Architektūra ir urbanistika

 

Teritorijų planavimas ir statyba

Inžinerinių statinių apsaugos zonų planai

Informacinis pranešimas apie Paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų žemėlapio (toliau – Pakrančių teritorijų žemėlapis) projektą.

Pakrančių teritorijų žemėlapis apima teritorijas, kuriose taikomos paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostų specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos – tai Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme  (toliau – SŽNS įstatymas) nustatyti nurodytose teritorijose taikomi ūkinės ir (ar) kitokios veiklos apribojimai, priklausantys nuo geografinės padėties, gretimybių, pagrindinės žemės naudojimo paskirties, žemės sklypo naudojimo būdo, vykdomos konkrečios veiklos, statinių, nekilnojamojo kultūros paveldo ir aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos, valstybės saugumo ir viešojo intereso poreikių.

Pakrančių teritorijų žemėlapis rengiamas vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašu, kuris reglamentuoja paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarką ir paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų dydį prie upių, ežerų, tvenkinių, kanalų, nepratekamų dirbtinių vandens telkinių, kurie registruoti Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastre (išskyrus paviršinius vandens telkinius, priskirtus akvakultūros tvenkiniams), taip pat prie Kuršių marių rytinės pakrantės (nuo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinės ribos iki Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos). Taip pat, žemėlapis rengiamas  vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostų, pelkių ir šaltinynų, natūralių pievų ir ganyklų, melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (kai nerengiamas teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas) ir tvirtinimo tvarkos aprašu (toliau – Žemėlapių rengimo tvarkos aprašas), kuris nustato teritorijų, kurioms pagal SŽNS Įstatymą taikomos paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostų specialiosios žemės naudojimo sąlygos, žemėlapio sudarymo, jo tvirtinimo ir keitimo tvarką.

Vykdant Žemėlapių rengimo tvarkos aprašo 11 punktą, Pakrančių teritorijų žemėlapis ir jo duomenų pakeitimai bus tvirtinami Aplinkos apsaugos agentūros  (toliau – Agentūra) direktoriaus įsakymu.  

Informuojame, kad su Pakrančių teritorijų žemėlapio projektu, jam pastabų teikimo tvarka,  Agentūros direktoriaus įsakymų projektais ir paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų taikomais draudimais ir apribojimais galima susipažinti Agentūros interneto svetainėje https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/vanduo/specialiosios-zemes-naudojimo-salygos/.

Žemės sklypų savininkai arba jiems pagal įgaliojimą atstovaujantys fiziniai ar juridiniai asmenys gali teikti prašymus ne mažiau kaip 20 darbo dienų nuo Pakrančių teritorijų žemėlapio projekto paviešinimo Agentūros interneto svetainėje el. paštu [email protected] arba registruotu laišku (Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius) apie galimai klaidingus duomenis, kuriais vadovaujantis planuojama nustatyti SŽNS teritoriją, dėl Pakrančių teritorijų žemėlapio projekto tikslinimo. Pranešimas apie klaidingus duomenis teikiamas pagal formą pateiktą Žemėlapių rengimo tvarkos aprašo 2 priede. Konsultacijos, susijusios su Pakrančių teritorijų žemėlapio rengimu, tvirtinimu ir viešinimu, teikiamos per Aplinkos apsaugos agentūros konsultacijų tarnybos informacinę sistemą arba el. paštu [email protected].

Parengtas Pakrančių teritorijų žemėlapio projektas neturi teisinės galios iki kol bus patvirtintas Agentūros direktoriaus įsakymu. Agentūrai, patvirtinus Pakrančių teritorijų žemėlapio projektą, vadovaujantis SŽNS įstatymo 11 straipsniu, asmenys, kurių žemės sklypuose bus įregistruotos teritorijos su paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis, apie tai bus informuoti per 15 darbo dienų.

Papildomai atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis aplinkos ministro 2022 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. D1-293 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 540 „Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2.2 papunkčiu, tais atvejais, kai paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrančių apsaugos juostos yra nustatytos (yra pateikti grafiniai apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų sprendiniai) iki 2023 m. sausio 1 d. patvirtintuose Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytuose dokumentuose (teritorijų planavimo dokumentuose, žemės valdos projektuose, statinių projektuose), šių dokumentų sprendiniai lieka galioti ir gali būti įgyvendinami.“

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ ir Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 „Dėl Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ parengtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministrui pateiktas tvirtinti  Mažeikių rajone esančio magistralinio naftotiekio Polockas – Mažeikiai ir susijusios infrastruktūros  apsaugos zonų planas (toliau – Planas).
Plano iniciatorius: Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“, Mažeikių g. 75, Juodeikių k. LT-89453, Mažeikių r. sav., tel. +370 (443) 92121, el. paštas [email protected], interneto svetainės adresas www.orlenlietuva.lt.
Plano rengėjas: UAB „Geota ir CO“, Vydūno g. 12, LT-89225 Mažeikiai, tel. +370 686 08587, el. paštas [email protected]
Plano objektas: žemyninis naftotiekis Polockas – Mažeikiai su katodine apsauga ir katodinėmis stotimis, su sklendėmis, privažiavimo keliais, maitinimo sistema ir pluoštiniu ryšių kabeliu (unikalus Nr. 3696-8009-4197)
Plano tikslas: parengti Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje esančio magistralinio naftotiekio (produktotiekio) Polockas – Mažeikiai ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto).
Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais galima Plano iniciatoriaus interneto svetainėje adresu: www.orlenlietuva.lt/ verslui/ aktuali informacija fiziniams ir juridiniams asmenims/ apsaugos zonų planai/ informacija apie parengtus ir pateiktus tvirtinti apsaugos zonų planus (https://www.orlenlietuva.lt)

2024-01-26

Akcinė bendrovė Telia Lietuva, AB  vadovaujantis 2019-06-06  LR „Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas“ 141 straipsnio 3 dalies nuostatomis parengė Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos registravimo plano projektą „Telia tinklo apsaugos zonos planas Mažeikių rajono savivaldybėje (papildomas)“ (toliau – Planas) ir pateikė Susisiekimo ministerijai tvirtinimui. Planas parengtas Telia infrastruktūrai įrengtai iki įstatymo įsigaliojimo dienos ir esančiai Mažeikių rajono (savivaldybės) teritorijoje. Plane pažymėtos elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros objektų apsaugos zonos, kurių nebuvo susisiekimo ministerijos ministro 2022-05-13 dienos įsakymu Nr. 3 - 256 patvirtintame plane  „Telia tinklo apsaugos zonos planas Mažeikių rajono savivaldybėje“.

Su Plano sprendiniais susipažinti galima Susisiekimo ministerijos tinklapyje.

Plano rengėjas projekto vadovas Egidijus Jonuška, tel.: 8 610 40652, el. p.: [email protected]  

2023-03-23

Informuojame, kad Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 6 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostų, pelkių ir šaltinynų, natūralių pievų ir ganyklų, melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (kai nerengiamas teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas) ir tvirtinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-355/3D-680, 19, 25, 30 punktais ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ 2.11 papunktį parengė natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapius ir Tarnybos direktoriaus įsakymų „Dėl natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapių patvirtinimo“ projektus.

Natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapiuose nustatytoms teritorijoms bus taikomos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 96, 101, 102, straipsniuose numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Su natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapiais ir Tarnybos direktoriaus įsakymais „Dėl natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapių patvirtinimo“ projektais visuomenė galės susipažinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje.

Daugiau informacijos apie parengtus pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapius kreipkitės į Valstybinę saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT -10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el. paštas [email protected], interneto svetainės adresas vstt.lrv.lt.

2022-12-07

Parengtas Viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių prie viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių apsaugos zonų Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje planas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 (toliau – Įstatymas) nustatyta tvarka bei Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 3-511 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintu „Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių,  elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu“ (toliau – Aprašas), parengtas viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, prie viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, apsaugos zonų Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – AB „LTG Infra“ (juridinio asmens kodas 305202934, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius).

Plano rengėjas - AB „LTG Infra“, (juridinio asmens kodas 305202934, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius). Atsakingas asmuo - Kokybės ir saugos Kelių tyrimų ir projektavimo Geodezijos vyriausiasis specialistas Marius Umbrasas, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1242, el. paštas: [email protected], Tel. Nr. +370 61823506.

Planavimo tikslai:

  1. Įregistruoti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas visiems žemės sklypams, patenkantiems į AB „LTG Infra“ valdomų geležinkelio kelių apsaugos zonas;
  2. Įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytą AB „LTG Infra“ pareigą, susijusią su viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių prie viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių apsaugos zonų nustatymu.

Planuojama teritorija – Mažeikių r. sav. teritorija.

  • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 2022 m. rugsėjo 27 d. priėmė sprendimą Nr. 2-4031 teikti tvirtinti Planą.
  • Planas
  • Aiškinamasis raštas
  • UAB „LTG Infra“

2022-10-05

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ vadovaudamasi 2019-06-06 Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) 141 straipsnio 3 dalies nuostatomis, parengė elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos registravimo plano projektą „VšĮ „Plačiajuostis internetas“ tinklo apsaugos zonos planas Mažeikių rajono savivaldybėje“ (toliau – Planas) ir jį tvirtinti pateikė Susisiekimo ministerijai. Šis Planas parengtas VšĮ „Plačiajuostis internetas“ infrastruktūrai, įrengtai Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje iki Įstatymo įsigaliojimo dienos.

Su Plano sprendiniais susipažinti galima Susisiekimo ministerijos tinklapyje..

Plano rengėjas Giedrius Mickevičius, tel. +370 5 243 0882, el. p. [email protected]

2022-05-03

Akcinė bendrovė Telia Lietuva, AB  vadovaujantis 2019-06-06  LR „Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas“ 141 straipsnio 3 dalies nuostatomis parengė viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos registravimo plano projektą „Telia tinklo apsaugos zonos planas Mažeikių rajono savivaldybėje“ (toliau – Planas) ir pateikė Susisiekimo ministerijai tvirtinimui. Planas parengtas Telia infrastruktūrai įrengtai iki įstatymo įsigaliojimo dienos ir esančiai Mažeikių savivaldybės teritorijoje.

Su Plano sprendiniais susipažinti galima Susisiekimo ministerijos tinklapyje.

Plano rengėjas projekto vadovas Egidijus Jonuška, tel.: +370 610 40652, el. p.: [email protected]

 

Naudingos nuorodos

Dalintis: