Mažeikių rajono savivaldybė perka butus

2017-07-05

Mažeikių rajono savivaldybė skelbiamų derybų būdu perka tris vieno kambario ir tris dviejų kambarių butus.
Perkančioji organizacija – Mažeikių rajono savivaldybė (kodas 111103928), Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (8 443)  98 204, faks. (8 443)  25 844.
Pirkimo būdas skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 25 d. nutarimo Nr. 211 redakcija) ir Mažeikų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. A1-802 patvirtintomis Butų socialinio būsto reikmėms pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygomis ir vertinimo kriterijais.
Pirkimo objekto apibūdinimas – antruoju etapu perkami 6 gyvenamosios paskirties butai socialinio būsto reikmėms Mažeikių mieste. Pirkimas skaidomas į dalis:
I dalis. Pirkimo objektas – vieno kambario butas.
II dalis. Pirkimo objektas – vieno kambario butas.
III dalis. Pirkimo objektas – vieno kambario butas.
IV dalis. Pirkimo objektas – dviejų kambarių butas.
V dalis. Pirkimo objektas – dviejų kambarių butas.
VI dalis. Pirkimo objektas – dviejų kambarių butas.

Reikalavimai butams:

 1. Vieno kambario buto naudingasis plotas negali viršyti 40 kv. m;
 2. Dviejų kambarių buto naudingasis plotas negali būti mažesnis nei 40 kv. m ir neturi viršyti 56 kv. m;
 3. Atstumas iki artimiausios viešojo transporto stotelės negali būti didesnis kaip 500 m (turi būti užtikrinta galimybė naudotis viešuoju transportu);
 4. Butai turi būti įvertinti ir sertifikuoti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 reikalavimus;
 5. Butai ir jų priklausiniai (jei tokie yra) turi būti inventorizuoti ir teisiškai įregistruoti Nekilnojamojo turto registre bei butų kadastrinės bylos turi atitikti esamą butų ir priklausinių padėtį;
 6. Butai turi būti tinkami gyventi; vonia (ar dušas), tualetas (klozetas), plautuvės ir jų vandens maišytuvai, vandens uždaromoji armatūra, viryklė, elektros vidaus instaliacija turi būti tvarkingi, veikiantys ir nekelti pavojaus žmonių saugumui;
 7. Butuose turi būti įrengti vandens, elektros, dujų apskaitos prietaisai;
 8. Butai turi būti be išorinių matomų defektų, reikalaujančių kapitalinio remonto;
 9. Butai negali būti ginčo objektas teisme, įkeisti, areštuoti, su įsipareigojimais kredito įstaigai ar kitaip suvaržytos teisės disponuoti jais;
 10. Neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas, vietinę rinkliavą;
 11. Negali būti įsiskolinimo už modernizavimą (atnaujinimą), jei buvo atliktas namo modernizavimas;
 12. Butai negali būti pastatuose, kurie (ar jų dalis) yra avarinės būklės.

Neperkami butai:

 1. Su bendrojo naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), su pereinamaisiais kambariais, su krosniniu ar elektriniu šildymu;
 2. Įrengti pusrūsiuose, palėpėse, taip pat neįrengti butai;
 3. Buvusiuose ar esamuose bendrabučių tipo, mediniuose ar karkasiniuose namuose;
 4. Butai, kurių nusidėvėjimas daugiau kaip 60 procentų.

Paraiškų vertinimo kriterijai – atsižvelgiama į derybų rezultatus ir remiamasi vertinimo kriterijais, nustatytais pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dokumentų išdavimo vieta – patvirtinti Butų socialinio būsto reikmėms pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygos bei vertinimo kriterijai išduodami nemokamai Mažeikių rajono savivaldybės administracijos priimamajame 107 kab. („Vienas langelis“, I aukštas, Laisvės g. 8, Mažeikiai), informacija darbo valandomis teikiama tel. 8 652  16 673, 8 618  51 671. Pateikus prašymą, pirkimo dokumentai išduodami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikti pirkimo dokumentus gavimo dienos. Taip pat pirkimo dokumentai skelbiami interneto tinklalapio www.mazeikiai.lt skiltyje Ekonomika, nekilnojamasis turtas / Perkamas turtas.
Paraiškų ir dokumentų pateikimo vieta – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos priimamajame 107 kab. („Vienas langelis“, I aukštas, Laisvės g. 8, Mažeikiai) pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.30–17.30 val., penktadieniais 7.30–16.15 val.
Paraiškų pateikimo terminas – iki 2017 m. rugpjūčio 4 d. 13.00 val.
Paraiškų pateikimo sąlygos – prie užpildytos paraiškos turi būti pateikiami Butų socialinio būsto reikmėms pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygose nurodyti dokumentai:

 1. Buto nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
 2. Kadastrinių matavimų bylos kopija;
 3. Įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti paraišką ir kitus buto pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl buto pardavimo;
 4. Pažymos apie atsiskaitymą už komunalines paslaugas, vietinę rinkliavą;
 5. Notaro patvirtintas sutuoktinių sutikimas parduoti gyvenamąsias patalpas (fiziniai asmenys). Jei sutuoktiniai išsituokę – santuokos nutraukimo liudijimo ir teismo sprendimo kopija. Jei sutuoktinis miręs – mirties liudijimo ir paveldėjimo liudijimo kopija. Jei sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų, registruotų siūlomame pirkti bute – teismo leidimo kopija;
 6. Buto energinio naudingumo sertifikato kopija.

Paraiška dalyvauti derybose ir kiti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.
Paraiška su priedais turi būti sunumeruota, susiūta taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į paraišką įdėti naujų lapų arba pakeisti lapus, ir paskutiniojo lapo antrojoje pusėje patvirtinta kandidato (turto savininko arba jo įgalioto asmens) parašu, o juridinio asmens – ir antspaudu (jei turi).
Paraiškų pateikimas – užklijuotuose vokuose kandidatas pateikia pats, per kurjerį arba atsiunčia paštu iki 2017 m. rugpjūčio 4 d. 13.00 val.
Ant voko turi būti užrašyta – „Skelbiamoms deryboms dėl buto pirkimo daliai / dalims. Neatplėšti iki 2017 m. rugpjūčio 4 d. 13.00 val.“ ir nurodyti kandidato rekvizitai.
Rekomenduojame paraišką teikti visoms pirkimo dalims, kuriose pirkimo objektams keliami reikalavimai atitinka Jūsų siūlomą pirkti butą. Jei pasiūlytas butas atitinka tas pačias charakteristikas dėl kelių pirkimo objekto dalių, bus laikoma, kad jis pateiktas dėl visų tokių būstų.
Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su paraiškomis, data ir laikas 2017 m. rugpjūčio 4 d. 13.15 val.

Pirkimo sąlygos, paraiška

Spausdinti Siųsti draugui Archyvas