Kvietimas teikti paraiškas Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonėms vykdyti

Mažeikių rajono savivaldybės administracija iki 2019 m. kovo 12 d. 17.00 val. kviečia teikti paraiškas Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo konkursui  (priemones įvykdyti būtina 2019 metais).

Paraiškas galima teikti priemonėms:

Priemonė: hospitalinės ir antibiotikams atsparios infekcijos rizikos sumažinimo tyrimas atliekant mikrobiologinius tyrimus.

Tikslinių grupių gautos naudos apibūdinimas: sumažėjusi antibiotikams atsparių bakterijų sukeltų ligų rizika.

Vertinimo kriterijai: atliktų tyrimų skaičius.

Priemonės vykdytojai parenkami paraiškų teikimo konkurso būdu.

Priemonė: sifilio, ŽIV, hepatitų B ir C tyrimų atlikimas.

Laukiama nauda: mažės infekcinių ligų plitimas.

Vertinimo kriterijai: dalyvavusių asmenų skaičius, atliktų tyrimų skaičius.

Priemonės vykdytojai parenkami paraiškų teikimo konkurso būdu.

Priemonė: tuberkuliozės prevencija.

Tikslinė grupė: vaikai, asmenys, kontaktavę ar įtariantys turėję kontaktų su tuberkulioze sergančiaisiais, dirbantys švietimo įstaigose, sveikatos priežiūros srityje, padidintos rizikos vietoje.

Laukiama nauda: mažės sergamumas atvira tuberkulioze.

Vertinimo kriterijai: atliktų ir įvertintų tyrimų skaičius.

Priemonės vykdytojai parenkami paraiškų teikimo konkurso būdu. Tyrimus atlikti gali tik licencijas asmens sveikatos priežiūrai turinčios įstaigos.

Priemonė: priklausomybių nuo alkoholio, savižudybių prevencijos ir su tuo susijusios žalos mažinimo veiklos organizavimas.

Įgyvendinant priemonę, sveikatos priežiūros įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos gali rengti ir įgyvendinti programas, susietas su alkoholio vartojimo, savižudybių prevencija ir su tuo susijusios žalos mažinimu, prioritetą teikiant į šeimas nukreiptoms programoms.

Tikslinė grupė: jaunimas ir suaugę rajono gyventojai.

Laukiama nauda: mažės sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant alkoholį ir savižudybių skaičius.

Vertinimo kriterijai: dalyvavusių asmenų skaičius.

Priemonės vykdytojai parenkami paraiškų teikimo konkurso būdu.

Priemonė: sveikatos ugdymo ir fizinio aktyvumo skatinimo veiklos organizavimas.

Prioritetas teikiamas projektams, numatantiems veiklas saugaus eismo, priklausomybių, savižudybių, užkrečiamųjų ligų prevencijos srityse; numatantiems vykdyti bendrą sveikatos stiprinimo veiklą su savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigomis; skatinantiems ir stiprinantiems nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatos stiprinimo veikloje, partnerystę ir bendradarbiavimą su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir valstybės institucijomis; skatinantiems keitimąsi gera praktika ir patirtimi sveikatos srityje; siekiantiems informuoti visuomenę apie sveiką gyvenseną, žalingų įpročių prevencijos, ligų profilaktikos priemones, fizinio aktyvumo skatinimą.

Priemonės vykdymui organizacija turi teisę teikti tik vieną paraišką.

Šios priemonės lėšomis nefinansuojama stovyklų, ekskursijų, išvykų paslaugos.

Organizacijos negali naudoti priemonės vykdymui skirtų lėšų apmokėti įsiskolinimams, atsiradusiems už gautas prekes ir paslaugas iki Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonės vykdymo ir biudžeto lėšų tikslinio naudojimo sutarties pasitašymo datos.

Tikslinė grupė: visos rajono bendruomenės gyventojų grupės.

Laukiama nauda: sveiką gyvenimo būdą propaguojantys renginiai bei nuolatinai teikiamos sveikatos žinių ir fizinio aktyvumo populiarinimo paslaugos kaimo ir miesto bendruomenėse, švietimo, sporto, sveikatos įstaigose.

Vertinimo kriterijus: organizacijų vykdytoje veikloje dalyvavusių asmenų skaičius.

Priemonės vykdytojai parenkami paraiškų teikimo konkurso būdu. Jei pareiškėjas panašią paraišką yra pateikęs siekiant gauti finansavimą iš kitų Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto lėšų, privalo kartu pateikti teiktos paraiškos kopiją.

Priemonė: privalomasis pirmosios pagalbos mokymas ir (ar) privalomasis higienos įgūdžių mokymas savivaldybės ugdymo įstaigų darbuotojams.

Tikslinė grupė: Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakyme Nr. V-69 įvardintų profesijų Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose dirbantys asmenys.

Laukiama nauda: mažės infekcinių susirgimų plitimas, daugės tinkamai suteiktos pirmosios pagalbos atvejų.

Vertinimo kriterijus: apmokytų asmenų skaičius.

Priemonės vykdytojai parenkami paraiškų teikimo konkurso būdu. Paraiškas gali teikti juridiniai asmenys ir juridinių asmenų filialai, turintys visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją privalomajam pirmosios pagalbos mokymui ir (ar) privalomajam higienos įgūdžių mokymui. Kartu su paraiška privaloma pateikti preliminarias sutartis su įstaigomis, pagrindžiančias darbuotojų mokymo poreikį.

Priemonė: maudymosi vietų vandens taršos ir triukšmo tyliosiose zonose kontrolė.

Įgyvendinant priemonę įstaigos, seniūnijos gali teikti paraiškas ir, pasitelkę atestuotą laboratoriją, maudymosi vietose vykdyti vandens telkinio vandens kokybės monitoringą, triukšmo monitoringą tyliosiose zonose bei informuoti visuomenę.

Tikslinė grupė: visos rajono bendruomenės gyventojų grupės.

Laukiama nauda: atlikti aplinkos veiksnių tyrimai, įvertintas galimas poveikis sveikatai.

Vertinimo kriterijai: atliktų tyrimų skaičius, viešinimų skaičius.

Priemonės vykdytojai parenkami paraiškų teikimo konkurso būdu.

______________________

Atkreipiame dėmesį, kad Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos negali būti skiriamos apmokėti už statybos ar remonto darbus,  kito materialiojo turto remontą, koncertinę veiklą. Ilgalaikiam turtui, kuris yra būtinas priemonei vykdyti, įsigyti iš Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos gali būti skiriama ne daugiau 80 proc. faktinės ilgalaikio turto įsigijimo vertės. Ši nuostata netaikoma Mažeikių rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms.

Atrankos komisija nesvarsto ir nevertina paraiškų, kuriose numatoma vykdyti veikla trunka ilgiau nei vienus biudžetinius metus, ir ne pagal reikalavimus pateiktų paraiškų.

  Paraiška dalyvauti konkurse turi būti užpildyta pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-517  patvirtiną formą, kurią galite rasti internetiniu adresu http://www.mazeikiai.lt/ (veiklos sritis „Sveikata“). Paraiškos 3 egzemplioriai, atspausdinti ir pasirašyti su priedais ir skaitmeninėje laikmenoje pateikiami viename užklijuotame voke, ant voko nurodant ,,Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo konkursui” bei pažymint priemonės, kuriai vykdyti teikiama paraiška, pavadinimą, teikiančios įstaigos ar organizacijos pavadinimą. Paraiškos priimamos bei registruojamos Mažeikių rajono savivaldybės vieno langelio principu dirbančiame 107 kab. (Laisvės g. 8, Mažeikiai) iki 2019 m. kovo 12 d. 17.00 val.

Informaciją teikia Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja) Daiva Jurkūnienė tel. 8 614 56 417 arba el. paštu daiva.jurkuniene@mazeikiai.lt.

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos