Konkursai į laisvas pareigas

Valstybės tarnybos departamento skelbimai apie konkursus į valstybės tarnautojų pareigas 

Prašymai dalyvauti centralizuotai VTD vykdomame konkurse į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos.

Svarbu! Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse,  konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;3. užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną (atsisiųsti) ir Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją (atsisiųsti).

 ________________________________________

Konkursai į laisvas darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį pareigas

Konkursai į laisvas darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį  pareigas vykdomi vadovaujantis Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“.

Konkursas organizuojamas siekiant parinkti darbuotoją į šias pareigas valstybės ir savivaldybių įmonėse (toliau – įmonė), iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose bei viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė (toliau – įstaiga):

 1. įmonės, įstaigos vadovas;
 2. įmonės, įstaigos vadovo pavaduotojas;
 3. įmonės, įstaigos struktūrinio padalinio vadovas;
 4. įmonės, įstaigos darbuotojų, kurių pareigybei būtinas ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu:
  4.1. vykdantys finansų valdymą ir / ar tvarkantys buhalterinę apskaitą;
  4.2. organizuojantys ir / ar vykdantys viešuosius pirkimus;
  4.3. vykdantys viešojo administravimo funkcijas, jei tai nurodyta pareigybės aprašyme;
  4.4. vertinantys vairavimo egzaminų rezultatus;
  4.5. nustatantys neįgalumo lygį, darbingumo lygį ir / ar specialiuosius poreikius;
  4.6. vykdantys turto priežiūrą ir / ar valdymą;
  4.7. personalo administratoriai;
  4.8. vidaus auditoriai;
  4.9. teisininkai;
 5. kitos pareigos, jeigu jas nustato įmonės, įstaigos vadovas. 

Svarbu! Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse,  konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti konkurso skelbime nurodytus dokumentus per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos. 

 ________________________________________

Priėmimas į laisvas darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigas, kurioms neskelbiamas konkursas

Laisvos darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį pareigos skelbiamos Mažeikių rajono savivaldybės puslapyje, adresu: Konkursai į laisvas pareigas (mazeikiai.lt). Asmenys, norintys pretenduoti į laisvas darbuotojo dirbančio pagal darbo sutartį pareigas, elektroniniu paštu [email protected] pateikia prašymą, gyvenimo aprašymą ir kitus atrankos skelbime nurodytus dokumentus. 

 ________________________________________

KONKURSAI   

______________________________________________


SPRENDIMAS 

DĖL VIEŠŲ KONKURSŲ Į MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGAS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Priedas
2019 m. rugpjūčio 30 d. Nr. T1-248 

Įsakymas
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ BENDROVIŲ VADOVŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2023 m. sausio 25 d.

 

Archyvas

Archyvas

Skaityti daugiau >