Skelbiama atranka uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ direktoriaus pareigoms eiti

Uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ , J.Tumo-Vaižganto g.91 (III a.), Plungė, įmonės kodas 171780190.

Uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ valdyba skelbia atranką uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ direktoriaus pareigoms eiti (pareiginiai nuostatai).

Uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorius renkamas 5 metų kadencijai.

Pretendentas privalo pateikti šiuos pirminės atrankos dokumentus lietuvių kalba:

 1. laisvos formos prašymą dalyvauti atrankoje (prašymo forma pridedama);
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas (jei aukštasis mokslas įgytas užsienyje – Studijų kokybės vertinimo centro dokumento kopiją, nustatančią užsienio kvalifikacijos akademinę vertę, siekiant dirbti Lietuvos Respublikoje);
 4. gyvenimo aprašymą (CV);
 5. pretendento nepriekaištingos reputacijos deklaraciją (deklaracijos forma pridedama);
 6. savo, kaip bendrovės vadovo, veiklos programą 5 metams (ne daugiau 10 lapų);
 7. privačių interesų deklaraciją (https://vtek.lt/index.php/deklaravimas ).
 8. pretendento atitikimą atrankos reikalavimams patvirtinančių dokumentų kopijas.

 Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams, kompetencijos:

 1. turėti inžinerijos studijų krypčių grupės arba gamtos mokslų studijų krypčių grupės arba socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
 2. turėti ne mažiau kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį. Įmonei, jeigu pretendentas jai vadovavo, jo vadovavimo laikotarpiu, nebuvo iškelta nei viena restruktūrizavimo ar bankroto byla bei vadovavusiam ne mažesniam nei 35 darbuotojojų kolektyvui.
 3. būti nepriekaištingos reputacijos (nebūti įtariamam ar pripažintam korupcinio ar turto iššvaistymo pobūdžio nusikalstamos veikos padarymu);
 4. būti pateikus pirminėj atrankoj nurodytus dokumentus.
 5. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, bei kitus Bendrovės veiklai aktualius teisės aktus, reglamentuojančius atliekų tvarkymo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, darbo santykių organizavimą;
 6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
 7. mokėti sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, teikti siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 8. suprasti Bendrovės veiklos specifiką ir technologinius procesus;
 9. žinoti ir mokėti taikyti Bendrovės veikloje verslo organizavimo, ekonomikos, mokesčių sistemos ir bendravimo psichologijos pagrindus.

Siūlomas darbo užmokestis 2377,00 Eur (neatskaičius mokesčių).

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, neįskaitant atrankos paskelbimo dienos.

Pretendentai privalo šiuos dokumentus užklijuotame voke, ant kurio užrašyta „UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ atrankai direktoriaus pareigybei užimti“, pristatyti į UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ priimamąjį (J.Tumo-Vaižganto g.91 (III a.), Plungė, 1 kab.).

Atranka vykdoma dviem etapais: pirminė atranka ir antrinė atranka (pokalbio metu daromas garsinis įrašas).

Pirminės atrankos metu patikrinami ir įvertinami asmenų, pageidaujančių dalyvauti atrankoje, pateikti dokumentai, pretendentų atitikimas nustatytiems reikalavimams ir atrenkami pretendentai, turintys teisę dalyvauti antrinėje atrankoje. Neatitikę reikalavimų pretendentai nepatenka į antrinę atranką. Apie pirminės atrankos rezultatus pretendentai informuojami elektroniniu paštu, nurodytu pretendento prašyme dalyvauti atrankoje.

Antrinės atrankos būdas– testas žodžiu (pokalbis), kurį sudaro pretendentų atsakymai į valdybos narių teikiamus, visiems pretendentams vienodus, klausimus, skirtus pretendentų kompetencijoms išsiaiškinti, veiklos programos pristatymas.

 Išsamesnė informacija telefonu: 8 448 50043. 

Informacija apie bendrovę skelbiama internetinėje svetainėje www.tratc.lt

Atrankos pretendentų į UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ direktoriaus pareigas asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis taikomais teisės aktais ir UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ bendrosiomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis (http://www.tratc.lt/teisine-informacija/).

Dalyvaudamas atrankoje (atsiųsdamas savo gyvenimo aprašymą bei kitą informaciją), pretendentas patvirtina, kad yra susipažinęs su taisyklėmis, ir patvirtina savo sutikimą, kad Bendrovė tvarkytų jo asmens duomenis įdarbinimo įmonėje tikslais atrankos metu.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos