)  25 844.
(2013-09-13)

Vadovaujantis LR vyriausybės 2010-07-21 nutarimu Nr.1124 patvirtintu „Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu“ ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. liepos11 d. įsakymu Nr. A1-1630, rengiamas  žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų  planavimo dokumentui.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas: suformuoti žemės sklypą apie esamą administracinį pastatą  (un. Nr. 6196-4003-5015), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m.,  Ventos g. 31B. 
Žemės sklypo plano rengimo  organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443) 98 206, faksas (8 443) 25844. 
Žemės sklypo plano rengimo iniciatorius: pastato savininkas UAB „MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“, Montuotojų  g. 10, Mažeikiai, tel. (8 443)  98 171.
Žemės sklypo plano rengėjas: Roberto Sutkauskio geodezinių darbų įmonė, Gedimino  g. 11-6, Mažeikiai, tel. 8 614 72715, el.p. [email protected]. Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu ir pareikšti dėl jo pasiūlymus ar pastabas galima nuo 2013-09-16  iki 2013-09-30 pas plano rengėją arba planavimo organizatorių .
(2013-09-13)

Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į tris dalis.
Planavimo organizatorius – Sandra Pocevičienė, gyv. Ventos g. 22-30, Mažeikiai Mažeikių r. sav.
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2013-09-23 iki 2013-10-10 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
Projekto rengėjas UAB „Geoida“, kvalifikacijos paž.  Nr. 2R-FP-647.
Laisvės g. 38-314 Mažeikiai, tel. 867843283, el. paštas [email protected]
(2013-09-12)

Planavimo tikslas:  laisvos apie 350 kv.m. S/B „Putinas“ sodo teritorijos, iki melioracijos griovio, esančios šalia sklypo Nr. 65 prijungimas prie šio sklypo (kadastro Nr. 6110/0007:65).
Planavimo organizatorius – Edmundas Daukantas, gyv. Putinų 4-oji g. 37, Kurmaičių k. Mažeikių r. sav., tel. 860006194.
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2013-09-23 iki 2013-10-10 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
Projekto rengėjas UAB „Geoida“, kvalifikacijos paž. Nr. 2R-FP-647.                                  
Laisvės g. 38-314 Mažeikiai, tel. 867843283, el. paštas [email protected]
(2013-09-12)

Žemės sklypo plano rengimo tikslas –  suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus: gyvenamąjį namą (un. Nr. 6193-7001-1014), viralinę (un. Nr. 6193-7001-1025), ūkinius pastatus 3 vnt. (un. Nr. 6193-7001-1036), (un. Nr. 6193-7001-1047), (un. Nr. 6193-7001-1058) ir kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius (tvorą 2-vnt. kiemo aikštelę, šulinį, šiukšlių dėžę, vartus, tualetą) (un.Nr. 6193-7001-1069), adresu: Mažeikių r.sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Vytauto g. 
Žemės sklypo plano rengimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443)  98 206, faksas (8 443) 25 844.
Žemės sklypo plano rengėjas - Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažyma 
2012-04-13, Nr. (076465), Baltijos pr. 99-30, Klaipėda. Tel. 8 615 21741, [email protected].
(2013-09-12)

Vadovaujantis LR vyriausybės 2010-07-21 nutarimu Nr.1124 patvirtintu „Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu“ ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. A1-1806, rengiamas  žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų  planavimo dokumentui.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas: suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – parduotuvę (un.Nr.6197-0019-6015), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m.,  Pavenčių g. 2D. 
Žemės sklypo plano rengimo  organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.(8 443) 98 206, faksas (8 443) 25844. 
Žemės sklypo plano rengimo iniciatorius: pastato savininkas Vytautas Maziliauskis, Taikos g. 16-1, Mažeikiai, tel.: 8 698 39497.
Žemės sklypo plano rengėjas: Architektas T.Pudžiuvis, P.Matulionio g. 65, Mažeikiai, tel. 8 686 39875, el.p. [email protected]. Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu ir pareikšti dėl jo pasiūlymus ar pastabas galima nuo 2013-09-25 iki 2013-10-10 žemės sklypo plano rengėjo patalpose arba  Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje (Mažeikiai, Laisvės g. 8, 107 kab.)
(2013-09-11)

Vadovaujantis LR vyriausybės 2010-07-21 nutarimu Nr. 1124 patvirtintu “Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu” bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1395 2012-06-25, pradedamas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, žemės sklypui (k. Nr. 6130/0022:149), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. M. Valančiaus 71, padidinti greta esančios laisvos valstybinės žemės sąskaita (iki 0,04 ha) bei atidalinti bendrosios nuosavybės teise turimo žemės sklypo dalis, suformuojant atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatorius: Mažeikių r. sav. administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443) 98204.
Žemės sklypo plano rengėjas: UAB „Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443) 25 995, el. paštas: [email protected].
Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu galima nuo 2013-09-30 iki 2013-10-14  pas plano rengėją arba planavimo organizatorių. 
Pasiūlymus bei pastabas dėl žemės sklypų plano sprendinių raštu galima pateikti planavimo organizatoriui nuo  2013-09-30 iki 2013-10-14.
(2013-09-09)

Vadovaujantis LR vyriausybės 2010-07-21 nutarimu Nr. 1124 patvirtintu “Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu” bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1676 2013-07-18, pradedamas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, padalinti žemės sklypą (k. Nr. 6130/0016:93) į atskirus žemės sklypus, adresu: Mažeikių r. sav.  Mažeikių m. Birutės g. 31.  
Planavimo organizatorius: Mažeikių r. sav. administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443)  98 204.
Žemės sklypo plano rengėjas: UAB „Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443) 25 995, el. paštas: [email protected].
Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu galima nuo 2013-09-18 iki 2013-10-02  pas plano rengėją arba planavimo organizatorių. 
Pasiūlymus bei pastabas dėl žemės sklypo plano sprendinių raštu galima pateikti planavimo organizatoriui nuo 2013-09-18 iki 2013-10-02.  
(2013-09-04)

Planavimo organizatorius: Mažeikių r. sav. administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443)  98 204.
Žemės sklypo plano rengėjas: UAB „Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443) 25 995, el. paštas: [email protected].
Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu galima nuo 2013-09-18 iki 2013-10-02  pas plano rengėją arba planavimo organizatorių. 
Pasiūlymus bei pastabas dėl žemės sklypo plano sprendinių raštu galima pateikti planavimo organizatoriui nuo 2013-09-18 iki 2013-10-02.  
(2013-09-04)

Adresas: Mažeikių r. sav. Reivyčių sen., Reivyčių k. ( kad. Nr. 6167/0003:147 ir kad. Nr.: 6167/0003:168)
Detaliojo plano rengėjas – architektė R.Kačerauskienė, Vydūno g. 12, Mažeikiai, tel. (8 443)  21 386, el.p.: [email protected]
Planavimo organizatorius – Dovilė Kužminskienė gyv. Pavasario g. 45-28, Mažeikiai, Tel. 8 61613130 ir Valdas Narkus gyv. Žemaitijos g. 37-41, Mažeikiai; Tel. 8 687 57539.
Susipažinti su parengtu planu ir pateikti siūlymus bei pastabas  ( raštu ) galima nuo 2013-09-20 iki 2013-10-21 imtinai pas plano rengėją.
Viešas susirinkimas vyks 2013-10-21; 16.00 val. pas plano rengėją. 
Vieša plano ekspozicija vyks Mažeikių r. sav. asmenų prašymų priėmimo skyriuje (107 kab.), Laisvės g. 8, Mažeikiai, nuo 2013-10-07 iki 2013-10-21.
(2013-09-02)

Informuojame, kad vadovaujantis Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2010 m. liepos 21 dienos nutarimu Nr. 1124, nustatyta tvarka pradedami rengti žemės sklypų planai, prilyginami detaliojo teritorijų planavimo dokumentui:

 1. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 4. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2429. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-7000-6019), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 4;
 2. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 6. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2428. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – bendrabutį (un. Nr. 6197-7000-7016), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 6;
 3. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 8 ir Draugystės g. 10. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2427 ir 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymą Nr. A1-2612. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-8000-5015), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 8 ir gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-8000-6012), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 10;
 4. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 10. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-2350. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-8003-6012), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 10;
 5. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 8. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-2349.  Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-8003-5015), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 8;
 6. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 6; Ventos g. 59 ir Ventos g. 61. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-2348, 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2448 ir 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2447. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus: gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-2003-3019), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 6, daugiabutį gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-0002-2016), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 59 ir daugiabutį gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-7004-8012), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 61;
 7. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 4. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymą Nr. A1-2618. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus: moksleivių namus (un. Nr. 6198-6019-4019) ir sandėlį (un. Nr. 6198-6019-4028), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 4;
 8. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 51 ir Ventos g. 53. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2452 ir 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2451. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus: gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-4005-8014), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 51 ir gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-5003-2016), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 53;
 9. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 55 ir Ventos g. 57. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2450 ir 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2449. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus: gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-6006-9017), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 55 ir gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-8002-8010), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 57;
 10. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 63. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2446. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą: gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-8002-9019), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 63;
 11. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 65 ir Ventos g. 67. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2445 ir 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2444. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus: gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-8003-0018), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 65 ir gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-8003-1015), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 67;  
 12. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 69. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2443. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą: gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-8003-2012), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 69;  
 13. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 7. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2430. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-3000-3012), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 7;
 14. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 3 ir Draugystės g. 5. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2415 ir 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2431. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus: gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-5000-1016), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 3 ir gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-4000-2014), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 5;  
 15. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 12. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-2351. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-3003-7012), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 12;
 16. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 14. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-2352. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-2003-4016), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 14;
 17. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 16. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-2353. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-2003-6010), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitjos g. 16;
 18. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 18. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymą Nr. A1-2619. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – bendrabutį (un. Nr. 6198-0002-9019), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 18
 19. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 22. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-2354. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-9003-5010), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitjos g. 22
 20. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 24. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-2355. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-0003-0018), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitjos g. 24;
 21. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 26. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-2356. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-9003-6017), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitjos g. 26;
 22. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Naftininkų g. 56, Naftininkų g. 58 ir Naftininkų g. 60. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 24 d. įsakymą Nr. A1-2271, 2011 m. lapkričio 24 d. įsakymą Nr. A1-2272 ir 2011 m. lapkričio 24 d. įsakymą Nr. A1-2273. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus: gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-4001-2016), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Naftininkų g. 56, gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-3001-8017), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Naftininkų g. 58 ir gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-5000-9016), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Naftininkų g. 60;
 23. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Taikos g. 6 ir Taikos g. 8. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-2318 ir 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-2319. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus: gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-1003-3014), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Taikos g. 6 ir gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-1003-4011), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Taikos g. 8;
 24. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Taikos g. 4. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-2317. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-8002-2016), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Taikos g. 4;
 25. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 42. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2432. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-2000-6010), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 42;
 26. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 38 ir Draugystės g. 40. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2417 ir 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2416. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus: gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-1000-4011), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 38 ir gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-3000-4010), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 40;  
 27. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 36. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2418. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-0000-6012), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 36;
 28. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 34. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2419. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-1000-3014), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 34;
 29. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 28 ir Draugystės g. 30. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2421 ir 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2420. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus: gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-9000-4011), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 28 ir gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-0000-5015), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 30;  
 30. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 24 ir Draugystės g. 26. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2423 ir 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2422. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus: gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-4000-3017), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 24 ir gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-4000-4014), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 26;  
 31. r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Naftininkų g. 50, 52, 54. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 24 d. įsakymą Nr. A1-2268, 2011 m. lapkričio 24 d. įsakymą Nr. A1-2269 ir 2011 m. lapkričio 24 d. įsakymą Nr. A1-2270. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-3001-6011), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Naftininkų g. 50, gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-3001-7012), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Naftininkų g. 52 ir gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-4001-1019), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Naftininkų g. 54;
 32. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Naftininkų g. 44, 46, 48. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 24 d. įsakymą Nr. A1-2265, 2011 m. lapkričio 24 d. įsakymą Nr. A1-2266 ir 2011 m. lapkričio 24 d. įsakymą Nr. A1-2267. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-1002-4015), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Naftininkų g. 44, gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-3001-4017), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Naftininkų g. 46 ir gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-3001-5014), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Naftininkų g. 48;
 33. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Naftininkų g. 40, 42. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 24 d. įsakymą Nr. A1-2263 ir 2011 m. lapkričio 24 d. įsakymą Nr. A1-2264. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-1002-2018), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Naftininkų g. 40 ir gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-1002-3018), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Naftininkų g. 42;
 34. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 32. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-2359. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-1014-1011), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 32;
 35. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 30. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-2358. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-1003-8011), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 30;
 36. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 28. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-2357. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-0003-1015), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 28;
 37. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Pavenčių g. 1. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-2291. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-2001-8012), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Pavenčių g. 1;
 38. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 71, 73. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2442 ir 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2441. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-8003-3014), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 71 ir gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-8003-4018), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 73;
 39. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 75. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2440. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-9003-0011), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 75;
 40. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 77. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2439. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-9003-1018), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 77;
 41. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 79. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2438. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-0002-3013), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 79;
 42. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 81. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2437. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-0002-4010), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 81;
 43. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 83. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2436. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-0002-5019), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 83;
 44. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 85. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2435. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-1003-6017), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 85;
 45. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 87. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2434. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-2003-0016), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 87;
 46. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 89. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2464. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – bendrabutį (un. Nr. 6198-0002-6016), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 89;
 47. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 16. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2426. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – bendrabutį (un. Nr. 6198-0000-3012), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 16;
 48. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 20. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2425. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-8000-7018), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 20;
 49. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 22. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2424. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-9000-3014), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 22;
 50. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Taikos g. 3. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-2312. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-8002-1019), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Taikos g. 3;
 51. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Taikos g. 5. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-2313. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-8002-3013), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Taikos g. 5;
 52. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Taikos g. 7. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-2314. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-8002-4010), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Taikos g. 7;
 53. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Pavenčių g. 5. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-2292. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-1002-5012), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Pavenčių g. 5;
 54. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Pavenčių g. 31. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m.rugpjūčio 20 d. įsakymą Nr. A1-1772. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6199-3001-7012), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Pavenčių g. 31;

Žemės sklypų planų rengimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel.: 8 (443) 98204, faks.: 8 (443) 25844.
Žemės sklypų planų rengėjas – UAB „Geometra“, Taikos pr. 32A, LT–91235 Klaipėda, tel.: 8 (46) 365 886, faks.: 8 (46) 210163.
Su parengtais žemės sklypo planais galima susipažinti nuo 2013-09-16 iki 2013-09-27 imtinai UAB „Geometra“ patalpose, adresu: Taikos pr. 32A, Klaipėda, ir Mažeikių rajono savivaldybės
Architektūros ir urbanistikos skyriuje, adresu: Laisvės g. 8, Mažeikiai.
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti UAB “Geometra”, Taikos pr. 32A, LT-91235 Klaipėda, tel. 8 (46) 365 886, faks. 8 (46) 210 163 ir Mažeikių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriui, Laisvės g. 8, LT-89223, Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235.
(2013-08-28)

Pranešame, kad parengtas UAB „LIDL“ prekybos tinklo parduotuvės Daukšos g. 24A, Mažeikiuose statybos projektas. Viešas susirinkimas vyks 2013 m. rugsėjo mėn. 13d., 16 val. Mažeikių seniūnijos salėje, antrame aukšte Laisvės g. 39, Mažeikiai. Susipažinti su statinio projektu galima pas projektuotoją UAB „A TEAM PROJECTS“ tel. 8 46 311 403, el. paštas: [email protected], J. Janonio g. 8-3, Klaipėda, nuo 12 val. iki 13 val. darbo dienomis iki viešo susirinkimo. Pasiūlymus dėl projekto teikti projektuotojui iki viešo susirinkimo pabaigos.
(2013-08-27)

 1. Detalusis planas žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas) bei sklypo padalinimui į atskirus sklypus adresu: Mažeikių r. sav., Reivyčių sen., Reivyčių km. (kad. Nr. 6167/0003:434 Urvikių k.v.)
 2. Detalusis planas žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę bei sklypo padalinimui į atskirus žemės sklypus (gyvenamąsias teritorijas - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas; jei yra poreikis - inžinerinės infrastruktūros teritorijas, rekreacines teritorijas) adresu: Mažeikių r. sav., Kalnėnų k. (kad. Nr. 6130/0020:2 Mažeikių m. k.v.).Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: rengti detalųjį planą pakeisti žemės sklypo naudojimo būdui iš žemės ūkio į kitos paskrities žemę bei padalinti sklypą į atskirus žemės sklypus (numatyti gyvenamąsias teritorijas: jei yra poreikis - inžinerinės infrastruktūros teritorijas, rekreacines teritorijas). Suformuotiems sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinerinio teritorijos parengimo priemones.

Planavimo organizatorius: UAB „Saurida", Montuotojų g. 8, Mažeikiai, tel. 8 443 9536.
Detaliųjų planų rengimo terminai: 2013 III ketv – 2014 I ketv.
Planų rengėjas – UAB „BPII", L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, tel. (8 425) 53 321, faksas (8 425) 53 321, mob. tel. 8 612 27487, el. p. [email protected].
Su detaliųjų planų koncepcijomis galima susipažinti nuo 2013-08-29 iki 2013-09-26 projekto rengėjo būstinėje. 
Detaliųjų planų koncepcijos nuo 2013-09-12 iki 2013-09-26 bus viešai eksponuojamos Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (Laisvės g. 8, Mažeikiai) ir atitinkamų seniūnijų skelbimų lentose. 
Planuojamas detaliųjų planų viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks plano rengėjo patalpose L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė,  2013-09-26 d. (ketvirtadienį) 11 val.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriams galima pateikti raštu iki projekto viešo svarstymo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius arba viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriu per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.
(2013-08-27)

Tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: rengti detalųjį planą žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (inžinerinės infrastruktūros teritorijas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos). Suformuotam žemės sklypui nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas irteritorijos inžinerinio parengimo priemones.
Planuojamo žemės sklypo naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos.
Planavimo organizatorius: UAB “Agrar Nerys”, Bažnyčios g., Alėjų II k., Raseinių r. 
Detaliojo plano rengėjas: UAB “BaltWind”, Kalvarijų g. 24A-204, 09309 Vilnius, tel. 8-698-15245, [email protected]www.baltwind.lt.
Preliminarus projekto rengimo terminas – iki 2014 m. I ketv.
Planavimo procesas vyks bendrąja tvarka.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki detaliojo plano viešo susirinkimo ir jo metu.
Informacija apie parengtą detaliojo plano viešą ekspoziciją, viešo susirinkimo vietą ir laiką visuomenė bus informuojama papildomai.
(2013-08-21)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos užsakymu UAB „Plentprojektas” parengė valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 170 Mažeikiai – Skuodas sankryžos 9,85 km su keliu Nr. 219 Bugeniai – Pikeliai rekonstravimo techninį projektą. 
Techninio projekto rengėjas UAB „Plentprojektas” (Gedimino pr. 41-1, LT-01109, Vilnius).
Projekto vadovas – Andrius Sirtautas (el. p. [email protected], mob. 8 677 01914).
Statytojo (užsakovo) atstovas – Telšių regiono keliai direktoriaus pavaduotojas - vyriausiasis inžinierius, Stasys Armalis (el. p. [email protected], tel. (8 444) 69 244).
Su parengtu techniniu projektu galima susipažinti nuo 2013 m. rugpjūčio 20 d. iki rugsėjo 3 d. darbo dienomis 8.00-12.00  ir 11.00-17.00 val. (penktadieniais iki 15.45 val.) pas projekto rengėją. Techninio projekto vieša ekspozicija vyks Mažeikių apylinkės seniūnijoje, Stoties g. 18, Mažeikiuose, nuo š.m rugpjūčio 20 d. iki rugsėjo 3 d. seniūnijos darbo laiku.
Viešasis susirinkimas įvyks š. m. rugsėjo 3 d. 17.00 val. Bugenių kaimo bendruomenės namuose.
(2013-08-19)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 patvirtintu „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamojo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijoje“ tvarkos aprašu ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, informuojame apie pradedamą rengti Melioratorių g. 5A ir 5B, Mažeikių mieste,  Mažeikių rajono savivaldybėje, žemės sklypo planą, prilyginamą detaliajam teritorijų planavimo dokumentui.
Plano rengimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams (garažai (unik. Nr. 4400-2146-5456, unik. Nr. 4400-2146-5470)) eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.
Planavimo organizatorius  – Mažeikių garažų savininkų bendrijos Nr. 86 pirmininkas Petras Andrulaitis.
Plano rengėja – Agnė Galdikaitė, K. Donelaičio g. 79-3, LT-44249 Kaunas, mob. tel. Nr. 8 657 83136 el. p. [email protected]
Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti nuo  2013 m. rugpjūčio 19 d. iki 2013 m. rugpjūčio 31 d. plano rengėjo patalpose,  K. Donelaičio g. 79-3, LT-44249 Kaunas, mob. tel. Nr. 8 657 83136 el. p. [email protected].  Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu žemės sklypų planų rengėjui arba Mažeikių rajono savivaldybės administracijai (Laisvės g. 8, Mažeikiai)  iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos. 
(2013-08-13)

Vadovaujantis LR vyriausybės 2010-07-21 nutarimu Nr. 1124 patvirtintu “Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu” bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1562 2013-07-05, pradedamas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, padalinti žemės sklypą (k. Nr. 6130/0011:36) į atskirus žemės sklypus, adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Sedos g. 53.  
Planavimo organizatorius: Mažeikių r. sav. administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8-443) 98204.
Pareiškėjas: UAB “Rivona” atstovaujantis įgaliotas asmuo Vytautas Radžiūnas, gyv. Pavenčių g. 6-2K3, Mažeikiai, tel. (8-686) 31926. 
Žemės sklypo plano rengėjas: UAB „Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443)  25 995, el. paštas: [email protected].
Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu galima nuo 2013-08-19 iki 2013-09-02  pas plano rengėją arba planavimo organizatorių. 
Pasiūlymus bei pastabas dėl žemės sklypo plano sprendinių raštu galima pateikti planavimo organizatoriui nuo 2013-08-19 iki 2013-09-02. 
(2013-08-06)

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: pakeisti žemės sklypo (k. Nr. 6127/0004:79) naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę {naudingųjų iškasenų teritorijas – naudingųjų iškasenų gavybą atvirų kasinių (karjerų)}, adresu: Mažeikių r. sav. Reivyčių sen. Kušlėnų k. 
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB “Žemaitijos keliai”, atstovaujama įgalioto asmens Sigito Matuzo, buveinė adresu: Statybininkų g. 7, Telšiai, tel. (8-686) 73227. Informaciją atrankai pateikė: UAB “Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, el. paštas: [email protected]. Įvertinus visą gautą informaciją, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas priėmė atrankos išvadą Nr. (4) SR-S-1956 (7.1.) 2013-08-02, kurioje rašoma, kad Kušlėnų žvyro ir smėlio telkinio dalies naudojimui Mažeikių rajone, Kušlėnų kaime, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą, atrankos išvada ir dokumentais bei pateikti motyvuotus pasiūlymus dėl atrankos išvados persvarstymo galima pas plano rengėją UAB “Statoris” patalpose, adresu: Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995 iki 2013-09-05 imtinai.
(2013-08-05)

Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams (gyvenamam namui ( unikalus Nr. 4400-2023-0176) ir ūkiniam pastatui (unikalus Nr. 4400-2032-0187), esantiems Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Skuodo g. 13, eksploatuoti.
Žemės sklypo plano rengimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.  (8 443) 98204, faksas (8 443) 258 44.
Rengimo iniciatoriai – Antanas Zubavičius, Stanislovas Zubavičius ir Romana Pakalniškienė.
Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Europlanas“, Liepų g. 68-313, Klaipėda, tel. 8 676 42212, (8 46) 250 310, el. paštas: [email protected].
(2013-07-26)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 patvirtintu „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamojo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijoje“ tvarkos aprašu ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, pakartotinai pristatome ir informuojame apie parengtus žemės sklypų planus, prilyginamus detaliesiems teritorijų planavimo dokumentams:
1. Teritorija „Sodų trikampis“, Sodų g., Mažeikiai; 2. Žemaitijos g. 11, Mažeikiai; 3. Žemaitijos g. 15, Mažeikiai; 4. Žemaitijos g. 17 ir Žemaitijos g. 19, Mažeikiai; 5. Sodų g. 1, Mažeikiai; 6. Sodų g. 5, Mažeikiai; 7. Sodų g. 7, Mažeikiai; 8. Sodų g. 9, Mažeikiai; 9. Sodų g. 11, Mažeikiai; 10. Sodų g. 13, Mažeikiai; 11. Sodų g. 4, Mažeikiai; 12. Sodų g. 6, Mažeikiai; 13. Sodų g. 8, Mažeikiai; 14. Sodų g. 10, Mažeikiai; 15. Sodų g. 12, Mažeikiai; 16. Žemaitijos g. 21 ir Žemaitijos g. 23, Mažeikiai; 17. Žemaitijos g. 25 ir Žemaitijos g. 27, Mažeikiai; 18. Žemaitijos g. 29 ir Žemaitijos g. 31, Mažeikiai; 19. Žemaitijos g. 33 ir Žemaitijos g. 35, Mažeikiai; 20. Žemaitijos g. 37 ir Žemaitijos g. 39, Mažeikiai; 21. Žemaitijos g. 41, Mažeikiai; 22. Žemaitijos g. 43, Mažeikiai; 23. Naftininkų g. 34, Mažeikiai; 24. Naftininkų g. 28, Mažeikiai; 25. Naftininkų g. 22, Mažeikiai; 26. Naftininkų g. 16, Mažeikiai; 27. Naftininkų g. 10 ir Naftininkų g. 12, Mažeikiai; 28. Naftininkų g. 18 ir Naftininkų g. 20, Mažeikiai; 29. Naftininkų g. 30 ir Naftininkų g. 32, Mažeikiai; 30. Naftininkų g. 24 ir Naftininkų g. 26, Mažeikiai; 31. Ventos g. 29, Mažeikiai; 32. Ventos g. 31, Mažeikiai; 33. Ventos g. 33, Mažeikiai; 34. Ventos g. 35, Mažeikiai; 35. Ventos g. 37, Mažeikiai; 36. Ventos g. 39, Mažeikiai; 37. Ventos g. 43, Mažeikiai; 38. Ventos g. 45, Mažeikiai; 39. Žemaitijos g. 1, Mažeikiai; 40. Žemaitijos g. 3, Mažeikiai; 41. Žemaitijos g. 5, Mažeikiai; 42. Žemaitijos g. 7, Mažeikiai; 43. Žemaitijos g. 9, Mažeikiai; 44. Sodų g. 18 ir Sodų g. 20, Mažeikiai; 45. Sodų g. 22 ir Sodų g. 24, Mažeikiai; 46. Naftininkų g. 14, Mažeikiai; 47. Naftininkų g. 8, Mažeikiai; 48. Naftininkų g. 2, Mažeikiai; S. Daukanto g. 9, Mažeikiai; 50. S. Daukanto g. 5, Mažeikiai; 51. S. Daukanto g. 10 ir S. Daukanto g. 12, Mažeikiai; 52. Sodų skg. 10 ir Sodų skg. 12, Mažeikiai; 53. Gedimino g. 11, Mažeikiai; 54. Gedimino g. 9, Mažeikiai; 55. Gamyklos g. 31, Mažeikiai; 56. Ventos g. 7, Mažeikiai; 57. Ventos g. 9, Mažeikiai; 58. Ventos g. 17, Mažeikiai; 59. Ventos g. 19, Mažeikiai; 60. J. Tumo – Vaižganto g. 7, Mažeikiai; 61. Gamyklos g. 3, Mažeikiai; 62. Gamyklos g. 6, Mažeikiai; 63. Gamyklos g. 11, Mažeikiai; 64. Gamyklos g. 13, Mažeikiai; 65. Gamyklos g. 15 ir 17, Mažeikiai; 66. Gamyklos g. 19, Mažeikiai; 67. Gamyklos g. 25, Mažeikiai; 68. J. Tumo – Vaižganto g. 4, Mažeikiai; 69. J. Tumo – Vaižganto g. 6, Mažeikiai; 70. J. Tumo – Vaižganto g. 8, Mažeikiai; 71. J. Tumo – Vaižganto g. 10, Mažeikiai.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443) 98204.
Plano rengėjas – UAB „BPII“ (projekto vadovas Juozas Bučius, architektas – Gediminas Tušas), adresas L.Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, tel. (8 425)  53 321, faksas (8 425) 53 321, mob. 8 612 27487, elektroninis paštas [email protected]
Dėl parengtų žemės sklypų planų pateikti pastabas bei pasiūlymus ir susipažinti su jais galima nuo 2013 m. liepos 27 d. iki 2013 m. rugpjūčio 12 d.  plano rengėjo patalpose (aukščiau nurodytais kontaktais) ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443) 98204.
(2013-07-05)

Rengiamas žemės sklypo kad.Nr.6110/0001:49, esančio Bugenių k., Mažeikių apylinkės sen.,  Mažeikių raj., kaimo plėtros žemėtvarkos  projektas.  
Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas. 
Sklypo savininkas – Jonas Preibys.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2013 07 29 d. iki 2013 08 09 d. adresu: Aukštoji g.3, Telšiai.
Projekto rengėjas – IĮ „Geolinija“, mob. 8 655 96960, tel-fax. (8 444) 68 086.
(2013-07-22)

Planavimo tikslas – suformuoti tinkamo dydžio žemės sklypą, atsižvelgiant į gretimybes prie pastatų, nustatyti žemės sklypui naudojimo būdą ir pobūdį pagal tiesioginę pastatų paskirtį. 
Sklypo savininkė - Marija Vėžauskienė.                                                                          
Darbų organizatorius pagal įgaliojimą Dainoras Dunauskas.
Plano rengėjas – IĮ „Geolinija“, licencijos Nr.ŽF-137, Aukštoji g.3, Telšiai, el.paštas: [email protected]
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 liepos 29 d. iki 2013 rugpjūčio 9 d. nuo 8 val. iki 17 val. Plano rengėjo patalpose Aukštoji g.3, Telšiai.
Telefonas pasiteiravimui: 8 655 96960 
(2013-07-16)

Planavimo tikslai: rengti detalųjį planą, kitos paskirties žemės sklypų sujungimui į vieną bendrą sklypą ir užstatymo režimui nustatyti. Suformuotam žemės sklypui nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinerinio teritorijos parengimo priemones.
Planuojamo žemės sklypo naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo obkjektų teritorijos, naudojimo pobūdis – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos.
Planavimo organizatorius: UAB „Revida“ ir „Ko“, Draugystės g. 4-101, Mažeikiai, LT-89169.
Detaliojo plano rengėjas: UAB“Sunsolis”, Pilies g. 8-218, Klaipėda, mob. 8687 00330, el paštas: [email protected]
Preliminarus projekto rengimo terminas – iki 2013 m. IV ket. 
Planavimo procesas vyks bendrąja tvarka.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki detaliojo plano viešo susirinkimo ir jo metu.
Informacija apie parengtą detaliojo plano viešą ekspoziciją, viešo susirinkimo vietą ir laiką visuomenė bus informuojama papildomai. 
(2013-07-08)

Bendrąja tvarka yra rengiamas detalusis planas dėl dviejų žemės ūkio paskirties žemės sklypų ir trijų kitos paskirties žemės sklypų sujungimo į vieną bendrą kitos paskirties žemės sklypą bei jo padalijimo į atskirus žemės sklypus, numatant šiuos naudojimo būdus: gyvenamąsias teritorijas (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir komercinės paskirties objektų teritorijas (prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos). 
Planuojamų sklypų adresai: Mažeikių r. sav. Mažeikių apyl. sen. Krakių k. Malūno g. 3, 3A, Pauliankos g. 44. 
Planavimo organizatorius: Arvydas Petrauskas ir Vilma Petrauskienė, gyv. Pauliankos g. 44, Krakių k. Mažeikių r. sav., mob. 8 614 87889. 
Plano rengėjas: UAB „Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, el. p. [email protected], tel. (8 443) 25 995. 
Susipažinti su parengtu planu ir pateikti siūlymus bei pastabas galima nuo 2013-07-23 iki 2013-08-21 pas plano rengėją. 
Viešas susirinkimas vyks 2013-08-21 16.00 val. ten pat. 
Vieša plano ekspozicija vyks Mažeikių r. sav. asmenų prašymų priėmimo skyriuje (107 kab.) Laisvės g. 8, Mažeikiai nuo 2013-08-06 iki 2013-08-21.
(2013-07-050

Pratęsiamas detaliojo plano keisti pagrindinę tikslinę trijų žemės sklypų naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę bei padalinti sklypus į atskirus žemės sklypus (numatyti gyvenamąsias teritorijas – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybas ir, jei yra poreikis, inžinerinės infrastruktūros teritorijas, rekreacines teritorijas) rengimo ir viešo svarstymo su visuomene terminas. 
Sklypų adresas: Mažeikių r. sav. Reivyčių k. (skl. k. Nr. 6127/0002:130, plotas 0,5200 ha; k. Nr. 6127/0002:118, plotas 1,0548 ha ir k. Nr.6127/0002:136, plotas 0,6223 ha). 
Planavimo organizatorius: UAB „Gonitas”, atstovaujamas direktoriaus Donato Gusčio, mob. 8 687 48513.
Planų rengėjas: UAB „Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443)  25 995, el. p. [email protected]
Papildomai susipažinti su parengtu planu ir pateikti siūlymus bei pastabas galima nuo 2013-07-15 iki 2013-07-31  pas plano rengėją. 
Pakartotinas viešas susirinkimas vyks 2013-08-01 16.00 val. ten pat. 
Papildoma vieša plano ekspozicija vyks Mažeikių r. sav. asmenų prašymų priėmimo skyriuje (107 kab.) Laisvės g. 8, Mažeikiai nuo 2013-07-15 iki 2013-07-31 imtinai.  
(2013-07-04)

Sklypų adresas: Mažeikių r. sav. Reivyčių k. (skl. k. Nr. 6127/0002:130, plotas 0,5200 ha; k. Nr. 6127/0002:118, plotas 1,0548 ha ir k. Nr.6127/0002:136, plotas 0,6223 ha). 
Planavimo organizatorius: UAB „Gonitas”, atstovaujamas direktoriaus Donato Gusčio, mob. 8 687 48513.
Planų rengėjas: UAB „Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443)  25 995, el. p. [email protected]
Papildomai susipažinti su parengtu planu ir pateikti siūlymus bei pastabas galima nuo 2013-07-15 iki 2013-07-31  pas plano rengėją. 
Pakartotinas viešas susirinkimas vyks 2013-08-01 16.00 val. ten pat. 
Papildoma vieša plano ekspozicija vyks Mažeikių r. sav. asmenų prašymų priėmimo skyriuje (107 kab.) Laisvės g. 8, Mažeikiai nuo 2013-07-15 iki 2013-07-31 imtinai.  
(2013-07-04)

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, žemės sklypui, adresu: Mažeikių r.sav., Sedos sen., Sedos m., Užpilių g. 5.
Planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas apie esamus pastatus: gyvenamąjį namą (un.Nr.6195-6002-0016), šešis ūkinius  pastatus (un.Nr.6195-6002-0027, Nr. 6195-6002-0038, Nr. 6195-6002-0049, Nr. 6195-6002-0050, Nr. 6195-6002-0062, Nr. 6195-6002-0070)  ir  kitus statinius (inžinerinius) – lauko tualetą (un. Nr.6195-6002-0081), adresu: Mažeikių r.sav., Sedos m., Užpilių g. 5.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g.8, Mažeikiai.
Pareiškėjas – Vidmantas Varapnickas, gyv. M.Daukšos g. 36-26, Mažeikiai.
Plano rengėjas – IĮ „Geolinija“, licencijos Nr.ŽF-137, Aukštoji g.3, Telšiai, el.paštas: [email protected]
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 liepos 1 d. iki 2013 liepos 12 d. nuo 8val. iki 17val. Plano rengėjo patalpose Aukštoji g.3, Telšiai.
Telefonas pasiteiravimui 8 655 96960.
(2013-06-20)

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, žemės sklypui, adresu: adresu: Mažeikių r.sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Klevų g. 8.
Planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas apie esamus pastatus: gyvenamąjį namą (un.Nr.6198-3001-0017), pagalbinį pastatą – sandėlį (un.Nr. 6198-3001-0028), pagalbinį pastatą – viralinę (un.Nr. 6198-3001-0039), pagalbinį pastatą – garažą (un.Nr. 6198-3001-0044), pagalbinį pastatą – šiltnamį (un.Nr. 6198-3001-0060) ir kitus statinius – kiemo statinius tvorą 2-vnt., kiemo aikštelę, šulinį) (un.Nr. 6198-3001-0058), adresu: Mažeikių r.sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Klevų g. 8.
Pareiškėjas – Juozas Juzumas, gyv. Klevų g. 8, Mažeikiai.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g.8, Mažeikiai.
Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pastabas bei pasiūlymus buvo galima nuo 2013 m. gegužės 8 d. iki 2013 m. gegužės  22 d. kiekvieną darbo dieną, Aukštoji g. 3., Telšiai
Plano rengėjas – IĮ „Geolinija“, licencijos Nr.ŽF-137, Aukštoji g.3, Telšiai, el.paštas: [email protected]
Telefonas pasiteiravimui: 8 650 85571 
(2013-06-18)

Planavimo organizatorius –  Alvydas Bogužas, gyv., Purvėnų k., Mažeikių r. sav., Tel.: 8 615 21741.  
Detaliojo plano rengėjas – Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 076465, Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel., 8 615 2174, el. paštas: [email protected].
Detaliojo planavimo tikslas – rengti detalųjį planą žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas). Suformuotam žemės sklypaui nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinerinio teritorijos parengimo priemones.
Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2013-07-02 iki 2013-07-30. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-07-08 iki 2013-07-22 adresu Laižuvos g. 24, Mažeikiai, UAB „Kadastro centras“ patalpose, tel. 8 615 21741. Viešas susirinkimas vyks 2013-07-31  12,00 ten pat.
Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Laižuvos g. 24, Mažeikiai, arba Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel. 8 615 21741, [email protected].  
Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai. 
(2013-06-18)

Informuojame, kad bendra tvarka parengtas detalusis planas žemės ūkio paskirties žemės sklypo užstatymo režimui nustatyti Kegrių kaime, Mažeikių rajono savivaldybėje.
Planuojamos teritorijos adresas: Viekšnių g. 52, Kegrių kaimas, Viekšnių seniūnija, Mažeikių rajono savivaldybė (žemės sklypo kad. Nr. 3250/0002:9 Svirkančių k. v.) detalusis planas.
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: rengti detalųjį planą žemės sklypo užstatymo režimui nustatyti. Suformuotam žemės sklypui nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinerinio teritorijos parengimo priemones.
Planavimo organizatorius: IĮ „Almona“ (savininkas Albimas Balčiūnas), Kegrių kaimas, Mažeikių rajono savivaldybė, tel. 8 687 50265.
Detaliojo plano rengimo terminai: 2013 II ketv – 2013 IV ketv.
Plano rengėjas – Juozas Bučius,  L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, tel. 8 425 53321, faksas 8 425 53321, mob. tel. 8 687 74084, el. p. [email protected].
Su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2013-06-19 iki 2013-07-18 projekto rengėjo būstinėje (L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, darbo dienomis nuo 9.00 ir 16.00 val.).
Detaliojo plano sprendiniai nuo 2013-07-03 iki 2013-07-18 bus viešai eksponuojama Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (Laisvės g. 8, Mažeikiai) ir Viekšnių seniūnijos (Tilto g. 12, Viekšniai) skelbimų lentose.
Planuojamas detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks plano rengėjo patalpose L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė,  2013-07-18 d. (ketvirtadienį) 11 val.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriams galima pateikti raštu iki projekto viešo svarstymo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius arba viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriu per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.
(2013-06-17)

Planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas apie esamus pastatus: gyvenamąjį namą (un.Nr.6195-6002-0016), šešis ūkinius  pastatus (un.Nr.6195-6002-0027, Nr. 6195-6002-0038, Nr. 6195-6002-0049, Nr. 6195-6002-0050, Nr. 6195-6002-0062, Nr. 6195-6002-0070)  ir  kitus statinius (inžinerinius) – lauko tualetą (un. Nr.6195-6002-0081), adresu: Mažeikių r.sav., Sedos m., Užpilių g. 5.
Pareiškėjas – Vidmantas Varapnickas, gyv. M.Daukšos g. 36-26, Mažeikiai.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g.8, Mažeikiai.
Plano rengėjas – IĮ „Geolinija“, licencijos Nr.ŽF-137, Aukštoji g.3, Telšiai, el.paštas: [email protected]
Telefonas pasiteiravimui: 8 655 96960 
(2013-06-12)

Bendrąja tvarka yra rengiamas detalusis planas žemės sklypui suformuoti apie esamus pastatus: stalių dirbtuves (un. Nr. 6196-8007-3013), sandėlį (un. Nr. 6196-8007-3024), kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius (lauko tualetą, tvorą) (un. Nr. 6196-8007-3057), numatant suformuotam sklypui naudojimo būdus – komercinės paskirties objektų teritorijas (prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos) bei gyvenamąsias teritorijas (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos).         
Planuojamo sklypo adresas: Mažeikių r. sav. Krakių k. 
Planavimo organizatorius: Vilma Petrauskienė, veikianti pagal 2011-05-13 įgaliojimą, gyv. Pauliankos g. 44, Krakių k. Mažeikių r. sav. 
Plano rengėjas: UAB „Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, el. p. [email protected], tel. (8 443)  25 995. 
Susipažinti su parengtu planu ir pateikti siūlymus bei pastabas galima nuo 2013-06-26 iki 2013-07-24 pas plano rengėją. 
Viešas susirinkimas vyks 2013-07-24 15.00 val. ten pat. 
Vieša plano ekspozicija vyks Mažeikių r. sav. asmenų prašymų priėmimo skyriuje (107 kab.), Laisvės g. 8, Mažeikiai, nuo 2013-07-10 iki 2013-07-24. 
(2013-06-10)

Pranešame, kad rengiamas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo planavimo dokumentui, Vytauto g. 37, Mažeikių mieste. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, numatoma padalinti žemės sklypą (kad. Nr. 6130/0009:93) į atskirus žemės sklypus adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Vytauto g. 37.
Plano rengėjas – UAB „Profilena“, kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2R-FP-449.
Susipažinti su žemės sklypo planu, prilyginamu detaliojo planavimo dokumentui ir pateikti pastabas bei pasiūlymus galima darbo dienomis nuo 2013 m. birželio 19 d. iki 2013 m. liepos 04 d. nuo 8 val. iki 17 val. projekto rengėjo patalpose adresu: Vytauto g. 11, LT-90123, Plungė. Telefonas pasiteirauti (8  448)  71 9751, mob. 8 698 74611. 
(2013-06-07)

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, Laisvės g. 74, Mažeikių mieste, Mažeikių rajono savivaldybėje.
Planavimo tikslas – pertvarkyti padalijimo būdu į du sklypus, Nekilnojamojo turto registre įregistruotą sklypą, nekeičiant žemės sklypo ribų ir ploto laisvoje valstybinėje žemėje, teritorijos naudojimo būdo ir pobūdžio, tvarkymo ir naidojimo režimo reikalavimų (leistino pastatų aukščio, užstatymo tankumo ir intensyvumo).
Plano rengėjas – UAB „Tiretas“, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-FP-603 išduota 2012.08.30.
Susipažinti su žemės sklypo planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, galima darbo dienomis nuo 2013 m. birželio 06 d. iki 2013 m. birželio  17 d. nuo 8 val. iki 17 val. projekto rengėjo patalpose adresu: Žirmūnų g. 106, LT 09121, Vilnius. Telefonas pasiteirauti 8 5 2788253, mob. 8 659 21588, el. paštas [email protected]
(2013-06-06)

Rengiamas žemės sklypo, esančio M.Pečkauskaitės g. 32, Židikų mst., Židikų sen.,  Mažeikių r. sav., žemės sklypo formavimas prie nuosavybės teise valdomų pastatų.
Planavimo tikslas – suformuoti tinkamo dydžio žemės sklypą, atsižvelgiant į gretimybes prie pastatų, nustatyti žemės sklypui naudojimo būdą ir pobūdį pagal tiesioginę pastatų paskirtį. 
Sklypo savininkė –  Marija Vėžauskienė.
Darbų organizatorius pagal įgaliojimą Dainoras Dunauskas.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2013.06.17 d. iki 2013.07.01 d. adresu: Aukštoji g.3, Telšiai.
Projekto rengėjas – IĮ „Geolinija“., mob. 8 655 96960 , tel-fax. (8 444)  68 086.
(2013-06-06)

Rengiamas žemės sklypo kad.Nr.6160/0006:25, esančio Sedos g. 11, Spurganų k., Tirkšlių sen.,  Mažeikių r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.  
Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas. 
Sklypo savininkai –  Jonas Pėčelis, Rena Teklė Jankienė.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2013.06.17 d. iki 2013.07.01 d. adresu: Aukštoji g.3, Telšiai.
Projekto rengėjas – IĮ „Geolinija“., mob. 8 655 96960 , tel-fax. (8 444) 68 086.
(2013-06-06)

Bendra tvarka rengiamas vienas detalusis planas dviejų žemės sklypų (kad. Nr.: 6127/0002:239, sklypo plotas 2.0097 ha ir kad. Nr.: 6127/0002:224, sklypo plotas 2.1109 ha ) naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę bei sklypų padalinimui į atskirus žemės sklypus ( numatyti gyvenamąsias terirorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; jei yra poreikis – inžinierinės infrastruktūros teritorijas; rekreacines teritorijas ). Suformuotiems žemės sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinierinio teritorijos parengimo priemones.
Adresas: Mažeikių r. sav. Reivyčių sen., Reivyčių k. ( kad. Nr. 6127/0002:239 ir kad. Nr.: 6127/0002:224 )
Detaliojo plano rengėjas – architektė R.Kačerauskienė, Vydūno g. 12, Mažeikiai. Tel. (8 443) 21 386, el.p.: [email protected]
Planavimo organizatorius – Jūratė Jaremčiukienė, Mindaugas Jaremčiukas gyv. Pavasario g. 41-8, Mažeikiai, Aldona Širvinskienė, gyv. Žvejų g. 16, Reivyčių km. Mažeikių raj. sav.
Susipažinti su parengtu planu ir pateikti siūlymus bei pastabas  ( raštu ) galima nuo 2013-06-21 iki 2013-07-23 imtinai pas plano rengėją.
Viešas susirinkimas vyks 2013-07-23 16.00 val. pas plano rengėją. 
Vieša plano ekspozicija vyks Mažeikių r. sav. asmenų prašymų priėmimo skyriuje (107 kab.), Laisvės g. 8, Mažeikiai, nuo 2013-07-09 iki 2013-07-23.
(2013-06-06)

Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. MS-647.
Planavimo organizatorius: Egidijus Petroška, gyv. A. Vivulskio g. 12A-21, Vilnius.
Plano rengėjas: UAB „Archimodus“, Pamėnkalnio g. 7, Vilnius. Projekto vadovas E. Petroška. Tel. 869939298, el. p. [email protected].
Planavimo tikslai ir uždaviniai: rengti detalųjį planą trijų kitos paskirties žemės sklypų sujungimui, numatant žemės sklypui naudojimo būdą – gyvenamąsias teritorijas (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybas), jei yra poreikis - inžinerinės infrastruktūros teritorijas, bei sklypo padalinimui į atskirus žemės sklypus. Suformuotiems žemės sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias sąlygas ir inžinerinio teritorijos parengimo priemones.
Su rengiamo detaliojo plano projektu galima susipažinti: UAB „Archimodus“, Pamėnkalnio g. 7, Vilnius. Projekto vadovas E. Petroška, tel. 8 699 39298, el. p. [email protected].
Pasiūlymš teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimo metu. Informacija apie parengtą detaliojo plano viešos ekspozicijos bei viešo susirinkimo vietą ir laiką bus paskelbta atskirai laikraštyje „Santarvė“ ir Mažeikių r. savivaldybės interneto svetainėje.
(2013-06-05)

Rengiamas žemės sklypo kad.Nr.6134/0001:113, esančio Lūšės g. 167, Ritinės k., Židikų sen.,  Mažeikių r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos  projektas.  
Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas. 
Sklypo savininkai - Daina Intienė, Antanas Jančauskas, Saulius Jančauskas.
Darbų organizatorė Daina Intienė.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2013.06.13 d. iki 2013.06.28 d. adresu: Aukštoji g.3, Telšiai.
Projekto rengėjas – IĮ „Geolinija“.,Tel: 8 655 96960 , Tel-Fax: 8 444 68086
(2013-06-04)

Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą Audronei Skabeikienei nuosavybės teise priklausantiems pastatams ir  statiniams, esantiems Skuodo g. 19, Mažeikių mieste, Mažeikių r.sav., eksploatuoti.
Plano rengėjas - UAB „Eurometras“, licencijos Nr. ŽF-118
Susipažinti su žemės sklypo planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui ir pateikti pastabas bei pasiūlymus galima darbo dienomis nuo 2013 m. birželio 03 d. iki 2013 m. birželio  17 d. nuo 8 val. iki 17 val. projekto rengėjo patalpose adresu: S.Daukanto 24, LT 90165, Plungė.
Telefonas pasiteirauti 8 448 54261, mob. 8 611 34905. El. paštas [email protected]
(2013-06-04)

Planavimo organizatoriai – Mažeikių rajono „Aušros“ žemės ūkio bendrovė, atstovaujama bendrovės pirminio Viktoro Černooko ir UAB „Rokjus“, atstovaujama direktoriaus Rolando Štikelio, buveinės adresas: ,Laisvės g. 40-7, Mažeikiai. Kontaktinis tel.: 8 615 21741. 
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Green Energy Studio“, buveinės patalpos: Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 8 615 21741, el. paštas [email protected].
Detaliojo planavimo tikslas – rengti detalųjį planą, žemės sklypo padalinimui ir dalies atidalintų žemės sklypų naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę ( gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas). Jei yra poreikis nustatyti – inžinerinės infrastruktūros teritorijas ir rekreacines teritorijas. Suformuotiems žemės sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinerinio teritorijos parengimo priemones. 
Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2013-06-10 iki 2013-07-10. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-06-14 iki 2013-07-09, adresu Laižuvos g. 24, Mažeikiai, UAB „Kadastro centras“ patalpose., tel. 861521741, [email protected]. Viešas susirinkimas vyks 2013-07-11, 11,00 val. ten pat.
Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Laižuvos g. 24, Mažeikiai, tel. 8 615 21741, [email protected]
Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.  
(2013-05-24)

Bendrąja tvarka pradedamas rengti detalusis planas žemės sklypui suformuoti apie esamą pastatą – parduotuvę (un. Nr. 6196-1002-9016), numatant kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį – komercinės paskirties objektų teritorijas (prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybas), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Laisvės g. 34. 
Planavimo tikslai: detalusis planas žemės sklypui suformuoti apie esamą pastatą – parduotuvę (un. Nr. 6196-1002-9016), numatant kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį – komercinės paskirties objektų teritorijas (prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybas) adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Laisvės g. 34. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-06-04 įsakymas Nr. A1-1227 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą ir detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ ir 2012-11-12 įsakymas Nr. A1-2360 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-06-04 įsakymo Nr. A1-1227 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą ir detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ 1 punkto pakeitimo“.     
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204, faksas (8 443) 25 844.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Šiaulių komprojektas”, Tilžės g. 170 - 401, Šiauliai, tel. (8 41) 52 3523, faksas (8 41) 523524, el.p. [email protected], projekto vadovas V.Marcinkus, tel. 8 687 32750.
Susipažinti su parengtu detaliuoju planu bei teikti pastabas galima nuo 2013-06-10 iki 2013-07-09 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. plano rengėjo patalpose arba pas planavimo organizatorių.
Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija vyks nuo 2013 m. birželio 25 d. iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos Mažeikių rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje, Mažeikių miesto seniūnijos skelbimų lentoje ir plano rengėjo patalpose.
Viešas sprendinių svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2013 m. liepos 10 d. 16 val. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patalpose, Laisvės g. 8, Mažeikiai. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba projekto rengėjui iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos.
Dėl papildomos informacijos kreiptis į projekto vadovą V. Marcinkų.
(2013-05-22)

Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Antano Grušo ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimą. Planuojama teritorija - Sūdintų k., Židikų sen. Mažeikių rajono savivaldybė, žemės sklypo kadastrinis Nr. 6164/0006:262, sklypo plotas 2.9531 ha.
Planavimo tikslai ir uždaviniai – kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimui.
Planavimo organizatorius – Antanas Grušas gyv., Mažeikių raj. Sav. Ukrinų k., Taikos g. 21, tel.:861521741.
Projekto rengėjas: UAB GEORAMAS, Tilžės g. 22, Klaipėdos m, tel.: 861521741, [email protected]
Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.
Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo UAB GEORAMAS, patalpose Tilžės g. 22, Klaipėdos m, tel.: 861521741, [email protected] nuo 2013-05-22 iki 2013-06-05 kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 17.00 val.
(2013-05-22)

Vadovaujantis LR vyriausybės 2010-07-21 nutarimu Nr. 1124 patvirtintu “Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu” bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-2103 2012-10-10, pradedamas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, žemės sklypui suformuoti apie esamą pastatą – garažą (un. Nr. 4400-1704-7042), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Pramonės g. 36A.  
Planavimo organizatorius: Mažeikių r. sav. administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443)  98 204.
Pareiškėjas: Mažeikių garažų savininkų bendrijos Nr. 39 pirmininkas Valadimiras Gromakovas; mob. (8 698) 02774.
Žemės sklypo plano rengėjas: UAB „Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443)  25 995, el. paštas: [email protected].
Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu galima nuo 2013-05-27 iki 2013-06-11 pas plano rengėją arba planavimo organizatorių. 
Pasiūlymus bei pastabas dėl žemės sklypo plano sprendinių raštu galima pateikti planavimo organizatoriui nuo 2013-05-27 iki 2013-06-11
(2013-05-13)

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo kad.Nr.6160/0006:25, esančio Sedos g.11, Spurganų k., Tirkšlių sen.,  Mažeikių raj., kaimo plėtros žemėtvarkos  projektas.  
Planavimo tikslas – Renos Teklės Jankienės ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Sklypo savininkas –  Jonas Pėčelis, Rena Teklė Jankienė.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2013 05 20 d. iki 2013 05 31 d. adresu: Aukštoji g.3, Telšiai.
Projekto rengėjas – IĮ „Geolinija“., mob.8 655 96960 , Tel-Fax: (8 444)  68 086.
(2013-05-10)

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo kad.Nr.6170/0005:127, esančio Gardeno g.121, Pagardės k., Sedos sen.,  Mažeikių raj., kaimo plėtros žemėtvarkos  projektas.  
Planavimo tikslas – pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų vietai parinkti, kurioje būtų numatyta teritorija pastato rekonstrukcijai. 
Sklypo savininkas –  Ilona Padervinskienė.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2013 05 13 d. iki 2013 05 24 d. adresu: Aukštoji g.3, Telšiai.
Projekto rengėjas – IĮ „Geolinija“., mob. 8 655 96960 , Tel-Fax: (8 444) 68 086.
(2013-05-10)

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Kad. Nr.6164/0003:244, esančio P.Plechavičiaus g.8, Ukrinų  k., Židikų sen., Mažeikių r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.  
Planavimo tikslas – Sklypo padalijimas į dvi dalis (atidalijant Birutei Paleičikienei nuosavybės teise priklausančią sklypo dalį). 
Sklypo savininkai – Birutė Paleičikienė, Lietuvos Respublika.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2013 05 13d. iki 2013 05 24 d. adresu: Aukštoji g.3, Telšiai.
Projekto rengėjas – IĮ „Geolinija“, licencijos Nr.ŽF-137.
Telefonas pasiteiravimui: 8 655 96960 , Tel-Fax: (8 444)  68 086
(2013-05-06)

Bendrąja tvarka yra rengiamas detalusis planas dėl dviejų žemės sklypų naudojimo būdo pakeitimo iš komercinės paskirties objektų teritorijų į gyvenamąsias teritorijas (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) bei sklypų padalinimo į atskirus žemės sklypus. 
Žemės sklypų adresai: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Sodų kelias 22 (k. Nr. 6130/0020:127 – plotas 0,3000 ha) ir Sodų kelias 24 (k. Nr. 6130/0020:128 – plotas 1,4000 ha). 
Planavimo organizatorius: UAB „Džazminė, atstovaujama įgalioto asmens UAB „Statoris” projekto vadovo Mečislovo Veinšreiderio, veikiančio pagal 2013-02-13 įgaliojimą Nr. 1,  mob. 8 686 35349. 
Plano rengėjas: UAB „Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443) 25 995, el. paštas: [email protected]
Susipažinti su parengtu planu ir pateikti siūlymus bei pastabas galima nuo 2013-05-24 iki 2013-06-21 pas plano rengėją.
Viešas susirinkimas vyks 2013-06-21 15.00 val. pas plano rengėją.
Vieša plano ekspozicija vyks Mažeikių r. sav. asmenų prašymų priėmimo skyriuje (107 kab.), Laisvės g. 8, Mažeikiai, nuo 2013-06-07 iki 2013-06-21. 
(2013-05-05)

Informuojame, kad bendra tvarka pradedamas rengti detalusis planas žemės ūkio paskirties žemės sklypo užstatymo režimui nustatyti Kegrių kaime, Mažeikių rajono savivaldybėje.
Planuojamos teritorijos adresas: Viekšnių g. 52, Kegrių kaimas, Viekšnių seniūnija, Mažeikių rajono savivaldybė (žemės sklypo kad. Nr. 3250/0002:9 Svirkančių k. v.) detalusis planas.
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: rengti detalųjį planą žemės sklypo užstatymo režimui nustatyti. Suformuotam žemės sklypui nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinerinio teritorijos parengimo priemones.
Planavimo organizatorius: IĮ „Almona“ (savininkas Albimas Balčiūnas), Kegrių kaimas, Mažeikių rajono savivaldybė, mob. 8 687 50265.
Detaliojo plano rengimo terminai: 2013 II ketv – 2013 IV ketv.
Plano rengėjas – Juozas Bučius,  L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, tel. (8 425)  53 321, faksas (8 425)  53 321, mob. 8 687 74084, el. p. [email protected].
Su detaliojo plano koncepcija galima susipažinti nuo 2013-05-04 iki 2013-06-03 projekto rengėjo būstinėje (L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, darbo dienomis nuo 9.00 ir 16.00 val.).
Detaliojo plano koncepcija nuo 2013-05-17 iki 2013-06-03 bus viešai eksponuojama Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (Laisvės g. 8, Mažeikiai) ir Viekšnių seniūnijos (Tilto g. 12, Viekšniai) skelbimų lentose.
Planuojamas detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks plano rengėjo patalpose L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė,  2013-06-03 d. (pirmadienį) 11 val.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriams galima pateikti raštu iki projekto viešo svarstymo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius arba viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriu per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.
(2013-05-02)

Vadovaudamiesi Teritorijų planavimo įstatymo, Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 ir Detaliųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239, nuostatomis informuojame, kad skelbiamas teritorijos, esančios Laisvės g. ir V. Burbos g. sankirtos rytinėje pusėje, Mažeikių mieste, parengto detaliojo plano, pakartotinas viešas svarstymas su visuomene.
Planavimo tikslas – Laisvės g. ir V.Burbos g. sankirtos rytinės dalies detalusis planas žemės sklypams suformuoti gyvenamiesiems namams (Laisvės g. 36 ir V.Burbos g. 2) ir padidinti V.Burbos skvero (Laisvės g. 36A) sklypo ribas laisvos valstybinės žemės sąskaita. Suformuotiems žemės sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinerinio teritorijos parengimo priemones.
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. A1-1583 „Dėl pavedimo organizuoti detaliojo plano rengimą“ ir Mažeikių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2011 m. rugsėjo 29 d. planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr.S9-11/DP76. 
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443)  98 204, faksas (8 443)  25 844.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“, Taikos pr. 32A, LT- 91235 Klaipėda, tel. (8 46)  365 886, faks. (8 46)  210 163,  el. paštas [email protected], interneto tinklapis www.geometra.lt.
Supažindinimo tvarka - Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2013-05-14 iki 2013-06-10, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. pas plano rengėją (Taikos pr. 32A, Klaipėda) arba pas planavimo organizatorių (Laisvės g. 8, Mažeikiai). Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-05-28 iki 2013-06-10 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje (Laisvės g. 8, Mažeikiai), Mažeikių miesto seniūnijos skelbimų lentoje (Laisvės g. 39, Mažeikiai) ir plano rengėjo patalpose (Taikos pr. 32A, Klaipėda). Viešas susirinkimas įvyks 2013-06-11 13:00 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patalpose, Laisvės g. 8, Mažeikiai.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl parengto detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.
Planavimo dokumento sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame detaliajame plane, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Respublikos g. 32, Telšiai.
(2013-04-30)

Planavimo organizatoriai – Artūras Miliauskas, gyv. J. Vaičkaus g. 24, Mažeikiai; ir Marius Andrėkus, gyv. J. Vaičkaus g. 24, Mažeikiai. Kontaktinis tel.: 8 615 21741. 
Detaliojo plano rengėjas – Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 076465, Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 8 615 21741, el. paštas [email protected].
Detaliojo planavimo tikslas – rengti detalųjį planą žemės sklypo padalinimui ir dalies atidalintų žemės sklypų naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas; jei yra poreikis – inžinerinės infrastruktūros teritorijas, rekreacines teritorijas). Suformuotiems žemės sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinerinio teritorijos parengimo priemones.  
Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2013-05-14 iki 2013-06-11 Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-05-27 iki 2013-06-10, adresu Laižuvos g. 24, Mažeikiai, UAB „Kadastro centras“ patalpose., tel. 861521741, [email protected]. Viešas susirinkimas vyks 2013-06-12 11,00 ten pat.
Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Laižuvos g. 24, Mažeikiai, tel. 8 615 21741, [email protected]
Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.   
(2013-04-26)

Informuojame, kad pakartotinai skelbiamas žemės sklypo (kad. Nr. 6167/0003:229) naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) bei sklypo padalinimui į atskirus žemės sklypus, adresu: Mažeikių r. sav., Reivyčių k., pakeičiant „Birutės“ individualios statybos kvartalo detaliojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono tarybos 2003-05-29 sprendimu Nr.T20-51, sprendinius planuojamoje teritorijoje, detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.
Planuojamos teritorijos plotas – 7.2370 ha.
Planavimo tikslas  – keisti žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę bei padalinti sklypą į atskirus žemės sklypus (numatyti gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; jei yra poreikis – inžinerinės infrastruktūros teritorijas, rekreacines teritorijas). Suformuotiems žemės sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir teritorijos inžinerinio parengimo priemones, pakeičiant „Birutės“ individualios statybos kvartalo detaliojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono tarybos 2003-05-29 sprendimu Nr.T20-51, sprendinius planuojamoje teritorijoje.
Planavimo organizatorius – Birutė Ročiuvienė, įg. asmuo Feliksas Ročius; H. Nagio g. 10, Mažeikiai; mob. 8 611 28483.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“; Taikos pr. 32A, Klaipėda, LT – 91235; tel. (8 46)  365 886; fax. (8 46)  21 0163; el. paštas [email protected]; interneto tinklapis www.geometra.lt.
Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2013 05 14 iki 2013 06 10 imtinai detaliojo plano rengėjo UAB „Geometra“ patalpose (Taikos pr. 32 A, Klaipėda, tel. (8 46)  36 5886). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013 05 28 iki 2013 06 10 imtinai Reivyčių seniūnijoje (Laisvės g. 216, Mažeikiai, tel. (8 443)  40 504), Mažeikių rajono savivaldybėje (Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443)  98 235) ir detaliojo plano rengėjo UAB „Geometra“ patalpose (Taikos pr. 32 A, Klaipėda, tel. (8 46)  36 5886). Viešas susirinkimas numatomas 2013 06 11, 10 val. Reivyčių seniūnijos patalpose (Laisvės g. 216, Mažeikiai, tel. (8 443)  40 504).
Pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos ir jo metu planavimo organizatoriui ar detaliojo plano rengėjui ankščiau minėtais adresais. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Respublikos g. 32, LT-87333, Telšiai, tel. (8 444)  69 571.
(2013-04-25)

Detaliojo plano organizatoriai – planuojamų žemės sklypų bendrasavininkai, atstovaujami įgalioto asmens Egidijaus Tiškaus, mob. 8 687 92595.
Detaliojo planavimo tikslai: parengti detalųjį planą dviejų žemės sklypų sujungimui, pakeičiant naujai suformuotam sklypui žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybas). Suformuotam žemės sklypui nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir teritorijos inžinerinio parengimo priemones. 
Planuojami žemės ūkio paskirties sklypai: 1.0632ha ir 0.5819ha.
Detaliojo plano rengimo terminas: 2013 m. II–III ketv.
Pasiūlymus pateikti raštu detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui. Su detaliuoju planu susipažinti (viešai eksponuojamas) galima nuo šių metų gegužės 13d. iki birželio 10d. pas planavimo organizatorių, adresu: Pramonės g. 27, Mažeikiai (UAB „Bogvila” patalpose). 2013-06-10, 16 val. minėtu adresu organizuojamas detaliojo plano viešo svarstymo susirinkimas. 
Detaliojo plano rengėjas - architektas T. Pudžiuvis, P.Matulionio g. 65, Mažeikiai, mob. 8 686 39875, el. paštas [email protected] 
(2013-04-25)

Planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas apie esamus pastatus: gyvenamąjį namą (un.Nr.6198-3001-0017), pagalbinį pastatą – sandėlį (un.Nr. 6198-3001-0028), pagalbinį pastatą – viralinę (un.Nr. 6198-3001-0039), pagalbinį pastatą – garažą (un.Nr. 6198-3001-0044), pagalbinį pastatą – šiltnamį (un.Nr. 6198-3001-0060) ir kitus statinius – kiemo statinius tvorą 2-vnt., kiemo aikštelę, šulinį) (un.Nr. 6198-3001-0058), adresu: Mažeikių r.sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Klevų g. 8.
Pareiškėjas – Juozas Juzumas, gyv. Klevų g. 8, Mažeikiai.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g.8, Mažeikiai.
Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pastabas bei pasiūlymus galima nuo 2013 m. gegužės 8 d. iki 2013 m. gegužės  22 d. kiekvieną darbo dieną, Aukštoji g. 3., Telšiai
Plano rengėjas – IĮ „Geolinija“, licencijos Nr.ŽF-137, Aukštoji g. 3, Telšiai, el. paštas [email protected], telefonas pasiteiravimui 8 650 85571 
(2013-04-24)

Rengiamas žemės sklypo kad.Nr.6174/0002:4, esančio Meinorių k., Tirkšlių sen.,  Mažeikių raj., kaimo plėtros žemėtvarkos  projektas.  
Planavimo tikslas – ūkininko ūkio pagalbinių pastatų vietos parinkimas. 
Sklypo savininkas -  Romas Guliokas.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2013 05 03 d. iki 2013 05 16 darbo dienomis, adresu: Aukštoji g. 3, Telšiai.
Projekto rengėjas – IĮ „Geolinija“., mob. 8 655 96960 , Tel-Fax. (8 444)  68 086.
(2013-04-230

Planavimo organizatoriai – Remigijus Kučinskas, atstovaujamas įgalioto asmens  Antano Motuzo, gyv.: Medžialenkės g. 19, Užlieknės k., Mažeikių r. sav. Kontaktinis tel.: 8 615 21741. 
Detaliojo plano rengėjas – Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 076465, Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, mob. 8 615 21741, el. paštas [email protected].
Detaliojo planavimo tikslas – rengti detalųjį planą žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas) bei sklypo padalijimui į atskirus žemės sklypus. Jei yra poreikis nustatyti – inžinerinės infrastruktūros teritorijas, rekreacines teritorijas. Suformuotiems žemės sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinerinio teritorijos parengimo priemones.  
Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2013-05-14 iki 2013-06-11 Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-05-27 iki 2013-06-10, adresu Laižuvos g. 24, Mažeikiai, UAB „Kadastro centras“ patalpose., tel. 861521741, [email protected]. Viešas susirinkimas vyks 2013-06-12 11,00 ten pat. Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Laižuvos g. 24, Mažeikiai, mob. 8 615 21741, [email protected]
Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.  
(2013-04-23)

Visuomenė bus supažindinta su  detaliuoju planu adresu: Tirkšlių mstl.,. Mažeikių r. sav., skl. un. nr. 6160/0001:.405
Planavimo organizatoriai: Arūnas Jonkus ir Asta Jonkuvienė.
Detaliojo plano tikslas: keisti žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas-mažaaukščių gyvenamųjų statybos)
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais, pateikti pastabas ir  pasiūlymus galima pas plano rengėją p.v. Ireną Krištaponienę, Laisvės g. 17, Mažeikiai iki 2013 metų gegužės 14 d. Vieša ekspozicija - Mažeikių r. sav. Gyventojų prašymų priėmimo sk. 107 kab. Laisvės g. 8.
Paskutinę pasiūlymų teikimo dieną 16 val. Bus rengiamas viešo svarstymo aptariamasis susirinkimas adresu; Laisvės g. 17, Mažeikiai, tel. (8 443)  35 466; mob. 8 614 54252.
(2013-04-22)

Rengiamas žemės sklypo kad.Nr.6164/0002:62, esančio Pocaičių k., Židikų sen.,  Mažeikių raj., kaimo plėtros žemėtvarkos  projektas.  
Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas. 
Sklypo savininkas –  Virginijus Virketis.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2013 04 26 d. iki 2013 05 09 d. adresu: Aukštoji g.3, Telšiai.
Projekto rengėjas – IĮ „Geolinija“.,mob. 8 655 96960 , Tel-Fax. (8 444)  68 086.
(2013-04-16)

Bendrąja tvarka yra rengiamas detalusis planas pakeisti žemės sklypo (k. Nr. 6127/0004:79) naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę {naudingųjų iškasenų teritorijas – naudingųjų iškasenų gavybą atvirų kasinių (karjerų)}.
Planuojamos teritorijos adresas: Mažeikių r. sav. Reivyčių sen. Kušlėnų k. 
Planavimo organizatorius: UAB “Žemaitijos keliai”, atstovaujama įgalioto asmens Sigito Matuzo, buveinė adresu: Statybininkų g. 7, Telšiai, mob. 8 686 73227. 
Plano rengėjas: UAB „Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443)  25 995.    
Susipažinti su parengtu planu ir pateikti siūlymus bei pastabas galima nuo 2013-04-30 iki 2013-05-29 pas plano rengėją.
Viešas susirinkimas įvyks 2013-05-29 15.00 val. ten pat. 
Vieša plano ekspozicija vyks Mažeikių r. sav. asmenų prašymų priėmimo skyriuje (107 kab.), Laisvės g. 8, Mažeikiai, nuo 2013-05-15 iki 2013-05-29. 
(2013-04-12)

Bendrąja tvarka yra rengiamas detalusis planas keisti žemės sklypo (k. Nr. 6160/0011:234) naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos). 
Planuojamos teritorijos adresas: Mažeikių r. sav. Tirkšlių sen. Daubarių k. 
Planavimo organizatorius: Andrius Noreika, gyv. Mažeikių r. Daubarių k. Piliakalnio g. 24. 
Plano rengėjas: UAB „Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443)  25 995. 
Susipažinti su parengtu planu ir pateikti siūlymus bei pastabas galima nuo 2013-04-30 iki 2013-05-29 pas plano rengėją.
Viešas susirinkimas įvyks 2013-05-29 16.00 val. ten pat.
Vieša plano ekspozicija vyks Mažeikių r. sav. asmenų prašymų priėmimo skyriuje (107 kab.), Laisvės g. 8, Mažeikiai, nuo 2013-05-15 iki 2013-05-29.
(2013-04-12)

Detaliojo plano organizatorius – UAB „RFN”, atstovaujama įgalioto asmens Alfredo Ridzvanavičiaus, mob. 8 682 40191.
Detaliojo planavimo tikslai: parengti detalųjį planą trijų žemės sklypų padalinimui į daugiau žemės sklypų, suformuotų žemės sklypų naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos). Suformuotiems žemės sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir teritorijos inžinerinio parengimo priemones. 
Planuojami trys žemės ūkio paskirties žemės sklypai: 1.8182ha; 0.8373ha; 1.4394ha. 
Detaliojo plano rengimo terminas: 2013m. II – III ketv.
Pasiūlymus pateikti raštu detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui. 
Su detaliuoju planu susipažinti (viešai eksponuojamas) galima nuo šių metų balandžio 29d. iki gegužės 29d., pas planavimo organizatorių, adresu: Laisvės g. 14, Mažeikiai, UAB „ES INVEST” patalpose. 2013-05-29, 16 val. minėtu adresu organizuojamas detaliojo plano viešo svarstymo susirinkimas. 
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Plynė”, P.Matulionio g. 65, Mažeikiai, mob. 8 686 39875, el.paštas t.pudziuvis@gmail
(2013-04-10)

Rengiamas žemės sklypo kad.Nr.6160/0005:80, esančio Tirkšlių mst., Tirkšlių sen.,  Mažeikių r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos  projektas.  
Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas. 
Sklypo savininkė -  Agnė Strikauskaitė.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2013.04.22 d. iki 2013.05.06 d. adresu: Aukštoji g.3, Telšiai.
Projekto rengėjas – IĮ „Geolinija“., mob. 8 655 96960 , Tel-Fax. (8 444)  68 086
(2013-04-10)

Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas. 
Sklypo savininkė -  Laima Šablauskienė ir Gintautas Šablauskis.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2013.04.22 d. iki 2013.05.06 d. adresu: Aukštoji g.3, Telšiai.
Projekto rengėjas – IĮ „Geolinija“., mob. 8 655 96960 , Tel/Fax. (8 444) 68 086
(2013-04-10)

Planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas apie esamus pastatus: gyvenamąjį namą (un.Nr.6194-7002-7016), ūkinius  pastatus (un.Nr.6194-7002-7020, un. Nr. 6194-7002-7041), garažą (un. Nr. 6194-7002-7030), šiltnamį (un.Nr.6194-7002-7052),  kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius (šulinį, lauko tualetą, kiemo aikšteles 2 vnt., tvorą, adresu: Mažeikių r.sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Tirkšlių g. 24.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai.
Pareiškėjas – Biruta Staniševskaja, atsovaujama įgalioto asmens Vytauto Bertaševičiaus, ir Vytauto Bertaševičiaus, gyv. Dariaus ir Girėno g. 5, Ylakių k., Skuodo r. sav., tel. 8 612 21316.
Plano rengėjas – IĮ „Geolinija“, licencijos Nr.ŽF-137, Aukštoji g.3, Telšiai, el.paštas: [email protected]
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 balandžio 15d. iki 2013 balandžio 26d. nuo 8val. iki 17val. Plano rengėjo patalpose Aukštoji g.3, Telšiai.
Telefonas pasiteiravimui: 8 655 96960 
(2013-04-05)

Planavimo tikslai ir uždaviniai – kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas.
Planavimo organizatorius – Vilius Žaltauskas gyv., M. Vaičkaus g. 7, Mažeikiai.
Projekto rengėjas: UAB GEORAMAS, Tilžės g. 22, Klaipėdos m, tel.: 861521741, [email protected]
Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.
Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo UAB GEORAMAS, patalpose Tilžės g. 22, Klaipėdos m, tel.: 8 615 21741, [email protected], nuo 2013-04-02 iki 2013-04-19 kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 17.00 val.
(2013-04-04)

Planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas apie esamus pastatus: gyvenamąjį namą (un.Nr.6194-7002-7016), ūkinius  pastatus (un.Nr.6194-7002-7020, un. Nr. 6194-7002-7041), garažą (un. Nr. 6194-7002-7030), šiltnamį (un.Nr.6194-7002-7052),  kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius (šulinį, lauko tualetą, kiemo aikšteles 2 vnt., tvorą, adresu: Mažeikių r.sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Tirkšlių g. 24.
Pareiškėjas – Biruta Staniševskaja, atsovaujama įgalioto asmens Vytauto Bertaševičiaus, ir Vytauto Bertaševičiaus, gyv. Dariaus ir Girėno g. 5, Ylakių k., Skuodo r. sav., mob. 8 612 21316.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g.8, Mažeikiai.
Plano rengėjas – IĮ „Geolinija“, licencijos Nr.ŽF-137, Aukštoji g.3, Telšiai, el.paštas [email protected], telefonas pasiteiravimui: 8 655 96960 
(2013-04-02)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 patvirtintu „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamojo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijoje“ tvarkos aprašu ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, informuojame apie parengtus žemės sklypų planus, prilyginamus detaliesiems teritorijų planavimo dokumentams:

 1. Teritorija „Sodų trikampis“, Sodų g., Mažeikiai, Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2011 m. liepos 25 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-11/RR30. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – žemės sklypui suformuoti Mažeikių mieste, Sodų gatvėje, numatant kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdą – bendro naudojimo teritorijas (urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių).
 2. Žemaitijos g. 11, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR40.  Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-0006-1011), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 11.
 3. Žemaitijos g. 15, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR41. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-2007-0016), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 15.
 4. Žemaitijos g. 17 ir Žemaitijos g. 19, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. balandžio 2 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR66. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-2007-1017), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 17 ir gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-2007-2014), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 19.
 5. Sodų g. 1, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR42. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-0003-9011), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Sodų g. 1.
 6. Sodų g. 5, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR43. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-1002-3014), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Sodų g. 5.
 7. Sodų g. 7, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR44. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-2004-7011), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Sodų g. 7.
 8. Sodų g. 9, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR45.  Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-0004-0010), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Sodų g. 9.
 9. Sodų g. 11, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR46. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-3005-4016), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Sodų g. 11.
 10. Sodų g. 13, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR47.  Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-2004-9017), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Sodų g. 13.
 11. Sodų g. 4, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR48. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-3005-3012), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Sodų g. 4.
 12. Sodų g. 6, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR49. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-2004-6014), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Sodų g. 6.
 13. Sodų g. 8, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR50. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-4004-0018), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Sodų g. 8.
 14. Sodų g. 10, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR51. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-2004-8012), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Sodų g. 10.
 15. Sodų g. 12, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR52. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-3005-5018), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Sodų g. 12.
 16. Žemaitijos g. 21 ir Žemaitijos g. 23, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. balandžio 2 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR67. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-3008-4016), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 21 ir gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-4006-0010), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 23.
 17. Žemaitijos g. 25 ir Žemaitijos g. 27, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. balandžio 2 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR68. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-3008-5018), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 25 ir gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-4006-1019), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 27.
 18. Žemaitijos g. 29 ir Žemaitijos g. 31, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. balandžio 2 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR69. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-5003-5012), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 29 ir gyvenamąjį namą (un. Nr.6198-0003-2012), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 31.
 19. Žemaitijos g. 33 ir Žemaitijos g. 35, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. balandžio 2 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR70. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr.6198-0003-3012), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 33 ir gyvenamąjį namą (un. Nr.6198-0003-4018), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 35.
 20. Žemaitijos g. 37 ir Žemaitijos g. 39, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. balandžio 2 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR71. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr.6198-0003-5015), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 37 ir gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-1004-1012), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 39.
 21. Žemaitijos g. 41, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. balandžio 2 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR72. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-9003-7014), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 41.
 22. Žemaitijos g. 43, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. balandžio 4 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR85. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-6007-8016), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 43.
 23. Naftininkų g. 34, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. kovo 1 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR61. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-7002-6011), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Naftininkų g. 34.
 24. Naftininkų g. 28, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. kovo 1 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR60. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-0001-3017), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Naftininkų g. 28.
 25. Naftininkų g. 22, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. kovo 1 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR59. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-2001-3015), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Naftininkų g. 22.
 26. Naftininkų g. 16, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. kovo 1 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR58. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-9001-4019), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Naftininkų g. 16.
 27. Naftininkų g. 10 ir Naftininkų g. 12, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. balandžio 2 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR78. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr.6198-1001-9016), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Naftininkų g. 10 ir gyvenamąjį namą (un. Nr.6198-1002-0015), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Naftininkų g. 12.
 28. Naftininkų g. 18 ir Naftininkų g. 20, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. balandžio 2 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR79. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr.6198-1002-1012), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Naftininkų g. 18 ir gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-8001-4014), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Naftininkų g. 20.
 29. Naftininkų g. 30 ir Naftininkų g. 32, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. balandžio 2 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR81. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-8001-5011), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Naftininkų g. 30 ir gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-8001-6016), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Naftininkų g. 32.
 30. Naftininkų g. 24 ir Naftininkų g. 26, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. balandžio 2 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR80. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-7002-4017), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Naftininkų g. 24 ir gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-7002-5014), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Naftininkų g. 26.
 31. Ventos g. 29, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR27. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6196-9004-0015), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Ventos g. 29.
 32. Ventos g. 31, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR28. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6196-9004-2014), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Ventos g. 31.
 33. Ventos g. 33, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR29. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6196-8003-0014), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Ventos g. 33.
 34. Ventos g. 35, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR30. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-7004-6015), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Ventos g. 35.
 35. Ventos g. 37, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR31. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-7004-7012), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Ventos g. 37.
 36. Ventos g. 39, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR32. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-2006-5010), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Ventos g. 39.
 37. Ventos g. 43, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR33.  Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-1003-4019), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Ventos g. 43.
 38. Ventos g. 45, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR34. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-1003-5016), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Ventos g. 45.
 39. Žemaitijos g. 1, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR35. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-0005-8018), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 1.
 40. Žemaitijos g. 3, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR36. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-0005-9015), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 3.
 41. Žemaitijos g. 5, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR37. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-2006-9014), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 5.
 42. Žemaitijos g. 7, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR38. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-0006-0014), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 7.
 43. Žemaitijos g. 9, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR39. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-3008-3012), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 9.
 44. Sodų g. 18 ir Sodų g. 20, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. balandžio 2 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR74. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-9002-0015), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Sodų g. 18 ir gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-9002-1012), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Sodų g. 20.
 45. Sodų g. 22 ir Sodų g. 24, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. balandžio 2 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR75. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr.6198-0001-6014), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Sodų g. 22 ir gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-9002-2010), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Sodų g. 24.
 46. Naftininkų g. 14, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. kovo 1 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR57. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-0001-2010), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Naftininkų g. 14.
 47. Naftininkų g. 8, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. kovo 1 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR56. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-0001-1011), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Naftininkų g. 8.
 48. Naftininkų g. 2, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. kovo 1 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR55. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-0001-0014), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Naftininkų g. 2.
 49. S. Daukanto g. 9, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR54. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-0000-1015), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., S. Daukanto g. 9.
 50. S. Daukanto g. 5, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR53. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-0000-2012), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., S. Daukanto g. 5.
 51. S. Daukanto g. 10 ir S. Daukanto g. 12, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. balandžio 2 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR77. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-8000-3014), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., S. Daukanto g. 10 ir gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-8000-4018), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., S. Daukanto g. 12.
 52. Sodų skg. 10 ir Sodų skg. 12, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. balandžio 2 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR76. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr.6198-2002-0010), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Sodų skg. 10 ir gyvenamąjį namą (un. Nr.6198-2002-1017), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Sodų skg. 12.
 53. Gedimino g. 11, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR22. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-5011-0010), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Gedimino g. 11.
 54. Gedimino g. 9, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR21. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr.6198-4012-4013), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Gedimino g. 9.
 55. Gamyklos g. 31, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR15. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr.6198-6000-2018), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Gamyklos g. 31.
 56. Ventos g. 7, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR23. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-4005-4014), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Ventos g. 7.
 57. Ventos g. 9, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR24. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr.6198-5001-9012), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Ventos g. 7.
 58. Ventos g. 17, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR25. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-4005-5011), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Ventos g. 17.
 59. Ventos g. 19, Mažeikiai. Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR26. Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-4005-6012), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Ventos g. 19.

Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204.
Plano rengėjas – UAB „BPII“ (projekto vadovas Juozas Bučius, architektas – Gediminas Tušas), adresas L.Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, tel. (8 425) 53 321, faksas (8 425) 53 321, mob. tel. 8 612 27487, elektroninis paštas [email protected].
Dėl parengtų žemės sklypų planų pateikti pastabas bei pasiūlymus galima nuo 2013 m. kovo 27 d. iki 2013 m. balandžio 12 d.  plano rengėjo patalpose (aukščiau nurodytais kontaktais) ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204.
(2013-03-27)

Dalintis: