Paslaugos

Viešos ir administracinės paslaugos

Lietuvos paslaugų katalogas ČIA(Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų paieška galima ir ČIA)

 1. Asmenų priėmimas ir aptarnavimas

Asmens skundo ar netipinio prašymo priėmimas bei nagrinėjimas
Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas
Savivaldybės viešojo administravimo subjektų veiklos dokumentų (savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kt.) kopijų ir išrašų teikimas
Asmenų konsultavimas savivaldybės veiklos klausimais

2. Archyvinių pažymų išdavimas

Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas bei dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo
Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų  iš savivaldybės veiklos archyvo ir  (arba) likviduotų juridinių asmenų archyvo išdavimas PASA00066
Pažymos dėl likviduojamo / bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimo ar neturėjimo ką perduoti tolesniam saugojimui, išdavimas

Pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti ar  perduotinų toliau saugoti dokumentų neturėjimo, išdavimas PASA00068

3. Seniūnijos – Kita 

Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas PASA00069
Pažymos, patvirtinančios žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas PASA00014
Seniūnams priskirtų notarinių veiksmų atlikimas PAS2975
Pažymos apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu (EDV) išdavimas PASA00015 
Pažymos, patvirtinančios ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas, išdavimas PASA00013 
Pažymos, patvirtinančios pastatų teisinę registraciją, išdavimas PASA00018

4. Seniūnijos - Gyvenamosios vietos registravimas

Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą PASA00038
Pažymos, patvirtinančios, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravisių asmenų apskaitą, išdavimas PASA00040

Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas PASA00035

Pažymos, patvirtinančios asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, išdavimas PASA00039

Gyvenamosios vietos deklaravimas, deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ar naikinimas PASA00036

Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui deklaravimas PASA00037
Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas PASA00058
Pažymos apie paskuitinę asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas PASA00041

5. Socialinė ir sveikatos apsauga – Pašalpų ir šalpų skyrimas 

Skirti vienkartinę išmoką gimusiam ar įvaikintam vaikui
Skirti išmoką vaikui
Skirti išmoką gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui
Skirti globos (rūpybos) išmoką
Skirti globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą
Skirti vienkartinę išmoką nėščiai moteriai
Skirti laidojimo pašalpą
Skirti tikslinę kompensaciją pagal paveldėjimą
Skirti socialinę pašalpą
Skirti išmokas auginantiems vaikus iki 18 m. (besimokančius – iki 24 m.) neįgaliesiems, kurie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų
Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas
Skirti paramą mokinio reikmenims įsigyti
Vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams-kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir jiems laidoti skyrimas ir mokėjimas
Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms skyrimas ir mokėjimas

 6. Socialinė ir sveikatos apsauga – Kompensacijų ir išmokų skyrimas 

Skirti būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijas
Skirti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją
Skirti neįgaliajam techninės pagalbos priemonę arba šios priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją
Skirti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją
Skirti išmoką privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui

Vienkartinės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ar vieniems gyvenantiems asmenims skyrimas ir mokėjimas

Formų  E001, E401, E411, susijusių su asmenimis, gaunančiais išmokas už vaikus užsienio šalyse, pildymas
Valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimas ir mokėjimas

 7. Socialinė ir sveikatos apsauga – Socialinės globos paslaugos 

Skirti transporto paslaugas
Skirti mokinių nemokamą maitinimą
Pagalbos į namus skyrimas
Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims
Dienos socialinės globos institucijoje skyrimas suaugusiems asmenims ir senyvo amžiaus asmenims su negalia
Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas socialinės rizikos vaikams bei likusiems be tėvų globos vaikams
Dienos socialinės globos institucijoje skyrimas vaikams su negalia ir su sunkia negalia
Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos skyrimas socialinės rizikos asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos
Dienos socialinės globos asmens namuose skyrimas suaugusiems asmenims ir senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia
Intensyvios krizių įveikimo pagalbos mokiniui (vaikui), ugdymo įstaigoms skyrimas
Laikino apnakvindinimo skyrimas
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos skyrimas
Pareiškimo dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) ir globos neveiksniam asmeniui nustatymo teikimas

 8. Socialinė ir sveikatos apsauga - Vaiko teisių apsauga

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas
Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymas šeimoje
Vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymas

 9. Socialinė ir sveikatos apsauga – Kitos socialinės ir sveikatos apsaugos paslaugos

Maisto iš intervencinių atsargų tiekimas labiausiai nepasiturintiems asmenims

Informacijos, savivaldybės teritorijoje gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Lietuvos piliečiams apie šeimai išmokėtas vaiko išmokas ar šeimos nario mirties atveju išmokėtas išmokas, pateikimas PASA00060

Dokumentų, patvirtinančių moters/vyro teisę gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją kaip motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), išauginusiems (vaikų mirties atveju – ne mažiau kaip iki 8 metų) penkis ir daugiau vaikų, išdavimas/teikimas
Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisiniam statusui pripažinti dokumentų priėmimas – Nukentėjusio asmens (politinių kalinių ir tremtinių, perkeltųjų asmenų, kitų represuotųjų asmenų, buvusių beglobių vaikų ir kitų nukentėjusių asmenų) teisiniam statusui pripažinti
Pažymos, patvirtinančios gaunamas socialines pajamas, išdavimas PASA00059
Būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams organizavimas
Vienkartinės išmokos  įsikurti skyrimas ir mokėjimas
Šeimų ir asmenų įrašymas į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą PASA00061
Pažymos apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas PASA00031
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos skyrimas
Sutikimų dėl asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo arba duomenų apie gyvenamosios vietos deklaravimą naikinimo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiuose butuose išdavimas
Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių sudarymas, pakeitimas ir atnaujinimas
Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų ir jų dalių pardavimas

10Verslo licencijos ir leidimai - Leidimai ir sutikimai, parama verslui ir kitiems juridiniams asmenims

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas PASA00067
Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas PASA00070

11. Verslo licencijos ir leidimai - Alkoholiniai gėrimai

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas PASA00023

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas PASA00012
Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas PASA00001

12. Verslo licencijos ir leidimai - Tabako gaminiai

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas PASA00045

Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas PASA00034

13.  Verslo licencijos ir leidimai – Reklama

Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo  panaikinimas PASA00071

14. Statyba ir teritorijų planavimas – Statyba

Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas, keitimas ar panaikinimas
Duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekį teikimas
Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas  PASA00024

Pažymos, patvirtinančios naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto galimybę naudoti pagal paskirtį, išdavimas PASA00033
Leidimo požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio įrengimui išdavimas PAS4667
Informacijos apie numatomų statinių projektavimą priėmimas ir paskelbimas visuomenės informavimo tikslais PASA00028

15. Statyba ir teritorijų planavimas – Teritorijų planavimas

Teritorijų planavimo dokumento rengimo, keitimo ar koregavimo proceso inicijavimas
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimas
Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymas ir keitimas
Teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimas
Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre PASA00026
Geodezinės, topografinės ir kartografinės medžiagos bei erdvinių duomenų teikimas, priėmimas ir derinimas PAS4681
Informacijos apie numatomą teritorijų planavimą pareiškėjo prašymu priėmimas ir skelbimas savivaldybės interneto svetainėje visuomenės informavimo tikslais PASA00025

16. Miesto ūkis – Pastatų priežiūra ir administravimas

Leidimo įrengti atminimo lentą išdavimas
Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto išdavimas PASA00020
Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių skyrimas/keitimas
Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą, išdavimas PASA00030
Pažymos, patvirtinančios jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, išdavimas PASA00032

17. Savivaldybės ūkis – Komunalinio ūkio paslaugos

Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, pakeitimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas PASA00029
Turto, inžinerinių tinklų bei įrenginių perėmimas Savivaldybės nuosavybėn iš fizinių ir juridinių asmenų

18. Savivaldybės ūkis - Žemės ir ūkio paslaugos

Leidimo kirsti, persodinti, kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas PASA00021
Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas PASA00022

19. Savivaldybės ūkis - Laidojimo paslaugos

Leidimo laidoti išdavimas PASA00042
Sutikimo ekshumuoti ir perkelti žmogaus palaikus išdavimas PASA00044
Kapavietės (kapo) identifikavimas
Leidimo įrengti, pertvarkyti, remontuoti kapavietę išdavimas
Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas PASA00043

20. Savivaldybės ūkis – Transportas

Leidimo įrengti ar praplėsti automobilių stovėjimo aikšteles išdavimas
Leidimo įrengti ar paplatinti įvažiavimo kelią išdavimas
Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu (konkrečios) savivaldybės vietinės reikšmės keliais išdavimas ir panaikinimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas PASA00005
Leidimų vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas ir panaikinimas  PASA00007
Mokinių pavėžėjimas Mažeikių rajone tėvų (globėjų) transportu
Leidimo, suteikiančio teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklo „P“ rezervuota galiojimo zonoje išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas PASA00003
Leidimo pastatyti ar pašalinti eismo reguliavimo priemones išdavimas
Leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas PASA00004
Leidimo įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas PASA00002

21. Mokesčiai ir mokesčių permokos

Lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto mokesčių suteikimas
Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir (ar) užskaitymas
Juridinių asmenų valstybės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas PASA00016
Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas PASA00017

22. Savivaldybės ūkis – Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas

Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas
Savivaldybės turto panaudos sutarties atnaujinimas naujam terminui

23. Civilinė metrikacija

Gimimo registravimas PASA00049
Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą PASA00050
Įvaikinimo registravimas PASA00063
Tėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo registravimas PASA00051
Tėvystės pripažinimo registravimas PASA00051
Užsienio valstybėje įregistruotos ar nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą PASA00057
Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą PASA00048
Santuokos nutraukimo registravimas PASA00054
Mirties registravimas PASA00046
Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą PASA00047
Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas, atkūrimas, pakeitimas ar papildymas PASA00064
Vardo, pavardės keitimo registravimas PASA00062
Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas PASA00065
Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas PASA00055

24. Kultūra ir švietimas

Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros ir sporto projektams priėmimas
Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros ir sporto projektus priėmimas

25. Viešoji tvarka ir renginiai

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis išdavimas, dublikato išdavimas,  papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas PASA00008
Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas PASA00056
Pranešimo apie organizuojamą susirinkimą nagrinėjimas ir derinimas
Skundų, prašymų, kreipimųsi dėl viešosios tvarkos pažeidimų nagrinėjimas
Sutikimo steigti lošimo namus (kazino) Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje išdavimas
Leidimo nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku naudoti 4 kategorijos fejerverkus, T2 ar P2 kategorijų civilinės pirotechnikos priemones išdavimas
Pranešimo apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse priėmimas PASA00027
Leidimo filmuoti filmą išdavimas

26. Žemės ūkis - Žemės ūkio technikos registravimas,  išregistravimas ir techninė apžiūra

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas  PASA00009

Pranešimo apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą priėmimas PAS3148

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas
Pažymos apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninę būklę išdavimas

27. Žemės ūkis - Ūkininkų ūkių ir žemės ūkio valdų registravimas ir išregistravimas

Žemės ūkio valdų įregistravimas / išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas / keitimas, partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos PASA00011
Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimas, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimasar išregistravimas PASA00010
Pažymos apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu (EDV) išdavimas PASA00015

28. Žemės ūkis - Kitos žemės ūkio paslaugos

Melioracijos statinių techninių dokumentų teikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams
Techninių sąlygų projektavimui melioruotoje žemėje pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams
Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (melioracijos griovių ir juose esančių statinių, 12,5 cm skersmens ir didesnių drenažo rinktuvų) remontas ir rekonstrukcija
Techninių sąlygų miško įveisimui melioruotoje žemėje pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

Akto, patvirtinančio nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas PAS6A00019

Kartografinės medžiagos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmoka, kompensavimas
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmoka, kompensavimas
Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimas
Paraiškų dėl paramos už papildomą bičių maitinimą iš bitininkų  priėmimas
Medžioklės plotų vienetų sudarymas ir jų ribų pakeitimas