Atliktas tyrimas dėl lėšų naudojimo teisėtumo ir įstaigos veiklos organizavimo

Mažeikių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – tarnyba) atliko tyrimą Bendruomeniniame pagalbos vaikams centre (toliau – centras) dėl lėšų naudojimo teisėtumo ir įstaigos veiklos organizavimo. Jis atliktas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdybos persiustą anoniminį skundą. Skunde išdėstyti klausimai, kuriuos pagal kompetenciją tarnyba turi teisę nagrinėti: dėl ūkinio inventoriaus įsigijimo ir apskaitos, dėl lėšų naudojimo teisėtumo, dėl mokyklinių priemonių ir kuprinių pirkimo, dėl gaunamos labdaros apskaitos ir naudojimo, dėl darbuotojų priėmimo į darbą. Atlikus tyrimą pateiktos rekomendacijos centro direktorei, o Mažeikių rajono savivaldybės merui pasiūlyta įvertinti Bendruomeninio pagalbos vaikams centro direktoriaus veiksmus dėl tyrimo metu nustatytų Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų.
Pateikiama tyrimo medžiaga ir išvados.

1. Dėl ūkinio inventoriaus įsigijimo ir apskaitos
Skunde minima, kad buvo pirkta daug baldų, buitinės technikos ir inventoriaus, tačiau jie nebuvo atvežti į įstaigą, o vietoj jų atvežti seni ir panaudoti baldai bei inventorius.
Per 2018 m. 9 mėn. pagal pateiktas sąskaitas faktūras už 1,9 tūkst. eurų pirkta vertikalių žaliuzių ir roletų, už 2,3 tūkst. eurų baldų (kėdžių, biuro baldų, stalų, lentynų, lovų, fotelių, valgomojo kėdžių) ir už 2,1 tūkst. eurų pirktas kitas smulkus ūkinis inventorius (kilimai, lygintuvas, televizoriaus laikiklis ir kt.). Buitinės technikos tiriamu laikotarpiu pirkta nebuvo.
Atliekant tyrimą, apžiūrint visų šeimynų patalpas, įstaigos vadovybė parodė visas įsigytas prekes bei tas, kurias įstaiga yra gavusi kaip paramą (baldai), įvardijant, iš ko jos gautos.
IŠVADA: 1. Per 2018 m. 9 mėn. pirktas ūkinis inventorius nėra ypatingos svarbos, tai pavieniai daiktai ir jų kainos neaukštos. Buitinės technikos pirkta nebuvo. Paramos būdu gautas inventorius apskaitomas užbalansinėje sąskaitoje.
2. Nesilaikant Valstybės ir savivaldybių biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos reikalavimų, iš Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidų pirkta kompiuterinė technika už 2,6 tūkst. eurų, kuri turėjo būti finansuojama iš informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų.

2. Dėl lėšų naudojimo teisėtumo
Skunde teigiama, kad įstaigai skirtos lėšos naudojamos be sutarčių.
Atliekant tyrimą nustatyta, kad šis teiginys iš dalies pasitvirtino. Tyrimo metu detaliai išanalizuotos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos. 2018 m. per 9 mėn. patalpų remonto darbams išleista 14,7 tūkst. eurų. Visa ši suma panaudota nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, t. y. neatlikus viešųjų pirkimų procedūrų. Iš šios sumos sutartys sudarytos tik dėl 6,4 tūkst. eurų, o 8,3 tūkst. eurų panaudoti be sutarties.
Pagal 2018 m. pateiktas sąskaitas faktūras UAB „Minsta“ atliko „Pabiručių“ šeimynos ir Globos centro remonto darbus už 6,4 tūkst. eurų. Statybinių medžiagų šių patalpų remontui už 4,5 tūkst. eurų nupirkta iš UAB „Asimesta“ be sutarties ir neatlikus viešųjų pirkimų procedūrų.
Be to, 2018 m. apskaitoje užregistruota, kad iš UAB „Asimesta“ dar pirkta statybinių medžiagų už 3,8 tūkst. eurų, tačiau nenurodyta, kurių patalpų remontui šios medžiagos panaudotos.
Nustačius tokią padėtį 2018 metais, įvertinus galimą riziką, buvo išanalizuotos ir 2017 m. atlikto patalpų remonto išlaidos. Per 2017 m. patalpų remontui ir medžiagoms išleista 36,5 tūkst. eurų.
2017 m. buvo atliekamas laikinojo atokvėpio zonos, „Gintarėlių“ ir „Versmės“ šeimynų patalpų remontas.
Laikinojo atokvėpio zonos ir „Gintarėlių“ šeimynos patalpų remonto darbai iš UAB „Minsta“ pirkti neskelbiamos apklausos būdu, o „Versmės“ šeimynos – neatlikus viešojo pirkimo procedūrų ir be sutarčių iš tos pačios UAB „Minsta“. Per 2017 m. UAB „Minsta“ už statybos darbų atlikimą sumokėta 19,3 tūkst. eurų.
Medžiagos minėtų patalpų remontui pirktos be viešųjų pirkimų tik sudarius pirkimo–pardavimo sutartį su UAB „Asimesta“ dėl laikinojo atokvėpio zonos, o dėl kitų patalpų remontui skirtų medžiagų pirkimo sutartis nesudaryta. Per 2017 m. iš UAB „Asimesta“ už statybines medžiagas sumokėta 17,2 tūkst. eurų. Nors ir buvo sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis su UAB „Asimesta“ dėl laikinojo atokvėpio zonos remontui reikalingų statybinių medžiagų pirkimo, tačiau joje nebuvo numatytos nei prekių kainos, nei bendra sutarties suma.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pirkimo paraiškose nurodoma tik tai, kad pirkimas vykdomas atitinkamų patalpų remontui atlikti už tam tikrą sumą, tačiau nepateikiama techninė specifikacija, nenurodomas darbų pavadinimas, kiekis, tam reikalingos medžiagos ir jų kiekiai, neišsiaiškinama, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas.
Be to, iš UAB „Asimesta“ pirktos statybinės medžiagos, už kurias tiesiogiai mokėjo centras, į įstaigą nebuvo atvežamos, o jas iš parduotuvės pasiimdavo statybos darbus atliekanti įmonė UAB „Minsta“. Centras gaudavo tik sąskaitas faktūras, jas apmokėdavo, o medžiagas nurašydavo tiesiai į išlaidas. Tokia situacija sukelia didelių abejonių dėl įstaigos lėšų naudojimo skaidrumo ir teisėtumo.
IŠVADA. Atliekant patalpų remonto darbų viešuosius pirkimus, nebuvo vadovaujamasi Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais, o įstaigos vadovybė neužtikrino vidaus kontrolės dėl lėšų naudojimo skaidrumo ir teisėtumo.

3. Dėl mokyklinių priemonių ir kuprinių pirkimo
Skunde minima, kad vaikams neperkamos būtiniausios mokyklinės prekės, naujos kuprinės ir jie turi eiti į mokyklą su suplyšusiomis ir susiūtomis kuprinėmis ir neaišku, kur panaudojamos mokinio krepšelio lėšos.
Centras finansuojamas iš Socialinės paramos įgyvendinimo programos (Nr. 06). Pagal finansavimo šaltinius įstaigos gaunamas lėšas sudaro pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti ir biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos.
Dotaciją mokinio reikmėms finansuoti gauna įstaigos, kurios vykdo Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programą (Nr. 03), t. y. ikimokyklinės įstaigos, mokyklos ir neformaliojo ugdymo įstaigos.
Pagal centro nuostatus įstaiga teikia socialines paslaugas, todėl lėšų iš mokinio krepšelio negauna.
Centre šiuo metu gyvena 32 vaikai (gyventojų skaičius kintantis), iš jų 30 mokyklinio amžiaus. Per 2018 m. 9 mėn. pirktos 3 kuprinės už 47 eurus. Pagal įstaigos atsakingų darbuotojų paaiškinimus kuprinės perkamos tik tuo atveju, kai jos tikrai yra suplyšusios ir nebeatitinka estetinio poreikio. Ne visi centro gyventojai yra uolūs mokiniai, todėl jeigu jie nebelanko mokyklos, iš jų kuprinės yra paimamos, padedamos į sandėlį, o iš jo išduodamos tiems mokiniams, kuriems tuo metu jų reikia.
Drabužiai ir avalynė gyventojams perkami iš jų pačių gaunamų pinigų. Centre yra patvirtinti Vaikų asmeninių pinigų ir turto apskaitos tvarkos bei Lėšų, skirtų vaikų asmeniniams poreikiams, mokėjimo tvarkų aprašai, kuriais vadovaujantis atliekami pirkimai.
IŠVADA. Centras nėra finansuojamas iš dotacijos mokinio reikmėms finansuoti, o kuprines ir mokyklines priemones perka pagal poreikį.

4. Dėl gaunamos labdaros apskaitos ir naudojimo
Skunde teigiama, kad gaunama labdara maisto produktais nepasiekia vaikų.
Visa centre gauta labdara dėvėtais ar naujais (megztos kojinės ar šlepetės) drabužiais, maisto produktais, žaislais ir kt. daiktais registruojama Labdaros registracijos žurnale, kuriame nurodoma gavimo data, labdaros teikėjas (jeigu nurodo savo duomenis), gautų daiktų pavadinimas ir kiekis, kam atiduota (šeimynos pavadinimas) ir nurodomas labdarą užregistravęs asmuo.
Pagal žurnalo registracijos duomenis 2018 metais maisto produktai buvo aukojami 3 kartus, tai saldainiai, šakotis, velykiniai kiaušiniai, gėrimas ir moliūgai. Šie maisto produktai išdalinti šeimynoms.
Didžiąją dalį labdaros šiais metais sudarė žaislai ir dėvėti drabužiai, kurie taip pat išdalinti šeimynoms.
Be to, šiais metais centre patvirtintas Paramos priėmimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas bei sudaryta centro vardu gautos paramos skirstymo komisija.
IŠVADA. Nustatyti, ar visa gauta labdara maisto produktais pasiekia vaikus, nėra galimybės, bet pagal mums pateiktą registraciją ji yra užregistruota.

5. Dėl darbuotojų priėmimo į darbą
Skunde teigiama, kad darbuotojai priimami į darbą pagal terminuotas darbo sutartis.
Peržiūrėjus 2018 m. 9 mėn. centro direktoriaus įsakymus personalo klausimais, nustatyta, kad įstaigoje taikoma praktika priimant socialinio darbuotojo padėjėjus ar socialinius darbuotojus sudaryti terminuotas 3 mėn. darbo sutartis. Per tikrintą laikotarpį terminuotam darbui priimta 17 darbuotojų, iš kurių 5, pasibaigus sutarties terminui, priimti nuolatiniam darbui. Kiti atleisti nepasibaigus sutartam terminui arba jam pasibaigus, o kitiems iki 2018 m. spalio 1 d. nebuvo suėjęs terminas.
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 67 str. 4 d. nurodyta, kad terminuotų darbo sutarčių nuolatinio pobūdžio darbams negali būti daugiau kaip 20 procentų visų darbdavio sudarytų darbo sutarčių skaičiaus. Centre vidutinis darbuotojų skaičius – 43. Kai kuriais momentais sudarytų terminuotų sutarčių skaičius siekia 20 ir daugiau procentų, todėl įstaigos vadovybei būtina atkreipti į tai dėmesį.
IŠVADA. Įstaigoje taikoma praktika sudaryti terminuotas darbo sutartis nuolatiniam darbui. Kai kuriais momentais šių sutarčių skaičius viršija Darbo kodekse nustatytas normas, todėl įstaigos vadovybei būtina atkreipti į tai dėmesį.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos