Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Stoties g. 18

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

KULTŪROS PAVELDAS

Kultūros paveldas – karta iš kartos paveldimos, perimamos, sukurtos ir perduodamos kultūros vertybės, svarbios etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiūriu.
Lietuvoje kultūros paveldo apsaugą reglamentuoja du pagrindiniai įstatymai: Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas ir Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas. Taip pat vadovaujamasi Statybos, Žemės, Teritorijų planavimo, Saugomų teritorijų, Žemės reformos,Vietos savivaldos ir Valstybės tarnybos įstatymais, Seimo ir Vyriausybės nutarimais, Kultūros ministro įsakymais, kitais teisės aktais. 
Kultūros vertybių apsaugos valstybės valdymo institucija yra Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (KPD). 
Mažeikių rajone Kultūros vertybių apskaitą, propagavimą, leidybą organizuoja, tvarko Kultūros ir sporto skyrius, vyr. specialistas paminklotvarkai. Pagrindinės specialisto funkcijos nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos srityje:
– rengia ilgalaikių ir trumpalaikių paminklosauginių programų projektus; išduoda nekilnojamųjų kultūros vertybių paminklotvarkos sąlygas, suderina su KPD teritoriniu padaliniu;
– informuoja rajono Savivaldybės merą, Savivaldybės administracijos direktorių, Kultūros ir sporto skyriaus vedėją, Telšių teritorinį padalinį apie kultūros vertybių būklę;
– surašo su kultūros vertybių naudotojais, valdytojais ir savininkais, reglamentus saugoti kultūros vertybes, o su įmonių, įstaigų, organizacijų vadovais, kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis, kuriems išnuomojamos kultūros vertybės – nuomos apsaugos sutartis, taip pat kultūros vertybių aktus, apsaugos sutartis; 
– rūpinasi, kad institucijos, organizacijos ir kontroliuojančios Savivaldybės teritorijoje žemės judinimo, kraštovaizdžio ir teritorijos tvarkymo darbus, savo veiksmus derintų su specialistu paminklotvarkai ir nustatyta tvarka su KPD teritoriniu padaliniu ir kartu numatytų priemones kultūros vertybėms išsaugoti, tirti, tvarkyti bei eksploatuoti; 
– prižiūri kultūros vertybes, stebi jų būklę, nuolat jas inspektuoja, kontroliuoja reglamentų vykdymą, tikrina ar nuomininkai laikosi nuomos-apsaugos sutarties reikalavimų; 
– organizuoja sąmatų paruošimą dėl kultūros vertybių restauravimo, teikia pasiūlymus dėl darbų finansavimo; derina kultūros vertybių palaikomojo remonto ir prieš avarinių darbų, kuriems nereikia tyrimų, dokumentus, žemėtvarkos projektus, susijusius su nekilnojamųjų kultūros vertybių saugojimu;
– ruošia sutarčių projektus dėl įvairių darbų kultūros vertybių apsaugos klausimais; išduoda nekilnojamųjų kultūros vertybių paminklotvarkos sąlygas suderinti su KPD teritoriniu padaliniu;
– kaupia ir saugo dokumentus apie kultūros vertybes; vykdo kultūros vertybių pirminę apskaitą, rinka mokslinę-istorinę medžiagą, išaiškina naujus kultūros paveldo objektus, atlieka kultūros vertybių fiksuojamąją inventorizaciją, bendrauja su paminklosaugos institucijomis; 
– organizuoja mokslines ir kultūrines ekspedicijas kultūros vertybių tyrimui, telkia rajono visuomenę jų tvarkymui ir pažinimui; teikia metodinę pagalbą paminklosaugos klausimais; ruošia populiarios mokslinės paveldotyrinės medžiagos publikacijas, organizuoja jos ir paveldo populiarinimo bei propagavimo medžiagos leidybą;– nuo 1995 metų kasmet rengia Europos Tarybos programos „Europos paveldo dienos“ renginius.
Mažeikių rajone yra 483 kultūros vertybės (430 nekilnojamosios ir 53 kilnojamosios kultūros vertybės).

Laisvės kovos Mažeikių krašte iki 1954 m.

Mažeikių rajono savivaldybėje esančios žydų kapinės ir masinių žudynių vietos

Mažeikių rajono bažnyčios

Mažeikių rajono piliakalniai

Mažeikių rajono kultūros vertybės 

Vietų, kurioms 2019 m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai, sąrašas 

Statinių ir vietovių, kuriems 2019 m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai, sąrašas

Interaktyvus žemėlapis „Mažeikių krašto kultūrinis lobynas“

 

Statinių ir vietovių, kuriems 2022 m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai, sąrašas 

Vietų, kurioms 2022 m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai, sąrašas

Objektų, siūlomų registruoti Kultūros vertybių registere kaip kilnojamosios kultūros vertybės ir statinių vertingosios savybės, kurioms 2022 m. rengiama apskaitos dokumentacija, sąrašas

Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos teritoriniai skyriai 2022 m. rengs apskaitos dokumentaciją, sąrašas

 


Informacija apie Mažeikių rajono kultūros paveldą, konsultacijos teikiamos tel.: (8 443) 90 686, 8 699 58 582, el. p. [email protected]

 

Kontaktai

Apolinaras Stonkus
Vedėjas
(8 443) 95 333, 8 614 86 010
Izoleta Savickaja
Vedėjo pavaduotoja
(8 443) 90 677, 8 686 46 047
Rima Gintauskienė
Vyriausioji specialistė ekonomistė
(8 443) 95 331
Virgilija Liaugminaitė
Vyresnioji specialistė
(8 443) 95 320
Loreta Rubežienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 321, 8 615 51 816
Daiva Radzienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 323
Ana Kelpšienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 322
Violenita Juškevičiūtė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 322
Jelena Sutkienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 324
Reda Guerrero
Vyriausioji specialistė
(8 443) 90 687, 8 618 01 423
Jurgita Šilinskytė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 90 687, 8 655 50 410
Rūta Končiutė-Mačiulienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 90 686, 8 699 58 582
Jurgita Jokubauskienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 327, 8 655 50 411
Ligita Diržininkienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 332, 8 611 31 855
Inga Žilinskienė
Vyresnioji specialistė
(8 443) 90 682
Aušra Griciutė
Vyriausioji specialistė
8 690 70 709
Šarūnė Dargienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 323