Viešosios tvarkos skyrius
Stoties g. 18

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

VIEŠOJI TVARKA

VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS PAREIGŪNŲ KOMPETENCIJA PRADĖTI TEISENĄ, ATLIKTI TYRIMĄ BEI SURAŠYTI ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ PROTOKOLUS

Straipsnis, dalis

Straipsnio pavadinimas

46

Savivaldybių tarybų sprendimų ar savivaldybių administracijų direktorių įsakymų dėl kovos su žmonių užkrečiamųjų ligų protrūkiais ir epidemijomis nevykdymas ar vykdymas ne laiku

48

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas

78

Energinių gėrimų pardavimas, nupirkimas ar kitoks perdavimas jaunesniems kaip 18 metų asmenims

114

Gyvūnijos valstybinės nuosavybės teisės pažeidimas

144-1,4,5

Reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymas

150

Komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimas

152

Mažmeninės prekybos taisyklių pažeidimas

153

Prekybos turgavietėse taisyklių pažeidimas

154

Prekybos viešosiose vietose taisyklių pažeidimas

155

Pirkėjų ir klientų apgaudinėjimas

156

Teisės aktuose nustatyta tvarka nepaženklintų prekių pateikimas rinkai, tiekimas rinkai, pardavimas vidaus rinkoje, taip pat neteisingos informacijos apie prekę pateikimas

166

Kasos aparatų eksploatavimas be kontrolinių juostų, kontrolinių juostų, kasos aparato kasos operacijų žurnalų arba kasos aparatų techninių pasų neišsaugojimas

167

Kasos aparatus aptarnaujančių įmonių darbuotojų padarytas elektroninių kasos aparatų naudojimo taisyklių pažeidimas

168

Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais tvarkos ar kitų alkoholinių gėrimų pardavimo, laikymo ir gabenimo reikalavimų pažeidimas

178

Žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo tvarkos pažeidimas

179

Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją tvarkos pažeidimas

180

Teisės aktuose nustatytos žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją nepateikimas

223

Juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentų ir registro duomenų pateikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui ar Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui tvarkos pažeidimas

224

Asmenų trukdymas administracinio nusižengimo teisenai

225-1

Vengimas vykdyti administracinio poveikio priemones

281

Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir želdynų, želdinių ne miškų ūkio paskirties žemėje apsaugą, tvarkymą, želdynų kūrimą, projektavimą, želdinių veisimą reglamentuojančių kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas

290

Medžioklę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

291

Mėgėjų žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

292

Privačių žuvininkystės vandens telkinių naudojimo nuostatų, leidime naudoti žvejybos plotą nurodytų sąlygų ir žuvivaisos žuvininkystės vandens telkiniuose nuostatų pažeidimas

294

Žuvininkystės duomenų teikimo ir žuvininkystės duomenų valstybės informacinės sistemos naudojimo reikalavimų pažeidimas

295

Verslinės žvejybos tvarkos pažeidimas

296

Specialiosios žvejybos tvarkos pažeidimas

319

Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo laikinai apriboti arba uždrausti transporto priemonių eismą nevykdymas

332

Vandens tiekimo ir nuotekų vamzdynų bei jų įrenginių ir vandens apskaitos mazgų ar jų dalių eksploatavimo pažeidimas

333-7

Privačios nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančios, perduotos neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį, nuomojamos ar subnuomojamos žemės nesutvarkymas taip, kad ji būtų tinkama naudoti pagal pagrindinę naudojimo paskirtį, arba pareigos užtikrinti įsigytos žemės ūkio paskirties žemės naudojimą žemės ūkio veiklai nevykdymas

335

Pasėlių nuganymas, laukuose esančio nuimto žemės ūkio kultūrų derliaus sugadinimas arba sunaikinimas, želdinių sužalojimas

336

Važiavimas per pasėlius ar želdinius

344

Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo ir kitų pašarams taikomus reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

346

Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

347

Žemės ūkio produktų gamybos, perdirbimo ar tiekimo rinkai, duomenų teikimo ir apskaitos tvarkos pažeidimas

348

Melioracijos sistemų ir statinių naikinimas arba gadinimas melioruotoje žemėje

350

Statinio statyba pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus

359

Statinio (jo patalpų) naudojimas pažeidžiant nustatytus reikalavimus ir (ar) naudojimas ne pagal paskirtį

360

Statinio naudotojo pareigų nevykdymas ir statinių techninę priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

365

Savavališkas kasinėjimas bendrojo naudojimo teritorijoje ir teritorijos nesutvarkymas baigus darbus

366

Tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimas

367

Savivaldybių tarybų patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimas

368

Savivaldybių tarybų patvirtintų želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių pažeidimas

369-1,2,3,4

Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų kapinių priežiūros ir žmogaus palaikų gabenimo transporto priemonėmis reikalavimų pažeidimas

371

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninio eksploatavimo, registravimo ir techninės apžiūros tvarkos pažeidimas

414

Neeksploatuojamų transporto priemonių laikymas bendrojo naudojimo vietose

417-2

Kelio ženklų, žmonių vežimo reikalavimų nesilaikymas ar kitas Kelių eismo taisyklių pažeidimas

418

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas

419

Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, kraštovaizdžio objektų teritorijas ir vietinės reikšmės apsaugines zonas nuostatų pažeidimas

431

Transporto priemonės savininkui (valdytojui) nustatytų reikalavimų nevykdymas

434-2

Draudžiamų vežti medžiagų ir daiktų vežimo geležinkelių, jūrų, vidaus vandenų, automobilių ir elektros transportu taisyklių pažeidimas

439

Naudojimosi automobilių ir elektros transportu tvarkos pažeidimas

446

Važiavimas be bilieto, važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, tačiau nepateikus teisę į transporto lengvatas patvirtinančių dokumentų, be bilieto ar su neteisėtai įsigytu bilietu su nuolaida važiuojančių keleivių ar neapmokėto bagažo vežimas keleivinėmis kelių transporto priemonėmis, atsisakymas sumokėti už važiavimą taksi

447

Autobusų stočių, paviljonų ir stotelių eksploatavimo tvarkos pažeidimas

448-1,2,3

Keleivių vežimo keleiviniu kelių transportu taisyklių ir keleivinio kelių transporto keleivių teisių pažeidimas

449

Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių pažeidimas

457

Keleivių vežimo užsakomaisiais reisais tvarkos pažeidimas

459

Eismo saugumo reikalavimų automobilių keliuose pažeidimas

484

Alkoholinių gėrimų gėrimas viešosiose vietose arba neblaivaus asmens pasirodymas viešosiose vietose

485

Alkoholinių gėrimų vartojimas ar turėjimas, kai tai daro jaunesni negu aštuoniolikos metų asmenys

488

Viešosios rimties trikdymas

491

Žmonių gyvybės apsaugos vandens telkiniuose, žmonių saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo taisyklių pažeidimas

492

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme nustatytas tabako gaminių ar susijusių gaminių vartojimo ar jų turėjimo ribojimo pažeidimas

497

Valstybinės kalbos nevartojimas

498

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir Valstybinės kalbos inspekcijos pareigūnų nurodymų nevykdymas

499

Valstybinės kalbos nevartojimas atliekant tarnybines pareigas

500

Valstybinės kalbos nevartojimas raštvedyboje ir susirašinėjant Lietuvos Respublikoje

501

Dokumentų pateikimas nevalstybine kalba

502

Televizijos ir radijo programų, televizijos, kino filmų nevertimas į valstybinę kalbą

503

Autentiškų ir oficialių Lietuvos vietovardžių formų nevartojimas

505

Kliudymas įstatymų įgaliotiems pareigūnams įgyvendinti jiems suteiktas teises ar atlikti pavestas pareigas, jų teisėtų reikalavimų ar nurodymų ir kolegialių institucijų sprendimų nevykdymas

507

Valstybės politiko, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens garbės ir orumo pažeminimas

516

Nustatytos tvarkos vykdant mobilizaciją ar demobilizaciją, teikiant priimančiosios šalies paramą pažeidimas

518

Savavaldžiavimas

519

Vėliavų iškėlimo tvarkos pažeidimas

526

Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo ir kitų civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas

529

Socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas

530

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų nepateikimas arba melagingų deklaravimo duomenų pateikimas

546

Tyčinis antspaudo (plombos) sugadinimas arba nuplėšimas

549

Neteisėtas mokymo ar studijų ir (ar) su studijomis susijusios veiklos organizavimas

Kontaktai

Nerijus Rapšys
Vedėjas
(8 443) 90 684, 8 656 43 141
Artūras Šaltkauskas
Vedėjo pavaduotojas
(8 443) 95 330, 8 640 30 911
Antanas Murauskas
Vyr. specialistas
(8 443) 90 683, 8 676 43 653
Ieva Misė (Vaiko priežiūros atostogose)
Vyr. specialistė
8 640 63 063
Petras Norvilas
Vyr. specialistas
8 698 77 443
Tomas Gulbinas
Vyr. specialistas
(8 443) 95 328, 8 640 48 649
Raimonda Rimkuvienė
Vyr. specialistė
(8 443) 95 326, 8 685 41 505
Irmantas Ostrauskas
Vyr. specialistas
8 640 63 063