Vyriausiasis specialistas (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius)
Stoties g. 18

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Vaiko gerovės komisija

Komisija, vykdydama Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas funkcijas bei vadovaudamasi Komisijos narių patvirtintu metinės veiklos planu:

  • kartu su tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi kiekvienais metais tvirtina metų veiklos planą, nustatydami vaiko gerovės prioritetus, tikslus, priemones jiems įgyvendinti, ir savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka atsiskaito už jų įgyvendinimą;
  • surenka informaciją, būtiną savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimui dėl vaiko minimalios priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo arba dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo ar panaikinimo priimti bei dėl koordinuotai teikiamos pagalbos vaikui ir tėvams (globėjams) skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo;
  • nagrinėja prašymus ir teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo ir kitų priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 7 ir 9 straipsniuose, skyrimo bei dėl kompleksinės pagalbos vaikui ir tėvams (globėjams) skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo;
  • ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vaikų socializacijos centro informavimo apie vaiko atvykimą į vaikų socializacijos centrą dienos surenka ir vaikų socializacijos centrui pateikia Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje nurodytus vaiko, kuriam paskirta auklėjamojo poveikio priemonė, dokumentus;
  • pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina vaiko socialinę integraciją į bendruomenę;
  • koordinuoja mokyklų vaiko gerovės komisijų veiklą, vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą;
  • teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių bei dėl koordinuotos pagalbos vaikams bei jų tėvams (globėjams) tobulinimo;
  • atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Rasa Dargvainienė,
pirmininkas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė)

Stasė Gineitienė,
sekretorius

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji  specialistė

Eduardas Vaičiulis

Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų asociacijos pirmininkas

Nijolė Zakalskienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

Daiva Jurkūnienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja)

Diana Jurkšytė

Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos atvejo vadybininkė

Algyra Milieškienė

Mažeikių „Ventos“ progimnazijos socialinė pedagogė

Inga Raupienė

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Mažeikių rajone patarėja

Audronė Jurdonaitė

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja

Rima Mažutienė

Bendruomeninio pagalbos vaikams centro l.e. direktoriaus pavaduotojos pareigas

Edita Ročytė

Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės prokurorė

Vilma Šinkevičienė

Mažeikių pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė

Irena Sadauskienė

Šiaulių apygardos probacijos tarnybos probacijos skyriaus Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje vyresnioji specialistė

Oksana Budienė

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės  sveikatos specialistė, vykdanti stebėseną     

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS REGLAMENTAS 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2020 M. VEIKLOS PLANAS 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2019 M. VEIKLOS PLANAS

Kontaktai

Rasa Dargvainienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 329, 8 697 43 850