Administracinė informacija

Ūkio subjektų priežiūra

VALSTYBINĖS KALBOS PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ

Mažeikių rajono savivaldybės valstybinės kalbos tvarkytoja 

Eglė Ereminė
Ryšių su visuomene skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8 443) 98 205, mob. 8 642  15 462,
el. p. egle.eremine@mazeikiai.lt

 

 • kontroliuoja valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą Mažeikių rajono savivaldybėje. Turi teisę iš atsakingų pareigūnų reikalauti pašalinti nustatytus trūkumus; 
  • kontroliuoja, ar rajono viešieji užrašai taisyklingi, derina šių užrašų ir reklamos tekstus bei projektus; 
  • konsultuoja Mažeikių rajono savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojus bei kitus asmenis kalbos klausimais.

  Į kalbos tvarkytoją prašome kreiptis, jeigu:
 • pastebėjote nelietuvišką ar netaisyklingą viešąjį užrašą, valgiaraštį, prekės etiketę;
  • Jus aptarnavo, Jums suteikė informaciją ar pateiktė dokumentą(-us) nevalstybine kalba;
  • paslaugos teikėjas ar prekės pardavėjas Jūsų prašymu nepateikė prekės ar paslaugos aprašo valstybine kalba.

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/aCzZjZYmHl

365 straipsnis. Ūkio subjektų veiklos priežiūros informacinė sistema

 1. Priežiūrą atliekančių subjektų interaktyvus sąrašas skelbiamas Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos interneto svetainėje. Kartu gali būti skelbiama kita ūkio subjektams aktuali, su ūkio subjektų veiklos priežiūra susijusi informacija.
 2. Priežiūrą atliekantis subjektas savo interneto svetainėje skelbia:
  1) nacionalinių, Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių teisės aktų, nustatančių atitinkamą ūkio subjektų veiklos priežiūrą bei poveikio priemonių taikymą, įtvirtinančių priežiūrą atliekančio subjekto įgaliojimus, sąrašą;
  2) informaciją apie pagrindinius atitinkamos srities ūkio subjektų veiklos priežiūros reikalavimus;
  3) priežiūrą atliekančio subjekto priimtų sprendimų apskundimo tvarką;
  4) priežiūrą atliekančio subjekto konsultacijas, informaciją apie konsultavimą ir kitos metodinės pagalbos teikimą;
  5) šio įstatymo 364 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytas taisykles, patvirtintą patikrinimų planą ir jo pakeitimus, 367 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytą informaciją.

Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=170492

Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos inspekcijos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0058572509B3/UallzCesVs

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2013 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. A1-296 „Dėl valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių tvirtinimo“ 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.515090

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.303FC0152D04/fIZduWTrQn

Lietuvos Respublikos ūkio ministras 2016 m. vasario 12 d.  įsakymas Nr. 4-134 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 4-670 „Dėl išorinės reklamos įrengimo  taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405  „Dėl išorinės  reklamos  įrengimo  tipinių  taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9b74f2a0d18011e583a295d9366c7ab3