Turto valdymo ir priežiūros skyrius
Laižuvos g. 3

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

PARAMA BŪSTUI ĮSIGYTI

Dėl informacijos apie valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti teikimo kreiptis į Mažeikių rajono savivaldybės Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyr. specialistes:

 • Mariją Stočkienę,  tel. (8 44.3) 94 045, mob. 8 699 01 746, el. p.  marija.stockiene@mazeikiai.lt, (412 kab. Laižuvos g. 3, Mažeikiai). 

Parama būstui įsigyti teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų gavėjams teikiant subsidijas iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti.

KAS GALI GAUTI PARAMĄ BŪSTUI ĮSIGYTI?

Teisę į paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos, kurių duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą bei Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas, o  deklaruoto turto vertė ir pajamos neviršija šių dydžių:

 • asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 106 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžių ir turtas – 129 VRP dydžių;
 • dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 148 VRP dydžių ir turtas – 262 VRP dydžių;
 • keturių ar penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 178 VRP dydžių ir turtas – 349 VRP dydžių;
 • šešių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 30 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 83 VRP dydžių.

Vertinamų pajamų ir turto metiniai dydžiai, pagal kuriuos 2022 m. nustatoma teisė į paramą būstui įsigyti, pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

Teisė į paramą būstui įsigyti:

Pajamos

Turtas

VRP

(129 Eur)

Eurais

Tenka vienam asmeniui (Eur)

Vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį (Eur)

VRP

 (129 Eur)

Eurais

Tenka vienam asmeniui (Eur)

Asmens be šeimos

106

13674

13674,0

1139,50

129

16641

16641,0

Dviejų asmenų šeimos

148

19092

9546,0

795,50

262

33798

16899,0

Trijų asmenų šeimos

148

19092

6364,0

530,33

262

33798

11266,00

Keturių asmenų šeimos

178

22962

5740,5

478,38

349

45021

11255,30

Penkių asmenų šeimos

178

22962

4592,4

382,70

349

45021

9004,2

Šešių ir daugiau asmenų šeimos

30 vienam asmeniui

23220

3870,0

322,50

83 vienam asmeniui

64242

10707,0

ir, jeigu įsigyja pirmą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną šių sąlygų:

 • neturi būsto nuosavybės teise pastaruosius 5 metus ir iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos nebuvo pasinaudoję šia paramos forma ar finansine paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu;
 • turi ar per pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos turėjo nuosavybės teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (ar) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų;
 • turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų;
 • neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams. Parama teikiama tik valstybės iš dalies kompensuojamų būstų kreditų gavėjams nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti jį pritaikant neįgaliųjų poreikiams.

SUBSIDIJŲ TEIKIMO SĄLYGOS

Valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti teikiamos tokio dydžio subsidijos:

 • jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) – 15 proc.
 • jaunoms šeimoms, auginančioms vieną vaiką ar vieną vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba)– 20 proc.
 • jaunoms šeimoms, auginančioms du vaikus ar du vaikus, kuriems (ar vienam iš jų) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) – 25 proc.
 • šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) tris ar daugiau vaikų, kuriems (ar vienam, ar keliems iš jų) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba)– 30 proc.
 • neįgaliesiems arba šeimoms, kuriose yra neįgaliųjų – 30 proc.
 • asmenims iki 36 metų, kurie yra buvę likę be tėvų globos (rūpybos), ar jų šeimoms – 30 proc.
 • šeimoms, kuriose motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų ir (ar) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba)– 30 proc.

Asmenims ir šeimoms suteikta subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti panaudota šio kredito pradiniam įnašui padengti.

Asmenims ir šeimoms, teisę į subsidiją įgijusiems po kompensuojamo būsto kredito gavimo, subsidijos suma apskaičiuojama pagal valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito likučio sumą. Asmenys ir šeimos turi būti įvykdę visus skolinius įsipareigojimus pagal kreditavimo sutartį iki kreipimosi į kredito įstaigą su prašymu apskaičiuoti ir išmokėti subsidiją dienos.

Asmenys ir šeimos turi būti įvykdę visus skolinius įsipareigojimus pagal kreditavimo sutartį iki kreipimosi į kredito įstaigą su prašymu apskaičiuoti ir išmokėti papildomą subsidiją dienos.

Jeigu valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito gavėjas, kuriam suteikta subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti, gautą valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą grąžina kredito davėjui ankščiau kaip per 5 metus arba už šį kreditą įsigytą būstą per pirmuosius 5 metus nuo kreditavimo sutarties sudarymo dienos perleidžia kito asmens nuosavybėn, sutartyje dėl valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito teikimo (subsidijų finansavimo) tvarkos nustatyta tvarka iš kredito gavėjo išieškoma valstybės suteikta subsidija ir išieškoma subsidijos suma pervedama į valstybės biudžetą.

KOKIO DYDŽIO GALI BŪTI BŪSTO KREDITŲ SUMA?

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų suma neturi būti didesnė kaip:

 • 53 tūkst. eurų arba ekvivalentas kita valiuta - asmeniui be šeimos;
 • 87 tūkst. eurų arba ekvivalentas kita valiuta - dviejų ir daugiau asmenų šeimai;
 • 35 tūkst. eurų arba ekvivalentas kita valiuta - būstui rekonstruoti, taip pat būstui pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį.

 KITA SVARBI INFORMACIJA

Jauna šeima – šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių ar asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, yra iki 36 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų arba (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ir yra iki 36 metų.

Šeima – sutuoktiniai, asmenys, sudarę registruotos partnerystės sutartį, ir, jeigu turi, jų vaikas (vaikai) iki 18 metų ar (ir) vaikas (vaikai) iki 18 metų, kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), taip pat susituokęs asmuo ir su juo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium likęs (likę) gyventi jų vaikas (vaikai) iki 18 metų ar (ir) vaikas (vaikai) iki 18 metų, kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), arba vienas iš tėvų, globėjų (rūpintojų) ir jo vaikas (vaikai) iki 18 metų ar (ir) vaikas (vaikai) iki 18 metų, kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), asmenys, teismo sprendimu pripažinti šeimos nariais. Į šeimos sudėtį taip pat įskaitomi nesusituokę ir savo vaikų neauginantys pilnamečiai vaikai iki 24 metų ir (ar) pilnamečiai vaikai iki 24 metų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose, bendrojo ugdymo mokyklas ar profesinio mokymo įstaigas baigę pilnamečiai vaikai ir (ar) pilnamečiai vaikai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, nuo bendrojo ugdymo mokyklų ar profesinio mokymo įstaigų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, neįgalieji, gyvenantys kartu su savo tėvais, taip pat globėjai (rūpintojai) su kartu gyvenančiais globojamais (rūpinamais) asmenimis, kuriems yra nustatyta globa (rūpyba), kartu gyvenantys sutuoktinių, asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, ar asmens tėvai, jeigu visi šie asmenys yra nurodyti prašyme suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti.

Neįgalusis – asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 40 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo, kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis.

Likęs be tėvų globos asmuo – asmuo iki 18 metų, kurio abu tėvai yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų yra miręs ir (arba) kuriam yra nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba).   

KUR KREIPTIS DĖL PARAMOS BŪSTUI?

 Asmenys ir šeimos, norėdami gauti paramą būstui įsigyti, turi kreiptis į savivaldybę, kurioje yra deklaravę savo gyvenamąją vietą, o jeigu gyvenamosios vietos neturi, - į savivaldybę, į kurios neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitą įtraukti, pateikdami socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą dėl teisės į paramą būstui įsigyti patvirtinimo ir kredito įstaigai pristatyti savivaldybės išduotą nustatytos formos pažymą, patvirtinančią teisę į paramą būstui įsigyti.

Savivaldybės išduota pažyma kredito įstaigai turi būti pateikta ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo pažymos išdavimo dienos.

KOKIUS DOKUMENTUS REIKIA PATEIKTI?

 Asmenys dėl paramos būstui įsigyti savivaldybės vykdomajai institucijai pateikia prašymą dėl teisės į paramą būstui įsigyti patvirtinimo.

Asmenys savivaldybės vykdomajai institucijai kartu su prašymu pateikia sąlygoms, nuo kurių priklauso teisė į paramą būstui įsigyti, nustatyti reikalingus dokumentus:

 • Asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją (-jas) už kalendorinius metus (jei prašyme nesutinka, kad šiuos dokumentus susirinktų savivaldybės vykdomoji institucija);
 • Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą (jei prašyme nesutinka, kad šiuos dokumentus susirinktų savivaldybės vykdomoji institucija);
 • VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie asmens (šeimos) nuosavybės teise turimą (pastaruosius 5 metus turėtą) nekilnojamąjį turtą (jei prašyme nesutinka, kad šiuos dokumentus susirinktų savivaldybės vykdomoji institucija);
 • Neįgalumo ar darbingumo lygio pažymos kopiją;
 • Likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų kopijas (savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl laikinosios globos nustatymo; teismo sprendimą dėl nuolatinės globos nustatymo; mirties faktą patvirtinančius dokumentus).

Prašymai priimami Mažeikių rajono savivaldybės administracijos priimamajame adresu: Laižuvos g. 3, Mažeikiai  (pirmadieniais, trečiadieniais 8.00-17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 8.00-18.00 val., penktadieniais 8.00–15.45 val.).

Prašymai taip pat gali būti pateikti paštu, elektroniniu būdu arba per įgaliotą atstovą, kuris pateikia atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Prašymus teikiant paštu kartu teikiama notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Asmenys, pateikdami prašymus ir papildomus dokumentus elektroniniu būdu, savo tapatybę patvirtina elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Dėl informacijos apie valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti teikimo kreiptis į Mažeikių rajono savivaldybės Turto valdymo ir priežiūros skyrių  (Laižuvos g. 3, Mažeikiai).

Kontaktai

Rima Podelienė
Vedėja
(8 443) 94 040, 8 614 20 774
Asta Gramaliauskienė
Vedėjo pavaduotoja
(8 443) 94 047, 8 699 20 461
Daiva Kuodienė
Vedėjo pavaduotoja
8 693 91 985
Laima Akavickienė
Vyr. specialistė
(8 443) 94 041, 8 699 47 192
Jūratė Žilinskienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 94 043, 8 641 89 033
Paulius Vyšniauskas
Vyriausias specialistas
8 443 94 039, 8 656 88 024
Inga Norvaišienė
Vyresnioji specialistė
(8 443) 94 044, 8 655 40 223
Marija Stočkienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 94 045, 8 699 01 746
Laisva pareigybė
Vyriausioji specialistė
Jurgita Ruzginienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 94 038, 8 652 39 110
Edmundas Lukas
Vyriausiasis specialistas
8 443 94 039, 8 650 58 789
Nijolė Česnauskienė
Vyriausioji specialistė
8 (443) 94 038
Lina Budreckienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 94 044, 8 656 49 978
Dalia Keršienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 94 044
Simona Čivinskė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 94 045