Dėmesio! Kviečiame teikti paraiškas

Mažeikių rajono savivaldybės informuoja, kad iki 2021 m. sausio 29 d. priimamos paraiškos Mažeikių rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programai įgyvendinti.

   Prašome teikti paraiškas dėl programos priemonių – „Laikinojo pobūdžio darbų organizavimas“, „Pagalbinių darbų, teikiant socialines paslaugas, organizavimas“, „Kvalifikacijos atitikties darbo rinkos poreikiams didinimas“ – finansavimo.

   Planuojama programos vykdymo pradžia – 2021 m. kovo 1 d., pabaiga – lapkričio 30 d.

   Programos tikslas – suteikti laikinus darbus, skatinančius laikiną ar nuolatinį užimtumą, kurie padėtų asmenims, įsiregistravusiems Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Mažeikių skyriuje (toliau – Užimtumo tarnyba), įsitvirtinti darbo rinkoje, sudarytų jiems sąlygas užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų.

   Planuojama įgyvendinti šias priemones: 

Eil. Nr.

Programos priemonės kodas, pavadinimas, kompensuojamos priemonės vykdymo išlaidos

Planuojamos priemonės lėšos, Eur

 

Priemonės vykdymo trukmė, mėn.

Planuojama vidutinė priemonės

kaina 1

asmeniui, Eur

Asmenų, kuriems   suteikta priemonė skaičius

1

2

3

4

5

6

1.

31010101 Laikinojo pobūdžio darbų organizavimas

171700

3

2300

74

2.

31010102 Pagalbinių darbų, teikiant socialines paslaugas, organizavimas

21000

4

3000

7

3.

31010103 Kvalifikacijos atitikties darbo rinkos poreikiams didinimas

11500

3

2300

5

Kompensuojamos programos išlaidos:

       1. darbo užmokesčio kompesacija už įdarbinto asmens faktiškai dirbtą laiką, neviršijant 40 darbo valandų per savaitę, apskaičiuotą pagal tą mėnesį galiojantį LR Vyriausybės patvirtintą minimalųjį valandinį atlygį (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo, ilgalaikio darbo išmokų ir garantinio fondo įmokų sumą);

       2. piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo, ilgalaikio darbo išmokų ir garantinio fondo įmokų sumą).

 

   Kompensacijas darbdaviams programos finansavimo ir įgyvendinimo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais moka Mažeikių rajono savivaldybės administracija.

   Nekompensuojamos išlaidos programai įgyvendinti:

 1. ligos pašalpos išlaidos už dvi pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas;
 2. apskaičiuotos papildomos privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokos iki minimalios mėnesinės algos;
 3. kitos darbo užmokesčio išlaidos (priedai, priemokos, kitos išmokos), nenurodytos programos priemonių finansavimo plane;
 4. išlaidos sveikatos patikrinimui ir skiepijimui nuo užkrečiamųjų ligų, kitos išlaidos, susijusios su programos priemonės įgyvendinimu, nurodytos paraiškos 6 punkto 3 eilutėje.

   Subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimas nutraukiamas:

 1. pasibaigus nustatytam subsidijos darbo užmokesčio mokėjimo terminui;
 2. pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai;
 3. asmeniui netekus bedarbio statuso (sulaukus senatvės pensijos amžiaus, atsiradus neterminuotiems arba ilgesniems kaip 6 mėnesių trukmės terminuotiems darbo santykiams);
 4. darbdaviui neišmokėjus įdarbintam asmeniui priklausančio darbo užmokesčio darbo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais;
 5. įdarbintam asmeniui pradėjus dirbti pagal kitą darbo sutartį ar pradėjus vykdyti kitą savarankišką bet kokio pobūdžio komercinę arba gamybinę veiklą, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų įstatyme. Susidarius šioms aplinkybėms, asmuo privalo informuoti darbdavį;
 6. asmeniui nutraukus darbo sutartį;
 7. darbdaviui iškėlus bankroto bylą, įmonei įgijus likviduojamos įmonės statusą;
 8. įdarbintam asmeniui suteikus tikslines atostogas.

     Priemonėje „Kvalifikacijos atitikties darbo rinkos poreikiams didinimas“ gali dalyvauti Užimtumo tarnyboje registruoti asmenys, su juridiniu asmeniu nesusiję ir nebuvo susiję darbiniais santykiais (paskutinių 12 mėn. laikotarpiu). Nustatytam 3 mėn. darbo sutarties terminui pasibaigus, darbdaviai privalo padėti jiems įsitvirtinti darbo rinkoje (sudaro neterminuotas darbo sutartis ar terminuotas darbo sutartis ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui). Darbdavys, neįvykdęs šių įsipareigojimų, pasibaigus programoje numatytoms veikloms, privalo į Savivaldybės biudžetą grąžinti 50 proc. kompensuotų lėšų programai įgyvendinti.

        Pareiškėjai kartu su lydimuoju raštu pateikia Mažeikių rajono savivaldybės administracijai (107 kab., Laisvės g. 8, Mažeikiai) šiuos dokumentus:

 1.       paraišką užimtumo didinimo programai įgyvendinti. Jeigu paraišką teikia įgaliotas asmuo atstovauti darbdavį, pridedama dokumento, suteikiančio įgaliojimus, kopija;
 2. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto galiojančio pažymėjimo kopiją;
 3. pareiškėjo deklaraciją.

        Paraiškos forma, pareiškėjo deklaracija, reikalavimai paraiškos pateikimui ir paraiškų atrankos tvarka patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. A1-2734 „Dėl paraiškų atrankos tvarkos aprašo Užimtumo didinimo programai įgyvendinti patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais, galiojanti redakcija).

       Programos finansavimo tvarka nustatyta Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. A1-2681 „Dėl užimtumo didinimo programos organizavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais, galiojanti redakcija).

       Savivaldybės tarybai patvirtinus Mažeikių rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programą, paraiškas programos priemonėms įgyvendinti nustatyta tvarka atrinks Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. A1-15 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo“ sudaryta komisija.

        Atrinkus paraiškas, patvirtinus programos vykdytojų sąrašą ir skyrus lėšas paraiškoje nurodytai veiklai įgyvendinti, komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuos pareiškėjus apie paraiškų atrankos rezultatus.

      Telefonas pasiteirauti: (8 443) 98 231, el. p. nijole.balvociene@mazeikiai.lt  

Paraiškos forma (2018-11-28, Nr. A1-2679);

Pareiškėjo deklaracija (2017-12-13, Nr. A1-2734);

Komisija (2021-01-05, Nr. A1-15);

Programos organizavimo ir įgyvendinimo tvarka (2018-11-28, Nr. A1-2681 (su vėlesniais pakeitimais, galiojanti redakcija);

Paraiškų atrankos tvarka (2017-12-13, Nr. A1-2734 (su vėlesniais pakeitimais, galiojanti redakcija).

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos