Vietinio ūkio skyrius
Laisvės g. 8

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

ŠILUMOS ŪKIS

INFORMACIJA DĖL MAŽEIKIŲ MIESTO SPECIALIOJO ŠILUMOS ŪKIO PLANO ATNAUJINIMO (KEITIMO) STRATEGINIO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGIMO

Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. Sprendimu Nr. T1-313 „Dėl Mažeikių miesto šilumos ūkio plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T1-51 „Dėl Mažeikių miesto šilumos ūkio specialiojo plano patvirtinimo“ atnaujinimo“ ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. A1-103 patvirtinta „Mažeikių miesto specialiojo šilumos ūkio plano keitimo (atnaujinimo) darbų programa“. Informuojame, kad parengti strateginio poveikio aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentai ir bendrųjų sprendinių koncepcija.

Informuojame, kad remiantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorės 2019 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. A1-1547 atlikus specialiojo plano SPAV atranką yra priimtas sprendimas specialiajam planui neatlikti strateginio poveikio aplinkai vertinimo. Su priimto sprendimo motyvais galima susipažinti Planavimo organizatoriaus nurodytais kontaktais.

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ TERITORIJĄ, PLANAVIMO SUBJEKTUS, UŽDAVINIUS IR TIKSLUS:

Planuojamos teritorijos vieta: Mažeikių miesto teritorija. Preliminarus plotas – apie 1649,29 ha.

Objektas: Mažeikių miesto specialiojo šilumos ūkio plano atnaujinimas.

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. +370 443 98 206, el. p. [email protected], www.mazeikiai.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, Montuotojų g. 10, LT-89101 Mažeikiai, tel. +370 443 98 171, el. p. [email protected], www.mst.lt.

Specialiojo plano rengėjas: UAB „Ekotermija“, Kęstučio g. 47, LT-08124 Vilnius, tel. +370 650 26 969, el. p. [email protected], www.ekotermija.lt.

Specialiojo plano tikslai:

 • Įgyvendinant Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje nustatytus sprendinius ir priemones, suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai.
 • Suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais, kurie reikalingi šilumos gamybai.
 • Reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose.
 • Numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo apimtis, poreikį ir šaltinius į šilumos ūkio plėtrą ir modernizavimą.

Specialiojo plano planavimo uždaviniai:

 • Plėtoti šilumos ūkio inžinerinę infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas.
 • Numatyti šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių ir (ar) teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
 • Numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas ir plotus žemei visuomenės poreikiams paimti.
 • Numatyti šilumos ūkio inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus.
 • Numatyti šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių išdėstymą.
 • Numatyti atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo plėtrą.
 • Numatyti kitus teisės aktais pagrįstus uždavinius.

Su specialiojo plano dokumentais galima susipažinti www.tpdris.lt informacinėje sistemoje įvedus TPD numerį S-VT-61-19-46 arba planavimo organizatoriaus, iniciatoriaus bei rengėjo nurodytais kontaktais.

Kontaktai

Alfonsas Žiulpa
Vedėjas
(8 443) 98 261, 8 686 45 436
Kęstutis Šimkūnas
Vedėjo pavaduotojas
(8 443) 42 672, 8 612 26 872
Alfonsas Asauskas
Vyriausiasis specialistas
8 667 08 807
Vaida Kosienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 245, 8 652 55 975
Darius Daugėla
Vyr. specialistas
(8 443) 98 208, 8 699 62 655
Rita Kontrimienė
Vyriausioji specialistė (projektų įgyvendinimui)
(8 443) 98 208
Stasys Dainius
Vyr. specialistas
(8 443) 98 208
Virginijus Raudonius
Vyr. specialistas
(8 443) 98 231, 8 656 59 842
Aida Jucienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 231, 8 640 31 802
Stasys Brazas
Vyriausiasis specialistas
(8 443) 98 231, 8 611 46 640
Rymantas Štakonas
Vyriausiasis specialistas
8 686 45 476
Angelė Šlyžiuvienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 209