Vyriausiasis specialistas (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius)
Stoties g. 18

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Vaiko gerovės komisija

Komisija, vykdydama Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas funkcijas bei vadovaudamasi Komisijos narių patvirtintu metinės veiklos planu:

 • kartu su tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi kiekvienais metais tvirtina metų veiklos planą, nustatydami vaiko gerovės prioritetus, tikslus, priemones jiems įgyvendinti, ir savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka atsiskaito už jų įgyvendinimą;
 • surenka informaciją, būtiną savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimui dėl vaiko minimalios priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo arba dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo ar panaikinimo priimti bei dėl koordinuotai teikiamos pagalbos vaikui ir tėvams (globėjams) skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo;
 • nagrinėja prašymus ir teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo ir kitų priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 7 ir 9 straipsniuose, skyrimo bei dėl kompleksinės pagalbos vaikui ir tėvams (globėjams) skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo;
 • ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vaikų socializacijos centro informavimo apie vaiko atvykimą į vaikų socializacijos centrą dienos surenka ir vaikų socializacijos centrui pateikia Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje nurodytus vaiko, kuriam paskirta auklėjamojo poveikio priemonė, dokumentus;
 • pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina vaiko socialinę integraciją į bendruomenę;
 • koordinuoja mokyklų vaiko gerovės komisijų veiklą, vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą;
 • teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių bei dėl koordinuotos pagalbos vaikams bei jų tėvams (globėjams) tobulinimo;
 • atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Eil. Nr.

Vardas Pavardė

Darbovietė, pareigos

1.

Kristina Sereikienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė) (Komisijos pirmininkė)

2.

Oksana Budienė

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną

3.

Rolandas Povilaitis

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkas

4.

Daiva Jurkūnienė

Mažeikių rajono savivaldybės Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

5.

Daiva Končiuvienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

6.

Neringa Norvaišaitė - Baranauskienė

Mažeikių rajono Šeimos ir vaiko gerovės centro laikinai einanti direktoriaus pavaduotojos pareigas

7.

Inga Raupienė

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Mažeikių rajone patarėja

8.

Edita Ročytė

Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės prokuratūros prokurorė

9.

Irena Sadauskienė

Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus vyriausioji specialistė

10.

Vilija Stasiulienė

Mažeikių „Ventos“ progimnazijos socialinė pedagogė

11.

Vilma Šinkevičienė

Mažeikių pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė

12.

Vaida Ieva Šmukštaitė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė (Komisijos sekretorė)

13.

Eduardas Vaičiulis

Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų asociacijos pirmininkas

14.

Nijolė Zakalskienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS REGLAMENTAS 

_____________________________

ĮSAKYMAS DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. BALANDŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. A1-291 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. GRUODŽIO 7 D. ĮSAKYMO NR. A1-2790 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIES IR DARBO REGLAMENTO  PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

 

PRIVALOMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO TEIKIMO ALGORITMAS

 • Kiti faktai (atostogos, pavėžėjimas ir kt.: https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema-ikimokyklinis-ugdymas/vaiku-priemimas ) nurodomi sutartyje su ugdymo įstaiga (Švietimo įstatymo 45 straipsnis „Mokinio ir švietimo teikėjo susitarimai“). Lietuvos Respublikos teisės aktuose nėra įtvirtintas draudimas vaikams atostogauti. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 18 straipsnyje yra numatyta Vaiko teisė į saviraiškos laisvę, poilsį ir laisvalaikį. Vaikas turi teisę atostogauti, net jeigu jam paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas.
 • Vaiko tėvai (globėjai) privalo užtikrinti vaiko punktualų, reguliarų įstaigos lankymą (jei vaikas negali atvykti į įstaigą, nedelsiant turi informuoti įstaigą) ir kitų mokymo sutartyje nurodytų pareigų vykdymą. Tėvų (globėjų, rūpintojų) su vaiko ugdymu susijusios pareigos yra numatytos LR Švietimo įstatymo 47 straipsnio 2 dalyje ir privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo 13 punkte. Jeigu vaikas, kuriam paskirtas privalomas ikimokyklis ugdymas nelanko ugdymo įstaigos ir apie tai nepraneša, ignoruoja administraciją:
  1. Ugdymo įstaigos administracija informuoja tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių ir specialistus, dirbančius su šeima (atvejo vadybininką ir socialinį darbuotoją). Aiškinamasi situacija, ieškoma pagalba šeimai.
  2. Tėvai, įgyvendindami vaiko teisę į mokslą (ugdymą), turi laikytis nustatytų pareigų bei užtikrinti, jog nebūtų sudarytos sąlygos vaiko teisės į mokslą pažeidimui. Tėvams, nesilaikantiems nustatytų pareigų užtikrinti tinkamo vaiko teisės į mokslą įgyvendinimo ir (ar) kitaip pažeidžiantiems vaiko teises, gali būti taikoma teisės aktuose nustatyta atsakomybė. Jeigu šeima nebendradarbiauja, piktybiškai ignoruoja administraciją ir specialistus, dirbančius su šeima – informuojamas Vaiko teisių apsaugos skyrius Raseinių rajone dėl administracinio poveikio priemonės.

________________________________________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2021 M. VEIKLOS PLANAS

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2020 M. VEIKLOS PLANAS 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2019 M. VEIKLOS PLANAS

Kontaktai

Kristina Sereikienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 329