Žemės ūkio skyrius
Laisvės g. 39
Faksas (8 443) 21 300

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Žemės ūkio valdų administravimas

VĮ ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO VALDŲ ĮREGISTRAVIMAS /DUOMENŲ ATNAUJINIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO VERSLO REGISTRE

ADMINISTRUOJAMOS PARAMOS PARAIŠKOS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ

Atsakinga:
Gražina Žukauskienė – Žemės ūkio skyriaus  vyresnioji specialistė
Tel. nr. (8 443) 25 963, fax. (8 443) 21 300
El. p. grazina.zukauskiene@mazeikiai.lt

Žemės ūkio ir kaimo valda – fizinio ar juridinio asmens arba kelių asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, kuri teisės aktuose apibrėžia kaip alternatyvi žemės ūkiui veikla, vykdomos gamybos, teikiamų paslaugų ir gamybinio potencialo visuma, susijusi bendrais valdymo, techniniais ir ekonominiais santykiais.

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą:

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatai

Parama skiriama bičių laikytojams - fiziniams arba juridiniams asmenims, kurie laiko bites. Paramos gavėjas – žemės ūkio produktų pirmine gamyba užsiimantis bičių laikytojas, kuris Lietuvos Respublikos teritorijoje laiko bites ir yra įsiregistravęs Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdos (toliau – valda) valdytoju arba jungtinės veiklos partneriu. Bičių laikytojas, norėdamas gauti paramą už papildomą bičių maitinimą (cukrų, invertuotojo cukraus sirupą), iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. turi kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą pagal savo gyvenamąją vietą arba buveinės adresą ir užpildyti Pranešimo apie ūkinių gyvūnų bandą formą (GŽ-1). Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių laikytojas turi atnaujinti prieš teikdamas paramos paraišką. Paramos paraiškų surinkimo terminas – einamieji metai nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d. (įskaitytinai). (dėl svarbios priežasties pavėlavus iki rugsėjo 29 d.) Bičių laikytojas turi atvykti į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, bityno pasą, išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų ir jų aprašą. Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas savivaldybės darbuotojui turi pateikti sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą. Paslaugą teikiantis savivaldybės darbuotojas patikrina, ar tinkamai užpildytas išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašas, ar įrašyti rekvizitai yra teisingi (esant netikslumų, bičių laikytojas pateiktus duomenis pataiso), suveda duomenis į Paramos už papildomą bičių maitinimą informacinę sistemą (toliau – BIS) ir atspausdina paramos paraišką 2 egzemplioriais, kuri pasirašoma  paramos gavėjo ir žemės ūkio skyriaus atsakingo specialisto. Pasirašyta paraiška laikoma pateikta. Vienas paraiškos egzempliorius atiduodamas pareiškėjui, kitas - saugomas žemės ūkio skyriuje. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos raštu informuoja bičių lakytoją apie numatomą jam skirti paramą arba apie motyvuotą sprendimą neskirti paramos, kuriame turi būti numatyta sprendimo apskundimo tvarka.
Mažeikių rajono savivaldybės  administracijos Žemės ūkio skyriaus specialistas priima iš duomenų teikėjų reikalingus dokumentus, užtikrina jų tvarkymą ir perdavimą Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (toliau – Centras).

Lietuvos  Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymas dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo
2008 m. birželio 26 d. Nr. 3D-357 

Dėl Žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 „Dėl paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo „ pakeitimo
2018 m. birželio 8 d. Nr. 3D-375

 BIČIŲ LAIKYTOJUS PRIVALU INFORMUOTI, KUR BUS SĖJAMAS RAPSAS IR KADA BUS PURŠKIAMI LAUKAI

Žemės naudotojas, besirengiantis apdoroti žydinčius augalus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais ar sėti rapsų sėklą, apdorotą augalų apsaugos produktais, jei jų sudėtyje yra tiametoksamo ar klotianidino, ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas prieš purškimą ar sėją per Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (toliau – PPIS) turi pranešti planuojamo purškimo ar rapsų sėjos datą, laiką (pradžią ir pabaigą), vietą, augalų pavadinimą, augalų apsaugos produkto pavadinimą ar augalų apsaugos produkto, kuriuo apdorota sėkla, pavadinimą.
Žemės naudotojas,  turėdamas galimybę naudotis elektronine bankininkyste, tai gali padaryti  pats prisijungęs prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (toliau – PPIS) arba padedamas seniūnijos darbuotojo, atsakingo už pasėlių deklaravimą.
Jei žemės naudotojas pranešime nurodytą dieną purškimo nevykdys ar nesės rapsų, jis nedelsdamas privalo paskelbti per PPIS apie planuojamo purškimo ar rapsų sėjos atšaukimą. Savo ruožtu ŽŪIKVC informuoja bičių laikytojus apie purškimo ar sėjos atšaukimą.

 

Kontaktai

Aleksandra Lukošaitienė
Vedėja
(8 443) 21 300, 8 656 74515
Gražina Žukauskienė
Vyresn. specialistė
(8 443) 25 963
Adelija Vėlavičienė
Vyr. specialistė
(8 443) 25 170, 8 655 96 438
Viktorija Šimkienė
Vyr. specialistė
(8 443) 25 943
Almantas Viskantas
Vyr. specialistas
(8 443) 95 335, 8 658 18 673
Sigutė Jucytė
Vyriausioji specialistė
8 443 95 336
Aldonis Eselinas
Vyr. specialistas
(8 443) 95 337, 8 611 62 286