Konkursai į laisvas pareigas

Skelbiamas konkursas į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

Skelbimo Nr. – 60065
Skelbimo data – 2024-07-18
Dokumentų pateikimo terminas – 2024-08-01 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga – Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga – Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Darbo vieta – Mažeikiai
Pareiginės algos koeficientas– 1,15 bazinių dydžių
Pareigos – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiojo specialisto

SKELBIMAS

__________________________________________________

Skelbiamas konkursas į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausiojo specialisto (ekologo)

Skelbimo Nr. – 60033
Skelbimo data – 2024-07-13
Dokumentų pateikimo terminas – 2024-07-26 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga – Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga – Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Darbo vieta – Mažeikiai
Pareiginės algos pastovioji dalis – 1,26 bazinių dydžių
Pareigos – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausiojo specialisto (ekologo)

SKELBIMAS

__________________________________________________

Skelbiamas konkursas į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Mažeikių seniūno pareigas

Skelbimo Nr. – 59855
Skelbimo data – 2024-07-01
Dokumentų pateikimo terminas – 2024-07-15 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga – Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga – Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Darbo vieta – Mažeikiai
Pareiginės algos pastovioji dalis – 1,48 bazinių dydžių
Pareigos – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Mažeikių seniūnas

Dokumentų pateikimo būdas – el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

SKELBIMAS

__________________________________________________

Laisvos darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį pareigos skelbiamos Mažeikių rajono savivaldybės puslapyje

Asmenys, norintys pretenduoti į laisvas darbuotojo dirbančio pagal darbo sutartį pareigas, elektroniniu paštu [email protected] pateikia prašymą, gyvenimo aprašymą ir kitus atrankos skelbime nurodytus dokumentus. 

Sprendimas dėl viešų konkursų į Mažeikių rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Priedas 2019 m. rugpjūčio 30 d. Nr. T1-248 

Įsakymas dėl Mažeikių rajono savivaldybės valdomų bendrovių vadovų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo 2023 m. sausio 25 d.

Prašymai dalyvauti konkurse į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos.

Svarbu! Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse,  konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną (atsisiųsti) ir Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją (atsisiųsti).

Konkursai į laisvas darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį  pareigas vykdomi vadovaujantis Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“.

Konkursas organizuojamas siekiant parinkti darbuotoją į šias pareigas valstybės ir savivaldybių įmonėse (toliau – įmonė), iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose bei viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė (toliau – įstaiga):

1. įmonės, įstaigos vadovas;

2. įmonės, įstaigos vadovo pavaduotojas;

3. įmonės, įstaigos struktūrinio padalinio vadovas;

4. įmonės, įstaigos darbuotojų, kurių pareigybei būtinas ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu:
 4.1. vykdantys finansų valdymą ir / ar tvarkantys buhalterinę apskaitą;
 4.2. organizuojantys ir / ar vykdantys viešuosius pirkimus;
 4.3. vykdantys viešojo administravimo funkcijas, jei tai nurodyta pareigybės aprašyme;
 4.4. vertinantys vairavimo egzaminų rezultatus;
 4.5. nustatantys neįgalumo lygį, darbingumo lygį ir / ar specialiuosius poreikius;
 4.6. vykdantys turto priežiūrą ir / ar valdymą;
 4.7. personalo administratoriai;
 4.8. vidaus auditoriai;
 4.9. teisininkai;

5. kitos pareigos, jeigu jas nustato įmonės, įstaigos vadovas. 

Svarbu! Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse,  konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti konkurso skelbime nurodytus dokumentus per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos. 

 

Dalintis:

Naudingos nuorodos