Naujas VRM tyrimas: apklaustos pažeidžiamos bendruomenės, patiriančios neapykantos nusikaltimus

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos užsakymu atlikus tyrimą buvo įvertintos Lietuvoje esančių pažeidžiamų bendruomenių patiriamos neapykantos nusikaltimų apraiškos ir nustatyti galimi neapykantos nusikaltimų prevencijos būdai.

Tyrimo tikslas – įvertinti penkių bendruomenių – žydų ir romų bendruomenių, LGBTI asmenų, kitos rasės asmenų ir musulmonų, gyvenančių Lietuvoje, – pažeidžiamumo pobūdį, neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos poveikį šioms bendruomenėms, nesikreipimo į teisėsaugą priežastis bei bendruomenių poreikius dėl jų apsaugos.

Buvo paimti 35 kokybiniai interviu ir surengtos 6 grupinės diskusijos.

Tyrimo metu fiksuoti galimi neapykantos incidentai apima platų spektrą: nuo žodinių užgauliojimų iki užpuolimo ir dūrio peiliu. Dažniausiai pasitaikanti neapykantos forma – žodiniai įžeidimai. Tyrimas atskleidė, kad romų bendruomenė galimai patiria didžiausią neapykantos „naštą“ ir yra mažiausiai pajėgi ginti savo teises. Kaip pagrindinę nepranešimo apie neapykantos incidentus priežastį tyrimo dalyviai nurodė įsitikinimą, kad pažeidėjai nebus nubausti.

Tyrimo dalyviai teigia, kad pastebi visuomenėje vykstančius pokyčius ir mano, kad gyventojų nuostatos dėl tirtų bendruomenių pamažu keičiasi į teigiamą pusę. Visgi, visuomenei įvairėjant (pvz., dėl imigracijos), neapykantos incidentų gali daugėti.

 Remiantis tyrimo rezultatais buvo parengtos rekomendacijos:

  1. Stiprinti teisėsaugos institucijų gebėjimus tinkamai reaguoti į pranešimus apie neapykanta ar (ir) šališkumu motyvuotus incidentus.
  2. Mažinti antrinės viktimizacijos, kurią gali sukelti teisėsaugos pareigūnų elgesys, tikimybę.
  3. Užtikrinti nukentėjusiesiems teises ir paramą, atitinkančias 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR, reikalavimus.
  4. Stiprinti pažeidžiamų bendruomenių informavimą apie galimybes pranešti apie neapykantos incidentus, taip pat apie nukentėjusiųjų teises.
  5. Didinti visuomenės informavimą ir švietimą žmogaus teisių, lygybės ir įvairovės bei nediskriminavimo užtikrinimo temomis.

 

Ataskaita https://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/documents/files/LT_versija/Viesasis_saugumas/Pa%C5%BEeid%C5%BEiam%C5%B3%20bendruomeni%C5%B3%20kokybinio%20tyrimo%20ataskaita.pdf

 

Rekomendacijos https://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/documents/files/Rekomendacijos%20pagal%20tyrimo%20rezultatus.pdf

 

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos