Informacija apie teritorijų planavimo komisiją ir teritorijų planavimo viešą svarstymą

 Posėdžiai:

INFORMUOJAME APIE PARENGTO MAŽEIKIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMO SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE (MAŽEIKIŲ R. SAV., TIRKLIŠKIŲ SEN. KRUCIŲ K.) ŽEMĖS SKLYPE (KAD. NR. 6160/0011:201) SPRENDINIŲ VIEŠINIMĄ

Informuojame, kad pradedamas projekto „Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių r. sav., Tirkliškių sen. Krucių k.) žemės sklype (kad. Nr. 6160/0011:201)“ sprendinių viešinimo procesas.

Plano koregavimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. A1-1259 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje“ ir planavimo darbų programa, patvirtinta 2020 m. birželio 22 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1400. Susipažinti su bendrojo plano koregavimo tikslais, planavimo darbų programa bei kitais bendrojo plano dokumentais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt): teritorijų planavimo dokumento numeris sistemoje K-VT-61-20-329.

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel.: (8 443) 98 204, faksas: (8 443) 25 844, el. p. savivaldybe@mazeikiai.lt, interneto svetainės adresas: http://www.mazeikiai.lt/.

Planavimo iniciatorius: UAB „Deigama“, adresas: Beržų g. 15, Arvydiškės k., LT-89376 Mažeikių r.

Plano rengėjas: UAB „Gaučė ir Ko“, adresas: Goštauto g. 8-32, LT-01108 Vilnius, interneto svetainės adresas: www.gauce.lt. Direktorė – Kristina Gaučė. Plano vadovė – Rūta Skripkienė, tel.: +370-610-62098, el. paštas: ruta@gauce.lt. Informaciją apie bendrojo plano koregavimą teikia plano vadovė – Rūta Skripkienė.

Planavimo tikslas: Suplanuotų teritorijų su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais keitimas kitais (į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas), neprieštaraujančias planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane.

Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nerengiamas.

Koncepcijos rengimas: koncepcija nerengiama.

Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas.

Susipažinti su parengtais sprendiniais skiriama ne mažiau nei 10 darbo dienų, laikotarpiu nuo 2020 m. rugpjūčio 24 d. iki 2020 m. rugsėjo 8 d. Nurodytu laikotarpiu su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; TPD Nr. K-VT-61-20-329) ir Mažeikių rajono savivaldybės patalpose (skelbimų lentoje), adresu Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai.

Pasiūlymų teikimas. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; TPD Nr. K-VT-61-20-329) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo su teritorijų planavimo dokumentu pabaigos. Pasiūlyme turi būti nurodoma informacija: vardas pavardė ir/arba juridinio asmens pavadinimas, pasiūlymo teikimo data, kontaktinis adresas, pasiūlymo turinys, motyvai, papildomi pasiūlymo turinį, motyvus pagrindžiantys dokumentai. Plano rengėjas kartu su Planavimo iniciatoriumi ir Planavimo organizatoriumi išnagrinėjęs prašymus/pasiūlymus atsakys raštu pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos nurodydamas, ar atsižvelgta/neatsižvelgta į pasiūlymus, taip pat priežastis, jei neatsižvelgta. Po viešo supažindinimo pabaigos pasiūlymai nebepriimami.

2020-08-14

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE NUMATOMUS RENGTI SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUS

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4 dalies nuostatomis, Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ir kultūros ministrų 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. D1-330/ĮV-706 „Dėl saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 10 punktu Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo „Dėl saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ projektą.
Numatoma parengti Asvejos, Anykščių, Kurtuvėnų, Sartų, Ventos, Žagarės regioninių parkų planavimo schemas (ribų ir tvarkymo planus), Kučiuliškės herpetologinio, Svencelės telmologinio, Nevėžio kraštovaizdžio valstybinių draustinių ribų planus.
Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) projektų registravimo posistemėje (Reg. Nr. 20-8766):
Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti elektroniniu paštu Tarnybai (vstt@vstt.lt) iki 2020-08-15.
Sprendimą „Dėl saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ priims Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
Pridedama
2020-07-28

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI MAŽEIKIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMAS SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE (MAŽEIKIŲ R. SAV., TIRKLIŠKIŲ SEN. KRUCIŲ K.) ŽEMĖS SKLYPE (KAD. NR. 6160/0011:201)

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel.: (8 443) 98 204, faksas: (8 443) 25 844, el. p. savivaldybe@mazeikiai.lt, interneto svetainės adresas: http://www.mazeikiai.lt/.
Planavimo iniciatorius: UAB „Deigama“, adresas: Beržų g. 15, Arvydiškės k., LT-89376 Mažeikių r. Direktorius - Šarūnas Latakas. Kontaktinis asmuo - Alfredas Ridzvanavičius, tel. +370-682-40191, el. p. aalfredass@gmail.com.
Plano rengėjas: UAB „Gaučė ir Ko“, adresas: Goštauto g. 8, LT-01108 Vilnius, interneto svetainės adresas: www.gauce.lt. Direktorė – Kristina Gaučė. Plano vadovė – Rūta Skripkienė, tel.: +370-610-62098, el. paštas: ruta@gauce.lt. Informaciją apie bendrojo plano koregavimą teikia plano vadovė – Rūta Skripkienė.
Planavimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. A1-1259 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje“ ir planavimo darbų programa, patvirtinta 2020 m. birželio 22 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1400.
Planavimo darbų programa: susipažinti su planavimo darbų programa galima savivaldybės internetiniame puslapyje www.mazeikiai.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (projekto TPD numeris sistemoje K-VT-61-20-329).
Teritorijų planavimo rūšis: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.
Teritorijų planavimo lygmuo: vietovės.
Planavimo tikslas: Suplanuotų teritorijų su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais keitimas kitais (į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas), neprieštaraujančias planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane.
Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas.
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nerengiamas.
Koncepcijos rengimas: koncepcija nerengiama.
Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas.
Bendrojo plano koregavimas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, priimto 1995 m. gruodžio 12 d. (Nr. I-1120), Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, aktualiomis redakcijomis, kitais galiojančiais teisės aktais, teritorijų planavimo dokumentais, planavimo darbų programa, teritorijų planavimo sąlygomis.
Pasiūlymų teikimas. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-61-20-329) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo su teritorijų planavimo dokumentu pabaigos. Pasiūlyme turi būti nurodoma informacija: vardas pavardė ir/arba juridinio asmens pavadinimas, pasiūlymo teikimo data, kontaktinis adresas, pasiūlymo turinys, motyvai, papildomi pasiūlymo turinį, motyvus pagrindžiantys dokumentai. Planavimo organizatorius, išnagrinėjęs prašymus/pasiūlymus, atsakys raštu pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta/neatsižvelgta į pasiūlymus, taip pat priežastis, jei neatsižvelgta. Po viešo supažindinimo pabaigos pasiūlymai nebepriimami.
PRIDEDAMA:

 1. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. A1-1259 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje“;
 2. Planavimo darbų programa, patvirtinta 2020 m. birželio 22 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1400.

2020-07-07

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2011-03-25 sprendimu Nr. T1-44 „Dėl detaliojo plano žemės sklypui (kad. Nr. 6130/0015:0084) padidinti laisvos valstybinės žemės sąskaita adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Gamyklos g. 31K patvirtinimo“, patvirtinto detaliojo plano koregavimas.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė Laima Nagienė.
Planavimo iniciatorius – UAB „Lumareta“, atstovaujama direktoriaus Tito Mačio.
Planavimo tikslas pakeisti  suplanuotos   teritorijos  naudojimo  reglamentus  kitais  ir nustatyti  papildomus naudojimo  reglamentus.       
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu  ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2020-07-07 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).
Priedas 1, priedas 2
2020-06-22

INFORMACIJA APIE MAŽEIKIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMĄ SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius.  Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel.: (8~443) 98204, el. paštas: savivaldybe@mazeikiai.lt, interneto svetainė: www.mazeikiai.lt.
Planavimo iniciatorius: AB „Vigesta“, Naikių g. 16, Mažeikiai.
Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, faks. 8 5 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovė – Eleonora Grablevskienė tel. +370 672 11410, el. p. e.grablevskiene@atamis.lt.
Planavimo objektas: Mažeikių miesto teritorijos dalis – Mažeikių m., Naikių g. 16 ir Gediškio akl. 3; žemės sklypai kad. Nr. 6130/0011:334 ir kad. Nr. 6130/0011:123.
Planavimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-29 įsakymas Nr. A1-223 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje“.
Planavimo tikslas: suplanuotų paslaugų teritorijų su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais keitimas kitais (į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas), neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane.
Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. A1-267 patvirtinta Planavimo darbų programa teritorijų planavimo dokumentui rengti, nustatyta, kad:

 • Planavimo dokumento rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Visos teritorijų planavimo proceso procedūros privalomai vykdomos per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą TPDRIS;
 • Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos;
 • SPAV reikalingumas: neatliekamas;
 • Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nerengiamas;
 • Koncepcijos rengimas: koncepcija nerengiama;
 • Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas;
 • Derinimo procedūra: koreguotą bendrąjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje (TPDRIS);
 • Viešinimo procedūrų užtikrinimas: bendrojo plano koregavimo viešinimo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius;
 • Kiti reikalavimai: Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M1:500-1000 duomenis. Trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui bei patvirtintą dokumentą registruoti teritorijų planavimo dokumentų registre.

Susipažinti su parengtais sprendiniais skiriama 10 darbo dienų – susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2020 m. birželio 10 d. ir baigiasi 2020 m. birželio 23 d. Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) ir savivaldybės patalpose (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443)  98 235, www.mazeikiai.lt).
Informacija teikiama: informacija apie planavimo eigą ir darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo, atstovaujančio planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą, patalpose bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (TPD Nr. K-VT-61-20-79).
Pasiūlymų pateikimo tvarka: pastabas bei pasiūlymus dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje visuomenė gali raštu pateikti planavimo organizatoriui (aukščiau nurodytais kontaktais), plano rengėjui atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą (aukščiau nurodytais kontaktais) ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-20-79) iki viešo supažindinimo pabaigos (iki 2020-06-23 imtinai). Planavimo organizatorius pateiktus pasiūlymus išnagrinės ir raštu atsakys pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta. Po viešo supažindinimo pabaigos pasiūlymai nebus nepriimami. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą; motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas; pasiūlymo teikimo datą.
2020-06-02

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO


Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo mėn. 27 d. sprendimu Nr. T1-94 “Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ pakoreguoto ir patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. T1-335, suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Krucių k.) žemės sklype (kad. Nr. 6160/0011:0201) koregavimas.

Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė Laima Nagienė.
Planavimo iniciatorius – UAB „Deigama“, atstovaujama direktoriaus Šarūno Latako įgalioto asmens Alfredo Ridzvanavičiaus.
Planavimo tikslas – suplanuotų paslaugų teritorijų su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais keitimas kitais (į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas), neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane.
Susipažinti su bendrojo plano koregavimo rengimo sprendimu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2020-05-29 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).
Priedas 1, priedas 2
2020-05-18

PATIKSLINAMA INFORMACIJA DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIŲ VIEŠO SVARSTYMO (SUSIRINKIMO)

Informuojame, kad dėl susidariusios situacijos šalyje (taip pat įvesto karantino sąlygų) viešas svarstymas (susirinkimas) dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių bus organizuojamas tik internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Viešas svarstymas (susirinkimas) dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo įvyks kaip ir buvo numatyta – 2020 05 28, 17:00 val. Internetinė viešo svarstymo prieiga: https://us02web.zoom.us/j/9713575857
Susirinkimo identifikacinis numeris (Meeting ID): 971 357 5857
Taip pat primename:
Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje (Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, 8 686 29 149, el. p. daiva.stakonaite@mazeikiai.lt), Mažeikių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.mazeikiai.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje – www.tpdris.lt (TPD Nr. K-RJ-61-18-122) nuo 2020 04 27 iki 2020 05 27. Vieša ekspozicija vyksta Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje (Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, el. p. daiva.stakonaite@mazeikiai.lt) nuo 2020 05 06 iki 2020 05 27.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai tel. (8 443) 98204, el. p. savivaldybe@mazeikiai.lt, interneto svetainė: www.mazeikiai.lt.
Plano ir SPAV rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius ir UAB „Geometra“ Taikos pr. 88A, LT-51183 Kaunas. Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. g.ratkute@cityform.lt.
Planavimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T1-55 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“,
Plano keitimo tikslai: sudaryti sąlygas darniai rajono teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų socialinės, ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtros reikalingas teritorijas; sudaryti sąlygas racionaliam rajono gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui; numatyti rajono gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą; kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.
Susipažinti su visa darbų programa bei kita informacija galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr.K-RJ-61-18-122).
Išsamesnė informacija teikiama Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, 8 686 29 149 el. p. daiva.stakonaite@mazeikiai.lt, www.mazeikiai.lt
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

2020-05-18

INFORMUOJAME APIE RENGIAMĄ MAŽEIKIŲ RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ BEI GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU PLANO SPRENDINIAIS

Rengimo pagrindas: 2019 m. lapkričio 25 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-2516 „Dėl Mažeikių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo“.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204, faks. (8 443) 25 844, el. p. savivaldybe@mazeikiai.lt, www.mazeikiai.lt
Specialiojo plano koregavimo iniciatorius: UAB „Mažeikių vandenys“, Skuodo g. 24, LT-89100 Mažeikiai, tel. (8 443) 68245, el. p. mazvandenys@mvandenys.lt, www.mvandenys.lt
Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (8 5) 27 28 334, faks. (8 5) 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovas: Žilvinas Grabauskas, el. p. z.grabauskas@atamis.lt, tel. (8 620) 51 398.
Planuojama teritorija: Mažeikių miesto ir Viekšnių miesto teritorijos.
Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, vietovės lygmens.
Planavimo uždaviniai:
- nustatyti aglomeracijų teritorijas, urbanizuotose ar urbanizuojamose teritorijose esančias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijų dalis, kuriose susidaro 2000 ir daugiau gyventojų ekvivalento atitinkanti tarša ir kuriose susidarančios nuotekos turi būti surenkamos centralizuotomis nuotekų surinkimo sistemomis bei įrenginiais;
- aglomeracijų teritorijose nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros prioritetines kryptis.
Plano darbų programa:
Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2020 m. I ketv., planavimo pabaiga – 2020 m. IV ketv.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.
Koncepcija, SPAV: nerengiamas.

Susipažinti su parengtais specialiojo plano koregavimo sprendiniais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų – susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2020 m. gegužės 19 d. ir baigiasi 2020 m. birželio 2 d. Nurodytu laikotarpiu su teritorijų planavimo dokumentu galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-61-20-180), savivaldybės patalpose (Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204 bei Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.mazeikiai.lt). 
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos.
Priedas 1, priedas 2, priedas 3

2020-05-11

Informacija apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą

Informuojame apie parengtą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. A1-366 „Dėl detaliojo plano žemės sklypui suformuoti apie esamą pastatą – parduotuvę (un. Nr. 6196-1002-9016) adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Laisvės g. 34  patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano keitimą.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius , Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443)  98 204.
Planavimo iniciatorius – UAB „Alaiba“, atstovaujama direktoriaus Alvydo Balčiūno, V.Burbos g. 6, Mažeikiai, tel. 8 698 01471, el. paštas alaibauab@gmail.com
Plano rengėjas: UAB „Šiaulių komprojektas“, Tilžės g. 170-401, Šiauliai, tel. (8 41) 523 523, el.paštas info@komprojektas.lt,  projekto vadovas – Regina Miceikienė, tel. 8 652 71281, el. paštas regina@komprojektas.lt
Planavimo tikslas – keisti žemės sklypo Laisvės g. 34, Mažeikiai detalųjį planą, patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013-11-29 sprendimu Nr. T1-366; papildyti esamą komercijos paskirties objektų teritorijos žemės sklypo naudojimo būdą daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdu, pakeisti suplanuotos  teritorijos  naudojimo reglamentus (užstatymo  tankumą  ir intensyvumą,  leistiną  pastato  aukštį,  teritorijos  statybos  zoną, statybos  ribą  ir  kt.) pagal galiojančius  teritorijų  planavimo dokumentus, Mažeikių miesto bendrąjį planą ir kitus teisės aktus.

Informacija teikiama: apie planavimo eigą ir darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo patalpose bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (TDP Nr. K-VT-61-19-288).

 Susipažinti su planavimo dokumento sprendiniais, (įvertinus LR AM 2020-03-17 raštą Nr.(14)-D8(E)-1262 „Dėl viešinimo procedūrų rengiant teritorijų planavimo ir statinių (jų dalių) projektinių pasiūlymų dokumentus“), galima nuo 2020 m. gegužės mėn. 4 d. iki 2020 m. gegužės mėn. 19 d. (10 darbo dienų) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  , TPD Nr. K-VT-61-19-288,  Mažeikių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, plano rengėjo patalpose, Tilžės g. 170-401, Šiauliai, iš anksto suderinus laiką su projekto vadove ir, jei karantino sąlygos leidžia, Mažeikių rajono savivaldybės patalpose (Laisvės g. 8, Mažeikiai) bei Mažeikių seniūnijos skelbimų lentoje (Laisvės g. 39, Mažeikiai).
Viešas detaliojo plano aptarimas numatomas nuotoliniu būdu 2020 m. gegužės mėn. 19 d.

17 val. 15 min. internetinėje platformoje ZOOM.

Prisijungimo nuoroda (MEETING  ID) : 514 505 8965

Prisijungimo slaptažodis (password) : laisves34

Norintieji dalyvauti aptarime prašome atsiųsti savo kontaktus (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą bei telefono numerį) elektroniniu paštu regina@komprojektas.lt  arba žinute telefonu 8 652 71281 (dėl viešo aptarimo dalyvių sąrašo sudarymo). Jeigu pasikeis karantino sąlygos ir bus galima sudalyvauti gyvai, vieta bus pranešta atsiųstais elektroninio pašto adresais arba telefoninėmis žinutėmis.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano Laisvės g. 34 Mažeikiuose keitimo, patvirtinto  Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013-11-29 sprendimu Nr. T1-366, galima teikti plano rengėjui ir planavimo organizatoriui raštu bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  sprendinių rengimo stadijoje ir iki paskelbto sprendinių pristatymo viešo aptarimo pabaigos.
Projekto vadovė Regina Miceikienė

Priedas 1, priedas 2

2020-04-29

INFORMUOJAME, APIE PARENGTUS MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIUS

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius,  Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai tel. (8 443) 98204, el. p. savivaldybe@mazeikiai.lt, interneto svetainė: www.mazeikiai.lt.

Plano ir SPAV rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius ir UAB „Geometra“ Taikos pr. 88A, LT-51183 Kaunas. Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. g.ratkute@cityform.lt.

Planavimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T1-55 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“,

Plano keitimo tikslai: sudaryti sąlygas darniai rajono teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų socialinės, ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtros reikalingas teritorijas; sudaryti sąlygas racionaliam rajono gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui; numatyti rajono gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą; kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.

Plano keitimo uždaviniai:  suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis; optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą; numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones; detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.

Susipažinti su visa darbų programa bei kita informacija galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr.K-RJ-61-18-122).

Viešas supažindinimas. Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje (Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, 8 686 29 149, el. p. daiva.stakonaite@mazeikiai.lt), Mažeikių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.mazeikiai.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje – www.tpdris.lt (TPD Nr. K-RJ-61-18-122) nuo 2020 04 27 iki 2020 05 27. Vieša ekspozicija vyks Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje (Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, el. p. daiva.stakonaite@mazeikiai.lt) nuo 2020 05 06 iki 2020 05 27. Viešas svarstymas (susirinkimas) dėl parengto teritorijų planavimo dokumento įvyks 2020 05 28, 17:00 val. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos salėje, adresu Stoties g. 18, LT-89226 Mažeikiai.

Dėl susidariusios situacijos šalyje, įvesto karantino metu, prieš atvykstant susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu prašome prieš tai susisiekti su Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaite tel. (8 443) 98 235, 8 686 29 149, el. p.  daiva.stakonaite@mazeikiai.lt

Taip pat pažymime, kad viešo svarstymo (susirinkimo) vieta ir laikas gali būti patikslinti ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki viešo svarstymo. Tuo atveju, jei vis dar bus įvestas karantinas ar taikomi apribojimai dėl susibūrimų viešas svarstymas (susirinkimas) gali būti vykdomas nuotoliniu būdu.

Išsamesnė informacija teikiama Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, 8 686 29 149 el. p. daiva.stakonaite@mazeikiai.lt, www.mazeikiai.lt

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Priedas 1, priedas 2, priedas 3, priedas 4, priedas 5, priedas 6

2020-04-17

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO ORGANIZAVIMO

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimas.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė Laima Nagienė.
Planavimo tikslas – užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų (vietinės reikšmės kelių ir gatvių) infrastruktūros plėtrą Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje ir nustatyti plėtros kryptis.
Susipažinti su Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimo rengimo sprendimu ir planavimo tikslų dokumentais galite Mažeikių rajono savivaldybės puslapyje www.mazeikiai.lt. Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2020-04-24 (imtinai) adresu: Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443 98235), el. paštu: daiva.stakonaite@mazeikiai.lt, nijole.varpucanskiene@mazeikiai.lt
Priedas 1, priedas 2
2020-04-06

Informuojame apie rengiamą Detaliojo plano trijų kitos paskirties žemės sklypų sujungimui į vieną bendrą sklypą, numatant suformuotam žemės sklypui naudojimo būdą - gyvenamąsias teritorijas (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas) bei sklypo padalinimui į atskirus žemės sklypus adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Sodininkų g. 1, 3 ir 5 detaliojo plano koregavimą. (toliau – Detalusis planas)
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 3d. įsakymu Nr. A1-8 ,,Dėl detaliojo plano trijų kitos paskirties žemės sklypų sujungimo į vieną bendrą sklypą, numatant suformuotam žemės sklypui naudojimo būdą – gyvenamąsias teritorijas (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas) bei sklypo padalinimui į atskirus žemės sklypus adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Sodininkų g. 1,3 ir 5 koregavimo“
Detaliojo plano organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai Tel. (8 443) 98 204 Faks. (8 443) 25 844 El. p. savivaldybe@mazeikiai.lt
Planavimo iniciatorius – AB "Žemaitijos pieno investicija" Sedos g. 35, Telšiai, LT- 87101. Informaciją teikia architektė Eglė Garnytė, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, tel.: (8 37) 31 33 37, 8 650 74429, el. paštas: egle.garnyte@geometra.lt.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „GEOMETRA“, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, Tel.: +370 657 71999, el.p. info@geometra.lt, PV Gintarė Karpavičienė, arch. Eglė Garnytė, tel. 8-650-74429, el. p.: egle.garnyte@geometra.lt, www.geometra.lt.
Planuojamos teritorijos dislokacija – Sodininkų g. 1, Mažeikiai
Detaliojo planavimo tikslai: Pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0011:0321) teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus..
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas supaprastinta tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje, ginčių nagrinėjimas.
Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje pagal jai priskirtą kompetenciją, tvirtinamas Mažeikių rajono savivaldybėje.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo 2020-04-20 iki 2020-05-06 galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-61-20-47) ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Mažeikių seniūnijos patalpose (Laisvės g. 39, LT-89222 Mažeikiai) ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patalpose (Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai) patalpose.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-61-20-47) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Architektė Eglė Garnytė

Priedas 1, priedas 2

2020-04-02

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ DOKUMENTĄ

Informuojame apie bendrąja teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka parengtą detaliojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2011-11-25 sprendimu Nr. T1-310 „Dėl detaliojo plano suformuoti žemės sklypą perteklinio grunto aikštelei Mažeikių mieste Montuotojų g. (teritorijoje, įsiterpusioje tarp suformuotų ir nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų kad. Nr. 6130/0024:42, Nr. 6130/8001:2, Nr. 6130/8001:70) patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Montuotojų g. 15 (kad. Nr. 6130/0024:0085) keitimą LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-61-18-594.
Detaliojo plano organizatorius - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai.
Detaliojo plano iniciatorius - UAB „Lyra group“ į/k 166635955, Montuotojų g. 9, Mažeikiai, Mažeikių r. sav. Iniciatoriaus įgaliotas asmuo arch. Rasa Kačerauskienė tel.:8-610-02426.
Detaliojo plano rengėjas - Architektė Rasa Kačerauskienė , Atestato Nr. ATP1297, Vasario 16-osios g. 7-1, tel. 8-610-02426; e-paštas rasa.kacerauskiene@gmail.com.
Planavimo pagrindas - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-2542, 2018-11-13.
Planavimo tikslai - Keisti žemės sklypo Montuotojų g. 15, Mažeikiuose detalųjį planą, patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2011-11-25 sprendimu Nr. T1-310, pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus: teritorijos statybos zoną, statybos ribą, padidinti statybos tankumą ir intensyvumą.
Informacija apie planavimo eigą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatoriaus įgalioto atstovo, plano rengėjo patalpose adresu: Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikiai ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso Nr. K- K-VT-61-18-594).
Susipažinti su planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2020 m vasario mėn. 18 d. iki 2020 m kovo 3 d.(ne mažiau nei 10 d.d.) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-61-18-594, planavimo organizatoriaus buveinėje Laisvės g. 8, Mažeikiuose, Mažeikių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, Mažeikių seniūnijos skelbimo lentoje bei teritorijų planavimo dokumento rengėjo patalpose Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikiuose.
Vieša parengto detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2020 m vasario 25 d. iki 2020 m kovo 3 d. planavimo organizatoriaus buveinėje Laisvės g. 8, Mažeikiuose (107 kab.) bei teritorijų planavimo dokumento rengėjo patalpose Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikiuose.
Viešas detaliojo plano aptarimas bus rengiamas 2020 m kovo 3 d. 17.15 val. Mažeikių miesto seniūnijos patalpose (salėje) Laisvės g. 39, Mažeikiuose.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento keitimo visuomenė gali pateikti raštu plano rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki viešinimo procedūrų pabaigos (iki 2020 m kovo 3 d. imtinai).
Projekto rengėjas: Rasa Kačerauskienė
Priedas 1, priedas 2, priedas 3, priedas 4
2020-02-17

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo mėn. 27 d. sprendimu Nr. T1-94 “Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ pakoreguoto ir patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. T1-335, suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m., Naikių g. 16 ir Gediškio aklg. 3) žemės sklypuose (kad. Nr. 6130/0011:334 ir kad. Nr. 6130/0011:123) koregavimas.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė Laima Nagienė.
Planavimo iniciatorius – UAB „Vigesta“, atstovaujama direktoriaus Dariaus Matiuko.
Planavimo tikslas – suplanuotų paslaugų teritorijų su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais keitimas kitais (į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas), neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane.
Susipažinti su bendrojo plano koregavimo rengimo sprendimu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2020-01-24 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel.(8 443 98235).
Priedas 1, priedas 2
2019-01-13

Mažeikių rajono savivaldybės administracija informuoja apie priimtą sprendimą dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-24 įsakymu Nr. A1-684 „Dėl detaliojo plano trijų kitos paskirties žemės sklypų sujungimui į vieną bendrą sklypą, numatant suformuotam žemės sklypui naudojimo būdą - gyvenamąsias teritorijas (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas) bei sklypo padalinimui į atskirus žemės sklypus adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Sodininkų g. 1, 3 ir 5 patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė Laima Nagienė.
Planavimo iniciatorius – AB „Žemaitijos pieno investicija“, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Bugaičio.
Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus.
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2019-12-30 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel.(8 443 98235).
Priedas 1, priedas 2
2019-12-12

Informacinis pranešimas apie pradedamą rengti dokumentą

Informuojame apie bendrąja teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka pradedamą rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2011-11-25 sprendimu Nr. T1-310 „Dėl detaliojo plano suformuoti žemės sklypą perteklinio grunto aikštelei Mažeikių mieste Montuotojų g. (teritorijoje, įsiterpusioje tarp suformuotų ir nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų kad. Nr. 6130/0024:42, Nr. 6130/8001:2, Nr. 6130/8001:70) patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Montuotojų g. 15 (kad. Nr. 6130/0024:0085) keitimą LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-61-18-594.
Detaliojo plano organizatorius - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai.
Detaliojo plano iniciatorius - UAB „Lyra group“ į/k 166635955, Montuotojų g. 9, Mažeikiai, Mažeikių r. sav. Iniciatoriaus įgaliotas asmuo arch. Rasa Kačerauskienė tel.:8-610-02426.
Detaliojo plano rengėjas - Architektė Rasa Kačerauskienė , Atestato Nr. ATP1297, Vasario 16-osios g. 7-1, tel. 8-610-02426; e-paštas rasa.kacerauskiene@gmail.com.
Planavimo pagrindas - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-2542, 2018-11-13.
Planavimo tikslai - Keisti žemės sklypo Montuotojų g. 15, Mažeikiuose detalųjį planą, patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2011-11-25 sprendimu Nr. T1-310, pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus: teritorijos statybos zoną, statybos ribą, padidinti statybos tankumą ir intensyvumą.
Informacija apie planavimo eigą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatoriaus įgalioto atstovo, plano rengėjo patalpose adresu: Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikiai ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso Nr. K- K-VT-61-18-594).
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento keitimo visuomenė gali pateikti raštu plano rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki viešinimo procedūrų pabaigos. Apie parengto teritorijų planavimo dokumento viešo supažindinimo tvarką bus informuojama papildomai.
Priedas 1, priedas 2
2019-12-04

Mažeikių rajono savivaldybės administracija informuoja apie priimtą sprendimą dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009-01-30 sprendimu Nr. T1-14 „Dėl Mažeikių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo“ koregavimas.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė, Laisvės g. 8 Mažeikiai.
Planavimo iniciatorius – UAB „Mažeikių vandenys“ direktorius, Skuodo g. 24 Mažeikiai.
Planavimo tikslas – aglomeracijos ribų nustatymas Mažeikių rajono teritorijoje.
Susipažinti su specialiojo plano rengimo sprendimu bei teikti pasiūlymus galite iki 2019-11-22 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).
Priedas 1, priedas 2
2019-11-08

Informuojame, kad pritarta Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijai, pabaigtos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai tel. (8 443) 98204, el. p. savivaldybe@mazeikiai.lt, interneto svetainė: www.mazeikiai.lt.
Plano ir SPAV rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius ir UAB „Geometra“ Taikos pr. 88A, LT-51183 Kaunas. Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 684 93756, el. p. g.ratkute@cityform.lt.
Planavimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T1-55 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“,
Plano keitimo tikslai: sudaryti sąlygas darniai rajono teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų socialinės, ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtros reikalingas teritorijas; sudaryti sąlygas racionaliam rajono gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui; numatyti rajono gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą; kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.
Plano keitimo uždaviniai: suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis; optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą; numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones; detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.
Susipažinti su visa darbų programa bei kita informacija galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr.K-RJ-61-18-122).
Informuojame, kad 2019 10 30 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. A1-2307 „Dėl pritarimo Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijai“ pritarė Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijai. Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) stadijoje atliktos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros.
Su koncepcija, motyvais, lėmusiais pasirinkimą, su SPAV vertinimo subjektų išvadomis, šių išvadų įvertinimo pažyma, su visuomenės dalyvavimu procese bei kitais aspektais galima susipažinti teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr.K-RJ-61-18-122) bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje (Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, el. p. daiva.stakonaite@mazeikiai.lt).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
2019-11-08

Informacija apie pradedamą rengti teritorijų planavimo dokumentą

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. A1-366 „Dėl detaliojo plano žemės sklypui suformuoti apie esamą pastatą – parduotuvę (un. Nr. 6196-1002-9016) adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Laisvės g. 34  patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano keitimas.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai.
Planavimo iniciatorius – UAB „Alaiba“, atstovaujama direktoriaus Alvydo Balčiūno, V.Burbos g. 6, Mažeikiai tel. 8 698 01 471, el. paštas alaiba@gmail.lt
Plano rengėjas UAB „Šiaulių komprojektas“, Tilžės g.170-401, Šiauliai tel. (8 41) 523 523, el. paštas info@komprojektas.lt. Projekto vadovas – Regina Miceikienė tel. 8 652 71 281, el. paštas regina@komprojektas.lt
Planavimo pagrindas –
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-29 įsakymas Nr. A1-652 „Dėl detaliojo plano žemės sklypo (kad.Nr.6130/0016:0156) Mažeikių rajono savivaldybėje Mažeikių mieste Laisvės gatvėje 34 keitimo“, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-08 įsakymas Nr. A1-1397 „Dėl detaliojo plano žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0016:0156) Mažeikių rajono savivaldybėje Mažeikių mieste Laisvės gatvėje 34 keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo tikslas – keisti žemės sklypo Laisvės g. 34, Mažeikiai detalųjį planą, patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013-11-29 sprendimu Nr. T1-366; papildyti esamą komercijos paskirties objektų teritorijos žemės sklypo naudojimo būdą daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdu, pakeisti suplanuotos  teritorijos  naudojimo reglamentus (užstatymo  tankumą  ir intensyvumą,  leistiną  pastato  aukštį,  teritorijos  statybos zoną, statybos  ribą  ir  kt.) pagal galiojančius  teritorijų  planavimo dokumentus, Mažeikių miesto bendrąjį planą ir kitus teisės aktus. 
Informacija apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą teikiama plano rengėjo, atstovaujančio planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą (aukščiau nurodytais kontaktais) ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Pasiūlymų pateikimo tvarka – pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento keitimo visuomenė gali pateikti raštu plano rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki viešo supažindinimo pabaigos. Apie parengto teritorijų planavimo dokumento viešo supažindinimo tvarką bus informuojama papildomai.
2019-07-25 

Informuojame, kad parengta Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcija ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius,  Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai tel. (8 443) 98204, el. p. savivaldybe@mazeikiai.lt, interneto svetainė: www.mazeikiai.lt.
Plano ir SPAV rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius ir UAB „Geometra“ Taikos pr. 88A, LT-51183 Kaunas. Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 684 93756, el. p. g.ratkute@cityform.lt.
Planavimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T1-55 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“,
Plano keitimo tikslai: sudaryti sąlygas darniai rajono teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų socialinės, ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtros reikalingas teritorijas; sudaryti sąlygas racionaliam rajono gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui; numatyti rajono gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą; kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.
Plano keitimo uždaviniai:  suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis; optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą; numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones; detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.
Susipažinti su visa darbų programa bei kita informacija galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr.K-RJ-61-18-122).
Informuojame, kad parengta Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo SPAV ataskaita, koncepcija. Su parengta SPAV ataskaita ir koncepcija galima susipažinti Mažeikių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.mazeikiai.lt, bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje (Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, el. p. daiva.stakonaite@mazeikiai.lt) nuo 2019 07 11 iki 2019 08 08. Viešas susirinkimas dėl SPAV ir koncepcijos įvyks 2019 08 08 17.30 val. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos salėje, adresu Stoties g. 18, LT-89226 Mažeikiai.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo SPAV ataskaitos ir koncepcijos teikiami planavimo organizatoriui raštu (aukščiau nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo svarstymo pabaigos – t. y. 2019 08 08, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys– vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.
Atlikus Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) stadiją, konceptualieji sprendiniai bus detalizuojami sprendinių konkretizavimo stadijoje. Pasiūlymų teikimo tvarka vėlesnėje plano eigoje (t.t. sprendinių konkretizavimo stadijoje): pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas
2019-07-03

Dėl detaliojo plano koregavimo, adresu: Gamyklos g. 34, Mažeikiai

Informuojame apie rengiamą Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-03-24 įsakymu Nr. A1-519 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0015:0044) užstatymo režimui pakeisti, numatant didinti sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Gamyklos g. 34 patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimą.

Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 167371234) direktorius, adresas: Laisvės g. 8, Mažeikiai, www.mazeikiai.lt, kontaktinis asmuo – Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyresn. specialistė Nijolė Varpučanskienė, tel.: (8 443) 98 217; el.p.: nijole.varpucanskiene@mazeikiai.lt.
Planavimo iniciatorius – UAB „Impeka“, įmonės kodas 167325952;
Plano rengėja – UAB „Viena Grupė“, Drobės g. 62, Kaunas, el.p. vienagrupe@gmail.com,  tel. 8 603 19 021.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl  detaliojo plano žemės sklypo (kad. nr. 6130/0015:0044) Mažeikių rajono savivaldybėje Mažeikių mieste Gamyklos gatvėje 34 koregavimo Nr.A1-2369 (2018-10-23), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. MSK-790 (2018-10-23), Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl detaliojo plano koregavimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo Nr. A1-2376 (2018-10-24).
Planavimo uždaviniai – pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus naudojimo reglamentus (koreguoti suplanuotos teritorijos statybos zoną, užstatymo tankumą ir intensyvumą).
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorės, plano rengėjos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2019-04-17 ryto iki 2019-05-02 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Mažeikių rajono savivaldybės patalpose, Mažeikių seniūnijos patalpose.
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.
1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas
2019-04-15

Informacija apie pradedamą rengti teritorijų planavimo dokumentą

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. A1-366 „Dėl detaliojo plano žemės sklypui suformuoti apie esamą pastatą – parduotuvę (un. Nr. 6196-1002-9016) adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Laisvės g. 34  patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano keitimas.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443)  98 204.
Planavimo iniciatorius – UAB „Alaiba“, atstovaujama direktoriaus Alvydo Balčiūno.
Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 6130/0016:0156) Laisvės g. 34, Mažeikiai, planuojamos teritorijos plotas – 0,0270 ha.
Planavimo tikslaspapildyti esamą komercijos paskirties objektų teritorijos žemės sklypo naudojimo būdą daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdu, pakeisti suplanuotos  teritorijos  naudojimo reglamentus (užstatymo  tankumą  ir intensyvumą,  leistiną  pastato  aukštį,  teritorijos  statybos  zoną, statybos  ribą  ir  kt.) pagal galiojančius  teritorijų  planavimo dokumentus, Mažeikių miesto bendrąjį planą ir kitus teisės aktus. 
Susipažinti su detaliojo plano rengimo tikslais, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymo projektu bei kitais dokumentais galima nuo 2019 m. kovo 12 d. iki 2019 m. kovo 26 d. (įskaitytinai) (10 darbo dienų) adresu: Mažeikių rajono savivaldybės administracija Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443)  98 235) ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.mazeikiai.lt.
Pasiūlymus ar pastabas dėl detaliojo plano keitimo planavimo tikslų galite pateikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 kovo 26 d. (įskaitytinai)  adresu: Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, Mažeikiai (107 kab.).
Priedas 1priedas 2,  priedas 3,
2019-03-12

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius,  Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai tel. (8 443) 98204, el. p. savivaldybe@mazeikiai.lt, interneto svetainė: www.mazeikiai.lt.
Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius ir UAB „Geometra“ Taikos pr. 88A, LT-51183 Kaunas. Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. g.ratkute@cityform.lt.
Planavimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T1-55 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“,
Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt):
Planuojamos teritorijos adresas – Mažeikių rajono savivaldybės teritorija (plotas apie 122000,20 ha)
Planavimo terminai – 2018 – 2020 m.
Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas – savivaldybės lygmens bendrasis planas.
Plano keitimo tikslai: sudaryti sąlygas darniai rajono teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų socialinės, ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtros reikalingas teritorijas; sudaryti sąlygas racionaliam rajono gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui; numatyti rajono gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą; kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.
Plano keitimo uždaviniai:  suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis; optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą; numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones; detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.
Planavimo procesą sudaro trys etapai: parengiamasis, rengimo (esamos būklės, bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos), sprendinių konkretizavimo stadijos) ir baigiamasis.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Vyriausybės nustatyta tvarka bus atliekamos Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros. Apie jas informacija bus teikiama papildomai.
Koncepcijos nepriklausomas vertinimas: neatliekamas.
Planuojamas laikotarpis: 15 metų.
Bendrojo plano keitimas rengiamas masteliu M 1:50 000.
Bendrojo plano keitimas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir kitais galiojančiais teisės aktais, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, planavimo darbų programa, teritorijų planavimo sąlygomis.
Išsamesnė informacija teikiama Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, el. p. daiva.stakonaite@mazeikiai.lt, www.mazeikiai.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
2018-12-04

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2011-11-25 sprendimu Nr. A1-310 „Dėl detaliojo plano suformuoti žemės sklypą perteklinio grunto aikštelei Mažeikių mieste Montuotojų g. (teritorijoje, įsiterpusioje tarp suformuotų ir nekilnojamojo turo registre įregistruotų žemės sklypų kad Nr. 6130/0024:42, Nr. 6130/8001:2, Nr. 6130/8001:70) patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano keitimas.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius.
Planavimo iniciatorius – UAB „Lyra group“, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Štelmoko įgaliotas asmuo Rasa Kačerauskienė.
Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 6130/0024:0085) Montuotojų g. 15, Mažeikiai, planuojamos teritorijos plotas – 1,6313 ha.
Planavimo tikslas – pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus: teritorijos statybos zoną, statybos ribą, padidinti statybos tankumą ir intensyvumą.
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2018-11-14 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).
Priedas 1, Priedas 2
2018-10-31

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-03-24 įsakymu Nr. A1-519 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0015:0044) užstatymo režimui pakeisti, numatant didinti sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Gamyklos g. 34 patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas.

 Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius.
 Planavimo iniciatorius – UAB „Impeka“, atstovaujama direktoriaus Osvaldo Žutauto.
 Planavimo tikslas pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus naudojimo reglamentus (koreguoti suplanuotos teritorijos statybos zoną, užstatymo tankumą ir intensyvumą).       
 Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu  ir planavimo tikslų dokumentais galite (bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų) iki 2018-10-24 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel.(844398235).
Priedas 1, priedas 2
2018-10-10

Pakartotinai informuojame apie parengtą Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimą

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204, faks. (8 443) 25 844, el. p. savivaldybe@mazeikiai.lt, www.mazeikiai.lt.
Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, faks. 8 5 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovas – Laurynas Byla, projekto koordinatorė – Eleonora Grablevskienė tel. +370 672 11410, el. p. e.grablevskiene@atamis.lt.
Planavimo pagrindas - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. A1-2323 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo“.
Planavimo terminai – 2016-2018 metai.
Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt):
Planuojama teritorija – Mažeikių miesto teritorijos bendrajame plane išnagrinėta teritorija – Mažeikių miesto administracinė teritorija (1623,36) ha, urbanizuota jos dalis ir prieigos bei plėtros tendencijos teritorijos.
Bendrojo plano koregavimo tikslas – koreguoti (ar naujai integruoti) kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius Mažeikių miesto teritorijos bendrajame plane. Suplanuoti sprendiniai turi:
• didinant institucijų ir visuomenės supratingumą apie kraštovaizdžio vertę, vaidmenį ir pokyčius, nustatyti ir patvirtinti veiksmus, kuriais siekiama išsaugoti, tobulinti, atkurti arba kurti kraštovaizdį;
• išsaugoti ir plėsti kraštovaizdžio arealus ir jų ekologinį potencialą užtikrinant tinkamą jų planavimą, tvarkymą, naudojimą, darnų vystymąsi;
• numatyti kraštovaizdžio savitumo, gamtos, kultūros paveldo išsaugojimą, naudojimą, pažinimą, atsižvelgiant į visuomenės poreikius, architektūros, aplinkosaugos ir kitus reikalavimus bei poreikius.
Bendrojo plano koregavimo uždaviniai:
• tikslinti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones;
• pateikti kraštovaizdžio formavimo, apsaugos, naudojimo, tvarkymo ir planavimo principines nuostatas;
• įvertinus pakoreguotus ar naujai integruotus kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius, peržiūrėti ir koreguoti kitus bendrojo plano sprendinius, kuriems turi įtakos kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendiniai:
 patikslinti bendrajame plane numatytų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius, paržiūrėti teritorijos funkcinį zonavimą pagal planuojamą veiklą;
 nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas pagal teritorijos vystymo prioritetus, urbanistinio ir gamtinio karkaso plėtojimo interesus, detalizuoti savivaldybei svarbių objektų išdėstymą, rezervuoti teritorijas visuomenės poreikiams;
 patikslinti gamtinį karkasą, ekologines apsaugos zonas, nustatyti biologinės įvairovės apsaugos priemones, kraštovaizdžio tvarkymo, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų naudojimo reglamentus;
 peržiūrėti valstybinių miškų schemą nagrinėjamoje teritorijoje ir, nustačius tikslingumą, suplanuoti naudmenų pavertimą į atskiruosius želdynus;
 detalizuoti kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą;
 patikslinti inžinerinės infrastruktūros bei susisiekimo komunikacijų, socialinės, kultūrinės infrastruktūros, rekreacinės, pramonės, komercinės, gyvenamosios ar kitokios paskirties teritorijų naudojimo ir tvarkymo sprendinius, atsižvelgiant į planuojamus kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius bei šių dienų aktualijas;
• ištaisyti technines klaidas, panaikinti sprendinių spragas, spręsti galiojančių sprendinių kolizijas (jei yra poreikis);
• integruoti nagrinėjamoje teritorijoje galiojančių specialiųjų planų sprendinius.

Mažeikų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-1274 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ priimtas sprendimas nevykdyti Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Išsamesnė informacija teikiama Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, www.mazeikiai.lt.
Pakartotinai susipažinti su parengtais sprendiniais skiriama 10 darbo dienų – susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2018 m. liepos 30 d. ir baigiasi 2018 m. rugpjūčio 10 d. Nurodytu laikotarpiu galima pakartotinai susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) ir savivaldybės patalpose (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, www.mazeikiai.lt).
Pasiūlymų pateikimo tvarka: pastabas bei pasiūlymus dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo visuomenė gali raštu pateikti planavimo organizatoriui (aukščiau nurodytais kontaktais) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo supažindinimo pabaigos.
Planavimo organizatorius pateiktus pasiūlymus išnagrinės ir raštu atsakys pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta. Po viešo supažindinimo pasiūlymai nebus nepriimami. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą; motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas; pasiūlymo teikimo datą.
2018-07-20

Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-01-14 įsakymu Nr. A1-42 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano, žemės sklypui suformuoti prie esamo gamybinio pastato sandėlio (u.n. 4400-1555-5665) adresu: Mažeikių r. sav. Krucių k. koregavimą.

Detaliojo plano organizatorius - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius, Laisvės g. 8, Mažeikiai.
Detaliojo plano korektūros rengimo iniciatorius - UAB „Totochemical“ į/k 302351015, atstovaujama direktorės Daivos Juškienės. Krucių g. 17, Krucių k., Mažeikių r. sav. Iniciatoriaus įgaliotas asmuo arch. Rasa Kačerauskienė tel.:8-610-02426. 
Detaliojo plano rengėjas - Architektė Rasa Kačerauskienė , Atestato Nr. ATP1297, Vasario 16-osios g. 7-1, tel. 8-610-02426; e-paštas rasa.kacerauskiene@gmail.com.
Planavimo pagrindas - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-12-13 įsakymas Nr. A1-2446 „Dėl detaliojo plano adresu: Mažeikių r. sav., Krucių k., koregavimo“.
Planavimo darbų programa vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentui rengti 2016-12-14 , Nr. A1-2454, teritorijų planavimo proceso sutartis 2016-12-22, Nr. MSK-774. 
Planavimo tikslai - Koreguoti žemės sklypo Krucių k. Tirkšlių sen., Mažeikių raj. sav. detalųjį planą, patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-01-14 įsakymu Nr. A1-42, pakeičiant suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus naudojimo reglamentus (koreguoti suplanuotos teritorijos statybos zoną, statybos ribą ir statybos liniją, didinti statybos tankumą ir intensyvumą, nustatyti sanitarinę apsaugos zoną).
Planavimo uždaviniai - Esamam pramonės ir sandėliavimo paskirties objektų teritorijos žemės sklypui nustatyti naudojimo reglamentus (padidinti užstatymo tankumą ir intensyvumą), pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, Mažeikių miesto bendrąjį planą ir kitus teisės aktus. Atsižvelgus į planavimo tikslus, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
Galimybių studijos – nebus atliekamos;
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – neatliekamas;
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) – atliktas;
Konkursas geriausiai urbanistinei įdėjai atrinkti – nebus atliekamas;
Teritorijos vystymo koncepcija ir jos nepriklausomas profesinis vertinimas – nebus rengiamas.
Sprendinių viešinimas - detaliojo plano sprendinių koregavimo viešinimo procedūros atliekamos supaprastinta tvarka. Su parengtais sprendiniais galima susipažinti nuo 2018-04-10 iki 2018-04-24 plano rengėjo patalpose Vasario 16-osios g.7-1, Mažeikiai; Mažeikių rajono savivaldybės tinklalapyje (www.mazeikiai.lt ); Mažeikių rajono savivaldybės patalpose Laisvės g. 8, Mažeikiai (I aukštas, 107 kabinetas); LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-61-17-3). 
Informaciją teikia: PV Arch. Rasa Kačerauskienė, tel. 8-610-02426, e-paštas rasa.kacerauskiene@gmail.com
Pasiūlymų teikimo ir apskundimo tvarka – pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą, teikiami raštu ankščiau išvardintais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo laiką iki 2018-04-24. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.
Priedas 1, Priedas 1.1, Priedas 1.2, Priedas 2.1, Priedas 2.2
2018-04-03

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009-03-27 sprendimu Nr. T1-95 “Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98204, faks. (8 443) 25844, el. p. savivaldybė@mazeikiai.lt, www.mazeikiai.lt.
Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo tikslai: 
1. sudaryti sąlygas darniai rajono teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius;
2. nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;
3. sudaryti sąlygas racionaliam rajono gamtinių žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;
4. numatyti rajono gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;
5. kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse;
6. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;
7. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
8. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.
Su bendrojo plano keitimo sprendimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galite susipažinti ar siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų iki 2018-02-20 (imtinai), adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai 109 kab., tel. (8 443) 98235.
Priedas 1, priedas 2
2018-02-02

Archyvas

Kontaktai

Daiva Štakonaitė
Vedėja
(8 443) 98 235, 8 686 29 149
Valdas Gerika
Vedėjo pavaduotojas
(8 443) 98 241, 8 652 56 194
Regina Raižienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 240, 8 685 33 409
Nijolė Varpučanskienė
Vyresnioji specialistė
(8 443) 98 217
Raimonda Dirgėlienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 241, 8 656 21 923
Laisva pareigybė
Vyriausiasis specialistas