Mažeikių rajono savivaldybės administracija perka butus

Mažeikių rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka tris 2-jų kambarių butus. 
Perkančioji organizacija – Mažeikių rajono savivaldybės administracija (kodas 167371234), Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204, faks. (8 443) 25 844.
Pirkimo būdas – skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036, ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1-1933 patvirtintomis Socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygomis ir vertinimo kriterijais.
Pirkimo objekto apibūdinimas – 3 butų, esančių Mažeikių mieste, pirkimas. Pirkimas skaidomas į dalis ir pasiūlymai pateikiami šioms pirkimo dalims:
I dalis. Pirkimo objektas – 2-jų kambarių butas.
II dalis. Pirkimo objektas – 2-jų kambarių butas.
III dalis. Pirkimo objektas – 2-jų kambarių butas.
Perkamiems butams keliami šie reikalavimai:
1. pageidaujamas 2-jų kambarių butų naudingasis plotas negali būti mažesnis nei 40 kv. m ir neturi viršyti 56 kv. m;
2. butai turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu ir turi būti užtikrinta galimybė naudotis viešuoju transportu;
3. butai turi būti įvertinti ir sertifikuoti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2016 reikalavimus;
4. butai turi būti kuo aukštesnės energinio naudingumo klasės pastatuose;
5. butai ir jų priklausiniai (jei tokie yra) turi būti inventorizuoti ir teisiškai įregistruoti Nekilnojamojo turto registre bei butų kadastrinių matavimų bylos turi atitikti esamą butų ir priklausinių padėtį;
6. butai turi būti tinkami gyventi; vonia (ar dušas), tualetas (klozetas), plautuvės, praustuvai ir jų vandens maišytuvai, vandens uždaromoji armatūra, elektros vidaus instaliacija turi būti tvarkingi, veikiantys ir nekelti pavojaus žmonių saugumui; 
7. butuose turi būti įrengti vandens, elektros, dujų apskaitos prietaisai;
8. butai turi būti be išorinių matomų defektų, reikalaujančių kapitalinio remonto;
9. butai negali būti ginčo objektas teisme, įkeisti, areštuoti, su įsipareigojimais kredito įstaigai ar kitaip suvaržytos teisės disponuoti jais (laimėjęs Kandidatas nuo Pirkimo komisijos priimto galutinio sprendimo iki pirkimo sutarties pasirašymo datos turi pateikti Perkančiajai organizacijai pagrindimo dokumentus, kad nėra teisinių ar kitų kliūčių pasiūlytam būstui įsigyti ir numatytoms veikloms jame vykdyti);
10. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas, vietinę rinkliavą;
11. negali būti įsiskolinimo už modernizavimą (atnaujinimą), jei buvo atliktas namo modernizavimas;
12. butai negali būti pastatuose, kurie (ar jų dalis) yra avarinės būklės.
Neperkami butai:
1. neįrengti;
2. su bendrojo naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), su pereinamaisiais kambariais, su krosniniu ar elektriniu šildymu;
3. mediniuose ar karkasiniuose namuose, įrengti pusrūsiuose, palėpėse;
4. kurių nusidėvėjimas daugiau kaip 60 procentų.
Pasiūlymų vertinimo kriterijai. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainą ir buto vertinimo kriterijus: energinį naudingumą, buto kokybės įvertinimą ir pastato amžių.
Pirkimo dokumentų išdavimo vieta. Pirkimo dokumentai išduodami nemokamai Mažeikių rajono savivaldybės administracijos priimamajame 107 kab. („Vienas langelis“, I aukštas, Laisvės g. 8, Mažeikiai), informacija tel. 8 641 89 033, el. paštu jurate.zilinskiene@mazeikiai.lt. 
Jeigu papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos prašoma likus ne mažiau kaip 6 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Perkančioji organizacija ją pateikia visiems Kandidatams ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 
Taip pat pirkimo dokumentai skelbiami interneto tinklalapio www.mazeikiai.lt skiltyje „Gyventojams / Nekilnojamasis turtas / Perkamas turtas“.
Pasiūlymų ir dokumentų pateikimo vieta: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos priimamajame 107 kab. („Vienas langelis“, I aukštas, Laisvės g. 8, Mažeikiai), nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 7.30–17.30 val., penktadieniais 7.30–16.15 val.
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2018 m. spalio 23 d. 13.00 val. 
Pasiūlymų pateikimo sąlygos. Prie užpildyto pasiūlymo turi būti pateikiami Socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygose nurodyti dokumentai:
1. buto nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
2. kadastrinių matavimų bylos kopija;
3. jei pasiūlymą pasirašo savininko įgaliotas asmuo – notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti pasiūlymą ir kitus buto pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl buto pardavimo;
4. pažymos apie atsiskaitymą už komunalines paslaugas, vietinę rinkliavą;
5. sutuoktinių sutikimas parduoti nekilnojamąjį turtą (fiziniai asmenys). Jei sutuoktiniai išsituokę – santuokos nutraukimo liudijimo bei teismo sprendimo kopija. Jei sutuoktinis miręs – mirties liudijimo bei paveldėjimo liudijimo kopija. Jei sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų, registruotų siūlomame pirkti bute – teismo leidimo kopija;
6. buto energinio naudingumo sertifikato kopija;
7. fizinių ar juridinių asmenų sutikimas parduoti butą, jei butas išnuomotas, suteiktas panaudai, užstatytas ir įkeistas fiziniams ar juridiniams asmenims.
Pasiūlymas dalyvauti derybose ir kiti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba. 
Pasiūlymas su priedais turi būti sunumeruotas, susiūtas taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų arba pakeisti lapus, ir paskutiniojo lapo antrojoje pusėje patvirtintas kandidato (turto savininko arba jo įgalioto asmens) parašu, o juridinio asmens – ir antspaudu (jei turi). 
Pasiūlymų pateikimas. Pasiūlymai pateikiami tiesiogiai, per kurjerį arba atsiunčiami paštu registruotu laišku iki pasiūlymų pateikimo termino, t. y. iki 2018 m. spalio 23 d. 13.00 val. 
Ant voko turi būti užrašyta: „Skelbiamoms deryboms dėl buto .......... pirkimo daliai/dalims. Neatplėšti iki 2018 m. spalio 23 d. 13.00 val.“ ir nurodytas kandidato adresas.
Rekomenduojame pasiūlymą teikti visoms pirkimo dalims, kuriose pirkimo objektams keliami reikalavimai atitinka Jūsų siūlomą pirkti butą. Jei pasiūlytas butas atitinka tas pačias charakteristikas dėl kelių pirkimo objekto dalių, bus laikoma, kad jis pateiktas dėl visų tokių būstų.
Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais, data ir laikas: 2018 m. spalio 23 d. 13.15 val.


Pirkimo sąlygos
Pasiūlymo forma

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos