Kontrolės ir audito tarnyba

SAVIVALDYBĖS KONTROLIERĖ

ALMA KARVELIENĖ

Gyvenimo aprašymas

Tel./faks. (8 443) 35 253

El. p.  kontrole@mazeikiai.lt  

406 kab., Laižuvos g. 3
89213, Mažeikiai

2018 metų veiklos užduotys

 
Gyventojų priėmimo laikas: Kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią antradienį 8–10 val. 

Kontrolieriaus pavaduotoja
Vida Mileškienė
Tel. (8 443) 35 262
El. p.  vida.mileskiene@mazeikiai.lt

2018 metų veiklos užduotys

Vyr. specialistė
Dalia Pūnienė
Tel. (8 443)  35 262
El. p.  
dalia.puniene@mazeikiai.lt

2018 metų veiklos užduotys

Vyr. specialistė
Dalė Balčiūnienė
Tel. (8 443)  35 262
El. p.  dale.balciuniene@mazeikiai.lt

2018 metų veiklos užduotys

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba – subjektas, prižiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais. 
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako Savivaldybės kontrolierius, kuris yra atskaitingas Savivaldybės tarybai. 

NUOSTATAI IR VEIKLA

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-10 14:41:29