Atmintinė dėl socialinių paslaugų skyrimo

Socialinės paslaugos yra paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus dalyvauti visuomenės gyvenime. Paslaugų teikimo trukmė ir dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio (tik su asmens sutikimu).

Socialinių paslaugų poreikis nustatomas individualiai pagal asmens nesavarankiškumą. Asmens nesavarankiškumas vertinamas kompleksiškai pagal asmens amžių, organizmo funkcinius sutrikimus, kitas ypatybes, turinčias įtakos asmens gebėjimui rūpintis asmeniniu gyvenimu. Nustatant poreikį, kompleksiškai vertinami šeimos narių gebėjimai, galimybės bei motyvacija spręsti savo šeimos socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene.

Pagalba į namus – asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Pagalbos į namus paslaugos teikiamos pagal įvertintą socialinių paslaugų poreikį iki 10 val. per savaitę, ne daugiau kaip 5 kartus per savaitę.

Dienos socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Paslauga gali būti teikiama senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims ir darbingo amžiaus suaugusiems asmenims su negalia, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba institucijoje.

Senyvo amžiaus asmenų socialinės globos namuose  ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa teikiama senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims (tarp jų ir senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, turintiems sunkią negalią), kuriems nustatytas visiškas nesavarankiškumas ar dalinis nesavarankiškumas. 

Specializuotuose slaugos ir socialinės globos namuose ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa teikiama senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl protinio atsilikimo ar psichikos sutrikimo, ar suaugusiems asmenims su sunkia negalia, kuriems nustatytas 0 iki 25 procentų darbingumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl protinio atsilikimo ar psichikos sutrikimo. 

 Socialinių paslaugų gavėjais gali būti:

 • senyvo amžiaus asmenys;
 • suaugę asmenys su negalia;
 • socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos;
 • socialinės rizikos šeimos;
 • likę be tėvų globos vaikai ir jų šeimos;
 • socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos;
 • be tėvų globos likę vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa,
 • vaikai su negalia,
 • vaikai su negalia ir jų šeimos.

  Socialinių paslaugų skyrimas

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių), jo globėjas, rūpintojas raštišku prašymu dėl socialinių paslaugų skyrimo kreipiasi į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba į gyvenamosios vietos seniūniją. Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą dėl socialinių paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) gali pateikti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

Dokumentai, reikalingi paslaugoms gauti:

 • Prašymas-paraiška socialines paslaugas gauti (forma SP-8, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183).
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas nuolat gyventi Lietuvoje, laikinas piliečio pažymėjimas);
 • Pažyma apie pajamas (kai tokių duomenų nėra socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama“ ir socialinės paramos informacinėje sistemoje (toliau – SPIS).
 • Kiti dokumentai, patikslinantys socialinių paslaugų gavimą, pagal būtinumą. Esant poreikiui, Socialinės paramos skyrius gali pareikalauti dokumentų, susijusių su socialinių paslaugų skyrimu asmeniui (šeimai), ir iš kitų institucijų ir įstaigų.

   

  Mokėjimo dydis

Mokėjimo dydis už paslaugas kiekvienam asmeniui nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens finansines galimybes bei teikiamų paslaugų rūšį.

Mokėjimas nenustatomas kai asmens (šeimos) pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų (VRP) dvigubą dydį.

Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas ir turtą. Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų, jei asmens turto vertė yra mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą. Jei suaugusio asmens turto vertė yra didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja 1 procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 443) 90674, 102 kab. Stoties g. 18, Mažeikiai. Taip pat asmenys gali kreiptis į gyvenamosios vietos seniūnijos specialistus.

 Socialinės paramos skyrius

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos