Kontrolės ir audito tarnyba

 SAVIVALDYBĖS KONTROLIERĖ

  ALMA KARVELIENĖ

 Telefonas (8 443) 35 253 

 Faksas (8 443) 35 253

 El. p.  kontrole@mazeikiai.lt  

 Adresas 

  Laižuvos g. 3 
  89213, Mažeikiai 

Gyventojų priėmimo laikas: Kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią antradienį 8–10 val. 

Kontrolieriaus pavaduotoja
Vida Mileškienė
Tel. (8 443) 35 262
El. p.  vida.mileskiene@mazeikiai.lt
 
Vyr. specialistė
Dalia Pūnienė
Tel. (8 443)  35 262
El. p.  
dalia.puniene@mazeikiai.lt

 

Vyr. specialistė
Dalė Balčiūnienė
Tel. (8 443)  35 262
El. p.  dale.balciuniene@mazeikiai.lt

 


Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba – subjektas, prižiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. 

Siekdama veiklos tikslo ir įgyvendindama jai nustatytus uždavinius, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba: 
   1. atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose ir Savivaldybės kontoliuojamose įmonėse;
   2. kiekvienais metais rengia ir reglamente nustatytais terminais ir tvarka teikia Savivaldybės tarybai išvadą dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos ir išvadą dėl pateikto tvirtinti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio; 
   3. rengia ir Savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl Savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už Savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas; 
   4. rengia ir Savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas, suteikiančias Savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti koncesijos konkurso sąlygas ir pagrindines koncesijos sutarties sąlygas; Savivaldybės tarybai nustačius konkurso etapus iki koncesijos sutarties pasirašymo, rengia išvadas galutiniam koncesijos sutarties projektui; 
   5. rengia ir Savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;
   6. Valstybės kontrolės prašymu teikia Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų ataskaitas ir darbo dokumentus audito išorinei peržiūrai atlikti;
   7. atlieka įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas. 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais. 
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako Savivaldybės kontrolierius, kuris yra atskaitingas Savivaldybės tarybai. Savivaldybės kontrolierius į pareigas priimamas konkurso būdu ir iš jų atleidžiamas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. 

MAŽEKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS NUOSTATAI

 
METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI
 
AUDITŲ DOKUMENTAI

IŠVADOS DĖL SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO

 
IŠVADOS DĖL ATASKAITŲ APIE TURTĄ

 Finansinio audito išvada dėl Mažeikių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2013 metų ataskaitos

 Audito ataskaita dėl Mažeikių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2013 metų ataskaitos finansinio audito rezultatų 

 Ataskaita dėl Mažeikių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės teise valdomo valstybės turto 2012 metų ataskaitos finansinio audito rezultatų 

 Išvada dėl Mažeikių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2012 metų ataskaitos

 • Ataskaita dėl Mažeikių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir pasitikėjimo teise valdomo valstybės turto 2011 netų statistinių ataskaitų VT-01 IR VT-02 finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

 Išvada dėl 2011 metų ataskaitos apie savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą bei patikėjimo teise valdomą valstybės turtą

VEIKLOS PLANAI
 
VEIKLOS ATASKAITOS
 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-29 11:24:48