Turto valdymo skyrius
Laižuvos g. 3

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

PARAMA BŪSTUI ĮSIGYTI

Parama būstui įsigyti teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų gavėjams teikiant subsidijas iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti.

 

KAS GALI GAUTI PARAMĄ BŪSTUI ĮSIGYTI?

Teisę į paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos, kurių duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą bei Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas, o  deklaruoto turto vertė ir pajamos neviršija šių dydžių:

● asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 88 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžių ir turtas – 129 VRP dydžių;

● dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 123 VRP dydžių ir turtas – 262 VRP dydžių;

● keturių ar penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 148 VRP dydžių ir turtas – 349 VRP dydžių;

● šešių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 25 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 83 VRP dydžių.

ir, jeigu įsigyjamas pirmas tinkamas būstas Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną šių sąlygų:

● neturi būsto nuosavybės teise pastaruosius 5 metus ir iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos nebuvo pasinaudoję šia paramos forma;

● turi ar turėjo nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (arba) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų;

● turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingojo ploto dydį, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų;

● neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams (parama teikiama tik nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti pritaikant neįgaliųjų poreikiams).

 

SUBSIDIJŲ TEIKIMO SĄLYGOS

20 procentų subsidija suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos apmokama šių kreditų gavėjams, jeigu jie yra:

● buvę likę be tėvų globos (rūpybos) asmenys, iki jiems sukanka 35 metai, ar jų šeimos;

● šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų (įvaikių);

● neįgalieji arba šeimos, kuriose yra neįgaliųjų.

10 procentų subsidija suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos apmokama šių kreditų gavėjams, jeigu jie yra:

● jaunos šeimos, auginančios vieną ar daugiau vaikų (įvaikių);

● šeimos, kuriose vienas iš vaikų (įvaikių) tėvų yra miręs.

Asmenims ir šeimoms suteikta subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti panaudota šio kredito pradiniam įnašui ar jo daliai padengti.

Asmenims ir šeimoms, teisę į subsidiją įgijusiems po kompensuojamo būsto kredito gavimo, subsidijos suma apskaičiuojama pagal valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito likučio sumą. Asmenys ir šeimos turi būti įvykdę visus skolinius įsipareigojimus pagal kreditavimo sutartį iki kreipimosi į kredito įstaigą su prašymu apskaičiuoti ir išmokėti subsidiją dienos.

Asmenims ir šeimoms, pasinaudojusiems 10 procentų subsidija ir įgijusiems teisę į 20 procentų subsidiją, suteikiama papildoma subsidijų dydžių skirtumo subsidija, kuri apskaičiuojama pagal valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito likučio sumą. Asmenys ir šeimos turi būti įvykdę visus skolinius įsipareigojimus pagal kreditavimo sutartį iki kreipimosi į kredito įstaigą su prašymu apskaičiuoti ir išmokėti subsidiją dienos.

Jeigu valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito gavėjas, kuriam suteikta subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti, gautą valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą grąžina bankui ar kitai kredito įstaigai anksčiau kaip per 5 metus arba už šį kreditą įsigytą būstą per pirmuosius 5 metus nuo kreditavimo sutarties sudarymo dienos perleidžia kito asmens nuosavybėn, sutartyje dėl valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito teikimo (subsidijų finansavimo) tvarkos nustatyta tvarka iš kredito gavėjo išieškoma valstybės suteikta subsidija ir išieškota subsidijos suma pervedama į valstybės biudžetą.

 

KOKIO DYDŽIO GALI BŪTI BŪSTO KREDITŲ SUMA?

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų suma neturi būti didesnė kaip:

● 53 tūkst. eurų arba ekvivalentas kita valiuta - asmeniui be šeimos;

● 87 tūkst. eurų arba ekvivalentas kita valiuta - dviejų ir daugiau asmenų šeimai;

● 35 tūkst. eurų arba ekvivalentas kita valiuta - būstui rekonstruoti, taip pat būstui pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį.

 KITA SVARBI INFORMACIJA

Jauna šeima – šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių yra ne vyresnis kaip 35 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas vieni augina vieną ar daugiau vaikų (įvaikių) ir yra ne vyresni kaip 35 metų.

Šeima–sutuoktiniai ir, jeigu turi, jų vaikas (įvaikis) (vaikai (įvaikiai), taip pat susituokęs asmuo, su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likęs (likę) gyventi jų vaikas (įvaikis) (vaikai (įvaikai), arba vienas iš tėvų ir jo vaikas (įvaikis) (vaikai (įvaikai) iki 18 metų. Į šeimos sudėtį taip pat įskaitomi nedirbantys ir savarankiškos veiklos nevykdantys nesusituokę ir savo vaikų (įvaikių) neauginantys pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 24 metų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose ir kitose formaliojo švietimo įstaigose, aukštosiose mokyklose pagal nuolatinės formos studijų programas (studentai), taip pat bendrojo ugdymo mokyklas baigę pilnamečiai vaikai (įvaikiai) laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo mokyklų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, taip pat asmenys, teismo tvarka pripažinti šeimos nariais, arba asmenys, teismo pripažinti neveiksniais ir likę gyventi su savo tėvais, jeigu jiems nustatyta globa. Šeimos nariais gali būti laikomi sutuoktinių ar asmens kartu gyvenantys tėvai (įtėviai).

Neįgalusis – asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 40 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo, kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis.

Likęs be tėvų globos asmuo – asmuo iki 18 metų, kurio abu tėvai yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų yra miręs ir (arba) kuriam įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba).

 

KUR KREIPTIS DĖL PARAMOS BŪSTUI?

 Asmenys ir šeimos, norėdami gauti paramą būstui įsigyti, turi kreiptis į savivaldybę, kurioje yra deklaravę savo gyvenamąją vietą, o jeigu gyvenamosios vietos neturi, - į savivaldybę, į kurios neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitą įtraukti, pateikdami socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą dėl teisės į paramą būstui įsigyti patvirtinimo ir kredito įstaigai pristatyti savivaldybės išduotą nustatytos formos pažymą, patvirtinančią teisę į paramą būstui įsigyti.

Savivaldybės išduota pažyma kredito įstaigai turi būti pateikta ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo pažymos išdavimo dienos.

 

KOKIUS DOKUMENTUS REIKIA PATEIKTI?

 Asmenys dėl paramos būstui įsigyti savivaldybės vykdomajai institucijai pateikia prašymą dėl teisės į paramą būstui įsigyti patvirtinimo.

Asmenys savivaldybės vykdomajai institucijai kartu su prašymu pateikia sąlygoms, nuo kurių priklauso teisė į paramą būstui įsigyti, nustatyti reikalingus dokumentus:

●  Asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją (-jas) už kalendorinius metus (jei prašyme nesutinka, kad šiuos dokumentus susirinktų savivaldybės vykdomoji institucija);

● Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą (jei prašyme nesutinka, kad šiuos dokumentus susirinktų savivaldybės vykdomoji institucija);

● VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie asmens (šeimos) nuosavybės teise turimą (pastaruosius 5 metus turėtą) nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos kaina (jei prašyme nesutinka, kad šiuos dokumentus susirinktų savivaldybės vykdomoji institucija);

● Neįgalumo ar darbingumo lygio pažymos kopiją;

● Likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų kopijas (savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl laikinosios globos nustatymo; teismo sprendimą dėl nuolatinės globos nustatymo; mirties faktą patvirtinančius dokumentus).

Prašymai priimami Mažeikių rajono savivaldybės administracijos priimamajame adresu: Laisvės g. 8, Mažeikiai 107 kab. (pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.30–17.30 val., penktadieniais 7.30–16.15 val.).

Prašymai taip pat gali būti pateikti paštu, elektroniniu būdu arba per įgaliotą atstovą, kuris pateikia atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Prašymus teikiant paštu kartu teikiama notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Asmenys, pateikdami prašymus ir papildomus dokumentus elektroniniu būdu, savo tapatybę patvirtina elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Dėl informacijos apie valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti teikimo kreiptis į Mažeikių rajono savivaldybės Turto valdymo skyrių  (Laižuvos g. 3, Mažeikiai).

 

VALSTYBĖS IŠ DALIES KOMPENSUOJAMUS BŪSTO KREDITUS TEIKIANČIOS KREDITO ĮSTAIGOS (2018-2020 M.)

Eil.

Nr.

Kredito įstaigos pavadinimas

1.

AB SEB bankas

2.

„Swedbank“, AB

3.

Luminor Bank AB

4.

Kredito unija „Tikroji viltis“

5.

Sedos kredito unija

Kontaktai

Rima Podelienė
Vedėja
8 614 20 774
Asta Gramaliauskienė
Vedėjo pavaduotoja
8 699 20 461
Laima Akavickienė
Vyr. specialistė
8 699 47 192
Daiva Kuodienė
Vyr. specialistė
8 693 91 985
Inga Leščinskienė
Vyr. specialistė
8 655 40 211
Jūratė Žilinskienė
Vyr. specialistė
8 641 89 033
Virginija Pakalniškienė
Vyr. specialistė
8 652 39 110
Inga Norvaišienė
Vyr. specialistė
8 655 40 223
Marytė Baltutė
Vyr. specialistė
8 699 01 746
Germina Nabažienė
Vyr. specialistė
8 652 71 260
Angelė Šlyžiuvienė
Vyr. specialistė
8 656 49 978