Kvietimas dalyvauti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017−2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo paraiškų teikimo konkurse

Mažeikių rajono savivaldybės administracija skelbia Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017−2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Mažeikių rajono savivaldybėje paraiškų atrankos konkursą.
Konkurso tikslas − skatinti gyvenamųjų vietovių (jų dalių ar kelių gyvenamųjų vietovių) bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų poreikius, stiprinti jų narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimo.
Tinkamomis finansuoti veiklomis laikomos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintos veiklos, tenkinančios viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius:
Projektų prioritetai ir veiklos sritys:
1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims ir jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);
2. vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);
3. kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos);
4. sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);
5. bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);
6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų). Paraiškos teikiamos:
Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje, 107 kab. (Laisvės g. 8, Mažeikiai) nuo 2018 m. rugsėjo 14 d. iki 2018 m. spalio 8 d. 15.45 val., ant voko nurodant „Priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Mažeikių rajono savivaldybėje paraiškų atrankos konkursui“.
Organizacija privalo pateikti:
- vieną spausdintą paraiškos egzempliorių, pasirašytą pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens ir patvirtintą organizacijos antspaudu (jei organizacija turi antspaudą).
Organizacijos kartu su projekto paraiška privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Tinkamai patvirtintą pareiškėjo steigimo dokumentų (nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) kopiją.
2. Registracijos pažymėjimo kopiją.
3. Jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, originalą ar tinkamai patvirtintą jo kopiją.
4. Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu – bendradarbiavimo susitarimo (sutarties) kopiją.
5. Komercinius pasiūlymus.
6. Kitus pareiškėjo pageidavimu pateikiamus dokumentus.

Visi dokumentai pateikiami užklijuotame ir užantspauduotame (jei organizacija turi antspaudą) voke su ant voko užrašytu konkurso pavadinimu ir konkurso dalyvio pavadinimu, adresu, kita kontaktine informacija (tel., el. pašto adresas).
Elektroniniu paštu ar faksu pateikti dokumentai neregistruojami ir laikoma, kad jie nebuvo gauti.
Paraiškos bus priimamos tik pagal Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T1-174 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-211 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Mažeikių rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintų paraiškų formą.

Papildoma informacija teikiama Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje adresu: Stoties g. 18, Mažeikiai, II aukštas 204B kab., Alvyda Purauyskytė, tel. (8 443) 95 327, el. paštas alvyda.purauskyte@mazeikiai.lt.

Aprašas

Paraiškos forma

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos