Kaimo bendruomenės

SPRENDIMAS
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Nuostatai
2019 m. rugsėjo 27 d. Nr. T1-268
MAEIKIŲ RAJONO KAIMO BENDRUOMENIŲ RĖMIMO TVARKA
Prašymas dėl paramos skyrimo
Įsakymas „DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO ĮGYVENDINTI NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.6 PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2022 METAIS“
2022 m. balandžio 27 d. Nr. A1-806

 

 

KVIETIMAS DALYVAUTI NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.6 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO PARAIŠKŲ TEIKIMO KONKURSE

Mažeikių rajono savivaldybės administracija skelbia 2022 m. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Mažeikių rajono savivaldybėje paraiškų atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto numatytos lėšos – 36 320 Eur

Eil. Nr.

Seniūnijos pavadinimas

Suma, Eur

1.

Mažeikių seniūnija

11 046

2.

Mažeikių apylinkės seniūnija

3 453

3.

Sedos seniūnija

3 119

4.

Viekšnių seniūnija

3 585

5.

Tirkšlių seniūnija

3 460

6.

Židikų seniūnija

3 016

7.

Laižuvos seniūnija

2 711

8.

Reivyčių seniūnija

2 990

9.

Šerkšnėnų seniūnija

2 940

Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:

  • socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas; veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas), veikla, susijusi su pagalbos bendruomenės nariams teikimu COVID-19  pandemijos metu;
  • veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, migrantams įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, migrantams, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
  • veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);
  • veikla, skirta 2022 metams Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. XIV‑314 „Dėl 2022 metų paskelbimo Savanorystės metais“, paskelbtais Savanorystės metais (toliau – Savanorystės metai) paminėti savanoriškos veiklos skatinimui ir sklaidai (savanoriškos veiklos programų rengimas, savanorių kompetencijų ir gebėjimų ugdymas, akcijų ir kitų priemonių, skirtų bendruomenės įtraukimui į savanorišką veiklą skatinti organizavimas, gerosios patirties sklaida);
  • veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Aprašo 4.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba religinės bendruomenės ir bendrijos;
  • veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).
  • bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų.

Galimi pareiškėjai:

  • Mažeikių, Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Reivyčių, Sedos, Šerkšnėnų, Tirkšlių, Židikų ir Viekšnių seniūnijų bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme;
  • jeigu tam tikroje savivaldybės teritorijoje (pvz. Mažeikių seniūnijoje) nėra registruotų bendruomeninių organizacijų arba veikiančios bendruomeninės organizacijos neteikia paraiškų konkursui, pareiškėjais gali būti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, arba religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme.

Vienam projektui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma

Eil. Nr.

Seniūnijos pavadinimas

Mažiausia galima suma, Eur

Didžiausia galima suma, Eur

1.

Mažeikių seniūnija

2 000

4 500

2.

Mažeikių apylinkės, Sedos, Viekšnių, Tirkšlių, Židikų, Laižuvos, Reivyčių, Šerkšnėnų seniūnijos

200

2 500

Paraiškų pateikimas 

Paraiškas galės teikti nuo gegužės 17 d. iki birželio 30 d. 17.00 val.

Paraiškos ir reikalingi dokumentai iki konkurso skelbime nurodytos datos teikiami raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos priimamąjį adresu Laižuvos g. 3, Mažeikiai (I aukštas), atsiuntus paraišką paštu ar per pasiuntinį  adresu: Laisvės g. 8, LT-89223), per elektroninius valdžios vartus https://www.epaslaugos.lt/portal/  arba elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected]. Paraiškos, atsiųstos Savivaldybės administracijai elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašytos saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Kai paraiška teikiama tiesiogiai visi dokumentai pateikiami užklijuotame voke. Ant voko būtina nurodyti „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Mažeikių rajono savivaldybėje paraiškų atrankos konkursui“, projekto pavadinimą ir projekto vadovo vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Paraiška teikiama 2 egzemplioriais (1 originalas ir 1 kopija) viename voke.

Paraiškos formą rasite čia

Bendrą projekto įgyvendinimo sąmatą rasite čia 

Išsamesnė informacija apie konkursą yra pateikiama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Mažeikių rajono savivaldybėje tvarkos apraše. Paraiškos formą ir konkurso nuostatus galima rasti internetiniame tinklalapyje  www.mazeikiai.lt arba galima kreiptis į administracijos vyriausiąją specialistę Sigutę Jucytę tel. (8 443)  95 336, 213 kab., Laisvės g. 39, Mažeikiai. Laikas pasiteiravimui pirmadienį – trečiadienį nuo 9 val. iki 17 val.

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Mažeikių rajono savivaldybėje tvarkos aprašą rasite čia  

 

 

______________

 

Mažeikių rajono kaimo bendruomenės  

Eil. Nr.

Bendruomenės pavadinimas

Bendruomenės pirmininko vardas, pavardė

Telefono Nr.

Pastabos

SENŪNIJA

1

Leckavos kaimo bendruomenė

Saulius Perminas

8 614 93 632

[email protected]

Reivyčių

2

Reivyčių bendruomenė

Brigita Momgaudienė

8 682 51 608

[email protected]

Reivyčių

3

Buknaičių kaimo bendruomenė

Artūras Kurilavičius

8 620 25 635

[email protected]

Reivyčių

4

Urvikių kaimo bendruomenė

Rasa Šimkuvienė

8 675 43 704

[email protected]

Reivyčių

5

Reivyčių „Ašvos“ bendruomenė

Janina Mikutienė

8 616 36 360

 

Reivyčių

6

Tulnikių kaimo bendruomenė

Loreta Virkutienė

8 614 86 265

l[email protected]

Reivyčių

7

Mažeikių r. Žemalės bendruomenė

Paulius Pocevičius

8 614 20 352

[email protected]

Šerkšnėnų

8

VO Rubikų bendruomenė

Rūta Narmontienė

8 618 61 472

[email protected]

Šerkšnėnų

9

Plinkšių kaimo bendruomenė

Dalia Strikaitienė

8 618 53 395

[email protected]

Šerkšnėnų

10

Skuodiškių kaimo bendruomenė

Kristina Bieštienė

8 672 40 615

[email protected]

Šerkšnėnų

11

Šerkšnėnų seniūnijos bendruomenės centras

Rūta Narmontienė

8 618 61 472 

r[email protected]

Šerkšnėnų

12

Viekšnių gyvenvietės bendruomenė

Eugenijus Paulauskis

8 698 30 605

 

[email protected]

Viekšnių

13

Užventės kaimo bendruomenė

Birutė Jonkuvienė

8 615 39 305

[email protected]

Viekšnių

14

Gyvolių kaimo bendruomenė

Raimonda Čijauskienė

8 604 70 082

[email protected]

Viekšnių

15

Kapėnų bendruomenė

Ramutė Antanavičienė

8 628 72 196

[email protected]

Viekšnių

16

Palnosų kaimo bendruomenė

Darius Buknys

8 688 02 934

[email protected]

Viekšnių

17

Pakalupio bendruomenė

Aldonis Eselinas

8 614 09 545

[email protected]

Viekšnių

18

Pievėnų kaimo bendruomenė

Dainora Butkuvienė

8 671 16 350

[email protected]

Tirkšlių

19

Pievėnų bendruomenės asociacija

Ilona Vasiliauskaitė

8 672 09 903

[email protected]

Tirkšlių

20

Užlieknės kaimo bendruomenė

Virginijus Žalkauskas

8 687 43 466

[email protected]

Tirkšlių

21

Mažeikių r. savivaldybės Tirkšlių seniūnijos bendruomenė

Asta Griciuvienė

8 614 39 481

[email protected]

Tirkšlių

22

Voverių bendruomenė

Nerijus Lemežis

8 682 27 697

[email protected]

Tirkšlių

23

Balėnų kaimo bendruomenė

Judyta Tekingunduz

8 615 56 468

[email protected]

Tirkšlių

24

Lėtenių kaimo bendruomenė

Pranas Šviesa

8 600 26 657

 

Tirkšlių

25

Pikelių bendruomenė

Danielius Gedutis

8 686 55 621

[email protected]

Židikų

26

Lūšės bendruomenė

Agnė Petreikienė

8 621 49 541

[email protected]

Židikų

27

Ukrinų kaimo bendruomenė

Vilma Vžesniauskienė

8 620 37 506

[email protected]

Židikų

28

Račališkių bendruomenė

Vida Abrasonienė

8 626 19 682

[email protected]

Židikų

29

Židikų seniūnijos bendruomenė

Živilė Bružinskienė

8 615 89 126

[email protected]

Židikų

30

Židikų Gėlių gatvės bendruomenė

Albinas Beržinskas

8 614 80 790

 

Židikų

31

Renavo kaimo bendruomenė

Roma Jablonskienė

8 626 51 653

[email protected]

Sedos

32

Sedos bendruomenė

Vilma Neliubšienė

8 614 40 875

[email protected]

Sedos

33

Dagių bendruomenė

Regina Mineikienė

8 628 70 719

[email protected]

Sedos

34

Bugenių kaimo bendruomenė

Raimonda Vaičienė

8 646 19 439

[email protected]

Mažeikių r. apylinkės

35

Purvėnų kaimo bendruomenė

Artūras Pekauskas

8 616 13 001

[email protected]

Mažeikių r. apylinkės

36

Krakių bendruomenės centras „Ventos vingis“

Milda Bakienė

8 607 69 879

[email protected] 

Mažeikių r. apylinkės

37

Ruzgų bendruomenė

Birutė Jonaitienė

8 600 87 500

[email protected]

Mažeikių r. apylinkės

38

Auksodės kaimo bendruomenė

Ingrida Braziulienė

8 616 73 228

[email protected]

Laižuvos

39

Laižuvos kaimo bendruomenė

Antanas Taučius

8 612 36 775

[email protected]

Laižuvos

40

Mažeikių rajono kaimo bendruomenių sąjunga

Rūta Narmontienė

8 618 72 745

[email protected]

 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

KAIMO BENDRUOMENIŲ SĄRAŠAS

Bendruomenių sąrašas

Skaityti daugiau >
Kaimo bendruomenių veikla

Kaimo bendruomenių veikla

Skaityti daugiau >