Nevyriausybinės organizacijos ir bendruomenės kviečiamos teikti paraiškas

Mažeikių rajono administracija skelbia Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017−2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Mažeikių rajono savivaldybėje 2019 metų paraiškų atrankos konkursą.

Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

Galimi pareiškėjai:          

bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;

kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;

religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

Projektų prioritetai ir veiklos sritys: tinkamomis finansuoti laikomos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintos veiklos, tenkinančios socialinius gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) poreikius:

 1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);
 2. vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);
 3. kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos);
 4. sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);
 5. bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);
 6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų).

Paraiškos teikiamos:

Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje, „vieno langelio“ principu dirbančiame 107 kab. (Laisvės g. 8, Mažeikiai) nuo 2019 m. rugsėjo 6 d. iki 2019 m. spalio 3 d. 15.45 val., ant voko nurodant „Priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Mažeikių rajono savivaldybėje paraiškų atrankos konkursui“.

Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba pagal rekomenduojamą paraiškos formą (Savivaldybės tvarkos aprašo 1 priedas) ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu. Paraiška ir pridedami dokumentai turi būti tvarkingai susegti, kiekvienas paraiškos ir pridedamų dokumentų puslapis turi būti sunumeruotas.

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia:

 1. pareiškėjo steigimo dokumento (pvz., nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) kopiją;
 2. pareiškėjo vykdytos vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos kopiją;
 3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (Savivaldybės tvarkos aprašo 5 priedas);
 4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, kopiją;
 5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais) – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties kopiją;
 6. jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai – laisvos formos pažymos apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti savanorių, dalyvavusių įgyvendinant projekto veiklas, skaičių, nurodant savanoriavimo laikotarpį ir įgyvendintas veiklas;
 7. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti, pvz., pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz., gyvenimo aprašymo) kopijas.

Elektroniniu paštu ar faksu pateikti dokumentai neregistruojami ir laikoma, kad jie nebuvo gauti.

Paraiškos bus priimamos tik pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. A1-1301 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017−2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, lėšų skyrimo ir naudojimo Mažeikių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintų paraiškų formą.

Papildoma informacija teikiama: Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje, adresu: Stoties g. 18, Mažeikiai, II aukštas, 204B kab., Alvyda Purauskytė, tel. (8 443) 95 327, el. paštas alvyda.purauskyte@mazeikiai.lt.

Papildoma informacija konkursui:

Aprašas

Paraiškos forma

DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO ĮGYVENDINTI NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĘ „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2019 METAIS

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos