Paslaugos

Viešos ir administracinės paslaugos

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS LIETUVA.GOV.LT
(http://lietuva.gov.lt/lt/filtro-rezultatai-82;4.html?pr=556)

 

1. Asmenų priėmimas ir aptarnavimas

Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas
Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas
Mažeikių rajono savivaldybės viešojo administravimo institucijų veiklos dokumentų (Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų iki dokumentų pridavimo į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos archyvą) kopijų ir išrašų  teikimas

 

2. Archyvinių pažymų išdavimas

Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo
Dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš likviduotų juridinių asmenų archyvo arba kito Savivaldybės tvarkomo archyvo
Likviduojamo / bankrutuojančio juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui
Informavimas, kad likviduojamo / bankrutuojančio juridinio asmens perduotinų tolesniam saugojimui dokumentų nėra
Išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui

 

3. Seniūnijos – Kita 

Charakteristikos dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas
Pažymos apie žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas
Notarinių veiksmų atlikimas

 

4. Seniūnijos - Gyvenamosios vietos registravimas

Asmens įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą
Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas
Pažymos, patvirtinančios deklaruotą gyvenamąją vietą, išdavimas
Gyvenamosios vietos deklaravimas 
Gyvenamosios vietos deklaravimas asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui
Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas
Pažymos, patvirtinančių šeimos sudėtį išdavimas

 

5. Socialinė ir sveikatos apsauga – Pašalpų ir šalpų skyrimas 

Skirti vienkartinę išmoką gimusiam ar įvaikintam vaikui
Skirti išmoką vaikui
Skirti išmoką gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui
Skirti globos (rūpybos) išmoką
Skirti globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą
Skirti vienkartinę išmoką nėščiai moteriai
Skirti laidojimo pašalpą
Skirti tikslinę kompensaciją pagal paveldėjimą
Skirti socialinę pašalpą
Skirti išmokas auginantiems vaikus iki 18 m. (besimokančius – iki 24 m.) neįgaliesiems, kurie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų
Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas
Skirti paramą mokinio reikmenims įsigyti
Vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams-kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir jiems laidoti skyrimas ir mokėjimas
Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms skyrimas ir mokėjimas

 

6. Socialinė ir sveikatos apsauga – Kompensacijų ir išmokų skyrimas 

Skirti būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijas
Skirti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją
Skirti neįgaliajam techninės pagalbos priemonę arba šios priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją
Skirti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją
Skirti išmoką privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui
Vienkartinės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ar vieniems gyvenantiems asmenims skyrimas ir mokėjimas
Formų  E001, E401, E411, susijusių su asmenimis, gaunančiais išmokas už vaikus užsienio šalyse, pildymas
Valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimas ir mokėjimas

 

7. Socialinė ir sveikatos apsauga – Socialinės globos paslaugos 

Skirti transporto paslaugas
Skirti mokinių nemokamą maitinimą
Pagalbos į namus skyrimas
Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims
Dienos socialinės globos institucijoje skyrimas suaugusiems asmenims ir senyvo amžiaus asmenims su negalia
Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas socialinės rizikos vaikams bei likusiems be tėvų globos vaikams
Dienos socialinės globos institucijoje skyrimas vaikams su negalia ir su sunkia negalia
Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos skyrimas socialinės rizikos asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos
Dienos socialinės globos asmens namuose skyrimas suaugusiems asmenims ir senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia
Intensyvios krizių įveikimo pagalbos mokiniui (vaikui), ugdymo įstaigoms skyrimas
Laikino apnakvindinimo skyrimas
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos skyrimas
Pareiškimo dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) ir globos neveiksniam asmeniui nustatymo teikimas

 

8. Socialinė ir sveikatos apsauga - Vaiko teisių apsauga

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas
Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymas šeimoje
Vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymas

 

9. Socialinė ir sveikatos apsauga – Kitos socialinės ir sveikatos apsaugos paslaugos

Maisto iš intervencinių atsargų tiekimas labiausiai nepasiturintiems asmenims
Teikimo dėl Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo daugiavaikiai motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui) rengimas
Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisiniam statusui pripažinti dokumentų priėmimas – Nukentėjusio asmens (politinių kalinių ir tremtinių, perkeltųjų asmenų, kitų represuotųjų asmenų, buvusių beglobių vaikų ir kitų nukentėjusių asmenų) teisiniam statusui pripažinti
Pažymų apie gaunamas socialines pajamas išdavimas
Būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams organizavimas
Vienkartinės išmokos  įsikurti skyrimas ir mokėjimas
Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, įrašymas į socialinio būsto nuomos sąrašą
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos skyrimas
Sutikimų dėl asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo arba duomenų apie gyvenamosios vietos deklaravimą naikinimo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiuose butuose išdavimas
Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių sudarymas, pakeitimas ir atnaujinimas
Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų ir jų dalių pardavimas

 

10Verslo licencijos ir leidimai - Leidimai ir sutikimai, parama verslui ir kitiems juridiniams asmenims

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose ar renginio metu išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas
Licencijos organizuoti mažąsias loterijas išdavimas
Finansinės paramos suteikimas iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo

 

11. Verslo licencijos ir leidimai - Alkoholiniai gėrimai

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, panaikinimas
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, panaikinimas
Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

 

12. Verslo licencijos ir leidimai - Tabako gaminiai

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

 

13.  Verslo licencijos ir leidimai – Reklama

Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas
Pranešimo apie pasikeitusį išorinės reklamos savivaldybės teritorijoje grafinį ir/ar spalvinį vaizdą pateikimas

 

14. Statyba ir teritorijų planavimas – Statyba

Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas, keitimas ar panaikinimas
Duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekį teikimas
Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas
Leidimo statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį(-ius), atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us), atlikti statinio(-ių) kapitalinį remontą, atlikti statinio (-ių) paprastąjį remontą, pakeisti statinio (-ių) ar jo (jų) dalies (-ių) paskirtį, griauti statinį (-ius) išdavimas
Pažymos apie naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas
Leidimo gręžinio projektui rengti išdavimas
Visuomenės informavimas apie numatomų statinių projektavimą

 

15. Statyba ir teritorijų planavimas – Teritorijų planavimas

Teritorijų planavimo dokumento rengimo, keitimo ar koregavimo proceso inicijavimas
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimas
Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymas ir keitimas
Teritorijų planavimo dokumento derinimas Teritorijų planavimo komisijoje
Teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimas
Geodezinės, kartografinės medžiagos bei erdvinių duomenų rinkinių išdavimo, naudojimo ir priėmimo tvirtinimas
Prašymo patalpinti skelbimą apie teritorijų planavimą priėmimas ir paskelbimas www.mazeikiai.lt svetainėje

 

16. Miesto ūkis – Pastatų priežiūra ir administravimas

Leidimo įrengti atminimo lentą išdavimas
Konsultavimas dėl Tautinio paveldo produkto sertifikavimo
Saugomų Kultūros paveldo objektų ir objektų savivaldybės saugomose kultūros paveldo vietovėse, projektų derinimas
Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto surašymas
Gyventojų konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijos steigimo, registracijos, veiklos ir reorganizavimo bei jungtinės veiklos sutarties sudarymo klausimais
Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių skyrimas/keitimas

 

17. Savivaldybės ūkis – Komunalinio ūkio paslaugos

Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas
Turto, inžinerinių tinklų bei įrenginių perėmimas Savivaldybės nuosavybėn iš fizinių ir juridinių asmenų

 

18. Savivaldybės ūkis - Žemės ir ūkio paslaugos

Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas
Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, galiojimo pratęsimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas, arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus

 

19. Savivaldybės ūkis - Laidojimo paslaugos

Leidimo laidoti išdavimas
Leidimo ekshumuoti ir perkelti žmogaus palaikus išdavimas
Kapavietės (kapo) identifikavimas
Leidimo kapavietės įrengimui, pertvarkymui, remonto darbų vykdymui išdavimas
Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas

 

20. Savivaldybės ūkis – Transportas

Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas
Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais nurodytos transporto priemonės keitimas
Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, atnaujinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas
Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, dublikato išdavimas, atnaujinimas, pratęsimas ar panaikinimas
Mokinių pavėžėjimas Mažeikių rajone tėvų (globėjų) transportu
Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas, dublikato išdavimas, patikslinimas ar panaikinimas
Deklaracijos apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą pateikimas
Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas, dublikato išdavimas ar panaikinimas
Prašymo, susijusio su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas
Teisės įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas
Teisės įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas

 

21. Mokesčiai ir mokesčių permokos

Lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto mokesčių suteikimas
Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir (ar) užskaitymas
Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas
Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas

 

22. Savivaldybės ūkis – Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas

Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas
Savivaldybės turto panaudos sutarties atnaujinimas naujam terminui

 

23. Civilinė metrikacija

Gimimo registravimas
Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą
Įvaikinimo įregistravimas
Tėvystės (motinystės) nustatymo registravimas
Tėvystės (motinystės) nuginčijimo registravimas
Tėvystės pripažinimo registravimas
Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos apskaitymas
Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskai
Santuokos nutraukimo registravimas
Užsienio valstybėje nutrauktos santuokos apskaitymas
Mirties registravimas
Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą
Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas
Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas
Civilinės būklės akto įrašo taisymas
Civilinės būklės akto įrašo keitimas
Civilinės būklės akto įrašo papildymas
Vardo, pavardės keitimas
Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo, kopijos, nuorašo, pažymos  išdavimas
Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas

 

24. Kultūra ir švietimas

Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros ir sporto projektams priėmimas
Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros ir sporto projektus priėmimas

 

25. Viešoji tvarka ir renginiai

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo sustabdymo panaikinimas
Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas
Pranešimo apie organizuojamą susirinkimą nagrinėjimas ir derinimas
Skundų prašymų, kreipimųsi dėl viešosios tvarkos pažeidimų nagrinėjimas
Sutikimo steigti lošimo namus (kazino) Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje išdavimas
Vietos, kurioje bus naudojami 4 kategorijos fejerverkai, T2 ar P2 kategorijų civilinės pirotechnikos priemonės ir civilinių pirotechnikos priemonių naudojimo laiko suderinimas
Triukšmo  šaltinio valdytojo, planuojančio statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, pranešimas

 

26. Žemės ūkis - Žemės ūkio technikos registravimas,  išregistravimas ir techninė apžiūra

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas, įregistravimas, registracijos duomenų keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas, išregistravimas ar pranešimas apie pardavimą
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas

 

27. Žemės ūkis - Ūkininkų ūkių ir žemės ūkio valdų registravimas ir išregistravimas

Žemės ūkio valdų įregistravimas, atnaujinimas, išregistravimas, duomenų keitimas mirus valdos valdytojui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre arba partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio
Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimo ar paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimas ar išregistravimas
Pažymų apie europinio dydžio vienetą (EDV) išdavimas

 

28. Žemės ūkis - Kitos žemės ūkio paslaugos

Melioracijos statinių techninių dokumentų pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams
Techninių sąlygų projektavimui melioruotoje žemėje pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams
Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (melioracijos griovių ir juose esančių statinių, 12,5 cm skersmens ir didesnių drenažo rinktuvų) remontas ir rekonstrukcija
Techninių sąlygų miško įveisimui melioruotoje žemėje pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams
Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams,  miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams nustatymas
Kartografinės medžiagos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmoka, kompensavimas
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmoka, kompensavimas
Konsultavimas dėl tiesioginių išmokų gavimo už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus
Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimas
Paraiškų dėl paramos už papildomą bičių maitinimą iš bitininkų  priėmimas
Medžioklės plotų vienetų sudarymas ir jų ribų pakeitimas