Mažeikių rajono savivaldybės ilgalaikio strateginio plėtros plano 2014–2021 metų įgyvendinimo analizė ir vertinimas

 Strateginis planavimas šalies savivaldybėse yra vykdomas pagal Strateginio valdymo metodiką (toliau – Metodika), patvirtintą 2002 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – LRV) nutarimu Nr. 827 (2019 m. vasario 15 d. galiojanti suvestinė redakcija). Šiuo metu taip pat parengtas naujas Strateginio valdymo metodikos projektas.  

        Mažeikių rajono savivaldybė (toliau – MRS) strateginį planavimą vykdo pagal Mažeikių rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą MRS tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-37. Šiame Apraše yra reglamentuota strateginio plėtros plano (toliau – SPP) rengimas, tvirtinimas, įgyvendinimas, keitimas, stebėsena ir atsiskaitymas už rezultatus.

        Vadovaujantis Aprašu, strateginis plėtros planas yra ilgesnės kaip 3 metų trukmės strateginio planavimo dokumentas, skirtas aplinkos, socialinei ir ekonominei raidai savivaldybės teritorijoje numatyti.

          Pagal Aprašą, SPP struktūrą sudaro bendroji informacija; vidaus ir išorės aplinkos analizė; vizija; prioritetai; tikslai; uždaviniai; vertinimo kriterijai; SPP įgyvendinimo svarbiausios nuostatos; SPP priedai (svarbiausių priemonių (investicinių projektų) sąrašas ir kt.). SPP turi būti pradėtas rengti likus metams iki jo galiojimo pabaigos. Už MRS strateginio plėtros plano rengimą, įgyvendinimą, stebėseną, atsiskaitymą už pasiektus rezultatus bei Savivaldybės bendruomenės įtraukimą yra atsakingas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (toliau – MRSA) direktorius.

2013 m. liepos 26 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-219 (su vėlesniais pakeitimais) buvo patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės ilgalaikis strateginis plėtros planas 2014–2020 metams. Dokumentas buvo išdėstytas nauja redakcija 3 kartus – 2016 m. balandžio 29 d. MRS tarybos sprendimu Nr. T1-83, 2016 m. gegužės 27 d. MRS tarybos sprendimu Nr. T1-112 ir 2020 m. gruodžio 15 d. MRS tarybos sprendimu Nr. T1-325. Paskutiniu tarybos sprendimu buvo pripažinti netekusiais galios tarybos sprendimai Nr. T1-83 ir Nr. T1-112, patikslintas SPP pavadinimas „Mažeikių rajono savivaldybės ilgalaikis strateginis plėtros planas 2014–2021 m.“ (toliau – Mažeikių SPP 2014–2021), papildyti SPP prioritetai naujomis priemonėmis, patikslinti kiti svarbūs aspektai. Šiuo metu vadovaujamasi paskutine versija.

        Mažeikių SPP 2014–2021 struktūrą sudaro Mažeikių rajono 2008–2013 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo eigos ir rezultatų analizė, Savivaldybės planavimo ir teritorijų vystymo politika, esamos būklės analizė, Mažeikių rajono savivaldybės vizija ir prioritetai, tikslai, uždaviniai, priemonių planas bei Mažeikių rajono savivaldybės ilgalaikio strateginio plėtros plano 2014–2020 metų įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašas (toliau – SPP įgyvendinimo aprašas).

Mažeikių SPP 2014–2021 suformuota vizija:  Mažeikiai – rajonas, kuriame norisi gyventi.

         Mažeikių rajono savivaldybės suformuota vizija yra labai trumpa, neatskleidžiamas Savivaldybės išskirtinumas (specializacija), vizija neatspindi tokių keliamų klausimų: Kokie mes norime būti? Kaip Savivaldybė nori atrodyti kitiems? Apraše nurodyta, kad nustatant Savivaldybės plėtros viziją, reikia atsakyti į klausimą, kokia turėtų būti Savivaldybė po 10–15 metų. Vizijos formuluotė paprastai nusako ilgalaikius tikslus ir apibrėžia ateities paveikslą. Vizija parodo taip pat Savivaldybės veiklos plėtros mastą, atitinka Savivaldybės bendruomenės lūkesčius ir tarnauja kaip orientyras nustatant Savivaldybės plėtros tikslus. Vizijos formuluotė turi atskleisti Savivaldybės išskirtinumą ir sutelkti ateities tikslams – norimai būklei pasiekti.

Mažeikių rajono savivaldybės ilgalaikio strateginio plėtros plano 2014–2021 metų įgyvendinimo analizė ir vertinimas