Skelbiama papildoma Partnerių, kurie Mažeikių rajono savivaldybėje užtikrintų kokybišką asmeninės pagalbos teikimą neįgaliesiems, paraiškų atranka

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio 4 dalį „Už asmeninės pagalbos teikimo organizavimą ir jos kokybės užtikrinimą atsako savivaldybių institucijos“, skelbia nevyriausybinių organizacijų, teikiančių asmeninę pagalbą (asmeninio asistento paslaugas) asmenims su negalia, projektų atrankos konkursą.

Atrankos tikslas – atrinkti Partnerius, kurie Mažeikių rajono savivaldybėje užtikrintų kokybišką asmeninės pagalbos teikimą neįgaliesiems, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis, arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba (toliau – Partneris).

Kviečiame teikti paraiškas Partnerius, kuriais gali būti:

 1. Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje buveinę įregistravusios bei veiklą vykdančios nevyriausybinės organizacijos;
 2. Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje buveinę įregistravę juridiniai asmenys, kurių veiklos sritis – socialinių paslaugų teikimas;
 3. Atrankoje gali dalyvauti 1 ir 2 punkte nurodytus kriterijus atitinkantys Pretendentai į partnerius, kurių steigimo dokumentuose nurodyti veiklos tikslai ir uždaviniai yra susiję su socialinių paslaugų ir (arba) socialinės integracijos paslaugų teikimu. 

Paraiškoms taikomi reikalavimai:

 1. Paraiška (1 priedas) turi būti pilnai užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba.
 2. Kartu su paraiška turi būti pateikiami:

          5.1. Kandidato į partnerius steigimo dokumento (pvz. nuostatai, įstatai) patvirtinta kopija;

          5.2. asmenų, betarpiškai teiksiančių asmeninio asistento paslaugas, kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų (diplomo, sertifikato, licencijos ir kt.) patvirtintos kopijos;

          5.3. kiti, Kandidato į partnerius manymu, svarbūs dokumentai.

 1. Paraiška turi būti pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti Kandidato į partnerius vardu, nurodant pareigas, vardą, pavardę bei patvirtinta antspaudu, jei tokį antspaudą Partneris privalo turėti.
 2. Kandidatas į partnerius negali teikti paraiškos jeigu:

7.1. jo veikla sustabdyta ar apribota įstatymų nustatytais pagrindais;

7.2. jis yra likviduojamas arba pradėta bankroto procedūra;

7.3. jam yra taikomas turto areštas;

7.4. jis iki paraiškos padavimo 5 (penkių) metų laikotarpyje neįvykdė arba netinkamai įvykdė su Mažeikių rajono savivaldybe sudarytą finansavimo sutartį ir tai buvo esminis šios sutarties pažeidimas;

7.5. jis teisės aktų nustatyta tvarka nėra pateikęs finansinių ataskaitų rinkinio, veiklos ataskaitos ir savo interneto svetainėje (jeigu ją turi) viešai neskelbia informacijos apie įgyvendinamus ar įgyvendintus projektus.

 1. Po paskutinės skelbime nurodytos dienos gautos ar išsiųstos paraiškos nevertinamos.

 

Reglamentuojantys teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas.
 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio įgyvendinimo“.
 3. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. A1-1699 „Dėl asmeninės pagalbos teikimo Mažeikių rajono savivaldybėje partnerių atrankos komisijos sudarymo ir asmeninės pagalbos teikimo Mažeikių rajono savivaldybėje partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“

Paraiška ir pridedami dokumentai turi būti pateikti iki 2021 m. rugsėjo 24 d., adresu: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, Stoties g. 18, 89226 Mažeikiai.

Kontaktiniai asmenys – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Končiuvienė el. p. daiva.konciuviene@mazeikiai.lt, tel. 8 443 90 674 ir vyriausioji specialistė Vilija Gureckienė el. p. vilija.gureckiene@mazeikiai.lt, tel. 8 443 90 147.

PARAIŠKA

ASMENINĖS PAGALBOS TEIKIMO MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE PARTNERIŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠAS

Socialinės paramos skyriaus informacija

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos