Demografinė situacija ir darbo jėgos resursai

Lietuvos statistikos departamento duomenimis aktualus rodiklis – išlaikomo amžiaus žmonių koeficientas, kuris parodo koks pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių ir vaikų (0–14 metų amžiaus) skaičius tenka šimtui 15-64 metų amžiaus gyventojų.
8 paveiksle parodyta kokie šio rodiklio pokyčiai įvyko per 2013-2017 m. laikotarpį Mažeikių rajono savivaldybėje ir respublikoje. Išlaikomo amžiaus žmonių koeficientai kito nežymiai. Bendrasis išlaikomo amžiaus žmonių koeficientas Mažeikių rajono savivaldybėje yra šiek tiek mažesnis nei šalyje.

8 pav. Išlaikomo amžiaus žmonių koeficientas metų pradžioje Mažeikių rajono savivaldybėje / asmenys
Šaltinis. Lietuvos statistikos departamentas

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2017 m. Mažeikių rajono savivaldybėje bedarbiai sudarė 10,5 proc. darbingo amžiaus gyventojų, t. y. mažiausia dalis nuo 2013 metų, kai registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis siekė 16,2 proc. (žiūrėti 9 pav.). Mažeikių rajono savivaldybėje registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis per 2013 – 2017 metų laikotarpį buvo didesnis už santykį Vidurio ir vakarų Lietuvos regione, tačiau mažėjo (nuo 40 proc. laikotarpio pradžioje iki 25 proc. pastaraisiais metais).

9 pav. Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, proc.
Šaltinis. Lietuvos statistikos departamentas

Telšių teritorinės darbo biržos duomenimis 2018 metų pradžiai nedarbo lygis visose Telšių apskrities savivaldybėse padidėjo, didžiausias nedarbo lygis fiksuotas Mažeikių rajono savivaldybėje – 11,3 proc., daugiausia darbingo amžiaus moterų bedarbėmis registruota Mažeikių rajono savivaldybėje, aukščiausias vyrų nedarbas (9,3 proc.) taip pat Mažeikių rajono savivaldybėje. Daugiausia jaunesnių kaip 29 m. amžiaus bedarbių (6,1 proc.) Mažeikių rajono savivaldybėje.

10 pav. Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis proc. 2018 m. sausio 1 d.
Šaltinis. Telšių teritorinė darbo birža.