Dėmesio! Kviečiame teikti paraiškas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija informuoja, kad iki 2022 m. sausio 21 d. priimamos paraiškos Mažeikių rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programai įgyvendinti.

Prašome teikti paraiškas dėl programos priemonių – „Laikinojo pobūdžio darbų organizavimas“, „Pagalbinių darbų, teikiant socialines paslaugas, organizavimas“, „Kvalifikacijos atitikties darbo rinkos poreikiams didinimas“ – finansavimo.

Planuojama programos vykdymo pradžia – 2022 m. vasario 15 d., pabaiga – lapkričio 30 d.

Programos tikslas – suteikti laikinus darbus asmenims, įsiregistravusiems Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Mažeikių skyriuje (toliau – Užimtumo tarnyba), atnaujinti darbinius įgūdžius, sudaryti jiems sąlygas užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų.

Planuojama įgyvendinti šias programos priemones: 

Eil. Nr.

Programos priemonės kodas, pavadinimas, kompensuojamos priemonės vykdymo išlaidos

Planuojamos priemonės lėšos, Eur

 

Priemonės vykdymo trukmė, mėn.

Planuojama vidutinė priemonės

kaina 1 

asmeniui, Eur

Asmenų,  kuriems  suteikta priemonė skaičius

1

2

3

4

5

6

1.

31010101 Laikinojo pobūdžio darbų organizavimas

158000

3

2600

60

 2.

31010102 Pagalbinių darbų, teikiant socialines paslaugas, organizavimas

15600

3

2600

6

3.

31010103 Kvalifikacijos atitikties darbo rinkos poreikiams didinimas

7800

3

2600

3

         Už kiekvieną įdarbintą asmenį mokamos subsidijos darbo užmokesčiui. Kompensuojamos programos išlaidos:

         1. darbo užmokestis (valandinis atlygis arba mėnesinė alga) už įdarbinto asmens faktiškai dirbtą laiką      (neviršijant 40 darbo valandų per savaitę), kuris negali būti mažesnis pagal tą mėnesį galiojantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą minimalųjį mėnesinį atlygį;

         2. draudėjo privalomojo valstybinio draudimo įmokos nuo darbo užmokesčio ir su juo susijusios išmokos;

         3. piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas, pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai, ir nuo jos apskaičiuota draudėjo privalomojo valstybinio draudimo įmokų suma.

         Papildomą darbo užmokesčio dalį, nustatytą šalių susitarimu arba mokamą pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą apmokėjimo sistemą, moka darbdavys.

       

 Kompensacijas darbdaviams programos finansavimo ir įgyvendinimo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais moka Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija).

Nekompensuojamos ligos pašalpos išlaidos už dvi pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas.

 Subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimas nutraukiamas:

 1. pasibaigus nustatytam subsidijos darbo užmokesčio mokėjimo terminui;
 2. pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai;
 3. asmeniui netekus bedarbio statuso (sulaukus senatvės pensijos amžiaus, atsiradus neterminuotiems arba ilgesniems kaip 6 mėnesių trukmės terminuotiems darbo santykiams);
 4. darbdaviui neišmokėjus įdarbintam asmeniui priklausančio darbo užmokesčio darbo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais;
 5. įdarbintam asmeniui pradėjus dirbti pagal kitą darbo sutartį ar pradėjus vykdyti kitą savarankišką bet kokio pobūdžio komercinę arba gamybinę veiklą, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų įstatyme. Susidarius šioms aplinkybėms, asmuo privalo informuoti darbdavį;
 6. asmeniui nutraukus darbo sutartį;
 7. darbdaviui iškėlus bankroto bylą, įmonei įgijus likviduojamos įmonės statusą;
 8. įdarbintam asmeniui suteikus tikslines atostogas.

  Priemonėje „Kvalifikacijos atitikties darbo rinkos poreikiams didinimas“ gali dalyvauti Užimtumo tarnyboje registruoti asmenys, su juridiniu asmeniu nesusiję ir nebuvo susiję darbiniais santykiais (paskutinių 12 mėn. laikotarpiu). Nustatytam 3 mėn. darbo sutarties terminui pasibaigus, darbdaviai privalo padėti jiems įsitvirtinti darbo rinkoje (sudaro neterminuotas darbo sutartis ar terminuotas darbo sutartis ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui). Darbdavys, neįvykdęs šių  įsipareigojimų, pasibaigus programoje numatytoms veikloms, privalo į Savivaldybės biudžetą grąžinti 50 proc. kompensuotų lėšų programai įgyvendinti.

        Pareiškėjai paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis (pasirašyta saugiu elektroniniu parašu) pateikia Administracijai (Asmenų prašymų priėmimas, Laižuvos g. 3, Mažeikiai) šiuos dokumentus:

 1. paraišką užimtumo didinimo programai įgyvendinti. Jeigu paraišką teikia įgaliotas asmuo atstovauti darbdavį, pridedama dokumento, suteikiančio įgaliojimus, kopija;
 2. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto galiojančio pažymėjimo kopiją;
 3.    pareiškėjo deklaraciją.

        Paraiškos forma, pareiškėjo deklaracija, reikalavimai paraiškos pateikimui ir paraiškų atrankos tvarka patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. A1-2734 „Dėl paraiškų atrankos tvarkos aprašo Užimtumo didinimo programai įgyvendinti patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais, galiojanti redakcija).

        Nustatyta tvarka Mažeikių rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos organizavimo ir darbdavių atrankos komisija, patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. A1-15 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo“, atrinks paraiškas programos priemonėms įgyvendinti.

        Telefonas pasiteirauti: (8 443) 98 231, el. p. [email protected]

 

   Paraiškos forma (2018-11-28, Nr. A1-2679)

  Paraiškų atrankos tvarka (2017-12-13, Nr. A1-2734 (su vėlesniais pakeitimais, galiojanti redakcija)

  Pareiškėjo deklaracija (2017-12-13, Nr. A1-2734)

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos