VIEŠOSIOS IR ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS

 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS LIETUVA.GOV.LT
(http://lietuva.gov.lt/lt/filtro-rezultatai-82;4.html?pr=556)

 

1. Asmenų priėmimas ir aptarnavimas

Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas
Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas
Mažeikių rajono savivaldybės viešojo administravimo institucijų veiklos dokumentų (Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų iki dokumentų pridavimo į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos archyvą) kopijų ir išrašų  teikimas

 

2. Archyvinių pažymų išdavimas

Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo
Dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš likviduotų juridinių asmenų archyvo arba kito Savivaldybės tvarkomo archyvo
Likviduojamo / bankrutuojančio juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui
Informavimas, kad likviduojamo / bankrutuojančio juridinio asmens perduotinų tolesniam saugojimui dokumentų nėra
Išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui

 

3. Seniūnijos – Kita 

Charakteristikos dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas
Pažymos apie žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas
Notarinių veiksmų atlikimas

 

4. Seniūnijos - Gyvenamosios vietos registravimas

 

Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas
Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas
Interesantų konsultavimas gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais
Gyvenamosios vietos deklaravimas (pakeitus gyvenamąją vietą arba atvykus į Lietuvos Respubliką ilgiau nei 183 dienoms per metus)
Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimas
Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir panaikinimas
Pažymos, patvirtinančių šeimos sudėtį išdavimas

 

5. Socialinė ir sveikatos apsauga – Pašalpų ir šalpų skyrimas 

Skirti vienkartinę išmoką gimusiam ar įvaikintam vaikui
Skirti išmoką vaikui
Skirti globos (rūpybos) išmoką
Skirti vienkartinę išmoką nėščiai moteriai
Skirti laidojimo pašalpą
Šalpos pensijos daugiavaikei motinai skyrimas
Skirti šalpos našlaičio pensiją
Skirti šalpos neįgalumo pensiją (neįgaliojo slaugytojui)
Skirti šalpos pensiją neįgaliajam
Skirti šalpos pensiją sukakusiam senatvės pensijos amžių asmeniui
Skirti šalpos išmoką laidojusiam asmeniui
Skirti socialinę pašalpą
Išmokos auginantiems vaikus iki 18 m. (besimokančius iki 24 m.) neįgaliems, kurie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, skyrimas
Skirti paramą mokinio reikmenims
Vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams-kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir jiems laidoti skyrimas ir mokėjimas
Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms skyrimas ir mokėjimas

 

6. Socialinė ir sveikatos apsauga – Kompensacijų ir išmokų skyrimas 

Skirti transporto išlaidų kompensaciją neįgaliesiems
Nustatyti teisę į būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijas
Skirti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją
Skirti neįgaliųjų aprūpinimo techninėmis pagalbos priemonėmis, šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijas
Skirti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją
Skirti šalpos kompensaciją neįgaliojo slaugytojui
Skirti šalpos kompensaciją daugiavaikei motinai
Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas
Vienkartinės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ar vieniems gyvenantiems asmenims skyrimas ir mokėjimas
Formų  E001, E401, E411, susijusių su asmenimis, gaunančiais išmokas už vaikus užsienio šalyse, pildymas
Valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimas ir mokėjimas

 

7. Socialinė ir sveikatos apsauga – Socialinės globos paslaugos 

Nustatyti specialiųjų poreikių lygį
Skirti transporto paslaugas
Skirti mokinių nemokamą maitinimą
Asmens skyrimas vaiko globėju (rūpintoju)
Išduoti ir keisti neįgaliojo pažymėjimą asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių
Pagalbos į namus  paslaugų skyrimas
Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims
Dienos socialinės globos institucijoje skyrimas suaugusiems asmenims ir senyvo amžiaus asmenims su negalia
Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas socialinės rizikos vaikams bei likusiems be tėvų globos vaikams
Dienos socialinės globos institucijoje skyrimas vaikams su negalia ir su sunkia negalia
Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos skyrimas socialinės rizikos asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos
Dienos socialinės globos asmens namuose,  asmenims su sunkia negalia, skyrimas
Intensyvios krizių įveikimo pagalbos mokiniui (vaikui), ugdymo įstaigoms skyrimas
Laikino apnakvindinimo skyrimas
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos skyrimas
Pareiškimo dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) ir globos neveiksniam asmeniui nustatymo teikimas

 

8. Socialinė ir sveikatos apsauga - Vaiko teisių apsauga

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas
Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui pratęsimas
Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui pakeitimas
Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui panaikinimas
Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymas šeimoje
Asmenų, norinčių įvaikinti vaiką, įtraukimas į apskaitą ir vaiko įvaikinimas
Pažymos, reikalingos šalpos kompensacijai gauti, išdavimas
Vaiko globos (rūpybos) nustatymas, tėvams išvykus į užsienį
Sutikimo gyventi skyrium nuo rūpintojo išdavimas
Tarpininkavimo dokumentų dėl prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę ar pasą vaikui iki 18 metų rengimas
Išvados dėl fizinio asmens tinkamumo priimti institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką laikinai svečiuotis rengimas
Išvados dėl nekilnojamojo ar kitokio turto pirkimo, įkeitimo, pardavimo, dovanojimo išdavimas

 

9. Socialinė ir sveikatos apsauga – Kitos socialinės ir sveikatos apsaugos paslaugos

Maisto iš intervencinių atsargų tiekimas labiausiai nepasiturintiems asmenims
Šalpos pensijos gavėjo ar šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimų išdavimas
Dokumentų surinkimas ir teikimo parengimas dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos motinoms, pagimdžiusioms, išauginusioms ir gerai išauklėjusioms septynis ir daugiau vaikų, skyrimo
Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisiniam statusui pripažinti dokumentų priėmimas – Nukentėjusio asmens (politinių kalinių ir tremtinių, perkeltųjų asmenų, kitų represuotųjų asmenų, buvusių beglobių vaikų ir kitų nukentėjusių asmenų) teisiniam statusui pripažinti
Pažymų apie gyventojų gaunamas socialines pajamas išdavimas
Būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams organizavimas
Vienkartinės išmokos  įsikurti skyrimas ir mokėjimas
Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, įrašymas į socialinio būsto nuomos sąrašus
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos skyrimas
Sutikimų dėl asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo arba duomenų apie gyvenamosios vietos deklaravimą naikinimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančiuose butuose išdavimas
Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių sudarymas, pakeitimas ir atnaujinimas
Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų ir jų dalių pardavimas

 

10Verslo licencijos ir leidimai - Leidimai ir sutikimai, parama verslui ir kitiems juridiniams asmenims

Leidimo verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas
Leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas
Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis dublikato išdavimas
Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis papildymas (patikslinimas)
Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis galiojimo sustabdymo panaikinimas
Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis panaikinimas
Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas
Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams išdavimas
Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaiviams išdavimas
Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas
Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais dublikato išdavimas
Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais papildymas (patikslinimas)
Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais galiojimo sustabdymo panaikinimas
Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais panaikinimas
Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas
Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas
Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose dublikato išdavimas
Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose galiojimo panaikinimas
Licencijos organizuoti mažąsias loterijas išdavimas
Finansinės paramos suteikimas iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo

 

11. Verslo licencijos ir leidimai - Alkoholiniai gėrimai

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikato išdavimas
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo sustabdymo panaikinimas
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, panaikinimas
Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

 

12. Verslo licencijos ir leidimai - Tabako gaminiai

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimas
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikato išdavimas
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymo panaikinimas
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais panaikinimas

 

13.  Verslo licencijos ir leidimai – Reklama

Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas
Pranešimo dėl pasikeitusį išorinės reklamos savivaldybės teritorijoje grafinį ar spalvinį vaizdą pateikimas

 

14. Statyba ir teritorijų planavimas – Statyba

Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas ir keitimas
Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, panaikinimas
Duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekį teikimas
Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas
Leidimo statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį(-ius), atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us), atlikti statinio(-ių) kapitalinį remontą, atlikti statinio (-ių) paprastąjį remontą, pakeisti statinio (-ių) ar jo (jų) dalies (-ių) paskirtį, griauti statinį  (-ius) išdavimas
Pažymų apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas
Leidimo gręžinio projektui rengti suderinimas
Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

 

15. Statyba ir teritorijų planavimas – Teritorijų planavimas

Teritorijų planavimo dokumento rengimo, keitimo ir koregavimo inicijavimas
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimas
Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymas ir keitimas
Teritorijų planavimo dokumento derinimas Teritorijų planavimo komisijoje
Teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimas
Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas teritorijų planavimo dokumentų registre
Geodezinės, topografinės ir kartografinės medžiagos išdavimo, naudojimo ir priėmimo tvirtinimas
Prašymų įdėti skelbimus apie teritorijų planavimą priėmimas ir paskelbimas www.mazeikiai.lt svetainėje

 

16. Miesto ūkis – Pastatų priežiūra ir administravimas

Leidimo įrengti atminimo lentą išdavimas
Konsultavimas dėl Tautinio paveldo produkto sertifikavimo
Saugomų Kultūros paveldo objektų ir objektų savivaldybės saugomose kultūros paveldo vietovėse, projektų derinimas
Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto surašymas
Gyventojų konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijos steigimo, registracijos, veiklos ir reorganizavimo bei jungtinės veiklos sutarties sudarymo klausimais
Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių skyrimas/keitimas

 

17. Savivaldybės ūkis – Komunalinio ūkio paslaugos

Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas
Turto, inžinerinių tinklų bei įrenginių perėmimas Savivaldybės nuosavybės iš fizinių ir juridinių asmenų

 

18. Savivaldybės ūkis - Žemės ir ūkio paslaugos

Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas
Leidimo kasinėti išdavimas
Leidimo kasinėti pratęsimas
Leidimo kasinėti galiojimo sustabdymas
Leidimo kasinėti galiojimo sustabdymo panaikinimas
Leidimo kasinėti galiojimo panaikinimas
Pranešimas apie baigtus vykdyti kasinėjimo darbus
Pranešimas apie avarinius kasinėjimo darbus
Leidimo aptverti (be leidimo kasinėti) išdavimas 

 

19. Savivaldybės ūkis - Laidojimo paslaugos

Leidimo laidoti išdavimas
Leidimo ekshumuoti ir  perkelti žmogaus palaikus arba pažymos apie žmogaus palaidojimo vietą ir laiką išdavimas

 

20. Savivaldybės ūkis – Transportas

Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas
Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais nurodytos transporto priemonės keitimas
Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas
Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais duomenų atnaujinimas
Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais galiojimo laiko pratęsimas
Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais galiojimo panaikinimas
Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas
Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais dublikato išdavimas 
Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais duomenų atnaujinimas
Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais galiojimo pratęsimas
Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais galiojimo panaikinimas 
Mokinių pavėžėjimas Mažeikių rajone tėvų (globėjų) transportu 
Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas
Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi dublikato išdavimas 
Patikslinto leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas 
Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi galiojimo panaikinimas 
Deklaracijos apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą pateikimas
Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas 
Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje galiojimo panaikinimas 
Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje dublikato išdavimas
Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje galiojimo panaikinimas ir naujo išdavimas
Prašymo, susijusio su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas
Teisės įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas
Teisės įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas

 

21. Mokesčiai ir mokesčių permokos

Lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto mokesčių suteikimas
Prašymų dėl žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo bei neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir (ar) užskaitymo
Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas
Pažymos apie valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimą išdavimas

 

22. Savivaldybės ūkis – Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas

Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas
Savivaldybės turto panaudos sutarties atnaujinimas naujam terminui

 

23. Civilinė metrikacija

Naujagimio gimimo registravimas
Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą
Įvaikinimo įregistravimas
Tėvystės (motinystės) nustatymo registravimas
Tėvystės (motinystės) nuginčijimo registravimas
Tėvystės pripažinimo registravimas
Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą
Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų apskaita
Santuokos nutraukimo registravimas
Užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą
Mirties registravimas
Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą
Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas
Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas
Civilinės būklės akto įrašo papildymas, pakeitimas, ištaisymas
Vardo, pavardės, tautybės keitimas
Pakartotinio civilinės būklės akto įrašo liudijimo išdavimas
Civilinės būklės akto įrašo nuorašo, išrašo ir kopijos išdavimas
Pažymų apie šeiminę padėtį išdavimas asmenims, ketinantiems sudaryti santuoką užsienio valstybėje

 

24. Kultūra ir švietimas

Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros ir sporto projektams priėmimas
Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros ir sporto projektus priėmimas

 

25. Viešoji tvarka ir renginiai

Leidimo laikyti pavojingus šunis išdavimas
Leidimo laikyti pavojingus šunis dublikato išdavimas
Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis galiojimo sustabdymo panaikinimas
Leidimo organizuoti renginį išdavimas
Leidimo organizuoti renginį dublikato išdavimas
Leidimo organizuoti renginį galiojimo panaikinimas
Pranešimo apie organizuojamą susirinkimą suderinimas
Skundų prašymų, kreipimųsi dėl viešosios tvarkos pažeidimų nagrinėjimas
Sutikimo steigti lošimo namus (kazino) išdavimas
Vietos, kurioje bus naudojami 4 kategorijos fejerverkai, T2 kategorijos teatrinės ar P2 kategorijos kitos pirotechnikos priemonės, ir naudojimo laiką suderinimas
Triukšmo šaltinio valdytojo, planuojančio statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, pranešimas

 

26. Žemės ūkis - Žemės ūkio technikos registravimas,  išregistravimas ir techninė apžiūra

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų įregistravimas
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų registracijos duomenų keitimas
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų išregistravimas
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų registracijos liudijimo dublikato išdavimas
Pranešimas apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninės apžiūros atlikimas ir techninės apžiūros talono išdavimas
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninės apžiūros talono dublikato išdavimas

 

27. Žemės ūkis - Ūkininkų ūkių ir žemės ūkio valdų registravimas ir išregistravimas

Žemės ūkio valdos įregistravimas
Žemės ūkio valdos duomenų atnaujinimas
Žemės ūkio valdos išregistravimas
Žemės ūkio valdos duomenų keitimas mirus valdos valdytojui
Partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos
Ūkininko ūkio įregistravimas
Ūkininko ūkio duomenų pasikeitimo įregistravimas
Ūkininko ūkio paveldėjimas
Ūkininko ūkio pažymėjimo dublikato išdavimas
Ūkininko ūkio perkėlimas į kitą savivaldybę
Partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio
Ūkininko ūkio išregistravimas
Pažymų apie europinio dydžio vienetą (EDV) išdavimas

 

28. Žemės ūkis - Kitos žemės ūkio paslaugos

Melioracijos statinių techninių dokumentų pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams
Techninių sąlygų projektavimui melioruotoje žemėje pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams
Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (melioracijos griovių ir juose esančių statinių, 12,5 cm skersmens ir didesnių drenažo rinktuvų) remontas ir rekonstrukcija
Techninių sąlygų miško įveisimui melioruotoje žemėje pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams
Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams,  miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams nustatymas
Kartografinės medžiagos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmoka, kompensavimas
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmoka, kompensavimas
Konsultavimas dėl tiesioginių išmokų gavimo už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus
Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimas
Paraiškų dėl paramos už papildomą bičių maitinimą iš bitininkų  priėmimas
Medžioklės plotų vienetų sudarymas ir jų ribų pakeitimas

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-02-15 15:49:47