Žemės ūkio skyrius
Laisvės g. 39
Faksas (8 443) 21 300

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Melioracija

Atsakingas asmuo:

Adelija Vėlavičienė – Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 443) 25170; 8 655 96438
El. paštas [email protected]

Teisės aktai, reglamentuojantys melioracijos statinių nuosavybės santykius, žemės savininkų ir kitų naudotojų teises ir pareigas, susijusias su melioracijos statinių statyba, naudojimu ir apsauga:

Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas

2004 m. vasario 5 d. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. IX-2009.

 Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr.3D-218 dėl melioracijos techninio reglamento MTR1.12.01:2008 "Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės"

 Melioruotos žemės savininkų melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo taisyklės

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr.3D-186 "Dėl melioruotos žemės savininkų melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo taisyklės"

 Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkams

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 3D-222 „Dėl melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams taisyklių“

 •  Melioracijos statinių rekonstrukcija, remontas ir priežiūra

Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (melioracijos griovių ir juose esančių statinių, 12,5 cm skersmens ir didesnių drenažo rinktuvų) rekonstrukcija, remontas ir priežiūra:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 3D-969 „Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 3D-271 „Dėl valstybės biudžeto specialiosiomis tikslinėmis dotacijomis einamiesiems tikslams finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje prioritetų“ pakeitimo“;

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 3D-972 „Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 3D-211 „Dėl Valstybei nuosavybės teisė priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

 •  Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti išdavimas

Techninės sąlygos reikalingos statiniams melioruotoje žemėje projektuojant kelius, geležinkelius, požemines komunikacijas, dujotekius, elektros tiekimo, ryšių linijas, tiltus, vandens pralaidas, miško įveisimo sklypus, vandens telkinius ir kitus įrenginius bei statinius.
Techninės sąlygos išduodamos fiziniams ar juridiniams asmenims, pateikus prašymą, arba pagal savivaldybės architektūros ir urbanistikos skyriaus projektavimo (prisijungimo) sąlygų paraišką.
Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių 207 kab., Laisvės g. 39, 89222 Mažeikiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais paslaugos teikėjo elektroniniu adresu [email protected], jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu suradus atitinkamą administracinę paslaugą sąraše elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos).

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. 3D-673 „Dėl žemės ūkio ministerijos 1996 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 283 „Dėl techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti išdavimo“ pakeitimo

 •  Miško įveisimas ir statinių projektavimas melioruotoje žemėje

Savininkui pageidaujant įveisti mišką žemės sklypo plotuose, įtrauktuose į melioruotos žemės apskaitą, prašymą pateikia Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriui. Prašyme nurodo žemės sklypo, kuriame pageidauja įveisti mišką, kadastro numerį. Prie prašymo pridėdamas žemės sklypo plano M1:10000 su pažymėtomis ribomis, pagal kurias jis pageidauja įveisti mišką, kopiją. Savivaldybės administracija, įvertinusi nurodytus dokumentus ir įvertinusi galimybę melioruotame plote įveisti mišką išduoda drenažu arba grioviais nusausinto ploto plano M 1:2000 ištrauką ir miško įveisimo šiame plote technines sąlygas arba motyvuotai atsisako jas išduoti.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 3D-130/D1-144 ,,Dėl miško įveisimo ne miško žemėje“

 •  Melioruotos žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas

Keičiant melioruotos žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1278 patvirtintų Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir prašymų leisti pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį padavimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo taisyklių 17.6 punktu ir nustatyti melioracijos statinių rekonstravimo, naikinimo bei kitas sąlygas, kad nebūtų pažeisti gretimų melioruotos žemės sklypų naudotojų interesai ir užtikrintas vandens nuleidimas nuo sausinamų plotų valstybei nuosavybės teise priklausančiais melioracijos statiniais. Jei išduodamose sąlygose detaliajam planui rengti nurodyta, kad bus būtina rekonstruoti melioracijos statinius, kartu su detaliuoju planu turi būti parengtas ir melioracijos statinių rekonstravimo projektas. Kadangi dažniausiai žemės paskirtis keičiama siekiant planuoti atskirus sklypus statyboms, būtina keitimo sąlyga-melioracijos statinių rekonstravimo projekto įvykdymas. Melioracijos statinių rekonstravimo darbus finansuoja žemės sklypo savininkas.

Lietuvos Respublikos vyriausybės  2004 m. spalio 13 d. nutarimas Nr.1278 "Dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir prašymų leisti pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį padavimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo taisyklės"

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. D1-590/3D-583 (su vėlesniais pakeitimais)

 •  ES parama melioracijai 

Parama melioracijai teikiama pagal  Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į melioracijos sistemas“.
Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į melioracijos sistemas“ įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3D-563 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į melioracijos sistemas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.  

Remiama veikla:

 1. Reguliuojamojo drenažo įdiegimas į esamas rekonstruotas melioracijos sistemas.
 2. Esamų melioracijos sistemų rekonstravimas.
 3. Pareiškėjas per vieną kvietimą teikti paramos paraiškas gali pateikti tik vieną paramos paraišką pagal vieną iš aukščiau veiklų. 

Galimi pareiškėjai:

 1. Žemės ūkio veikla užsiimantys subjektai. Pareiškėjas paraiškas turi teikti kartu su partneriu savivaldybe, sudarant jungtinės veiklos sutartis.
 2. Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos. Pareiškėjas paraiškas turi teikti kartu su partneriu savivaldybe, sudarant jungtinės veiklos sutartis.
 3. Fizinių ir (ar) juridinių asmenų, kurių teisėtais pagrindais valdomos žemės ribos sutampa su konkrečios (rekonstruojamos) melioracijos sistemos ribomis, grupė, veikianti pagal tarpusavio jungtinės veiklos sutartį. Pareiškėjas paraiškas turi teikti kartu su partneriu savivaldybe, sudarant jungtinės veiklos sutartis
 4. Savivaldybės.

Paramos dydis ir intensyvumas

 1. Kai vykdoma reguliuojamojo drenažo įdiegimo į esamas rekonstruotas melioracijos sistemas

veikla:

 • didžiausia paramos suma projektui – 40 000 Eur;
 • intensyvumas – 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai pareiškėjas prašo ar sutinka dėl mažesnio paramos intensyvumo taikymo, kuris negali būti mažesnis kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės). 
 1. Kai vykdoma esamų melioracijos sistemų rekonstravimo veikla:
 • didžiausia paramos suma projektui – 300 000 Eur;
 • intensyvumas – 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai pareiškėjas prašo ar sutinka dėl mažesnio paramos intensyvumo taikymo, kuris negali būti mažesnis kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės).

Paraiškų pateikimo tvarka

Paramos paraiška ir su ja teikiami dokumentai turi būti pateikti užpildžius elektroninę formą asmeniškai ar per įgaliotą asmenį Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) interneto prieigoje adresu www.zumis.lt.

Paramos paraiška ŽŪMIS portale turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos.

Kontaktai

Milda Šukienė
Vedėja
(8 443) 95 337, 8 659 81 823
Ona Brazdauskienė
Vedėjo pavaduotoja
8 637 83 597
Gražina Žukauskienė
Vyresnioji specialistė
(8 443) 25 963
Adelija Vėlavičienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 25 170, 8 655 96 438
Viktorija Šimkienė
Vyriausioji specialistė
8 443 25 943
Almantas Viskantas
Vyriausiasis specialistas
(8 443) 95 335, 8 658 18 673
Sigutė Jucytė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 336
Indrė Barzdienė
Vyriausioji specialistė
8 637 84 921
Jolanta Pudžiuvienė
Vyriausioji specialistė
8 637 84 327
Lina Liulytė
Vyresnioji specialistė
8 637 73 421