Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyrius
Laižuvos g. 3

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15-45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

GYVOJI GAMTA

Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-05-17 įsakymu Nr. A1-1127 patvirtintas Finansinės paramos teikimo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Aprašas reglamentuoja medžiojamųjų gyvūnų miškui ir vilkų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių įgyvendinimą Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje.

Paraiškas žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta savininkai, valdytojai ir naudotojai, Mažeikių rajono savivaldybės administracijai gali teikti iki einamųjų metų liepos 1 d.
Prevencijos priemones žemės sklypų savininkai, valdytojai ir naudotojai įgyvendina savo lėšomis.

Paraiškoje (1 priedas) turi būti nurodyta:
1. žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų rekvizitai (vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas, telefonai, elektroninis paštas, banko sąskaita);
2. žemės sklypo, kuriame planuojama diegti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemones vieta (adresas, plotas ir kt);
3. aiškiai įvardintos ir aprašytos prevencijos priemonės, kurioms įgyvendinti būtinas finansavimas;
4. prevencijos priemonių apimtys ir kitos charakteristikos (plotas, ilgis ir pan.);
5. prevencijos priemonių įgyvendinimo terminai.
Prie paraiškos turi būti pridedama:
1. žemės sklypo(ų) nuosavybės, valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos;
2. žemės sklypo(ų) planas(ai) (schema), kuriame(uose) pažymėtos prevencijos priemonių vykdymo vietos;
3. numatomų vykdyti darbų, paslaugų pirkimo, priemonių įsigijimo preliminari sąmatą;
4. parengta ir suderinta projektinė dokumentacija (jei būtina);
5. pateiktų dokumentų, išrašų, nuorašų kopijos turi būti patvirtintos kopijos tikrumo žyma.
Prevencinių priemonių įgyvendinimo išlaidos gali būti kompensuojamos ne daugiau kaip 90 procentų visų įgyvendintų prevencijos priemonių išlaidų.

Laiku pateiktas ir teisingai užpildytas Paraiškas planuojamoms medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti vertina ir lėšas joms kompensuoti skirti siūlo Savivaldybės administracijos direktoriaus  įsakymu sudaryta Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonių vertinimo komisija.

Jei Komisija paraišką įvertina teigiamai ir Administracijos direktorius priima sprendimą skirti lėšas, pasirašoma Finansavimo sutartis su žemės sklypų savininkais, valdytojais ar naudotojais dėl lėšų kompensavimo, įgyvendinus prevencijos priemones.
Prevencijos priemonių įgyvendinimo išlaidos kompensuojamos įvykdžius Paraiškoje numatytus darbus.
Žemės sklypų savininkai, valdytojai ir naudotojai, įgyvendinę prevencijos priemones, Savivaldybės administracijai iki einamųjų metų gruodžio 1 d. pateikia prašymą kompensuoti jų įgyvendinimo išlaidas, atliktų darbų aktą (2 priedas) ir mokėjimo dokumentus, patvirtinančius medžiagų, paslaugų ar atliktų darbų pirkimą:
1. paslaugų ir/ar darbų pirkimo sutartys;
2. atliktų paslaugų ir/ar darbų aktus;
3. sąskaitas faktūras ir/ar mokėjimo kvitus;
4. kitus reikalingus dokumentus.
5. pateiktų dokumentų, išrašų, nuorašų kopijos turi būti patvirtintos kopijos tikrumo žyma.
Komisija, esant reikalui, gali atlikti patikrinimą prevencijos priemonių įvykdymo vietoje.
Prevencijos priemonių atliktų darbų aktus (2 priedas) pasirašo žemės sklypo savininkas, valdytojas ar naudotojas.
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonių vertinimo komisija išnagrinėja pateiktus dokumentus ir įvertina atliktus darbus.
Prevencijos priemonių sąnaudos nekompensuojamos ir lėšos neskiriamos:
1. neįvykdžius Sutartyje numatytų sąlygų;
2. nepilnai ar ne laiku įgyvendinus prevencijos priemones;
3. nepateikti dokumentai, įrodantys pirktas prekes, atliktas paslaugas ir/ar darbus;
4. nelaiku pateikus atliktų darbų aktus ir kitus dokumentus.
Komisija, patikrinusi pateiktus prašymus, atliktų darbų aktus, mokėjimo dokumentus, įrodančius medžiagų, paslaugų ir/ar atliktų darbų pirkimą, surašo ir pasirašo visi komisijos nariai išvadą dėl prevencinių priemonių atliktų darbų įgyvendinimo išlaidų kompensavimo tikslingumo, kurių pagrindu siūlo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti lėšas tinkamai įgyvendintų medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonių kompensavimui.

Priedai: 1 priedas, 2 priedas

Kontaktai

Zigmantas Kristutis
Vedėjas
(8 443) 94 034, 8 699 20 446
Daiva Jurkūnienė
Vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja)
(8 443) 94 036, 8 614 56 417
Justina Ungeitė
Vyriausioji specialistė (ekologė)
(8 443) 94 035, 8 656 74 542
Zina Liepaitė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 94 035, 8 656 27 709
Jūratė Rapšienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 25 064, 8 658 56 307