Kontrolės ir audito tarnyba

Bendra informacija

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba – subjektas, prižiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais. 
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako Savivaldybės kontrolierius, kuris yra atskaitingas Savivaldybės tarybai. 

Savivaldybės kontrolierės Almos Karvelienės 2020 metų veiklos užduotys

Savivaldybės kontrolierės pavaduotojos Loretos Dimienės 2020 metų veiklos užduotys

Vyr. specialistės Dalios Pūnienės 2020 metų veiklos užduotys

Vyr. specialistės Dalės Balčiūnienės 2020 metų veiklos užduotys

Vyr. specialistės Ingos Leščinskienės 2020 metų veiklos užduotys

 

Kontaktai

ALMA KARVELIENĖ
Savivaldybės kontrolierė
(8 443) 35 253
LORETA DIMIENĖ
Kontrolieriaus pavaduotoja
(8 443) 94 046
DALIA PŪNIENĖ
Vyr. specialistė
(8 443) 35 262
DALĖ BALČIŪNIENĖ
Vyr. specialistė
(8 443) 35 262
INGA LEŠČINSKIENĖ
Vyr. specialistė
(8 443) 94 046