Informacija apie teritorijų planavimo komisiją ir teritorijų planavimo viešą svarstymą

TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJA
  • Įsakymas dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos tvirtinimo
  • Mažeikių rajono savivaldybės administracijos teritorijų planavimo komisijos darbo reglamentas
  • Mažeikių rajono savivaldybės administracijos teritorijų planavimo komisijos nuostatai
SPECIALIEJI PLANAI 
Mažeikių rajono saulės jėgainių išdėstymo specialiojo plano koncepcija
 

SPRENDIMAS DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ RIBŲ IR PAVADINIMŲ TVARKYMO PLANO RENGIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
Programa
2015 m. birželio 19 d. Nr. T1-178

 

Įsakymas
Dėl Mažeikių rajono teritorijos ir Mažeikių miesto teritorijos bendrųjų planų sprendimų įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo
2017 m. sausio 11 d. Nr. A1-33

 

Posėdžiai:

2018-03-23
2018-01-26

 

 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009-03-27 sprendimu Nr. T1-95 “Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98204, faks. (8 443) 25844, el. p. savivaldybė@mazeikiai.lt, www.mazeikiai.lt.
Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo tikslai:
1. sudaryti sąlygas darniai rajono teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius;
2. nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;
3. sudaryti sąlygas racionaliam rajono gamtinių žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;
4. numatyti rajono gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;
5. kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse;
6. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;
7. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
8. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.
Su bendrojo plano keitimo sprendimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galite susipažinti ar siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų iki 2018-02-20 (imtinai), adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai 109 kab., tel. (8 443) 98235.
Priedas 1, priedas 2
2018-02-02

2017 m.
2016 m.
2015 m. 
2014 m.
2013 m.
 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-15 17:00:19