Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Stoties g. 18

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

KULTŪROS PAVELDAS

Kultūros paveldas – karta iš kartos paveldimos, perimamos, sukurtos ir perduodamos kultūros vertybės, svarbios etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiūriu.
Lietuvoje kultūros paveldo apsaugą reglamentuoja du pagrindiniai įstatymai: Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas ir Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas. Taip pat vadovaujamasi Statybos, Žemės, Teritorijų planavimo, Saugomų teritorijų, Žemės reformos,Vietos savivaldos ir Valstybės tarnybos įstatymais, Seimo ir Vyriausybės nutarimais, Kultūros ministro įsakymais, kitais teisės aktais. 
Kultūros vertybių apsaugos valstybės valdymo institucija yra Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (KPD). 
Mažeikių rajone Kultūros vertybių apskaitą, propagavimą, leidybą organizuoja, tvarko Kultūros ir sporto skyrius, vyr. specialistas paminklotvarkai. Pagrindinės specialisto funkcijos nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos srityje:
– rengia ilgalaikių ir trumpalaikių paminklosauginių programų projektus; išduoda nekilnojamųjų kultūros vertybių paminklotvarkos sąlygas, suderina su KPD teritoriniu padaliniu;
– informuoja rajono Savivaldybės merą, Savivaldybės administracijos direktorių, Kultūros ir sporto skyriaus vedėją, Telšių teritorinį padalinį apie kultūros vertybių būklę;
– surašo su kultūros vertybių naudotojais, valdytojais ir savininkais, reglamentus saugoti kultūros vertybes, o su įmonių, įstaigų, organizacijų vadovais, kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis, kuriems išnuomojamos kultūros vertybės – nuomos apsaugos sutartis, taip pat kultūros vertybių aktus, apsaugos sutartis; 
– rūpinasi, kad institucijos, organizacijos ir kontroliuojančios Savivaldybės teritorijoje žemės judinimo, kraštovaizdžio ir teritorijos tvarkymo darbus, savo veiksmus derintų su specialistu paminklotvarkai ir nustatyta tvarka su KPD teritoriniu padaliniu ir kartu numatytų priemones kultūros vertybėms išsaugoti, tirti, tvarkyti bei eksploatuoti; 
– prižiūri kultūros vertybes, stebi jų būklę, nuolat jas inspektuoja, kontroliuoja reglamentų vykdymą, tikrina ar nuomininkai laikosi nuomos-apsaugos sutarties reikalavimų; 
– organizuoja sąmatų paruošimą dėl kultūros vertybių restauravimo, teikia pasiūlymus dėl darbų finansavimo; derina kultūros vertybių palaikomojo remonto ir prieš avarinių darbų, kuriems nereikia tyrimų, dokumentus, žemėtvarkos projektus, susijusius su nekilnojamųjų kultūros vertybių saugojimu;
– ruošia sutarčių projektus dėl įvairių darbų kultūros vertybių apsaugos klausimais; išduoda nekilnojamųjų kultūros vertybių paminklotvarkos sąlygas suderinti su KPD teritoriniu padaliniu;
– kaupia ir saugo dokumentus apie kultūros vertybes; vykdo kultūros vertybių pirminę apskaitą, rinka mokslinę-istorinę medžiagą, išaiškina naujus kultūros paveldo objektus, atlieka kultūros vertybių fiksuojamąją inventorizaciją, bendrauja su paminklosaugos institucijomis; 
– organizuoja mokslines ir kultūrines ekspedicijas kultūros vertybių tyrimui, telkia rajono visuomenę jų tvarkymui ir pažinimui; teikia metodinę pagalbą paminklosaugos klausimais; ruošia populiarios mokslinės paveldotyrinės medžiagos publikacijas, organizuoja jos ir paveldo populiarinimo bei propagavimo medžiagos leidybą;– nuo 1995 metų kasmet rengia Europos Tarybos programos „Europos paveldo dienos“ renginius.
Mažeikių rajone yra 483 kultūros vertybės (430 nekilnojamosios ir 53 kilnojamosios kultūros vertybės).

Laisvės kovos Mažeikių krašte iki 1954 m.

Mažeikių rajono savivaldybėje esančios žydų kapinės ir masinių žudynių vietos

Mažeikių rajono bažnyčios

Mažeikių rajono piliakalniai

Mažeikių rajono kultūros vertybės 

Vietų, kurioms 2019 m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai, sąrašas 

Statinių ir vietovių, kuriems 2019 m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai, sąrašas

Interaktyvus žemėlapis „Mažeikių krašto kultūrinis lobynas“


Informacija apie Mažeikių rajono kultūros paveldą, konsultacijos teikiamos tel. nr. (8 443) 90 686, 8 699 58582, el.p. ruta.konciute@mazeikiai.lt

 

Kontaktai

Apolinaras Stonkus
Vedėjas
(8 443) 95 333, 8 614 86 010
Rima Gintauskienė
Vyriausioji specialistė ekonomistė
(8 443) 95 331
Virgilija Liaugminaitė
Vyresnioji specialistė
(8 443) 95 320
Loreta Rubežienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 321, 8 615 51 816
Daiva Radzienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 323
Ana Kelpšienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 322
Violenita Juškevičiūtė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 322
Nijolė Zakalskienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 332
Jelena Sutkienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 324
Reda Guerrero
Vyr. specialistė
(8 443) 90 687, 8 618 01 423
Jurgita Šilinskytė
Vyr. specialistė
(8 443) 90 687, 8 655 50 410
Rūta Končiutė-Mačiulienė
Vyr. specialistė
(8 443) 90 686, 8 699 58 582
Izoleta Savickaja
Vyriausioji specialistė
(8 443) 90 677, 8 686 46 047
Aistė Jokubauskienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 90 682