Kviečiame teikti paraiškas Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonėms vykdyti

2018-04-06

Mažeikių rajono savivaldybės administracija iki 2018 m. balandžio 20 d. (imtinai) kviečia teikti paraiškas Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo konkursui (priemones įvykdyti būtina 2018 metais).
Paraiškas galima teikti priemonėms:
Priemonė: sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo užtikrinimas, parama gyventojų sveikatos priežiūrai, sveikatos priežiūros specialistų mokymas.
Tikslinių grupių gautos naudos apibūdinimas: sumažėjęs lėtinių ligų atkryčių skaičius, sutrumpėjęs nedarbingumo laikas, ilgėjanti gyvenimo trukmė, sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimas esant epidemijai ar ekstremaliai situacijai, sergant ypač reta liga – gauta parama sveikatos priežiūrai.
Vertinimo kriterijus: programose dalyvavusių asmenų skaičius.
Priemonės vykdytojai parenkami paraiškų teikimo konkurso būdu.
Priemonė: hospitalinės ir antibiotikams atsparios infekcijos rizikos sumažinimo tyrimas atliekant mikrobiologinius tyrimus.
Tikslinių grupių gautos naudos apibūdinimas: sumažėjusi antibiotikams atsparių bakterijų sukeltų ligų rizika.
Vertinimo kriterijai: atliktų tyrimų skaičius.
Priemonės vykdytojai parenkami paraiškų teikimo konkurso būdu.
Priemonė: sifilio, ŽIV, hepatitų B ir C tyrimų atlikimas.
Laukiama nauda: mažės infekcinių ligų plitimas.
Vertinimo kriterijai: dalyvavusių asmenų skaičius, atliktų tyrimų skaičius.
Priemonės vykdytojai parenkami paraiškų teikimo konkurso būdu.
Priemonė: rizikos grupės asmenų patikrinimas tuberkulino mėginiais.
Tikslinė grupė: tyrimo tuberkulino mėginiais – vaikai, asmenys, kontaktavę ar įtariantys turėję kontaktų su TBC sergančiaisiais.
Asmens ištyrimas diagnostiniu tikslu – socialinės rizikos asmenys, neapdrausti Privalomuoju sveikatos draudimu.
Laukiama nauda: mažės naujų susirgimų tuberkulioze.
Vertinimo kriterijai: ištirtų asmenų skaičius, atliktų ir įvertintų tuberkulino mėginių skaičius.
Priemonės vykdytojai parenkami paraiškų teikimo konkurso būdu, paraiškas tuberkulinui įsigyti gali teikti tik pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos.
Priemonė: priklausomybių nuo alkoholio, savižudybių prevencijos ir su tuo susijusios žalos mažinimo veiklos organizavimas.
Įgyvendinant priemonę, sveikatos priežiūros įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos gali rengti ir įgyvendinti programas, susietas su alkoholio vartojimo, savižudybių prevencija ir su tuo susijusios žalos mažinimu, prioritetą teikiant į šeimas nukreiptoms programoms.
Tikslinė grupė: jaunimas ir suaugę rajono gyventojai.
Laukiama nauda: mažės sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant alkoholį.
Vertinimo kriterijai: dalyvavusių asmenų skaičius.
Priemonės vykdytojai parenkami paraiškų teikimo konkurso būdu.
Priemonė: sveikatos ugdymo ir fizinio aktyvumo skatinimo veiklos organizavimas.
Projektų finansavimo tikslas yra skatinti nevyriausybines organizacijas aktyviai dalyvauti formuojant ir įgyvendinant sveikatos politiką, skleidžiant informaciją apie sveiką gyvenseną, ligų profilaktiką ir kitas su sveikatinimu susijusias sritis. Vykdant tikslines sveikatos ugdymo programas bendruomenėse, gali prisidėti kultūros įstaigos, kaimo bendruomenės, seniūnijos, sveikatos įstaigos, kitos įstaigos ir organizacijos, vykdančios sveikatinimo ir fizinio aktyvumo skatinimo veiklą (skatina sveiką gyvenseną ir sveikatą žalojančių veiksnių paplitimo mažinimą, didina sveikos gyvensenos motyvacijos efektyvumą).
Prioritetas teikiamas projektams, numatantiems vykdyti bendrą sveikatos stiprinimo veiklą su savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigomis; skatinantiems ir stiprinantiems nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatos stiprinimo veikloje, partnerystę ir bendradarbiavimą su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir valstybės institucijomis; skatinantiems keitimąsi gera praktika ir patirtimi sveikatos srityje; siekiantiems informuoti visuomenę apie sveiką gyvenseną, žalingų įpročių prevencijos, ligų profilaktikos priemones, fizinio aktyvumo skatinimą.
Priemonės vykdymui organizacija turi teisę teikti tik vieną paraišką.
Šios priemonės lėšomis nefinansuojama stovyklų, ekskursijų, išvykų paslaugos.
Organizacijos negali naudoti priemonės vykdymui skirtų lėšų apmokėti įsiskolinimams, atsiradusiems už gautas prekes ir paslaugas iki Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonės vykdymo ir biudžeto lėšų tikslinio naudojimo sutarties pasitašymo datos.
Tikslinė grupė: visos rajono bendruomenės gyventojų grupės.
Laukiama nauda: sveiką gyvenimo būdą propaguojantys renginiai bei nuolatinai teikiamos sveikatos žinių ir fizinio aktyvumo populiarinimo paslaugos kaimo ir miesto bendruomenėse, švietimo, sporto, sveikatos įstaigose.
Vertinimo kriterijus: organizacijų vykdytoje veikloje dalyvavusių asmenų skaičius.
Priemonės vykdytojai parenkami paraiškų teikimo konkurso būdu. Jei pareiškėjas panašią paraišką yra pateikęs siekiant gauti finansavimą iš kitų Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto lėšų, privalo kartu pateikti teiktos paraiškos kopiją.
Priemonė: privalomasis pirmosios pagalbos mokymas ir (ar) privalomasis higienos įgūdžių mokymas savivaldybės ugdymo įstaigų darbuotojams.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008-01-28 įsakymu Nr. V-69 patvirtintos mokymo programos, kurias turi išklausyti įvairių sričių darbuotojai. Siekiant, kad Mažeikių rajono savivaldybės biudžetinėse ir pelno nesiekiančiose nevyriausybinėse įstaigose dirbantys asmenys būtų išklausę privalomojo pirmosios pagalbos ir (ar) higienos įgūdžių mokymo programas, priemonės lėšomis būtų apmokamos šių mokymų paslaugos.
Tikslinė grupė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008-01-28 įsakyme Nr. V-69 įvardintų profesijų Mažeikių rajono savivaldybės biudžetinėse ir pelno nesiekiančiose nevyriausybinėse organizacijose dirbantys asmenys.
Laukiama nauda: mažės infekcinių susirgimų plitimas, daugės tinkamai suteiktos pirmosios pagalbos atvejų.
Vertinimo kriterijus: apmokytų asmenų skaičius.
Priemonės vykdytojai parenkami paraiškų teikimo konkurso būdu. Paraiškas gali teikti juridiniai asmenys ir juridinių asmenų filialai, turintys visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją privalomajam pirmosios pagalbos mokymui ir (ar) privalomajam higienos įgūdžių mokymui. Kartu su paraiška privaloma pateikti preliminarias sutartis su įstaigomis, pagrindžiančias darbuotojų mokymo poreikį.
Priemonė: maudymosi vietų vandens taršos ir triukšmo tyliosiose zonose kontrolė.
Įgyvendinant priemonę įstaigos, seniūnijos gali teikti paraiškas ir, pasitelkę atestuotą laboratoriją, maudymosi vietose vykdyti vandens telkinio vandens kokybės monitoringą, triukšmo monitoringą tyliosiose zonose bei informuoti visuomenę.
Tikslinė grupė: visos rajono bendruomenės gyventojų grupės.
Laukiama nauda: atlikti aplinkos veiksnių tyrimai, įvertintas galimas poveikis sveikatai.
Vertinimo kriterijai: atliktų tyrimų skaičius, viešinimų skaičius.
Priemonės vykdytojai parenkami paraiškų teikimo konkurso būdu.
______________________

Atkreipiame dėmesį, kad Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos negali būti skiriamos apmokėti už statybos ar remonto darbus, kito materialiojo turto remontą, koncertinę veiklą. Ilgalaikiam turtui, kuris yra būtinas priemonei vykdyti, įsigyti iš Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos gali būti skiriama ne daugiau 80 proc. faktinės ilgalaikio turto įsigijimo vertės.
Atrankos komisija nesvarsto ir nevertina paraiškų, kuriose numatoma vykdyti veikla trunka ilgiau nei vienus biudžetinius metus, ir ne pagal reikalavimus (neužpildyta paraiška, nepateikti reikalaujami priedai ar pan.) pateiktų paraiškų.
Paraiška dalyvauti konkurse turi būti užpildyta pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-517 patvirtiną formą, kurią galite rasti interneto adresu www.mazeikiai.lt/veikla/veiklos-sritys/sveikata/. Paraiškų 3 (trys) egzemplioriai, atspausdinti ir pasirašyti su priedais viename užklijuotame voke kartu su paraiškos elektronine forma „Ms Word“ formatu skaitmeninėje laikmenoje, ant voko nurodant ,,Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo konkursui” ir pažymint priemonės, kuriai vykdyti teikiate paraišką, pavadinimą, teikiančios įstaigos ar organizacijos pavadinimą, priimami ir registruojami Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje, 107 kabinete iki 2018 m. balandžio 20 d. (imtinai).
Informaciją teikia Savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja) Daiva Jurkūnienė tel. 8 614 56 417 arba el. paštu daiva.jurkuniene@mazeikiai.lt.

 

Spausdinti Siųsti draugui Archyvas