Prie Mažeikių rajono savivaldybės 2021–2030 m. strateginio plėtros plano rengimo komandos prisijungė išorės ekspertai

Mažeikių rajono savivaldybė praėjusiais metais ėmėsi itin svarbios užduoties – parengti naują Savivaldybės 2021–2030 metų strateginį plėtros planą (toliau – Mažeikių rajono SPP). Į plano rengimą įtraukusi Savivaldybės administracijos darbuotojus, tarybos narius, kvietusi prisijungti gyventojus, verslo atstovus, socialinius partnerius, Savivaldybė sukūrė plano rengimo pagrindą. Tęsiant pradėtus darbus bei siekiant profesionalaus rezultato, metų pabaigoje prie Mažeikių rajono SPP rengimo komandos prisijungė ir strateginio valdymo konsultantai – UAB „Eurointegracijos projektai“ ekspertai.

Rengiamas Mažeikių rajono SPP yra kompleksinis teisinis strateginio planavimo dokumentas, kuriuo nustatoma bendroji Mažeikių rajono savivaldybės plėtros strategija: plėtros prioritetai, tikslai, uždaviniai ir priemonės strategijai įgyvendinti bei įgyvendinimo etapai. Strateginis plėtros planas sudaro galimybes nustatyti dabartinę rajono vietą ir reikšmę šalies ekonominiame bei socialiniame gyvenime, įvertinti nuolat kintančias plėtros tendencijas, išanalizuoti jų reikšmę savivaldybės vykdomai politikai.

Mažeikių rajono SPP rengimas yra suskaidytas į veiklos etapus, kurie apima:

  • Mažeikių rajono savivaldybės 2014–2020 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo analizę, kuria siekiama įvertinti planuotų rezultatų pasiekimą bei poveikį;
  • Mažeikių rajono vidaus ir išorės aplinkos analizę, kurios metu analizuojama rajono demografinės, socialinės, sveikatos, ekonominės, kultūrinės, turizmo, sporto, švietimo, investicinės, inžinerinės, teritorijų planavimo, gamtinės aplinkos būklė ir raidos tendencijos, taip pat nagrinėjami žmogiškieji ištekliai, materialinė-techninė bazė, finansiniai ir kt. ištekliai, įvertinami Savivaldybės veiklai įtaką darantys išorės ir vidaus veiksniai, identifikuojamos pagrindinės Savivaldybės plėtros tendencijos, konkurenciniai pranašumai, poveikiai, problematika, iššūkiai ir jų galimas poveikis Savivaldybės plėtrai, įvertinamos įvaizdžio rinkodaros priemonės;
  • Savivaldybei aktualių strateginių planavimo dokumentų analizę, siekiant nustatyti, kokios nuostatos turi atsispindėti rengiamame plane;
  • Savivaldybės plėtros vizijos, prioritetų ir siekiamų tikslų 2021–2030 m. formavimą;
  • Strateginio plėtros plano uždavinių formavimo ir priemonių plano rengimą, reikalingų lėšų ir investicijų poreikio nustatymą;
  • Strateginio plėtros plano projekto parengimą ir pristatymą darbo grupėse, Strateginio planavimo komisijoje, visuomenei, Savivaldybės tarybos komitetuose ir Savivaldybės taryboje.

Taip pat rengiama ir strateginio plėtros plano sistema, kuri apima strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros tvarkos parengimą bei Savivaldybėje patvirtintų dokumentų pateikimą, kurio metu bus pateikiamas galutinis strateginis plėtros planas ir strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašas.

Savivaldybės strateginio plėtros planavimo dokumentų rengimo laikotarpiui numatyta sudaryti darbo grupes į jas įtraukiant viešojo ir privataus sektorių, organizacijų, bendruomenių atstovus. Darbo grupių susitikimų metu bus sprendžiami Mažeikių rajonui aktualūs probleminiai klausimai, generuojamos idėjos, kurios padės kurti nuoseklią rajono plėtrą.

Į plano rengimą siekiant įtraukti rajono gyventojus bei planą rengti atsižvelgiant į jų nuomonę ir lūkesčius, bus atliekamas Savivaldybės gyventojų nuomonės tyrimas, organizuojamos viešos diskusijos su bendruomenių nariais, pateikiamos ataskaitos.

Mažeikių rajono SPP rengimo metodikos schema pateikiama infografike.

Galutinį strateginio plėtros plano dokumentą teikti tvirtinti Savivaldybės tarybai numatyta 2021 metų gegužės mėnesį.  

Siekiant didinti visuomenės informuotumą, plano rengimo metu bus vykdoma nuosekli komunikacija.

Kviečiame sekti plano rengimo informaciją!

SPP rengėjai

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos