Pranešėjų apsauga

Informacijos apie pažeidimus Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje (toliau – Administracija) galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Administracijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.


Administracijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su Administracija sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).


Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Administracijoje, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:
1. tiesiogiai atvykęs į Administracijos Viešosios tvarkos skyrių;
2. elektroninio pašto adresu [email protected]

Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje paskirtas kompetentingas subjektas – asmenų grupė, atliksianti kompetentingo subjekto funkcijas Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje – vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų administravimą, jais gautos informacijos apie pažeidimus nagrinėjimą, asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumo užtikrinimą:
Artūras Šaltkauskas – Administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Monika Momkevičienė – Administracijos už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo (vyriausioji specialistė).


Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant pranešimą apie pažeidimą  

Pranešimo nagrinėjimo schema 

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:
1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.


Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.
Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.
Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.