Informacija apie teritorijų planavimo komisiją ir teritorijų planavimo viešą svarstymą

TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJA
  • Įsakymas dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos tvirtinimo
  • Mažeikių rajono savivaldybės administracijos teritorijų planavimo komisijos darbo reglamentas
  • Mažeikių rajono savivaldybės administracijos teritorijų planavimo komisijos nuostatai
SPECIALIEJI PLANAI 
Mažeikių rajono saulės jėgainių išdėstymo specialiojo plano koncepcija
 

SPRENDIMAS DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ RIBŲ IR PAVADINIMŲ TVARKYMO PLANO RENGIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
Programa
2015 m. birželio 19 d. Nr. T1-178

 

Įsakymas
Dėl Mažeikių rajono teritorijos ir Mažeikių miesto teritorijos bendrųjų planų sprendimų įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo
2017 m. sausio 11 d. Nr. A1-33

 

Posėdžiai:

2017-11-29 posėdis

   

2017-08-23 posėdis

2017-10-06 posėdis 2017-11-08 posėdis

2017-03-30 posėdis

2017-05-10 posėdis 2017-07-04 posėdis

2016-11-07 posėdis

2017-02-08 posėdis 2017-03-08 posėdis

2016-07-20 posėdis

2016-08-17 posėdis 2016-10-19 posėdis

2015-10-21 posėdis

2015-09-02 posėdis 

2015-06-30 posėdis

2015-05-13 posėdis 2015-02-25 posėdis 2014-11-19 posėdis


2014-06-18 posėdis

2014-04-16 posėdis  

 

 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009-03-27 sprendimu Nr. T1-95 “ Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas.
Planavimo iniciatorius
– Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Su bendrojo plano koregavimo sprendimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galite susipažinti ar siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų iki 2018-01-26 (imtinai), adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (109 kab., tel. (8 443 98235).
Priedas
(2018-01-08)

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas.

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204, faks. (8 443) 25 844, el. p. savivaldybe@mazeikiai.lt, www.mazeikiai.lt.
Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, faks. 8 5 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. +370 672 11410, el. p. – g.ratkute@atamis.lt
Planavimo pagrindas - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. A1-2323 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo“.
Planavimo terminai – 2016-2018 metai.
Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt):
Planuojama teritorija – Mažeikių miesto teritorijos bendrajame plane išnagrinėta teritorija – Mažeikių miesto administracinė teritorija (1623,36) ha, urbanizuota jos dalis ir prieigos bei plėtros tendencijos teritorijos.
Bendrojo plano koregavimo tikslas – koreguoti (ar naujai integruoti) kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius Mažeikių miesto teritorijos bendrajame plane. Suplanuoti sprendiniai turi:
• didinant institucijų ir visuomenės supratingumą apie kraštovaizdžio vertę, vaidmenį ir pokyčius, nustatyti ir patvirtinti veiksmus, kuriais siekiama išsaugoti, tobulinti, atkurti arba kurti kraštovaizdį;
• išsaugoti ir plėsti kraštovaizdžio arealus ir jų ekologinį potencialą užtikrinant tinkamą jų planavimą, tvarkymą, naudojimą, darnų vystymąsi;
• numatyti kraštovaizdžio savitumo, gamtos, kultūros paveldo išsaugojimą, naudojimą, pažinimą, atsižvelgiant į visuomenės poreikius, architektūros, aplinkosaugos ir kitus reikalavimus bei poreikius.
Bendrojo plano koregavimo uždaviniai:
• tikslinti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones;
• pateikti kraštovaizdžio formavimo, apsaugos, naudojimo, tvarkymo ir planavimo principines nuostatas;
• įvertinus pakoreguotus ar naujai integruotus kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius, peržiūrėti ir koreguoti kitus bendrojo plano sprendinius, kuriems turi įtakos kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendiniai:
patikslinti bendrajame plane numatytų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius, paržiūrėti teritorijos funkcinį zonavimą pagal planuojamą veiklą;
nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas pagal teritorijos vystymo prioritetus, urbanistinio ir gamtinio karkaso plėtojimo interesus, detalizuoti savivaldybei svarbių objektų išdėstymą, rezervuoti teritorijas visuomenės poreikiams;
patikslinti gamtinį karkasą, ekologines apsaugos zonas, nustatyti biologinės įvairovės apsaugos priemones, kraštovaizdžio tvarkymo, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų naudojimo reglamentus;
peržiūrėti valstybinių miškų schemą nagrinėjamoje teritorijoje ir, nustačius tikslingumą, suplanuoti naudmenų pavertimą į atskiruosius želdynus;
detalizuoti kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą;
patikslinti inžinerinės infrastruktūros bei susisiekimo komunikacijų, socialinės, kultūrinės infrastruktūros, rekreacinės, pramonės, komercinės, gyvenamosios ar kitokios paskirties teritorijų naudojimo ir tvarkymo sprendinius, atsižvelgiant į planuojamus kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius bei šių dienų aktualijas;
• ištaisyti technines klaidas, panaikinti sprendinių spragas, spręsti galiojančių sprendinių kolizijas (jei yra poreikis);
• integruoti nagrinėjamoje teritorijoje galiojančių specialiųjų planų sprendinius.

Vyriausybės nustatyta tvarka bus atliekamos Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros. Apie jas informacija bus teikiama papildomai.

Išsamesnė informacija teikiama Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, www.mazeikiai.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

(2017-07-24)

Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2011-09-30 sprendimu Nr. T1-239 patvirtinto detaliojo plano, žemės sklypui suformuoti apie esamus pastatus – tvirtinimo detalių cechą (un. Nr. 6196-3006-1021),sandėlius (un. Nr. 6195-9007-3036 ir un. Nr. 6195-9007-3047), administracinį pastatą (un. Nr. 6195-9007-3090), pagalbinį sandėlį (un. Nr. 6195-9007-3058), atsarginių dalių sandėlį (un. Nr. 6195-9007-3069) adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Laisvės g. 214B, 214D, 214E, 214F, 214G, 214H koregavimą Mažeikių rajono savivaldybės tinklalapyje (www.mazeikiai.lt ).

Detaliojo plano organizatorius - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius, Laisvės g. 8, Mažeikiai.
Detaliojo plano iniciatorius - UAB „Grūstė“ į/k 166576122, atstovaujama direktoriaus Alfredo Vyniauto. Naftininkų g.38-2, Mažeikiai, Mažeikių r. sav. Iniciatoriaus įgaliotas asmuo arch. Rasa Kačerauskienė tel.:8-610-02426.
Detaliojo plano rengėjas - Architektė Rasa Kačerauskienė , Atestato Nr. ATP1297, Vasario 16-osios g. 7-1, tel. 8-610-02426; e-paštas rasa.kacerauskiene@gmail.com.
Planavimo pagrindas - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-1171, 2016-07-20.
Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui koreguoti 2016-06-20 , Nr. A1-1171, teritorijų planavimo proceso sutartis 2016-06-15, Nr. MSK-439.
Planavimo tikslai - Koreguoti žemės sklypo Laisvės g. 214D, Mažeikiuose detalųjį planą, patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2011-09-30 sprendimu Nr. T1-239, pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus naudojimo reglamentus.
Planavimo uždaviniai - Papildyti esamą pramonės ir sandėliavimo paskirties objektų žemės sklypų naudojimo būdą komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdu bei nustatyti naudojimo reglamentus (padidinti užstatymo tankumą ir intensyvumą), pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, Mažeikių miesto bendrąjį planą ir kitus teisės aktus. Atsižvelgus į planavimo tikslus, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
Galimybių studijos – nebus atliekamos;
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nebus apliekamas;
Konkursas geriausiai urbanistinei įdėjai atrinkti – nebus atliekamas;
Teritorijos vystymo koncepcija ir jos nepriklausomas profesinis vertinimas – nebus rengiamas.
Sprendinių viešinimas - detaliojo plano sprendinių koregavimo viešinimo procedūros atliekamos supaprastinta tvarka. Su parengtais sprendiniais galima susipažinti nuo 2017-02-15 iki 2017-02-28 plano rengėjo patalpose Vasario 16-osios g.7-1, Mažeikiai; Mažeikių rajono savivaldybės tinklalapyje (www.mazeikiai.lt ); Mažeikių rajono savivaldybės patalpose Laisvės g. 8, Mažeikiai (I aukštas, 107 kabinetas); LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-61-16-263).
Informaciją teikia: PV Arch. Rasa Kačerauskienė, tel. 8-610-02426, e-paštas rasa.kacerauskiene@gmail.com
Pasiūlymų teikimo ir apskundimo tvarka – pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą, teikiami raštu ankščiau išvardintais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo laiką iki 2017-02-28. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.
Priedas 1, priedas 2, priedas 2.1, priedas 3, priedas 3.1
(2017-02-13)

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-01-14 įsakymu Nr. A1-42 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano, žemės sklypui suformuoti prie esamo gamybinio pastato sandėlio (un. Nr. 4400-1555-5665) adresu: Mažeikių r. sav. Krucių k. koregavimas.
Planavimo iniciatorius – UAB „Totochemical“, atstovaujama direktorės Daivos Juškienės įgaliotas asmuo Rasa Kačerauskienė.
Planavimo tikslas – pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus naudojimo reglamentus (koreguoti suplanuotos teritorijos statybos zoną, statybos ribą ir statybos liniją, didinti statybos tankumą ir intencyvumą, nustatyti sanitarinę apsaugos zoną).
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galite susipažinti ir teikti ar siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų iki 2016-12-27 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).
Priedas 1, priedas 2
(2016-12-13)

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009-03-27 sprendimu Nr. T1-94 “ Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas.
Planavimo iniciatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Su bendrojo plano koregavimo pradžios, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galite susipažinti ir siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų iki 2016-12-09 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (109 kab., tel. (8 443 98235
Priedas 1, priedas 2
(2016-11-25)

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypų, esančių Viekšnių g. 24 E ir Senkelio g. 3 B, Mažeikių mieste, Mažeikių r.sav., žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo iniciatoriai – Albertas Semenavičius, Algimantas Semenavičius, Augustas Ročys ir Irena Vinčienė
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Planavimo tikslas – sujungti du žemės sklypus (kad.Nr.6130/0010:255, kad. Nr.6130/0010:254) į vieną ir padalinti į atskirus žemės sklypus, numatant šiuos naudojimo būdus: komercinės paskirties objektų teritorijų, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų adresu: Mažeikių r.sav., Mažeikių m., Viekšnių g. 24E ir Senkelio g. 3B.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2016-08-01 iki 2016-08-12 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. adresu: Aukštoji g. 3, Telšiai.
Projekto rengėjas – IĮ „Geolinija“.,Tel: 865085571 , Tel-Fax: 8 444 68086
(2016-07-14)

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2011-09-30 sprendimu Nr. T1-239 patvirtinto detaliojo plano, žemės sklypui suformuoti apie esamus pastatus – tvirtinimo detalių cechą (un. Nr. 6196-3006-1021), sandėlius (un. Nr. 6195-9007-3036 ir un. Nr. 6195-9007-3047), administracinį pastatą (un. Nr. 6195-9007-3090), pagalbinį sandėlį (un. Nr. 6195-9007-3058), atsarginių dalių sandėlį (un. Nr. 6195-9007-3069) adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Laisvės g. 214B, 214D, 214E, 214F, 214G, 214H koregavimas.
Planavimo iniciatorius – UAB „Grūstė“ atstovaujama direktoriaus Alfredo Vyniauto.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti ir siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2016-06-25 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (109 kab., tel. (8 443 98235).
Priedas 1, Priedas 2
(2016-06-15)

Vadovaujantis LR vyriausybės 2010-07-21 nutarimu Nr. 1124 patvirtintu „Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu”, pradedamas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas - suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6192-6000-9012), ūkinius pastatus( un. Nr. 6192-6000-9020,6192-6000-9042,), garažą (un. Nr.6192-6000-9031) ir kitus inžinerinius statinius(un. Nr. 6192-6000-9053).
Adresas: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Laižuvos g. 81.
Planavimo organizatorius: Mažeikių r. sav. administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204.
Plano rengėjas: S. Šilingo įmonė, Micaičių 4, Pasvaigės k., Telšių r. sav. , tel. 8 698 39691, el. paštas: schilingas@gmail.com
Planavimu suinteresuotas asmuo: Vytenis Liaučius, gyv. Laižuvos 81, Mažeikiai. Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu galima nuo 2016-05-24 iki 2016-06-06 imtinai pas plano rengėją arba planavimo organizatorių.
Pasiūlymus bei pastabas dėl žemės sklypo plano sprendinių raštu galima pateikti planavimo organizatoriui.
(2016-05-23)

Skelbimas apie parengto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinius, aiškinamąjį raštą ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaitą
(2016-04-28)

Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Janos Kesminienės  ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimą. Planuojama teritorija - Tirkšlių g. 265, Balėnų k. Mažeikių rajono savivaldybė, žemės sklypo kadastrinis Nr. 6104/0005:39, sklypo plotas 0, 4.5817  ha.
Planavimo tikslai ir uždaviniai – kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimui.
Planavimo organizatorius – Jana Kesminienė gyv., Tirkšlių g. 269, Balėnų k., Mažeikių r. sav.,  tel.: 861859240.
Projekto rengėjas – UAB „Green Energy Studio“ Rimkų g. 31-2, Klaipėda, tel.: 861521741, el.paštas. vaimartis@gmail.com. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.
Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite, UAB „Kadastro centras“ patalpose adresu Laižuvos g. 24, Mažeikiai, tel.: 861521741, nuo 2016-03-17 iki 2016-04-01  kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 17.00 val.
(2016-03-15)

2015 m. 
2014 m.
2013 m.
 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-08 16:14:01