Paslaugos

Viešos ir administracinės paslaugos

Lietuvos paslaugų katalogas ČIA(Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų paieška galima ir ČIA)

 1. Asmenų priėmimas ir aptarnavimas

Asmens skundo ar netipinio prašymo priėmimas bei nagrinėjimas
Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas
Savivaldybės viešojo administravimo subjektų veiklos dokumentų (savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kt.) kopijų ir išrašų teikimas
Asmenų konsultavimas savivaldybės veiklos klausimais

2. Archyvinių pažymų išdavimas

Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas bei dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo
Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų teikimas
Pažymos dėl likviduojamo / bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimo ar neturėjimo ką perduoti tolesniam saugojimui, išdavimas

3. Seniūnijos – Kita 

Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas
Pažymos, patvirtinančios žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas
Notarinių veiksmų atlikimas
Pažymos, patvirtinančios ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonominės veiklas, išdavimas

4. Seniūnijos - Gyvenamosios vietos registravimas

Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą
Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (-ams), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas
Pažymos, patvirtinančios deklaruotą gyvenamąją vietą, išdavimas
Gyvenamosios vietos deklaravimas, duomenų tikslinimas, keitimas ar naikinimas
Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimas
Pažymos, patvirtinančių šeimos sudėtį išdavimas

5. Socialinė ir sveikatos apsauga – Pašalpų ir šalpų skyrimas 

Skirti vienkartinę išmoką gimusiam ar įvaikintam vaikui
Skirti išmoką vaikui
Skirti išmoką gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui
Skirti globos (rūpybos) išmoką
Skirti globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą
Skirti vienkartinę išmoką nėščiai moteriai
Skirti laidojimo pašalpą
Skirti tikslinę kompensaciją pagal paveldėjimą
Skirti socialinę pašalpą
Skirti išmokas auginantiems vaikus iki 18 m. (besimokančius – iki 24 m.) neįgaliesiems, kurie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų
Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas
Skirti paramą mokinio reikmenims įsigyti
Vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams-kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir jiems laidoti skyrimas ir mokėjimas
Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms skyrimas ir mokėjimas

 6. Socialinė ir sveikatos apsauga – Kompensacijų ir išmokų skyrimas 

Skirti būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijas
Skirti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją
Skirti neįgaliajam techninės pagalbos priemonę arba šios priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją
Skirti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją
Skirti išmoką privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui
Vienkartinės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ar vieniems gyvenantiems asmenims skyrimas ir mokėjimas
Formų  E001, E401, E411, susijusių su asmenimis, gaunančiais išmokas už vaikus užsienio šalyse, pildymas
Valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimas ir mokėjimas

 7. Socialinė ir sveikatos apsauga – Socialinės globos paslaugos 

Skirti transporto paslaugas
Skirti mokinių nemokamą maitinimą
Pagalbos į namus skyrimas
Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims
Dienos socialinės globos institucijoje skyrimas suaugusiems asmenims ir senyvo amžiaus asmenims su negalia
Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas socialinės rizikos vaikams bei likusiems be tėvų globos vaikams
Dienos socialinės globos institucijoje skyrimas vaikams su negalia ir su sunkia negalia
Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos skyrimas socialinės rizikos asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos
Dienos socialinės globos asmens namuose skyrimas suaugusiems asmenims ir senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia
Intensyvios krizių įveikimo pagalbos mokiniui (vaikui), ugdymo įstaigoms skyrimas
Laikino apnakvindinimo skyrimas
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos skyrimas
Pareiškimo dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) ir globos neveiksniam asmeniui nustatymo teikimas

 8. Socialinė ir sveikatos apsauga - Vaiko teisių apsauga

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas
Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymas šeimoje
Vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymas

 9. Socialinė ir sveikatos apsauga – Kitos socialinės ir sveikatos apsaugos paslaugos

Maisto iš intervencinių atsargų tiekimas labiausiai nepasiturintiems asmenims
Pažymos savivaldybės teritorijoje  gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Lietuvos piliečiams apie šeimai išmokėtas išmokas šeimos nario mirties, ar kitu atveju, išdavimas
Dokumentų, patvirtinančių moters/vyro teisę gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją kaip motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), išauginusiems (vaikų mirties atveju – ne mažiau kaip iki 8 metų) penkis ir daugiau vaikų, išdavimas/teikimas
Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisiniam statusui pripažinti dokumentų priėmimas – Nukentėjusio asmens (politinių kalinių ir tremtinių, perkeltųjų asmenų, kitų represuotųjų asmenų, buvusių beglobių vaikų ir kitų nukentėjusių asmenų) teisiniam statusui pripažinti
Pažymos, patvirtinančios gaunamas socialines pajamas išdavimas
Būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams organizavimas
Vienkartinės išmokos  įsikurti skyrimas ir mokėjimas
Įrašymas į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos skyrimas
Sutikimų dėl asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo arba duomenų apie gyvenamosios vietos deklaravimą naikinimo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiuose butuose išdavimas
Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių sudarymas, pakeitimas ir atnaujinimas
Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų ir jų dalių pardavimas

10Verslo licencijos ir leidimai - Leidimai ir sutikimai, parama verslui ir kitiems juridiniams asmenims

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas
Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas
Finansinės paramos suteikimas iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo

11. Verslo licencijos ir leidimai - Alkoholiniai gėrimai

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas
Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

12. Verslo licencijos ir leidimai - Tabako gaminiai

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

13.  Verslo licencijos ir leidimai – Reklama

Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

14. Statyba ir teritorijų planavimas – Statyba

Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas, keitimas ar panaikinimas
Duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekį teikimas
Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas
Leidimo statyti naują statinį, rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti statinio kapitalinį remontą, atlikti statinio paprastąjį remontą, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, griauti statinį išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas
Pažymos, patvirtinančios naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto galimybę naudoti pagal paskirtį, išdavimas
Leidimo gręžinio projektui rengti išdavimas
Informacijos apie numatomų statinių projektavimą skelbimas savivaldybės interneto svetainėje

15. Statyba ir teritorijų planavimas – Teritorijų planavimas

Teritorijų planavimo dokumento rengimo, keitimo ar koregavimo proceso inicijavimas
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimas
Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymas ir keitimas
Teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimas
Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre
Geodezinės, kartografinės medžiagos bei erdvinių duomenų rinkinių išdavimas
Geodezinės, kartografinės medžiagos bei erdvinių duomenų priėmimas ir tvirtinimas
Informacijos apie numatomą teritorijų planavimą pareiškėjo prašymu skelbimas savivaldybės interneto svetainėje

16. Miesto ūkis – Pastatų priežiūra ir administravimas

Leidimo įrengti atminimo lentą išdavimas
Dokumento, patvirtinančio kultūros paveldo objekto būklės patikrinimą, išdavimas
Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių skyrimas/keitimas

17. Savivaldybės ūkis – Komunalinio ūkio paslaugos

Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, pakeitimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas
Turto, inžinerinių tinklų bei įrenginių perėmimas Savivaldybės nuosavybėn iš fizinių ir juridinių asmenų

18. Savivaldybės ūkis - Žemės ir ūkio paslaugos

Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas
Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, galiojimo pratęsimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas, arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus

19. Savivaldybės ūkis - Laidojimo paslaugos

Leidimo laidoti išdavimas
Leidimo ekshumuoti ir perkelti žmogaus palaikus išdavimas
Kapavietės (kapo) identifikavimas
Leidimo įrengti, pertvarkyti, remontuoti kapavietę išdavimas
Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas

20. Savivaldybės ūkis – Transportas

Leidimo įrengti ar praplėsti automobilių stovėjimo aikšteles išdavimas
Leidimo įrengti ar paplatinti įvažiavimo kelią išdavimas
Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas ar leidime nurodytos transporto priemonės keitimas
Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, atnaujinimas, pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas
Licencijos kopijos transporto priemonei, naudojamai keleiviams vežti vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, dublikato išdavimas, atnaujinimas, pratęsimas ar panaikinimas
Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimas, atnaujinimas, pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas
Mokinių pavėžėjimas Mažeikių rajone tėvų (globėjų) transportu
Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas
Leidimo pastatyti ar pašalinti eismo reguliavimo priemones išdavimas
Leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas
Leidimo įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą išdavimas

21. Mokesčiai ir mokesčių permokos

Lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto mokesčių suteikimas
Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir (ar) užskaitymas
Deklaracijų apie valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimą iš Juridinių asmenų priėmimas ir tvirtinimas
Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas

22. Savivaldybės ūkis – Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas

Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas
Savivaldybės turto panaudos sutarties atnaujinimas naujam terminui

23. Civilinė metrikacija

Naujagimio gimimo registravimas
Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą
Įvaikinimo įregistravimas
Tėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo registravimas
Tėvystės pripažinimo registravimas
Užsienio valstybėje įregistruotos ar nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą
Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą
Santuokos nutraukimo registravimas
Mirties registravimas
Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą
Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas, atkūrimas, pakeitimas ar papildymas
Vardo, pavardės keitimo registravimas
Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas
Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas

24. Kultūra ir švietimas

Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros ir sporto projektams priėmimas
Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros ir sporto projektus priėmimas

25. Viešoji tvarka ir renginiai

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis išdavimas, dublikato išdavimas,  papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas
Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas
Pranešimo apie organizuojamą susirinkimą nagrinėjimas ir derinimas
Skundų, prašymų, kreipimųsi dėl viešosios tvarkos pažeidimų nagrinėjimas
Sutikimo steigti lošimo namus (kazino) Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje išdavimas
Leidimo nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku naudoti 4 kategorijos fejerverkus, T2 ar P2 kategorijų civilinės pirotechnikos priemones išdavimas
Informacijos apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse skelbimas savivaldybės interneto svetainėje
Leidimo filmuoti filmą išdavimas

26. Žemės ūkis - Žemės ūkio technikos registravimas,  išregistravimas ir techninė apžiūra

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų įregistravimas / išregistravimas, duomenų atnaujinimas / keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas
Deklaracijos apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą priėmimas
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas
Pažymos apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninę būklę išdavimas

27. Žemės ūkis - Ūkininkų ūkių ir žemės ūkio valdų registravimas ir išregistravimas

Žemės ūkio valdų įregistravimas / išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas / keitimas, partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos
Ūkininko ūkio įregistravimas / išregistravimas / perkėlimas į kitą savivaldybę, duomenų atnaujinimas / keitimas, partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio, ūkininko pažymėjimo dublikato išdavimas
Pažymos apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu(EDV) išdavimas

28. Žemės ūkis - Kitos žemės ūkio paslaugos

Melioracijos statinių techninių dokumentų teikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams
Techninių sąlygų projektavimui melioruotoje žemėje pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams
Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (melioracijos griovių ir juose esančių statinių, 12,5 cm skersmens ir didesnių drenažo rinktuvų) remontas ir rekonstrukcija
Techninių sąlygų miško įveisimui melioruotoje žemėje pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams
Dokumentų, patvirtinančių nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas
Kartografinės medžiagos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmoka, kompensavimas
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmoka, kompensavimas
Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimas
Paraiškų dėl paramos už papildomą bičių maitinimą iš bitininkų  priėmimas
Medžioklės plotų vienetų sudarymas ir jų ribų pakeitimas