Demografinė situacija ir darbo jėgos resursai

Lietuvos statistikos departamento duomenimis aktualus rodiklis – išlaikomo amžiaus žmonių koeficientas, kuris parodo koks pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių ir vaikų (0–14 metų amžiaus) skaičius tenka šimtui 15-64 metų amžiaus gyventojų.
7 paveiksle parodyta kokie šio rodiklio pokyčiai įvyko per 2013-2019 m. laikotarpį Mažeikių rajono savivaldybėje ir Lietuvos Respublikoje. Išlaikomo amžiaus žmonių koeficientai kito nežymiai. Bendrasis išlaikomo amžiaus žmonių koeficientas Mažeikių rajono savivaldybėje yra šiek tiek mažesnis nei šalyje.

7 pav. Išlaikomo amžiaus žmonių koeficientas metų pradžioje Mažeikių rajono savivaldybėje / asmenys
Šaltinis. Lietuvos statistikos departamentas

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 m. Mažeikių rajono savivaldybėje bedarbiai sudarė 8,2 proc. darbingo amžiaus gyventojų, t. y. mažiausia dalis nuo 2013 metų, kai registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis siekė 16,2 proc. (žiūrėti 8 pav.). Mažeikių rajono savivaldybėje registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis per 2013 – 2019 metų laikotarpį buvo didesnis už santykį Vidurio ir vakarų Lietuvos regione, tačiau mažėjo.

8 pav. Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, proc.
Šaltinis. Lietuvos statistikos departamentas

Užimtumo tarnybos duomenimis didžiausias nedarbo lygis fiksuotas Mažeikių rajono savivaldybėje – 10,3 proc., daugiausia darbingo amžiaus moterų bedarbėmis registruota Mažeikių rajono savivaldybėje, aukščiausias vyrų nedarbas (8,2 proc.) taip pat Mažeikių rajono savivaldybėje.

9 pav. Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis proc. 2020 m. vasario 1 d.
Šaltinis. Užimtumo tarnybos duomenys.