Įstaigos / Įmonės

Biudžetinės įstaigos

Savivaldybės valdomos įmonės

[[#ex]]

AB „Tavo pastogė“

 • Įstatinis kapitalas 7 280 Eur
 • Akcijų skaičius 2 282
 • Akcijų nominali vertė 3,19 Eur
 • Savivaldybei priklausančių akcijų dalis 78,1 %
 • Direktorė – Vaida Gureckytė

UAB „Tavo pastogė“ LR įmonių rejestre įregistruota 1995 m. balandžio 24 d., reorganizavus valstybinę butų ūkio įmonę. 

UAB „Tavo pastogė“ pagrindinis veiklos pobūdis: daugiabučių gyvenamųjų namų administravimas. 2022 m. gruodžio 7 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-2457  Bendrovė patvirtinta 52 daugiabučių gyvenamųjų namų administratoriumi. Iš viso administruoja 59 daugiabučius gyvenamus namus, bendras administruojamų namų plotas sudaro 141 688 kv. m. arba 3 120 butų. Pagrindinės Bendrovės pajamos yra pajamos gautos už daugiabučių namų administravimą ir iš su administravimu susijusios veiklos.

Veikla ir rezultatai:

Svetainė 


UAB „Mažeikių autobusų parkas“

 • Įstatinis kapitalas 611 544 Eur
 • Akcijų skaičius 301 253 vnt
 • Akcijų nominali vertė 2,03 Eur
 • Savivaldybei priklausančių akcijų dalis 97,73 %, akcijų skaičius vnt. – 294 408 vnt, akcijų vertė Eur – 597 648,24 Eur
 • Direktorius – Edvardas Milevičius

UAB „Mažeikių autobusų parkas" yra savarankiška akcinio kapitalo įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis – akcijas. 

Įmonė UAB „Mažeikių autobusų parkas“ įregistruota 1992 m. kovo 17 d. 

Įmonės pagrindinė veikla - keleivių vežimas miesto arba priemiestiniu sausumos transportu. Bendrovė nuo 2015-07-01 perėmė dukterinės įmonės VšĮ „Mažeikių autobusų stotis“ turtą ir įsipareigojimus.

Veikla ir rezultatai:

Svetainė


UAB „Mažeikių vandenys“

 • Įstatinis kapitalas 10.329.800,32 Eur
 • Akcijų skaičius 356.692 vnt 
 • Akcijų nominali vertė 28,96 Eur
 • Savivaldybei priklausančių akcijų dalis 100 %
 • Direktorius – Kęstutis Kazlauskas

UAB „Mažeikių vandenys" yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. 

UAB „Mažeikių vandenys"- šiuolaikiška vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikianti bendrovė, kurios paskirtis – aptarnaujamoje teritorijoje patikimai ir mažiausiomis sąnaudomis tiekti geros kokybės vandenį vartotojams, surinkti bei valyti nuotekas.

UAB "Mažeikių vandenys" vykdoma pagrindinė veikla yra: vandens surinkimas, valymas ir tiekimas, nuotekų valymas ir dumblo tvarkymas, eksploatuoja Mažeikių miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų sistemą.

Veikla ir rezultatai:

Svetainė


UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“

 • Įstatinis kapitalas 639.680 Eur
 • Akcijų skaičius 169.899
 • Akcijų nominali vertė 3,77 Eur
 • Savivaldybei priklausančių akcijų dalis 91,3 %
 • Direktorius – Marius Visminas

UAB „Mažeikių komunalinis ūkis” yra savarankiška akcinio kapitalo įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis – akcijas. Bendrovė įregistruota 1990 m. gruodžio mėnesį. 

Bendrovės pagrindinė veikla – gamyba, antrinis perdirbimas, komunalinių ir kitų paslaugų teikimas fiziniams bei juridiniams asmenims, didmeninė ir mažmeninė prekyba.

Veikla ir rezultatai:

Svetainė


UAB „Mažeikių šilumos tinklai“

 • Įstatinis kapitalas 5 282 260 Eur
 • Akcijų skaičius 1 821 469
 • Akcijų nominali vertė 2,90 Eur
 • Savivaldybei priklausančių akcijų dalis 99,9448 %, akcijų skaičius vnt – 1 820 464, akcijų vertė Eur – 5 279 345,6 Eur
 • Generalinis direktorius – Arūnas Čekanauskas

UAB „Mažeikių šilumos tinklai” yra savarankiška akcinio kapitalo įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis – akcijas. Bendrovė įkurta 1997 m. liepos mėnesį, skaidant specialios paskirties akcinę bendrovę „Lietuvos energija”.

Bendrovės pagrindinė veiklos kryptis – garo ir karšto vandens tiekimas. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ veiklos tikslas yra dirbti pelningai, tenkinti akcininkų turtinius interesus ir sutartiniais pagrindais aprūpinti Mažeikių miesto bei gyvenviečių įmones ir gyventojus šilumos energija. Bendrovė tiekia šilumą Mažeikių miesto, Viekšnių bei Reivyčių gyvenviečių vartotojams.

Veikla ir rezultatai:

Svetainė


UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“

 • Įstatinis kapitalas 1 006 008 Eur
 • Akcijų skaičius 6024
 • Akcijų nominali vertė 167 Eur
 • Mažeikių rajono savivaldybei priklausančių akcijų dalis 37 %
 • Direktorius – Vidimantas Domarkas

Bendrovė įregistruota 2003 m. gruodžio 30 d., veiklą pradėjo 2004 m. kovo 2 d.

Bendrovės pagrindinė veikla – vykdyti atliekų tvarkymo užduotis, vykdyti atliekų šalinimo , sanitarinių sąlygų užtikrinimo veiklą, sukurti regioninę atliekų tvarkymo sistemą, vykdyti jos plėtrą ir organizuoti jos eksploataciją. 

Veikla ir rezultatai:

Svetainė

[[#ex]]

Viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra Savivaldybė

 • Mažeikių rajono savivaldybės mero potvarkis 2024 m. vasario 15 d. Nr. M1-92 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Mažeikių rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo“

[[#ex]]

Vidaus kontrolė

[[#ex]]

Dalintis: