Mažeikių rajono savivaldybės administracija perka butą

Mažeikių rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka 2-jų kambarių butą. 
Perkančioji organizacija – Mažeikių rajono savivaldybės administracija (kodas 167371234), Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204, faks. (8 443) 25 844.
Pirkimo būdas – skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 patvirtintu Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1-1933 patvirtintomis Socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygomis ir vertinimo kriterijais.
Pirkimo objekto apibūdinimas – 2-jų kambarių buto, esančio Mažeikių mieste, pirkimas. 
Perkamam butui keliami šie reikalavimai:
1. pageidaujamas 2-jų kambarių buto naudingasis plotas negali būti mažesnis nei 40 kv. m ir neturi viršyti 56 kv. m;
2. butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu ir turi būti užtikrinta galimybė naudotis viešuoju transportu;
3. butas turi būti įvertintas ir sertifikuotas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2016 reikalavimus;
4. butas turi būti kuo aukštesnės energinio naudingumo klasės pastatuose;
5. butas ir jų priklausiniai (jei tokie yra) turi būti inventorizuotas ir teisiškai įregistruotas Nekilnojamojo turto registre bei butų kadastrinių matavimų bylos turi atitikti esamą buto ir priklausinių padėtį;
6. butas turi būti tinkamas gyventi; vonia (ar dušas), tualetas (klozetas), plautuvės, praustuvai ir jų vandens maišytuvai, vandens uždaromoji armatūra, elektros vidaus instaliacija turi būti tvarkingi, veikiantys ir nekelti pavojaus žmonių saugumui; 
7. bute turi būti įrengti vandens, elektros, dujų apskaitos prietaisai;
8. butas turi būti be išorinių matomų defektų, reikalaujančių kapitalinio remonto;
9. butas negali būti ginčo objektas teisme, įkeistas, areštuotas, su įsipareigojimais kredito įstaigai ar kitaip suvaržytos teisės disponuoti juo (laimėjęs kandidatas nuo Pirkimo komisijos priimto galutinio sprendimo iki pirkimo sutarties pasirašymo datos turi pateikti Perkančiajai organizacijai pagrindimo dokumentus, kad nėra teisinių ar kitų kliūčių pasiūlytam būstui įsigyti ir numatytoms veikloms jame vykdyti);
10. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas, vietinę rinkliavą;
11. negali būti įsiskolinimo už modernizavimą (atnaujinimą), jei buvo atliktas namo modernizavimas;
12. butas negali būti pastatuose, kurie (ar jų dalis) yra avarinės būklės.
Neperkamas butas:
1. neįrengtas;
2. su bendrojo naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), su pereinamaisiais kambariais, su krosniniu ar elektriniu šildymu;
3. mediniuose ar karkasiniuose namuose, įrengtas pusrūsiuose, palėpėse;
4. kurių nusidėvėjimas daugiau kaip 60 procentų.
Pasiūlymų vertinimo kriterijai. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainą ir šiuos buto vertinimo kriterijus: energinį naudingumą, buto kokybės įvertinimą ir pastato amžių.
Pirkimo dokumentų išdavimo vieta. Pirkimo dokumentai išduodami nemokamai Mažeikių rajono savivaldybės administracijos priimamajame 107 kab. („Vienas langelis“, I aukštas, Laisvės g. 8, Mažeikiai), informacija tel. 8 641 89 033, el. paštu jurate.zilinskiene@mazeikiai.lt. 
Jeigu papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos prašoma likus ne mažiau kaip 6 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Perkančioji organizacija ją pateikia visiems kandidatams ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 
Taip pat pirkimo dokumentai skelbiami interneto tinklalapio www.mazeikiai.lt skiltyje „Gyventojams / Nekilnojamasis turtas / Perkamas turtas“.
Pasiūlymų ir dokumentų pateikimo vieta: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos priimamajame 107 kab. („Vienas langelis“, I aukštas, Laisvės g. 8, Mažeikiai), nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 7.30–17.30 val., penktadieniais 7.30–16.15 val.
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2018 m. lapkričio 29 d. 13.00 val. 
Pasiūlymų pateikimo sąlygos. Prie užpildyto pasiūlymo turi būti pateikiami Socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygose nurodyti dokumentai:
1. buto nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
2. kadastrinių matavimų bylos kopija;
3. jei pasiūlymą pasirašo savininko įgaliotas asmuo – notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti pasiūlymą ir kitus buto pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl buto pardavimo;
4. pažymos apie atsiskaitymą už komunalines paslaugas, vietinę rinkliavą;
5. sutuoktinių sutikimas parduoti nekilnojamąjį turtą (fiziniai asmenys). Jei sutuoktiniai išsituokę – santuokos nutraukimo liudijimo ir teismo sprendimo kopija. Jei sutuoktinis miręs – mirties liudijimo ir paveldėjimo liudijimo kopija. Jei sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų, registruotų siūlomame pirkti bute – teismo leidimo kopija;
6. buto energinio naudingumo sertifikato kopija;
7. fizinių ar juridinių asmenų sutikimas parduoti butą, jei butas išnuomotas, suteiktas panaudai, užstatytas ir įkeistas fiziniams ar juridiniams asmenims.
Pasiūlymas dalyvauti derybose ir kiti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba. 
Pasiūlymas su priedais turi būti sunumeruotas, susiūtas taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų arba pakeisti lapus, ir paskutiniojo lapo antrojoje pusėje patvirtintas kandidato (turto savininko arba jo įgalioto asmens) parašu, o juridinio asmens – ir antspaudu (jei turi). 
Pasiūlymų pateikimas. Pasiūlymai pateikiami tiesiogiai, per kurjerį arba atsiunčiami paštu registruotu laišku iki pasiūlymų pateikimo termino, t. y. iki 2018 m. lapkričio 29 d. 13.00 val. 
Ant voko turi būti užrašyta: „Skelbiamoms deryboms dėl 2-jų kambarių buto pirkimo. Neatplėšti iki 2018 m. lapkričio 29 d. 13.00 val.“ ir turi būti nurodytas kandidato adresas.
Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais, data ir laikas – 2018 m. lapkričio 29 d. 13.15 val.

Paraiška
Pirkimo sąlygos

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos