Informacija apie teritorijų planavimo viešą svarstymą

 

Informuojame apie galimybę susipažinti su Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Krucių k. žemės sklype (kad. Nr. 6160-0011-0082) (TPD Nr. TPDRIS K-VT-61-23-967) (toliau – Bendrojo plano koregavimas) galutiniais sprendiniais, atsižvelgus į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas baigiamojo etapo derinimo stadijoje.

Bendrojo plano koregavimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-12-05 įsakymas Nr. (2.1. E) Al-1646 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Kručių k. žemės sklype (kad.Nr.61060-0011-0082)“, kuriame nustatytas planavimo tikslas ir kuriuo patvirtinta Bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programa. Susipažinti su Bendrojo plano koregavimo tikslais, planavimo darbų programa bei kitais parengiamojo etapo metu gautais dokumentais bei sekti Bendrojo plano koregavimo eigą galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt): teritorijų planavimo dokumento numeris sistemoje – K-VT-61-23-967.

Planavimo tikslas: suplanuotų teritorijų su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais papildymas kitais (papildomas naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, numatytiems galiojančiame bendrajame plane.

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel.: +370 443 98 204, faksas: +370 443 25 844, el. p. [email protected], interneto svetainės adresas: https://www.mazeikiai.lt/. Informaciją apie Bendrojo plano koregavimą teikia Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja - Daiva Štakonaitė, tel. Nr. (+370 443) 98 235, el. p. [email protected].

Planavimo iniciatorius: UAB „Deigama“ (įmonės kodas 304419237).

Bendrojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Gaučė ir Ko“, adresas: Islandijos g. 6, LT-01117 Vilnius, interneto svetainės adresas: www.gauce.lt. Direktorė – Kristina Gaučė. Plano vadovė – Rūta Skripkienė, tel.: +370 610 62098, el. p. [email protected].

Susipažinti su galutiniais Bendrojo plano koregavimo sprendiniais galima Planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (http://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas): teritorijų planavimo dokumento numeris sistemoje - K-VT-61-23-967.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2024-05-28

 Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas.   

Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Planavimo tikslai:

1. įgyvendinant Nacionaliniame pažangos plane nustatytus sprendinius ir priemones, suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti tvarų, saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams pagrįstomis būtinosiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai;

2. suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai;

3. reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose;

4. numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius į šilumos ūkio plėtrą ir modernizavimą.

Susipažinti su specialiojo plano rengimo sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais galima Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.mazeikiai.lt/ puslapyje (teritorijų planavimas) bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2024-05-20 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (+370 443 98 235).

Sprendimas

2024-05-07

Priimtas sprendimas „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2024-05-30 sprendimas Nr. T1-181. 

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos dalies – Sedos miesto bendrojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio mėn. 28 d. sprendimu Nr. T1-408 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos dalies – Sedos miesto bendrojo plano patvirtinimo“ koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje žemės sklype (kad. Nr. 6154/0002:0222) ir gretimybėse.   

Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Planavimo iniciatorius – UAB „Vudesta“

Planavimo tikslai – koreguoti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus bei nustatyti papildomus naudojimo reglamentus. Nustatyti, kad koreguotas Sedos miesto bendrasis planas keičia Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 14 d. sprendimu Nr. T1-349 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtintą detalųjį planą. Koreguoti susisiekimo sistemos sprendinius, prioritetines rezervuojamas visuomenės poreikiams teritorijas.

Susipažinti su bendrojo plano rengimo sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais galima Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.mazeikiai.lt/ puslapyje (teritorijų planavimas) bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2024-05-03 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Įsakymo projektas

Inicijavimo sutartis

Darbų programa

2024-04-19

        Priimtas sprendimas „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos dalies – Sedos miesto bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje žemės sklype (kad. Nr. 6154/0002:0222) ir gretimybėse“, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-05-07 įsakymas Nr. A1-608. 

Informuojame, kad yra parengti Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Krucių k. žemės sklype (kad. Nr. 6160-0011-0082) (toliau - Bendrojo plano koregavimas) sprendiniai ir pradedamas jų viešinimas.

Bendrojo plano koregavimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-12-05 įsakymas Nr. (2.1. E) Al-1646 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Kručių k. žemės sklype (kad.Nr.61060-0011-0082)“, kuriame nustatytas planavimo tikslas ir kuriuo patvirtinta Bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programa. Susipažinti su Bendrojo plano koregavimo tikslais, planavimo darbų programa bei kitais parengiamojo etapo metu gautais dokumentais bei sekti Bendrojo plano koregavimo eigą galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt): teritorijų planavimo dokumento numeris sistemoje – K-VT-61-23-967.

Planavimo tikslas: suplanuotų teritorijų su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais papildymas kitais (papildomas naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, numatytiems galiojančiame bendrajame plane.

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel.: +370 443 98 204, faksas: +370 443 25 844, el. p. [email protected], interneto svetainės adresas: https://www.mazeikiai.lt/. Informaciją apie Bendrojo plano koregavimą teikia Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja - Daiva Štakonaitė, tel. Nr. (+370 443) 98 235, el. p. [email protected].

Planavimo iniciatorius: UAB „Deigama“ (įmonės kodas 304419237).

Bendrojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Gaučė ir Ko“, adresas: Islandijos g. 6, LT-01117 Vilnius, interneto svetainės adresas: www.gauce.lt. Direktorė – Kristina Gaučė. Plano vadovė – Rūta Skripkienė, tel.: +370 610 62098, el. p. [email protected].

Susipažinimo su parengtais Bendrojo plano koregavimo sprendiniais tvarka: SUSIPAŽINTI SU BENDROJO PLANO KOREGAVIMO PARENGTAIS SPRENDINIAIS bus galima nuo 2024 m. balandžio 8 d. iki 2024 m. balandžio 22 d. (imtinai) Planavimo organizatoriaus interneto svetainėje, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje (adresu Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (http://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas): teritorijų planavimo dokumento numeris sistemoje - K-VT-61-23-967.

Bendrojo plano koregavimo sprendinių VIEŠA EKSPOZICIJA vyks nuo 2024 m. balandžio 15 d. iki 2024 m. balandžio 22 d. (imtinai) Mažeikių rajono savivaldybėje, adresu Laižuvos g. 3, LT-89213 Mažeikiai (I aukšte).

VIEŠAS SVARSTYMAS (SUSIRINKIMAS) su visuomene įvyks 2024 m. balandžio 23 d. 16:00 val. nuotoliniu būdu (prisijungimo prie susirinkimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGNjYjdmZWUtZjJkNS00ZTJhLTgwZTktMDYxNDVhMzE4MDI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277a5c9da-f389-488b-8d25-34dfd46298ee%22%2c%22Oid%22%3a%22990ef6ab-ad50-491d-98c1-30100579bc75%22%7d).

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl Bendrojo plano koregavimo Planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt: TPD numeris K-VT-61-23-967) per visą Bendrojo plano koregavimo rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos (viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu).

Aiškinamasis raštas

Sprendiniai

Sprendinys

2024-03-26

 Informuojame apie bendrąja teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka parengtą detaliojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2011-11-25 sprendimu Nr. T1-310 „Dėl detaliojo plano suformuoti žemės sklypą perteklinio grunto aikštelei Mažeikių mieste Montuotojų g. (teritorijoje, įsiterpusioje tarp suformuotų ir nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų kad. Nr. 6130/0024:42, Nr. 6130/8001:2, Nr. 6130/8001:70)  patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Montuotojų g. 15 (kad. Nr. 6130/0024:0085) keitimą LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-61-18-594.
Detaliojo plano organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, www.mazeikiai.lt , tel. (+370 443) 98 204, el.p. [email protected].
Detaliojo plano iniciatorius – UAB „Lyra group“ į/k 166635955, Montuotojų g. 9, Mažeikiai, Mažeikių r. sav. Iniciatoriaus įgaliotas asmuo arch. Rasa Kačerauskienė tel. +370 610 02 426.
Detaliojo plano rengėjas – architektė Rasa Kačerauskienė , Atestato Nr. ATP1297, Vasario 16-osios g. 7-1, tel. 8-610-02426; e. p. [email protected].
Planavimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-2542, 2018-11-13.
Planavimo tikslai – Keisti žemės sklypo Montuotojų g. 15, Mažeikiuose detalųjį planą, patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2011-11-25 sprendimu Nr. T1-310, pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus: teritorijos statybos zoną, statybos ribą, padidinti statybos tankumą ir intensyvumą.
Informacija apie planavimo eigą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatoriaus įgalioto atstovo, plano rengėjo patalpose adresu: Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikiai ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso Nr. K-VT-61-18-594).
Susipažinti su planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2024 m kovo mėn. 28 d. iki 2024 m balandžio 12 d. (ne mažiau nei 10 d. d.) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-61-18-594, planavimo organizatoriaus Mažeikių rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje, esančioje Laižuvos g. 3, Mažeikių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, Mažeikių seniūnijos skelbimo lentoje bei teritorijų planavimo dokumento rengėjo patalpose Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikiuose.
Vieša parengto detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2024 m balandžio 5 d. iki  2024 m balandžio 12 d. teritorijų planavimo dokumento rengėjo patalpose Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikiuose,  Mažeikių rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje, esančioje Laižuvos g. 3, Mažeikių seniūnijos skelbimo lentoje, esančioje Laisvės g. 39.
Viešas detaliojo plano aptarimas bus rengiamas 2024 m balandžio 12 d. 17.00 val. nuotoliniu būdu jungiantis  per paskirą: https://us02web.zoom.us/j/84098354080?pwd=Q2pUak9EM3VlNFYwNFkxemNmVm9Wdz09
Meeting ID: 840 9835 4080
Passcode: 746290
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento keitimo visuomenė gali pateikti raštu plano rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki viešinimo procedūrų pabaigos (iki 2024 m balandžio 12 d. imtinai). Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas, pasiūlymą teikiančio asmens vardą, pavardę ir deklaruotos gyvenamosios vietos adresą, juridinio asmens pavadinimą ir buveinės adresą. Pasiūlymas turi būti pasirašytas teikiančio asmens, nurodytas jo telefono numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas.

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys

Esamos situacijos pagrindinis brėžinys

Esamos situacijos analizės aiškinamasis raštas

2024-03-21

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informuoja apie vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, Elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 21 d. nutarimą Nr. 471 „Dėl 5G mobiliojo ryšio plėtros Lietuvos Respublikoje projekto pripažinimo valstybei svarbiu projektu“, parengtą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl elektroninių ryšių infrastruktūros vystymo specialiųjų planų rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).

Planavimo tikslai:
- planuojamose teritorijose nustatyti ryšių bokštų ir stiebų ir jiems funkcionuoti reikalingos infrastruktūros plėtros (prioritetą teikiant 5G ryšiui) prioritetines kryptis ir užtikrinti darnią ryšių bokštų ir stiebų plėtrą;

- numatyti ryšių bokštų ir stiebų ir jiems funkcionuoti reikalingos infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas;
- nustatyti planuojamos teritorijos ir prireikus gretimų teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus. 
Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (+370 5) 261 2363, el. p. [email protected], interneto svetainė https://sumin.lrv.lt/), kontaktiniai asmenys: Ateities susisiekimo politikos grupės patarėjas Jonas Bazys (tel.
+370 618 49 951, el. p. [email protected]), Infrastruktūros plėtros grupės patarėjas, vykdantis grupės vadovo funkcijas, Darius Sriubas (tel. +370 660 31 979 , el. p. [email protected]).
Susipažinti su Nutarimo projekto dokumentais ir pasiūlymus teikti dėl planavimo tikslų galima 10 darbo dienų nuo Nutarimo projekto paskelbimo. Nutarimo projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/3554f500e20811eeb876b07461d0ecb9?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=ef776267-a48b-44c4-b2c9-99b0e0da24bc) ir Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje (nuoroda: https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/specialieji-planai/elektroniniu-rysiu-infrastrukturos-vystymo-vilniaus-apskrityje-specialusis-planas/parengiamasis-etapas-vilniaus-apskrityje/).
Pasiūlymus dėl planavimo tikslų prašome siųsti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (+370 5) 261 2363, el. p. [email protected], interneto svetainė https://sumin.lrv.lt/).

2024-03-20

Planuojamos teritorijos adresas ir plotas –  žemės sklypas Smilgų g. 32, Reivyčių k., Reivyčių sen., Mažeikių rajonas, plotas – 0,1996 ha.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Laisvės g. 8, Mažeikiai, Tel. +370 443 98 204, El. p. [email protected].
Detaliojo plano rengimo iniciatorius – fizinis asmuo.
Detaliojo plano rengėjas – MB „Geoatika“, Taikos pr. 5, Klaipėda, Tel. Nr. +370 615 30 201, el. p. [email protected].
Planavimo pagrindas – 2022-11-03 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. (2.1.E) A1-2207 „Dėl žemės sklypo (kad.Nr. 6167/0003:0725) Mažeikių r. sav., Reivyčių sen., Reivyčių k., Smilgų g. 32 detaliojo plano (Reg. nr. T00069980) koregavimo“.
Planavimo tikslai – suformuoti ir prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą prie žemės sklypo (kad. Nr. 6167/0003:0725), padalinti jį į kelis žemės sklypus, esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.
Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-04-08 iki 2024-04-19 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-61-22-1036, rengėjo patalpose adresu Taikos pr. 5-213, Klaipėda, II aukštas. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2024-04-08 iki 2024-04-19 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje, esančioje Laisvės g. 8, Mažeikiai ir Reivyčių seniūnijos skelbimų lentoje, esančioje Laisvės g. 216, Mažeikiai bei detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Taikos pr. 5-213, Klaipėda, II aukštas (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. 8 615 30201). Viešas projekto svarstymas numatomas 2024-04-22 16:00 val. nuotoliniu būdu Teams platformoje. Prisijungimo nuoroda: https://teams.live.com/meet/9483633541712?p=v5qTFXWlcrZQlW9l.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2024-04-19) ir viešo svarstymo metu. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto organizatorius. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Pagrindinis brėžinys

Aiškinamasis raštas

2024-03-13

Informuojame, kad pradedamas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-05-09 įsakymu Nr. A1-615 „Dėl detaliojo plano žemės sklypui suformuoti prie esamų statinių adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Naftininkų g. 19 patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano  koregavimas.

Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Kekytė.

Planavimo iniciatorius – UAB „Audax.  

Planavimo tikslas – padalinti žemės sklypą į atskirus žemės sklypus, vieno atidalinto žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimas iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų į komercinės paskirties objektų teritorijas, naudojimo reglamentų patikslinimas.

Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais galima Mažeikių savivaldybės puslapyje www.mazeikiai.lt (teritorijų planavimas ir statyba) bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2024-03-06 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. +70 443 98235).

2024-02-21

Patvirtintas sprendimas „Dėl detaliojo plano žemės sklypui suformuoti prie esamų statinių adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Naftininkų g. 19 koregavimo“.  2024-03-13 įsakymas Nr. A1-272.

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013-04-26 sprendimu Nr. T1-135 „Dėl detaliojo plano žemės sklypų (kad. Nr. 6167/0003:0210, Nr.6167/0003:0443) sujungimui, paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) bei sklypo padalinimui į atskirus žemės sklypus adresu: Mažeikių r. sav. Reivyčių k. patvirtinimo ir žemės paskirties keitimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje (Miško g.).

Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Kekytė.

Planavimo iniciatorius – privačių asmenų M. Ž., Č. Č., S. Č., T. Š., D. L., R. L., UAB „Domino Projektai“ ir UAB „Mažeikių Varduva“ įgaliotas asmuo Rasa Kačerauskienė.

Planavimo tikslas – pertvarkyti dalies žemės sklypų ribas ir plotus, patikslinti teritorijos naudojimo reglamentus (statybos zoną, ribą, tankumą, intensyvumą) ir servitutus.

Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais galima Mažeikių savivaldybės puslapyje www.mazeikiai.lt (teritorijų planavimas ir statyba) bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2024-02-21 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. +370 443 98235).

2024-02-06

Patvirtintas sprendimas „Dėl detaliojo plano žemės sklypų (kad. Nr. 6167/0003:0210, Nr. 6167/0003:0443) sujungimui, paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas -  vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) bei sklypo padalinimui į atskirus žemės sklypus adresu: Mažeikių r. sav. Reivyčių k.  koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje“. 2024-02-23 įsakymas Nr. A1-181.

Informuojame visuomenę apie parengtą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-199 „Dėl detaliojo plano trijų žemės sklypų (kad. nr. 6120/0001:499, nr. 6120/0001:500, nr. 6120/0001:501) sujungimui, pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) bei sklypo padalinimui į atskirus žemės sklypus, adresu: Mažeikių r. sav. Naikių k., patvirtinimo" patvirtinto detaliojo plano koregavimą supaprastinta tvarka pagal  LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d. žemės sklypui Plukių g. 9, Mažeikiai (kad. Nr. 6130/0011:295) ir žemės sklypui Plukių g. 11, Mažeikiai (kad. Nr. 6130/0011:296).
Planuojamos teritorijos adresas ir plotas – – žemės sklypas kad. Nr. 6130/0011:295, esantis Mažeikiai, Plukių g. 9, kurio plotas – 0,1294 ha ir žemės sklypas kad. Nr.6130/0011:296, esantis Mažeikiai, Plukių g. 11, kurio plotas – 0,1349 ha.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai.
Projekto rengėjas – UAB „Progresyvūs projektai“, adresas: J.Zauerveino g. 5-7, 92122  Klaipėda, tel. Nr. +370 612 88144, el. paštas: [email protected]
Projekto užsakovas – A.S., G.S.
Koregavimo tikslai: pakoreguoti detaliuoju planu nustatytą statybos ribą, statybos zoną ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus.
Detaliojo plano koregavimo viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.
Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-02-13 iki 2024-02-27 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt (skiltyje ”Teritorijų planavimas ir statyba”), bei projekto rengėjo patalpose adresu J.Zauerveino g. 5-7, 92122  Klaipėda, tel. +370 615 33884 (prieš tai susitarus telefonu).
Taip pat vieša detaliojo plano koregavimo sprendinių ekspozicija vyks nuo 2024-02-13 iki 2024-02-27 (imtinai) Mažeikių rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje, esančioje Laižuvos g. 3, Mažeikiai.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami dėl teritorijų planavimo dokumento Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2024-02-27 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto organizatorius.
 Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

2024-02-05 

Patvirtintas sprendimas „Dėl detaliojo plano Naikių k., Mažeikių r. sav. (reg. Nr. T00034249) žemės sklypuose (kad. Nr. 6130/0011:0295, Nr. 6130/0011:0296) koregavimo patvirtinimo“.  2024-04-08 įsakymas Nr. A1-421.

Archyvas

2023 M. 2022 M. 2021 M. 2020 M. 2019 M. 2018 M.
           
2017 M. 2016 M. 2015 M. 2014 M. 2013 M.  

 

Dalintis: