Atlikta Mažeikių rajono savivaldybės 2014–2021 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo analizė

Įvairūs aplinkos pokyčiai bei naujai atsirandančios galimybės reikalauja strateginio valdymo tobulinimo, todėl rengiant Mažeikių rajono savivaldybės 2021–2030 m. strateginį plėtros planą, ypač svarbu įvertinti dabartinę rajono situaciją ir, remiantis ja, kurti naujas rajono plėtros strategines kryptis. Šiuo tikslu buvo atlikta Mažeikių rajono savivaldybės ilgalaikio strateginio plėtros plano 2014–2021 metams įgyvendinimo analizė ir vertinimas. 

Analizė atlikta keliais etapais: analizuota strateginio plano rengimo organizavimo ir tikslinimo eiga, nagrinėta plano įgyvendinimo eiga, analizuojant vizijos pasiekimą, vertinant prioritetų rodiklius ir priemonių įgyvendinimo vertinimą, nagrinėti plano įgyvendinimo rezultatai. Analizėje pateikiamos pagrindinės išvados ir rekomendacijos naujai rengiamam 2021–2030 m. strateginiam plėtros planui.

Mažeikių rajono savivaldybės 2013–2020 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimui buvo suformuota vizija, 3 prioritetai, kuriems priskirta 13 tikslų, 28 uždaviniai bei 158 priemonės.

Plane pateiktai vizijai „Mažeikiai – rajonas, kuriame norisi gyventi“, įgyvendinti buvo išskirti 3 prioritetai:

  • I prioritetas: darni ekonominė plėtra ir konkurencingumo augimas
  • II prioritetas: aukštos socialinės gerovės kūrimas
  • III prioritetas: subalansuota teritorijų ir infrastruktūros plėtra 

Daugiausiai priemonių (84) buvo numatyta siekiant gerinti socialinę gerovę (II prioritetas), mažiau (46) – subalansuotai teritorijų ir infrastruktūros plėtrai (III prioritetas). Mažiausiai priemonių (28) skirta I prioritetui – darnios ekonominės plėtros ir konkurencingumo augimui. 

Rengiant naująjį Mažeikių rajono savivaldybės 2021–2030 m. strateginį plėtros planą, rekomenduojama didinti atliekamų analizių skaičių, į plano rengimą aktyviau įtraukti rajono gyventojus, išskirti priemonių gyventojų prieaugio didinimui, investuotojų pritraukimui, ekonominės aplinkos stiprinimui. Analizės metu taip pat pasigesta priemonių, skirtų vaikų bei šeimos gerovės klausimams, viešojo saugumo užtikrinimui bei prevencinių programų įgyvendinimui, nevyriausybinių organizacijų, vietos veiklos grupių reikalams. Plane pateikta vizija įvertinta kaip per trumpa bei neatskleidžianti Savivaldybės išskirtinumo (specializacijos) ir ateities tikslų, todėl naujajame plane rekomenduojama pasirinkti konkretesnę vizijos formuluotę.

Susipažinti su Mažeikių rajono savivaldybės 2014–2021 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo analize galite ČIA.